Koninklijke Bibliotheek archiveert
deze website als "Digitaal Erfgoed"

De Hoge Bank van Tuil | 1631 - 1637

Overzicht van 22 actes. (Veel teksten moeten nog nagezien worden.)

17-02-1631. Acte waarbij ten overstaan van schepenen van Tuyl Brant Reyersen, molenaar te Herwijnen, aan Francine van den Velde een tyns van 7 gulden 's jaars erkent schuldig te zijn. 1 charter
N.B. Oorspronkelijk. De zegels van de schepenen Baldewijn van den Velde en Johan Smits ontbreken.
Aanwinst 1972.
Gelders Archief, toegang 0510. Diverse charters/diverse aanwinsten, inv. 296
Bron: Overigen
26-04-1631.
Schepenen coopgewesen Baldewijn vande Velde als momboir van Anna Heijdenrijck met thijns 25 gulden jaerlicx als Jan Arien Jorissen den 26-4-1631 aen voorn. Velde in behoef der kinderen Walraven Heijdenrijck uut alles goets ten lantrecht te bethaelen gelooft heeft, in goederen Willem Jansz de Jongh ende Dirck Jansz van Oijen voor soo veel als aen het capitael ende t’verloop van dien ter goeder reeckeninge soude mogen resteren, nuncius Moringh maninge ende verboden tot Tuijl gegiet. Uutstel St. Jan. Den 14-5-1652.
Bron: Hoge Bank van Tuil (ORA), inv. 13
13-12-1631. Akte van verkoop, gepasseerd voor Johan Houss en Arnt Meestecker, schepenen in Tuil, door Goirt Gheeritsen namens Dirck Janssen Versluijs aan Ghijsbert Willemsen Crom van een morgen land, de Rechter Weij genaamd, onder Waardenburg, 1631
Wij Johan Houss ende Arnt Meestecker schepenen in Tuijll tuijgen onder
onse segelen dat voor ons comen is Goirt Gheeritsen borger tot Bommel
ende heeft met wil ende consent van Dirck Janssen Versluijs, die hem
daer van voor ons schepenen verclaert heeft, vercocht ende opgedrae-
gen voor eene somme van penningen, ...
eenen mergen landts op Weerdenborch gelegen, de Rechter Weij genaempt,
daer oostwaert naest geerft Aert Janssen, westwaert de kercke aldaer
ende suijtwaert de gemeijne straet ...
.... Ghijsbert Willemsen Crom in eenen eij-
gendomb erffelijck te hebben ....
.... te waeren vuijt twee
mergen mede aldaer int Broeck gelegen, wel eer van Aelbert Janssen tot
Bommel of sijnen erfven gecomen, ....
Bron:
RAR, Toegang 3497
Collectie aanwinsten en documentatie met betrekking tot de Bommelerwaard, 14e eeuw - 2013
Inv. 2647
Bron: Overigen
27-12-1631. Schepenen: Johan Houss en Arnt Mesteecker
Wij Johan Houss ende Arnt Mesteecker schepenen in Tuijll tuijgen
onder onse segelen dat voor ons comen is Aert Alants ende heeft vercocht ...
... twe mergen landts ...
... tot Hier ende Heij gelegen ... oostwaert naest gelandt Caerl Henricxsen scholtus ...
.... zuijtwaert Melis Woutersens erfgenaemen ...
... Aert Janssen van Opijnen
in eenen eijgendomb ....
Onderdeel van een serie oorkondes en transfixen.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1697
31-12-1631. Schepenen: Johan Houss en Arnt Mesteecker
Wij Johan Houss ende Arnt Mesteecker schepenen in Tuijll tuijgen daer bij aen ende overgeweest te sijn
neffens den secretaris onses gerichts alwaer Dirck Aelbert Jacobsoon als vaeder ende momboir van sijne vijff kijnderen tegenwoordich in leven wesende, geassisteert met Baers
de Weerdt ter eenre, ende Pelgrom Henricxsen als oom ende momboirs sijne broeders Aert Henricxsens weeskijndt bij Adriaentken Aelbert Jacobs voors. dochter verweckt, geassis-
teert met Jan Pelgroms sijnen soon, ende Peter Mertensen secretaris tot Weerdenborch ter andere sijden ...
.... bij der voorss. kinderen bestemoeder Othken Henricx wedue Aelbert voornoempt naergelaeten ...
... ...
N.B. Lange tekst.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1691
31-01-1632. Schepenen: Ewalt van Tussenbroeck en Goirt Janssoon
Wij Ewalt van Tussenbroeck ende Goirt Janssoon schepenen in Tuijll
tuijgen dat voor ons comen sijn Lijsken Cornelis weduwe Ghijsbert Egbertsen za. ....
ende Dirck Ghijsbertsen haeren soon ende hebben tsamenderhandt vercocht ...
.... tgerecht derdepaert van eenen bomgardt ende eenen mergen
landts daer naest liggende, inden gerichte van Nerijnen opt Rooijlandt ...
tusschen Willem Maessen ten zuijtwesten naest, heer Otten hoff ten noordwesten, ende de gemeijne
straet ten noortoosten ende zuijtoosten, in zulcker vuegen als tselve derde gedeelt den voors. Ghijsbert Egbertsen
zaligher opten vierden februarij sesthienhondert elff, ende den tweeden januarij sesthienhondert twaelff
bij cessie van Gherit Cornelissen tot Nerijnen ende Peeter Dircxsen respective aengecomen is. Reijmith Jans-
sen in eenen eijgendomb ... ... ...
Zegel van Goirt Jansz: 3 rennende honden 2-1.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1736-3
08-11-1632. Schepenen: Johan Houss en Ewald van Tussenbroeck
Copia
Wij Johan Houss ende Ewald van Tussenbroeck schepenen in Tuijll tuijgen onder onsen segelen, dat voor ons gecompareert ende erschenen is Marten Schoock, ende heeft gecedeert ende getransporteert alle zijne reeden ende ongereede goederen, hij onder d’enonge van Tuijlll leggende heeft, sonder dijck en zonder thijns, ten behoeve van Jansen van Haeften {1} wonende tot Utrecht, ... etc, etc ...
was getekend ) in kennisse van mij secr.
T:H de Gier
1632
1. Kopieerfout: Jan Jansz {de Craen} van Haeften.
Bron: Stadsarchief Amsterdam, Familie-archief Witsen Elias, inv. 87, nr. 26A.
NB. dit is een afschrift van 1794.
Bron: Overigen
07-01-1634.
Aert Jansz van Toorn heeft vercoft .... thijnsbrieve van een ende twintich gulden .... als Merten Danielsen nabuer tot Heessel opden sevenden dach smaents Januarij xvj c vier en dertich {7-1-1634} uut veertien hont lants .... de selvige tot Heessel opden Reeacker gelegen sijn ende noch uut eenen mergen lants opden Pael .... te bethalen gelooft heeft - Wernardt Berntsz in eenen eijgendomb .... 24-2-1646.
Bron: Hoge Bank van Tuil (ORA), inv. 1250 (f. 117v)
20-02-1634. Schepenen: Johan Smith en Gobel de Groot
Wij Johan Smith ende Gobel de Groot schepenen in Tuijl
tuijgen dat onder onse segelen dat voor ons comen is Jan Janssen genaempt Rinck, ende heeft vercocht
.... sestalf hont landts
... tot Hier op Dvlicken gelegen is ...
... zuijtwaert Anneken Jans ende noortwaert d’erfge-
naemen van Aert Otten zaligher, ..... Henrick ende Thonis Janssen vanden
Essch gebroeders in eenen eijgendomb ...
.... te waeren als recht is ...
... specialick vuijt huijs ende hoff tot Tuijll inde Langhstraet gelegen
mitsgaders derthien hont lants tot Haeften gelegen de Kraeckschenckel genaempt ...
....
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1692
01-07-1634. Akte van verkoop, gepasseerd voor Baldewijn van den Velde en Dirck Meliss, schepenen in Tuil, door Aert Janss. van Opijnen aan Gheerardt Joosten te Zaltbommel, van een morgen land, de Rechter Weij genaamd, onder Waardenburg, 1634
Wij Baldewijn vanden Velde ende Dirck Melissen schepenen in Tuijll tuijgen dat voor ons comen is
Aert Janssen van Opijnen ende heeft vercocht .....
..... den brieff daer desen tegenwoordigen brieff deursteecken
is, .... daerinnen geschreven staet Gheerardt Joosten
borgher tot Saltbommel in eenen eijgendomb erffelijck te hebben ....
... 1-7-1634.
De oorkonde waaraan deze transfix aangehecht is, is gedateerd 7-4-1629.
Bron:
RAR, Toegang 3497
Collectie aanwinsten en documentatie met betrekking tot de Bommelerwaard, 14e eeuw - 2013
Inv. 2644
Bron: Overigen
01-07-1634. Akte van verkoop, gepasseerd voor Baldewijn van den Velde en Dirck Meliss, schepenen in Tuil, door Aert Janss. van Opijnen aan Gheerardt Joosten te Zaltbommel, van een morgen land, de Rechter Weij genaamd, onder Waardenburg, 1634
Wij Baldewijn vanden Velde ende Dirck Melissen schepenen in Tuijll tuijgen dat voor ons comen is
Aert Janssen van Opijnen ende heeft vercocht .....
..... den brieff daer desen tegenwoordigen brieff deursteecken
is, .... daerinnen geschreven staet Gheerardt Joosten
borgher tot Saltbommel in eenen eijgendomb erffelijck te hebben ....
....
Bron:
RAR, Toegang 3497
Collectie aanwinsten en documentatie met betrekking tot de Bommelerwaard, 14e eeuw - 2013
Inv. 2644
Bron: Overigen
12-11-1634. Schepenen: Baldewijn van den Velde, Johan Smits, Gobil {?} de Groot en Dirck Melissen
Wij Baldewijn van den Velde ende Johan Smits schepenen in Tuijl tuijgen dat voor ons comen is Jan Alartsen substituit Jans van Malburch lantbode in Tielreweert ende heeft gegiet van wegen Gillis Quirijnen de Cock als weeshuijsmeester inder tijt in naeme ende van wegen de arme weesen tot Saltbommel gemaent te hebben Willem Aertsen tot Hier als in naeme sijnder huijsvrouwe naersaeth van Meester Roeloff Moringh zal. ...
Waer naer tuijgen wij Gobil {?} de Groot ende Dirck Melissen schepenen in Tuijll voornoempt dat ....
Met zeer veel transfixen.
Bron: Archieven Bommelse Weeshuizen, inv. 139-1
19-05-1635. Akte van verkoop, gepasseerd voor Arnt Mesteecker en Dirk Melissen, schepenen in Tuil, door Ghijsbert Willemsen Crom aan Gherit Joosten, burger van Zaltbommel, van een morgen land, de Rechter Weij genaamd, onder Waardenburg, 1635
Wij Arnt Mesteecker ende Dirck Melissen schepenen in Tuijll
tuijgen dat voor ons comen is Ghijsbert Willemsen Crom, ende heeft vercocht ende opgedragen ....
... den brieff daer desen tegenwoordigen brieff deursteecken
is ... Gherit Joosten borgher tot Saltbommel
in eenen eijgendomb ...
Bron:
RAR, Toegang 3497
Collectie aanwinsten en documentatie met betrekking tot de Bommelerwaard, 14e eeuw - 2013
Inv. 2646
Bron: Overigen
02-06-1635. Schepenen: Balthasar van Cuijck van Meteren en Gerrit Jansssoon
Wij Balthasar van Cuijck van Meteren Ridder Heer tot Tuijl, Meteren etc ende Gerrit Jansssoon schepenen in Tuijl tuijgen dat voor ons comen zijn Marten Schoock wegens sijn selfs, en als ‘t recht hebbende zoo hij sustineert van Jan Janssen, onmundig weeskind van Jan Simonsen van Polanen zaliger ter eenre, Ott Gompartsen ten tweeder, ende Marijken wed. Simon Janssen van Polanen zal. met Jan Simonsen haren soon (welke zij nemende tot haren wettigen momber desen) beijde voor haer selven ende zij zamender handt meede vervangende ende haer sterk makende voor haar respective dochter, ende suster ter derde zijde, ende hebben bekent ende verclaert, bekennen ende verclaeren mits desen, onderling gescheijden ende gedeijlt te zijn, in eenen uijterweerd op Haeften in de Oplagen gelegen tusschen de Heer van Brederode boven, ende het weeshuijs ten Zaltbommel beneden, strekkende van den dijk aff tot den runnende Waelstroom toe, te weeten in het bovenste eijnd van den dijk af tot het wijland ‘t voorsz. weeskind ende Merijken voornoemt met hare kinderen competeerende (t’welck met twee perceelen hoplandt daer naest leggende ‘t eene Otten ende ‘t andere Martens voorn. competeerende verblijven soo het voor deesen geloot ende gedeijlt is) mitsgaders in het benedenst deel strekkende van voorn. Martens hoplandt off voorts nederwaerts tot den voorsz. stroom toe, en dat bij cavelingen Oth voorn. ‘t een derde deel gevallen is aan de bovenste lijste naest den heer van Brederode, aan, ende Marten Schoock voor ‘t ander derde deel, aan den benedenste zijde naest het weeshuijs voorsz. blijvende het voorsz. weeskind, ende Merijken Simons met haar voorsz. kinderen met haar lott ofte derde deel in het midden, ‘t welck in onder verdeijlinge meeste blijven zal, na situatie van oir respective dijken zoo die hier voorhens gescheijden ende gedeijlt sijn, te weeten elks voor sijnen dijk als voorsz. weeskind boven, ende voorsz. Marijken met haare kinderen beneden, ende geloofden comparanten voorn. d’een des anders gedeelten volgens boedels recht te waeren en malkanderen buijten schaden te houden ende naemcundich? zoo d’Heer van Brederode den rechte genoeg sijnde quam te bewijsen in de voorsz. weerd off Oplage een hockelings schaar weijens te hebben geloofden die elks een jaar te zullen weijen, ende soo ‘t omgeijrden geloofden ook malkanderen daar des nodig soude mogen sijn met den uijtweg te accommodeeren alles sonder arch ende list In oirconde onser letteren gegeeven in het jaar onses Heeren 1635 den 2 dach s’maants Junij
de superscriptie een (onderstond) In kennisse van mij
secr. (was getekend)
Th. de Gier
1635
Bron: Stadsarchief Amsterdam, Familie-archief Witsen Elias, inv. 87, nr. 9.
NB. dit is een afschrift van 1794.
Bron: Overigen
25-08-1635. Schepenen: Goirt Janssoon en Dirck Melissen
Wij Goirt Janssoon ende Dirck Melissen schepenen in Tuijll
tuijgen dat voor ons comen is Arnt Mesteecker ende heeft gelooft Mathijs Aelbersen als oom ende ten
behoufve vande kinderen ende erfgenamen van Anneken Aelberts za. bij Adam Batalij verweckt, thijns
een ende dartich guldens vijff stuijvers ...
NB. met transfix dd. 12-5-1642 welke niet op deze website is opgenomen.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1918-2
01-09-1635. Schepenen: Goirt Janssoon en Arnt Mesteecker
Wij Goirt Janssoon ende Arnt Mesteecker schepenen in Tuijll
tuijgen dat voor ons comen sijn ick Mesteecker, mij selfven aftuijgende, ende Ghijsbert Anthonissen van Aelst,
ende hebben eensaementlijck ende een ijder int bijsonder, een voor al, ende elcx als principael, gelooft joncker Johan
van Dorp capiteijn over een compaignije voetvolcx thijns twee ende tsestich gulden thien stuijvers, ...
...
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1918-1
06-12-1635. Schepenen: Reijer Goossensen en Dirck Melissen
Wij schepenen Reijer Goossensen ende Dirck Melissen tuijgen dat voor ons comen is Dirck van Haftenburch {Haestenburg?} volmachtich van de weesmeesters ... coopen vercregen op Willem Aertsen ...
Bron: Archieven Bommelse Weeshuizen, inv. 139-3
01-01-1636.
Adriaentgen Jans wedue Jan Jansen van sHerenberch za. ... wegen haer selfs ende in desen vervangende ende haer sterckmakende voor haren soon Jan Jansz van Lith mitsgaders Aert Petersz, ende hebben gesamenderhant vercoft ... erfbrief van eenen uuterweerdt tot Ophemert met sijne potinge ende toebehoren groot vier schaeren ... bij Wouter Clasen jongman tot Ophemert aen henluijden anno 1636 den eersten Januarij opgedragen. Cornelis van Hemert borger tot Saltbommel in eenen eijgendom ....22-5-1638
Bron: Hoge Bank van Tuil (ORA), inv. 1249 (f. 23)
10-05-1636. Schepenen: Johan Smits en Goirt Janssoon
Wij Johan Smits ende Goirt Janssoon schepenen in Tuijll tuijgen dat
voor ons comen is Dirck Aelbertsen nabuer tot Weerdenborch ende heeft gelooft Emmeken Trip naergelaetene wedu-
we van Ghijsbert Goris za. in sijnen leven tollenaer tot Saltbommel thijns ...
...
.... vuijt eenen mergen landts tot Hier op de Verchden .... He-
rick van Flaracken ten westen, Dirck Henrcxsens erfgenaemen ten zuijden ....
Met een transfix dd. 14-5-1644 en een losse oorkonde van 10-5-1643.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1693-1
16-06-1636. Schepenen: Johan Smits en Goirt Janssoon
Wij Johan Smits ende Goirt Janssoon schepenen in Tuijll tuijgen dat voor ons quam Marten Schoock wonende tot Haeften ende verklaerde dat Johan van Haeften {1} sijn zwager t’sijnen versoecken ende uijt sonderlinge vriendschap .... etc, etc ....
In kennisse van mij secret.
Th: de Gier
1636
1. Jan Jansz {de Craen} van Haeften.
Bron: Stadsarchief Amsterdam, Familie-archief Witsen Elias, inv. 87, nr. 26B.
NB. dit is een afschrift van 1794.
Bron: Familie Witsen Elias, inv. 87
06-12-1636. Schepenen: Johan Smits en Goirt Jansen
Bron: Archieven Bommelse Weeshuizen, inv. 139-4
06-12-1637. Schepenen: Baudewijn van der Velde en Johan Smits
Bron: Archieven Bommelse Weeshuizen, inv. 139-5