De Hoge Bank van Tuil | De 100 laatst geplaatst of gewijzigd

Overzicht van 100 actes.

1 ) 02-04-1516. Pachtbrief van de Hoge en Lage akker, groot 5 morgen, te Brungen (?).
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-1-2018.
Wij Walraven van Malborch ende Airt van Haefften Claesz scepen in Tuil tugen dat Peter Dircksz in manieren hijr na
volgende gepacht ende gehuert heeft tegen .... .... van der Empel commelduer tot Tiel ...
...
... anderen daghes in der maent april.
Bron: Charterverzameling RDO, inv. 2826-0.1
2 ) 07-09-1498. Magescheid tussen Janne, vrouw van Arnt de Cock van Delwijnen, eerder weduwe van Willem de Cock van Neerynen, en haar oudste zoon Gijsbert de Cock van Neerynen, met toestemming van haar andere zoons Jan en Gijsbert
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-1-2018.
Wij Henric van Tuyll Ghijsbertsz ende Jan Scoec scepen in Tuyl tugen dat voor ons gekomen sijn heer Wilhem die Cock van Nederinen Willemsz gheeslicke, wilneer die wedue Gherits van Emskerck, Willem die Cock van Nederinen bastart Willemsz ende Wilhem Wilhemsz ende hebben getuycht ende op haer eet {…} als dat sij gemaect hebben ende wtgesproken een ghesceit tusschen joncfrouwe Janne huysvrouwe ind ter tijt Arnts die Cock van Delwine wilneer echte huysvrouwe van Willems die Cock van Nederinen aen die een ende Ghijsbert die Cock van Nederinen als alste hoere soene die sij vercregen heeft bij den voirs. Wilhem die Cock van Nederinen ter ander sijde en dat met {…} joncvrouwe Janne ende Ghijsbert hare soene voirs. ende dat in nae bescreve manen ende voirweerden. In den ersten dat joncvrouwe Janne voirs. qwijt gescolden heeft Ghijsbert die Cock haren soen voirs. alle alsulcke pachten ende sculden als Ghijsbert die Cock voirs. joncvrouwe Janne voirs. sijnre moeder sculdich gewest mochte sijn totten {…} van seventachentich {…} op Sinte Agnete. Item ten tweden dat Ghijsbert die Cock voirs. heffen ende boeren sall alle pachten die niet van voirs. verscenene waeren tot Wadenoyen die haer toebehouden mochte met naemen voirs. dat hij sijn hant vur sinn aff {…} ende sijnre moeder voirs. in ghenicwijs van voren {…} off hijnder te doen met sijnre moeder voirs.. Item ten darden soe sall Ghijsbert die Cock voirs. dat huys met singel bongaert met veertien merge lants dair aen gelegen inden gerichte van Nederinen dit lant opte hoge weert inden gerichte van Hier met ses mergen neye lants aen den Broeckgreeff inden voirs. gerichte van Hier soe dat enige pachtinge {…} dair mochte doen. Item ten vierden soe sal joncvrouwe Janne voirs. Ghijsbert die Cock hare soen voirs. alle sijn brieve aen hem vermogens {…} ende gesintlick weesen {…} ende {…} dat sij dair van gebreck ofte after deell van crige mochte dair hij ende sijnre moeder voirs. voirwaerde enige last voir doen sal dair {…} te halden. Item ten seste dat joncvrouwe Janne voirs. seker lijfftocht mach {…} geheite tot Nederine {…} soude tgebruyck hare bongaert {…} Gegeve int jaer ons heren dusent vierhondert acht en tnegentich up onser lieven vrouwen avont nativitatis
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 563
3 ) 20-09-1475. Schepenen: Willem van Haeften en Heinrick Scoecke
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-1-2018.
Wij Willem van Haeften ende Heinrick Scoecke scepen in Tuel tugen dat voir
ons comen is die ghesworen bode ons heren van Gelre in Tielreweert ende heeft
gegiet dat hi gemaent heeft van wegen meijster Adriaen Scoeken priesters cu-
reijt der kercken van Nederinen ...
... Ghijsbert Hermansz of den ghenen die met recht besitter is van een
huijs ende hofstat ...
.... inden gericht van Nederinen tuschen die gemeen stege aen die een side
ende Herman Hubertsz aen die ander sijde ....
{20-9-1475} .... dair na wi scepen voirsz {Willem van Haeften en Heinrick Scoecke} tugen dat voir ons comen is die gesworen bode voirsz
....
..... des dinxdaechs na sente Mertijns dach inden wijnter {14-11-1475}
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 67-68)
4 ) 1467. Acte van lossing door Jan van Tyel aan de commandeur van Tiel van een tins, groot 10 gouden rijnse guldens, gevestigd op een kamp land genaamd De Duitsche kamp in de uiterdijk onder Hemert, voor 100 gouden rijnse guldens.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-1-2018.
Wij Alaert van Haeften ende Willem Eessen {Eersten?} soin scepen in Tuel tugen dat Jan van Tijel heeft ge-
loeft heren Johan van Haeften comme...uer des Duijtssen Huijs tot Tijel ....
Bron: Charterverzameling RDO, inv. 3023
5 ) 05-05-1455. Schepenen: Bartholomeus Pieck en Gherit Scoeck
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-1-2018.
        Dit nae bescreven vervult noch Jans van Assels
        voirss Testament ...
Wij Bartholomeus Pieck ende Gherit Scoeck scepen in Tuijl tugen
dat voir ons comen is Jan van Assel ende heeft gegeven..
...
... inden ghericht van
Hijer int Broeck tusschen den heer van Weerdenborch aen die
een sijde ende erffg. Mechtelt Jacops Ke..er..cks aen die ander
side ...
.... aldaer
aen den Hemelthen wech tusschen erffg. Jans Goriss aen die een
sijde ende Herman Janss aen die ander sijde. Item sesse hont lands
... als sij dair gelegen sijn opten Valdacker
tusschen lant l {?} der kerken van Hijer aen die een sijde ende mij
Gherit Scoeck voirss aen die ander sijde. Item noch sesse hont lands
gelegen in sPapen camp tusschen Jutte van Romd {Rumpt} aen die een
sijde ende lant synte Harbirens? altair inden kerke van Zaltbommel aen
die ander sijde .... aen beijde side
lant gelegen sijn Jan Scoken ende Gherit Hollen als kercmeisteren der
tijmmeringe d’ kerken van Hijer ...
...
... in orkonde onser litteren gegeven int jair
ons Heren dusent vierhondert vijffenvichtich {sic!} opten vijften dach
inden maent van meije ...
Er staat nog tekst in de marge. Het jaartal zou een verschrijving kunnen zijn.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 18v-19v)
6 ) 19-04-1454. Schepenen: Willem die Kocke en Gerijt Scoke
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-1-2018.
Wij Willem van Haeften ende Willem die Kocke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is
die gesworen bode ons heren van Gelre in Tielreweert ende heeft gegiet ....
.... Ghijsbert
Hermansz Jacob Hermansz Jan Hermansz Willem die Ridder Hermansz ende Aernt Gerijtsz
als momber ende wittestich man Katherinen sijns wijfs erfgenamen Herman Hubertsz ende
Werner Elderick als erfgenamen Belen sijnre dochter die wittestich wijf was Herman
Hubertsz voirsz of diegene die met recht besitters sijn van eenen huijse ende hofstat ende
hofstat {sic!} mit allen sijnre tymmeringen potingen ende toebehoeren en met lande dair after aen
gelegen inden gerichte van Nederinen tuschen die gemeen stege aen die een sijde ende erfgen.
Herman Hubertssoins voirsz aen die ander sijde .......
.... dit gesciede int jair ons
heren dusent vierhondert ende vierenvijftich des saterdaechs na sinter Pouwels dach
conversio {26-1-1454}. Dair na wi Willem die Kocke ende Gerijt Scoke scepen in Tuel tugen dat vo-
ir ons comen is die gesworen bode voirsz ende ...
...
... Jan van Ewijck te hebben ende te besitten .....
Transfix bij 20-4-1454.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 60-61)
7 ) 12-11-1448. Schepenen: Gherit Scoeck en Arnt Feije
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-1-2018.
        dit nae bescreven lant hebben die kercmeisteren gecoft
        tegen Ffije Heijnrics Joden wijf was ..t patet?
Wij Gherit Scoeck ende Arnt Feije scepen in Tuijl tugen dat voir ons comen
is Fije die wijf was Heijnric Joden myt horen momber ende heeft vercoft
...
... inden
ghericht van Hijer geheijten op die Weij tusschen lant
der kerken van Nederinen aen die een side ende mij Gherit Scoeck
vurss. aen die ander side Willem bastrats {sic!} soen Gherits van
Broeckhusen wilneer her tot Weerdenborch ende tot Ammerzoijen als
kercmeister inder tijt der timmerijnge d’ kerken van Hijer ...
...
... in orkonde
onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vijerhondert ende
achenveertich {sic} des anderen dachts nae synte Meertens dach
inden wijnter ..
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 17)
8 ) 22-04-1433. Schepenen: Henrick Doelvoet Jansz en Wouter Hack
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-1-2018.
Wij Henrick – Doelvoet Jansz ende Wouter Hack scepen in Tuijll tuigen dat voer ons
komen sijn Willem van Nulant Gheerlichsz van sijnre wegen ende van wegen Jans van
Nulant sijns broeders ende Jans van Heymsteyn Hamsteyn {1} Willem van Wijck ende
Jan Baliaert ende hebben vercoft ...
.... die brieve daer desen tegenwoerdigen
brieff doersteken is ....
.... Ghijsbert die Kock erffelicken te besitten Ende
Willem van Nulant voer hem ende Jan sijnen broeder voirsz Jan van Hamsteyn Willem
van Wijck ende Jan Baliaert voirsz vertegen op die brieve ....
.... des woensdachs nae beloken paesdach
1. van Hamstell in het originele afschrift (van Amstel).
Onderdeel van een serie afschriften.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1747-3
9 ) 03-02-1474. Henrick Scoeck en Henrick Henrixs., schepenen in Tuyll, oorkonden, dat Daniel Daniels zoon aan Gerit Gysbersz. van Lepweerde een acte overdraagt waardoor deze is gestoken. (Zie regest dd. 1467 Juni 21).
Zie 21 Juni 1467 (=56)
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-1-2018.
Datering: 1474 Februari 3 (des Dynsdages na Onsen lieven Vrouwen dach purificationis).
NB: Oorspr. Met het zwaar geschonden zegel van de tweede oorkonder. Het zegel van de eerste oorkonder is verloren.
(Zie regest dd. 1467 Juni 21).
Zie 21 Juni 1467 (=56)
Bron: RAG 0510 Diverse Charters, inv. 60
Bron: Overigen
10 ) 06-01-1419. Schepenen: Ot van Haeften en Jan Scoeck
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-1-2018.
        Noch van meer gods van Joffrou voerss
        test. te vervullen als hier nae bescreven staet
        end eirst den coop brief
marge bijschrift: dit bescreven lant heeft in huer Matheus? Claesz ... Dit lant heeft nu Rolof Rueck? in huer ...
Wij Ot van Haeften ende Jan Scoeck scepen on Tuyl tugen dat voer
ons comen is Dirc Goerdts soen ende heeft vercoft ende opgedragen voer
hondert ouden gulden genge ende geven die hi giede dat hem betaelt sijn
dertijen hont lands gelegen inden gericht van Hijer in Hollenweije
tusschen lant synte Victoers autaer gesticht in Synte Peters kerck
tUtrecht ende lant onser lieven vrouwen ende synte Marien Magdalenen
autaer gesticht inden kercken van Tuyl. Jan Goriss tot behoeff Joffrou
Jutten Jan Storms dochter van Weerdenborch in enen eijgendom ....
....
.... ende alle voirplicht af te doen vanden selve
hijer aff Broesken Goedrts {sic: Goerdts?} soen is een burge voert Ode Dirck wijff
voerss verteecht op dit tlant voerss. ....
...
... in orkonde onser litteren gegeven int jair ons
heren M CCC ende XIX opten heiligen dertien dach
N.B. in dit afschrift (welke ouder is) heet de schepen Ot van Haeften, in het afschrift in inv. 1219 heet hij Otte van Haeften Ottensoen. Bovendien wordt in deze betaald met ouden gulden, in de andere met gouden gulden.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 4-4v)
11 ) 24-08-1418. Schepenen: Heijnric Doevoelt {sic} Jansz en Alart van Hoije
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-1-2018.
       Joffrou Jutte test.
marge bijschrift: desen mergen lands heeft gegeven Joffrou Jut ende Johannes vanden Weiden? heeft hem? gewisselt? ...
Wij Heijnric Doevoelt {sic} Jansz ende Alart van Hoije scepen in Tuyl tughen
dat voir ons comen is Willem Goesewijn Scenckels soen ende heeft vercoft
...
.... tusschen erffg.
Jans Witten ende Mechtelden Hubers Scoecs dochter Jan Scoeken Hu-
bertsz in enen eijgendom ....
.... Jan van
Asselt ende Heijnric Scenckel Goesewijns soen vertegen op dit lant
....
In orkonde onser litteren gegeven int jair ons heren dusent CCCC ende
achijen op sunte Bartholomeus dach ...
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 2v-3)
12 ) 17-08-1412. Schepenen: Goesewijn van der [den?] Sloet en Ghijsbert van Est
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-1-2018.
        Heijnric Doelvoets test. mijt aldus-
        danighen thijns
marge bijschrift: Item op des... tijns woent Jan Heijnrics tot Tuijl
Wij Goesewijn van der {den?} Sloet ende Ghijsbert van Est scepen in Tuil
tugen dat voir ons comen is Jan Doelvoet Aelbertss ende heeft
vercoft ende opgedragen ...
... acht hont ende vijfendetachtentich
roden lands gelegen inden gericht van Tuijl tusschen Ael-
bert Doelvoet aen een sijde Jan Doelvoet Jan Leonis soen ende
Salomon Merseliss aen ander sijde voirt een huijs ende een hofstat
mijt allen sijne tijmmeringe ende toebehoren gelegen inden selven gericht
tusschen Jan Doelvoet aen een sijde Jan den Riken ende Salo-
mon vorss aen ander sijde Heijnric Doelvoet Janss sonder dijck
ende sonder thijns erffeliken te besitten ...
...
... in orkonde onsser litteren gegeven
int jair ons Heren dusent vijerhondert ende tuelve des woen-
dachs nae onsser lieven vrouwen dach assumptione ...
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 34-34v)
13 ) 04-02-1394. Schepenen: Gerrit Holle van Nederijnen en Gerrit Holle van Opijnen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-1-2018.
      Copia
Wij Gerrit Holle van Nederijnen ende Gerrit Holle van Opijnen, scheepenen in Tuijl tuijgen dat voor ons coomen is heer Sweeder van Weerdenburch ridder, ende heeft uijtgegeven een hoffstadt geleegen inden gerichte van Nederijnen tusschen heer Sweeder voorsz. ende heer Gerit heer van Weerdenburch ridder, streckende vanden gemeijne straeten geheeten de Vorste straet totter Affter straeten toe, Jacob Omberick{?} Jans soon in eenen erfflicken thins te besitten voor drie en twijntich oude Vleemsche groot die Greeve Lodowich dede slaen, genge ende geeve, off ander goet paijement in gelijcker weerde, ....
In oirconde onser letteren, gegeven int jaer onses heeren M CCC vier en t’negentich des woonsdach nae onder vrouwen dach purificatio, ende was beseegelt met twee segelen in groenen wasse uijthangende aen dubbelen staerten, ende opde selve deursteecken deese twee naevolgende, luijdende {zie transfix}
PAS OP: de afschriften in dit tijnsboek bevatten fouten, o.a. in namen.
Transfix.
Aanhangend: 14-03-1465
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1635 (Folio 15v)
14 ) 27-07-1388. Schepenen: Fredericus Koc en Wilhelmus Hacke Mercelij
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-1-2018.
Universis presencia visuris nos Fredericus Koc et Wilhelmus Hacke Mercelij scabini in Tule notum facimus protestantes quod veniens
coram nobis dominus Heijnric de Malsen miles vendidit et optulit ....
... in iurisdictione de Hemert ...in loco dito Rosendale
... inter Johannem de Beesde dominum Gerbrandi milites et heredes Egidii Hiets? ..
... et terram dictam Zijdewijn ab alio latere ...
... domicellam Johannam de Lent {Lonc?}
...
... Wil-
helmo Rijdder de Este in allodio cum censu de jure ...
...
anno domini M CCC octuagesimooctavo
feria secunda {1} post diem beati Iacobi apostolorum
1. Er lijkt ‘prima’ te staan.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1898-1
15 ) 06-02-1386. Schepenen: Rodolfus Ottonis en Jacobus Huberti
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-1-2018.
Universis presentes visuris nos Rodolfus Ottonis et Jacobus Huberti scabini in Tule notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes Bouman vendidit et obtulit pro quinquaginta(?) libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis dimidium jugeri terre situm in jurisdictione de Hemert extra aggere in loco dito Uterdijke opt Zant inter Gherardum die Coeter et Mechtelda relictam Hermanni Etteni(?) Gherardo predicto in allodio sine censu .... ...
Datum MCCC octagesimo sexta feria secunda post diem beate Agate
Bron: Het geslacht Mackay van Ophemert en aanverwante geslachten, 1370-1968 (1994) , inv. 1396-1
16 ) 01-07-1382. Schepenen: Rodolphus Pauwe en Hermannus Spiegell Hermani Spiegels de Herwinen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-1-2018.
                 Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris nos Rodolphus Pauwe et Hermannus Spiegell Hermani Spiegels de
Herwinen scabini in Tuijll notum facimus protestantes quod veniens nobis Margareta filia
Gerardi Weggen cum suo tutore electo vendidit et optulit pro centum libris denariorum legalium eidem
ut fatebatur persolutis litteras quibus hec presens littera est transfixa et omnia earum? contenta prout ibidem
continentur domino Ghiselberto de Ceps presbytero? hereditarie possidenda Et Margareta cum suo
tutore electo predictis litteris et earum contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare
omnes qui ex parte sua litteris et earum contentis predicti de jure renunciare tenentur Promittens
eciam ex parte sua warandiam facere domino Ghiselberto predicto super litteris et earum contentis pre-
dictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere ex
parte sua omne{m} plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Insuper Gerardus de Wijck litteris
et earum contentis predicti ad opus dominum? Ghijsberti predicti renunciavit promittens deponere
ex parte sua omne{m} plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum
anno Domini Mº CCCº octuagesimo secundo prima die mensis Julij
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (Pag. 234)
17 ) 21-02-1378. Schepenen: Theodericus de Tuijll en Wilhelmus Bruijn
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-1-2018.
Universis presencia visuris nos Theodericus de Tuijll et Wilhelmus Bruijn scabini in Tuijll
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Nijcholaus de Haefften vendidit et optulit
pro mille libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis tria jugera quinque hont et sexa-
ginta quinque virgatas terre sita in jurisdictione de Hijer Opten Winckell inter dominum Swederus
de Werdenburch militem et heredes dominum Gerardi de Beesde militis Item sex jugera et octogesima
sex virgatas terre sita ibidem Op die Heyde inter dominum Gerardus de Werdenburch militem et
heredes Johannis Witten Egom de Francia t.... provisor fabrice ecclesie de Zautbomell ad opus
dicte fabrice ecclesie et Johanni de Tijell t.... provisores mense sanctie spiritus de Zautbomell ad opus
dicte mense sanctie spiritus in allodio sine censu et aggere hereditarie possidenda Et Nijcholaus de Haeften
predictus terre predicte renunciavit promittens facere renunciare omnes qui terre predicte de jure re-
nunciare tenentur Promittens eciam warandiam facere Egom de Francia t.... provisor fabrice ecclesie
predicte ad opus dicte fabrice ecclesie et Johanni de Tijell tamquam? provisori mense sancti spiritus predicte
ad opus dicte mense sanctie spiritus super terra predicta per annum et diem ut juris est adversus omnes
juri comparere volentes et deponere omnem plegium quod voirplicht dicitur de eadem Inde Johannis
de Haefften et Rodolphus Pauwe sunt fidejussores indivisi Nostrarum testimonio litterarum Datum
anno domini Mº CCCº septuagesimo octavo in vigilia beati Petri ad cathedram
Marge: Opten Winckell drie mergen 5 hont terre{?}
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (Pag. 221)
18 ) 08-02-1377. Schepenen: Johannes de Est en Rodolphus Pauwe
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Universis presencia visuris Nos Johannes de Est et Rodolphus Pauwe scabini in Tuel notum facimus protestantes quod veniens coram
nobis Heijnricus de Est vendidit et optulit pro quadringent{a?} antiquis clypeis aureis bonis et legalibus eidem ut fatebatur persolutis Tredecim jugera
terre site in jurisdictionem de Est ante paludem de Est inter terram heredum? Johannis filij Ottonis ab uno latere terram curaci ecclesie de Est et
terram Heijnrici de Est predicti ab alio latere. Dominam Johanni Koc de Opijnen militi ad opus illustris ac potentis principis et duc... domine Jo-
hanne duxisse de Lucemb. et de Brabantia in allodio sine censu et sine aggere hereditarie possidendam Et Heijnricus de Est predictus dicte
terre renunciavit Promittens facere renunciare omnes qui terre predicte de jure renunciare tenentur promittens eciam warandiam facere dominam?
Johanni Koc predictam ad opus illustris ac potentis princopis et domine duc... Johanne duxisse de Lucemb. et de Brabantia predictem super terra
predicta per annum et diem ut juris est adversus omnes iuri comparere volentes et deponere omne plegium quod voerplicht dicitur de eisdem
nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº septuagesimoseptimo octava die mensis februarij
Een fotokopie van het R.A.R., toegang 0039, Handschriftencollectie Tiel, inv. 426.
Het origineel bevindt zich in de collectie 'Weense Charters'. [NB. Wellicht in Brussel, maar dat is niet zeker]
Hertogin Johanna van Brabant en Limburg trouwde in 1336 met Willem IV, graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen, en in 1354 met Wenceslaus van Luxemburg.
Bron: Overigen
19 ) 13-01-1377. Schepenen: Rutgerus de Zoelen en Rodolphus Pauwe
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
          Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris nos Rutgerus de Zoelen et Rodolphus Pauwe scabini in Tuijll
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Ghiselbertus Hack de Meteren et Franco Johannis
de Gamberen vendiderunt et optulerunt pro centum clipeis aureis bonis et legalibus eisdem ut fatebantur
persolutis litteram cui hec presens litteram est transfixa et omnia eius contenta prout ibidem continentur Johanni
vanden Hoeve hereditarie possidenda Et Ghiselbertus et Franco predicti littere et eius contentis predictis
renunciaverunt promittentes facere renunciare omnes qui ex parte ipsarum littere et eius contentis predictis
de jure renunciare tenentur Promittentes eciam ex parte ipsorum warandiam facere Johanni vanden
Hoeve predicto super litteram et eius contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes
juri comparere volentes Et deponere ex parte ipsorum omne plegium quod voirplicht dicitur de
eisdem Insuper Ghiselbertus et Franco predicti promiserunt Elizabeth filiam Theoderico Fabrij?-
cum ad annos pubertate{m?} venerit facere renunciare super litteram et eius contentis predictis ad opus Johannis
vanden Hoeve predicti Nostrarum testimonio litteratum Datum anno domini Mº CCCº septuagesimo septa
in vigilia beati Ponciani
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (scan 223)
20 ) 15-12-1376. Schepenen: Rutgerus de Zoelen en Rodolpus Pauwe
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
        Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris nos Rutgerus de Zoelen et Rodolpus Pauwe scabini
in Tuijll notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes filius Johannis Offra-
ni vendidit et optulit pro centum libris denariorum legalium eidem ut facebatur persolutis litteras
quibus hec presens litteram? est transfixa et omnam in dictis litteris contenta prout ibidem continentur Johanni
de Tijell tamquam? provisor... mense sancti spiritus de Zautboemell ad opus dicte mense santi spiritus
hereditarie possidenda{m?} Et Johannes venditor predictus litteris et earum contentis predictis re-
nunciavit promittens facere renunciare omnes qui litteris et earum contentis predictis de jure renunciare
tenentur Promittens eciam warandiam facere Johanni de Tijell predicto ad opus dicte mense santi
spiritus super litteris et earum contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri com-
parere volentes Et deponere omne{m} plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio
litterarum Datum anno domini M CCC septuagesimo sexto feria tercia post diem beati Lucie virginis
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (Pag. 237)
21 ) 22-12-1374. Akte van bevestiging door Gijsbert Voogd en Wouter Lodewijksz., schepenen van Tuil, van de overdracht door Hendrik Rutgersz. van twee hont zestig roeden land in Herwijnen in de Eng aan Bruisten van Herwijnen, ridder, en Wouter van Zoelen voor zestig pond.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Universis presencia visuris nos Ghiselbertus Voecht et Wolterus filius Ludovici scabini in Tuel notum facimus protestantes quod veniens
coram nobis Heijnricus filius Rutgheri vendidit et optulit pro sexaginta libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis duo hont
et nonaginta nonem virgatas terre site in iurisdictione de Herwinen in loco dicto Enghe inter dominum Brustinum de Herwinen militem
et Wolterum de Zoelen ab uno latere Wolterum de Zoelen predictum et terram quidam {quondam?} ad? dominam? de Ryede? pertinentur? ab alio latere Johanni
de Nijewel ad opus domini Brustini de Herwinen militem in allodio sine censu et cum aggere ... .... ...
...
... nostrarum testimonio litterarum datum anno domini M CCC septuagesimo quarto in crastino Sancti
Thome apostoli
1. Het regest is fout, in de tekst staat ’99 roeden’.
Bron: Graven van Holland, 1189-1581 (ca. 1650), inv. 1167
22 ) 30-11-1364. Schepenen: Ghiselbertus Hac Petri en Rodolphus Pauwe
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Universis presencia visuris Nos Ghiselbertus Hac Petri et Rodol-
phus Pauwe scabini in Tuijll notum facimus protestantes quod ve-
nientes coram nobis Wilhelmus Hac Mercelij, Mercelius, Vacha?,
et Vrederardus cum earum tutore electorum? liberi domini Wilhelmi vendi-
derunt et optulerunt pro ducentum libris denariorum legalium eisdem
ut fatebatur persolutis quatuordecim hont terre et septua
ginta quinque? virgatas terre site/a? in jurisdictione de Hijer on loco
dicto Vaudeacker inter Wilhelmum Brune et Pelegrinum de
Meteren, Cristina sorore dominum Rodolphi Cotteners quondam
presbyteri in allodio sine censu et aggere ....
...
... feria sexta post diem beate Ka-
therine virginis
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1219 (p. 30)
23 ) 20-08-1363. Schepenen: Mathias filius Rodolphi en Rhodolphus Pauwe
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
        Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris nos Mathias filius Rodolphi et Rhodolphus Pauwe scabini in Tuijl
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Goeswinus de Tuijll filius Theodericus vendidit
et optulit pro ducentis libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis littera cui hec presens
presens {sic} littera est transfixa et omna in dicte littera contenta sicuti ibidem continentur et cum hoc qua-
draginta quatuor virgatas terre sita in jurisdictione de Tuijll in loco dicto Slimweijde
inter Wilhelmus de Tuijll Theoderici et communem vicum Rodolpho Groet de Haefften in allodio sine
censu et aggere hereditarie possidenda Et Goeswinus predictus littere et eius contentis et terre predictis renun-
ciavit promittens eciam warandiam facere Rodolpho Groet predicto super littera eius contentis et
terra predicta per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere
omne{m} plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Inde Theodericus de Tuijl frater dicti Goeswini
est fideiussore Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº sexagesimo tercio Dominica die
post diem assumptionis beate Marie virginis
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (Pag. 228)
24 ) 27-05-1363. Schepenen: Gerardus Holle en Rodolphus Pauwe
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Universis presencia visuris nos Gerardus Holle et Rodolphus Pauwe scabini in Tuijll notum
facimus protestantes coram nobis Ghiselbertus Hack Godefridi de Meteren vendidit
et optulit pro centum clipeis aureis bonis et legalibus eidem ut fatebatur persolutis dimidietatem de decim
et novem hont terre sita in jurisdictione de Hijer Op Hollen Weijde inter dominum Gerardum de
Beesde militem et heredes Mathei de Tuijll Hermannus et Katherine liberos Ghiselberti Hac
predicti pro eorum materna hereditate in allodio sine aggere et cum? censu viginti quinque? solidorum
denariorum legalium heredetarij census de jure inde solvendis hereditarie possidenda Et dictis Ghiselber-
tus dicte terre renunciavit promittens facere renunciare omnes qui dicte terre de jure renunciare
tenentur promittens eciam warandiam facere Hermanno et Katherine predictis super dicta terra per
annum et diem de jure est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne{m} plegium quod
voirplicht dicitur de eadem videlicet qui ad dimidietatem terre a....e.. Nostrarum testimonio litterarum
Datum anno domini Mº CCCº sexagesimo tercio sabbato post diem penthecoste
Datum: Pentecoste is de 7e zondag na Pasen.
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (Pag. 223)
25 ) 08-04-1362. Schepenen: Ghiselbertus Hac Petri en Gerardus filius Johannis
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
          Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris nos Ghiselbertus Hac Petri et Gerardus filius Johannis scabini in
Tuijll notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Rutgerus pistor {1} vendidit et optulit
pro quadraginta libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteram cui hec presens littera est tran-
fixa et omna in contenta prout ibidem continentur Wilhelmo dicto Hollander de Tuijll hereditarie
possidenda Et Rutgerus predictus littere et eius contentis predictis renunciavit promittens facere
renunciare omnes qui ex parte sua littere et eius contentis predictis de jure renunciare tenentur
Promittens eciam warandiam facere ex parte sua Wilhelmo predicto super littera et eius contentis predictis
per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere ex parte sua
omne{m} plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº
CCCº sexagesimo secundo octava die mensis aprilis
1. Pistor = bakker, molenaar. Dus dit is misschien "van de Molen"? Zie ook op 3-4-1357.
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (Pag. 228)
26 ) 06-12-1361. Schepenen: Ghiselbertus Hac Petri en Gerardus Johannis
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
          Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris nos Ghiselbertus Hac Petri en Gerardus Johannis scabini in Tuijll
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Tielmannus Johannis vendidit et optulit pro
triginta clipeis aureis eidem ut fatebatur persolutis litteram cui hec presens littera est transfixa
et contenta eius prout ibidem continentur Johannis Offanni? {1} hereditarie possidenda et Tielmannus
predictus littere et contentis eius predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui littere et con-
tentis eius predictis de jure renunciare tenentur Promittens eciam warandiam facere Johannem?
Off..ani? {1} predicto super littere et contentis eius predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes
juri comparere volentes Et deponere omne{m} plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum
testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº sexagesimo primo die beati Nycholai ep{iscopi}
1. De patroniem 'Offrani' komt voor in het Necrologium van Zaltbommel.
Vervolg van 1359.
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (Pag. 236)
27 ) 30-04-1360. Schepenen: Wilhelmus de Tuijll en Rodolphus Pauwe
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Universis presencia visuris nos Wilhelmus de Tuijll et Rodolphus Pauwe scabini in Tuijll
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Wilhelmus de Tuijll Theoderici {1} vendidit et
optulit pro ducentis libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis quinque jugera terre sita
in jurisdictione de Tuijll in loco dicto Slymweyde inter Wilhelmus ..a..da...{2} et vicum communem
de Tuijll Goeswinus eius fratre in allodio sine censu et aggere hereditarie possidenda Et Wilhelmus
de Tuijll Theoderici dicte terre renunciavit promittens facere renunciare omnes qui dicte terre de
juris renunciare tenentur Promittens eciam warandiam facere Goeswino suo fratre super terra
predicta per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne{m}
plegium quod voirplicht dicitur de eadem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº
sexagesimo ultima die menso aprilis {3}
Marge: die Slymwey 5 mergen
1. Geen vermelding van 'ego' dus waarschijnlijk niet dezelfde als de schepen.
2. Gezien het vervolg op 19-8-1363 zou dit de verkoper kunnen betreffen.
3. Vervolg op 19-8-1363.
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (Pag. 228)
28 ) 15-03-1360. Schepenen: Walterus Ludowici en Rodolphus Pauwe
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Universis presencia visuris nos Walterus Ludowici et Rodolphus Pauwe scabini in Tuijll pro-
testantes quod veniens coram nobis Johannes Ode? vendidit et optulit pro centum? libris denariorum
legalium eidem ut fatebatur persolutis unum juger terra tria? hont viginti virgatas terre sita in
jurisdictione de Haefften Op die Repen inter terram altarie... beate Johannis Ewangeliste et beate
Katherine virginis in ecclesia de Tuijll fundati ab uno latere et Ghiselbertus van den Eijnde
...eudonis?? ab alio latere Item quinque hont et quindecim? virgatas terre sita? ibidem Op die
Cockhoven inter dominum Wilhelmum Voecht militem et terram custodis de Haefften Goes-
wino et Gerardo Wegge fratribus in allodio sine censu et aggere hereditarie possidenda
Et Johannes Ode? predictus terre predicte renunciavit promittens facere renunciare omnes qui
dicte? terre de juris? renunciare tenentur Promittens eciam warandiam facere Goeswino et
Gerardo predicti{s?} super terre predicta per annum et diem de juris est adversus omnes juri
comparere volentes Et deponere omne{m} plegium quod voirplicht dicitur de eadem Inde? Jacobus
filius ...et...n et Gerardus Wegge Johannis sunt fideiussores indivisi Nostrarum testimonio
litterarum Datum anno domini Mº CCCº sexagesimo dominica Letare
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (Pag. 233)
29 ) 29-04-1358. Eigendomsbewijs voor Johan van Culemborg voor zijn zoons van 5 morgen, 4 morgen en nogmaals 4 morgen land in Herwijnen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Universis presencia visuris nos Rodolphus Pauwe et Gherardus filius Johannis, scabini in Tuel, notum facimus
protestantes quod veniens coram nobis Theodericus de Herwinen{1} vendidit et optulit pro mille libris denariorum legalium ei-
dem ut fatebatur persolutis quinque jugera terre sita in jurisdictione de Herwinen in loco dicto Spaenshove inter
domicellam Adelisam de Herwinen ab uno latere et Wilhelmum Ghiselberti et Theodericum de Loven {Lonen?} ab alio latere
Item quatuor jugera site ibidem inter Petrum Collart et vicum dictum Wadergraeft Item quatuor jugera site
ibidem in loco dicto Bronishove inter Heymericum Honichhoet {?} et mansum Mathie domino Johanni de Culen-
borch militi ad opus puerorum suorum .......? Johannis et Wolfardi procreatorum ex domina Jutta felicis re-
cordationis dudum uxore domino Johannis predicti in allodio sine censu et sine aggere excepto aggere ad
dictam terram de jure pertinente/ibus{?} hereditarie possidendam Et Theodericus predictus terre predicte renunciavit pro-
mittens facere renunciare omnes qui dicte terre de iure renunciare tenentur Promittens eciam warandiam
facere domino Johanni predicto ad opus puerorum suorum Johannis et Wolfardi predictorum per annum et diem ut juris est adversus
omnes juri comparere volentes Et deponere omne{m} plegium quod voerplycht dicitur de eadem Nostrarum testimonio
litterarum Datum anno domini Mº CCCº quinquagesimo octavo dominica post Martii ewangeliste
1. Er lijkt Horwinen te staan, maar de e loopt regelmatig dicht en lijkt dan op een o.
Bron: Familie Van Brederode, inv. 44 (reg. 6)
30 ) 16-06-1343. Schepenen: Ghiselbertus Rodolphi et Ghosuinus Helle
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Universis presencia visuris nos Ghiselbertus Rodolphi et Ghosuinus Helle scabini in Tuel
notum facimus protestantes qd venientes coram nobis Johannes Ruever, Arnoldus et
Emundus fratres filii domini Theoderici Ruevers de Buscoducis militis assignaverunt
Gheerlaco Ruever eorum fratri heriditatem in s{ub/uper?}scriptam pro/per? paterna eius et materna heriditate
ab ipso Gheerlaco in omnium jura present? ipsa? heriditas sita est heriditaria possidendum in p...? tria
iugera quatuor hont et decem et septem virgatas terram in site in jurisdictione de Hemert After den Hof
inter dominum Henricus de Malsen militem et Henricus Frisona. Item dimidium iugera et trigintasex vir-
gatas terre site ibidem After die Helle inter Wilhelmus Duijs de Rossem et Johannem de Vauderic.
Item tria iugera et quatuor et dimidium hont terram site ibidem Aen den Ovenwech {3} inter dominos domus Teuto-
nico.. {2} in Tyla et curatum ecclesie Sancti Lamberti in Hemert. Item dimidium iugera et quindecim virgatas
terre site ibidem Aen den Ovenwech inter Wilhelmum Duijs de Rossem et Theoderici de Wese Item
quatuor et dimidium hont et undacecim? virgatas terre site ibidem Aen den Ovenwech inter Theoderi-
cum de Wese et pueros Wenemari filii Luutgardis. Item q... hont et octoginta unam et di-
midiam virgatas terram sita ibidem Aen die Zidewinde inter Theodericus de Wese et communem
vicum dictam Zidewinde. Item duo iugera et septuaginta q... virgatas terre site ibidem in loco
dictam Eijmeric inter Theodericum de Wese ab utroque latere. Item septem hont et octo virgatas terre
site ibidem in loco dicto Eijmeric inter Theodericum de Wese ab utroque latere. Item octo hont terre
site ibidem in loco dicto Pippert inter pueros Wilhelmi Ballincs et Nicholaus filius Wenemari.
Item tredecim et dimidium hont vigintiseptem et dimidiam virgatas terre site ibidem opten Auden En-
ghen inter Johannem Roncker/Roucker ab utroque latere. Item octo hont et vigintiduo virgatas terre site
ibidem Inden Audeninghe inter dominum Henricus de Malsen militem et Stephanum filium Ghisekani? Item
q... iugera et unum hont terre site ibidem After den Duutschen? Campe inter dominum Henricus de
Malsen militem et communem vicum Item septem iugera et dimidium hont et quatuor virgatas
terre site ibidem After den Perric inter dominum propositum {1} de Zeenwinen et communem vicum Item ....
et dimidium hont et decem virgatas terre site ibidem Inder Paddenpoel inter dominum Henricus de
Malsen militem et terram ecclesie de Hemert. Item qui... iugera et unum hont terre site ibidem Inder
Hanghenbeemt inter pueros Wilhelmi Ballincs et adversatilia? dicta Aenweindinghen van den
Gulden Langhel Item quatuordecim hont et octo virgatas terre site ibidem in loco dicto Venn?
iden ersbelle? inter dominum propositum de Zeenwinen et abbatem Sancti Pauli Traiecten... Item duo hont
et viginti.... virgatas terre site ibidem Opden Borchgreve? inter dominos Domus Teutonico... {2} in Tyla et
terram ecclesie de Hemert. Item septem hont et quatuor virgatas terre site ibidem Inden Hornic inter communum
aquaductum et dominum Jacobus de Merlaer militem. Item tria jugera unum hont et undecim virgatas
terre site ibidem In den Halsberch inter adversatilia? dicta Aenweindinghen van den Wasterbroec
et communem vicum Item quatuor iugera q... hont et quinquaginta virgatas terre site ibidem Inden Sma-
lenbeemt inter Johannem filium Wilhelmi et communem aquaductum. Item quatuor iugera et septuaginta
duas virgatas terre site ibidem Inden Smalenbeemt inter Theodericus de Wese et communem aquaductum
Item dimidium iugera et quindecim virgatas terre site ibidem prope aggerum juxta molendinum inter proposi-
tum de Zeenwinen et curatum ecclesie Sancti Lamberti in Hemert. Item quindecim hont terre site ibidem
in loco dicto Rosendael extra aggerum inter dominum Henricus de Malsen militem et dominos Domus Teutonico...
in Tyla {2}. Item domum et aream sitas ibidem in Hemert in loco dicto Helle inter Johannem de Vauderic
et Henricus Frisonem. Item quatuor iugera et quinquagintasex virgatas terre site in jurisdictione de Vau-
deric in loco des Wolfscampe inter dominum Steeskinum de Vauderic militem et dominum Ghoswinum Koc
canonicum ecclesie Arnemeni.. {4} et Johannes Ruever, Arnoldus et Emondus fratres predicti hereditati
predict... renunciaverunt ... ... ...
....
.... promittentes eciam ex parte eorum warandia... facere dicto Gheerlaco
eorum fratre supra hereditate predicta pro annum et diem ut juris et adversus omnes juri ...
....
... datum anno domini . Mº . CCCº . quadragesimotercio feria secunda post diem beati Odulphi confessoris
[1. de proost]
[2. Ridderlijke Duitse Orde]
[3. Ouenwech?]
[4. Arnhem]

NB. Ghiselbert Rhodolphi zegelt als De Cock van Opijnen: paalvair met een halve leeuw in het schildhoofd, die heraldisch rechts kijkt.
Foto 1   Foto 2   Foto 3   Foto 4  
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1893-1
31 ) 16-02-1533. Schepenen: Herbert die Cock en Aert Scoick
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Herbert die Cock ende Aert Scoick scepen in Tuell tugen dat voir
ons gecomen is Joncker Walraven van Arckel heer tot Weerdenburch van
sijnre wegen inde van sijns broeders wegen / den heren van Hoicklom als col-
latoir inde oevste {overste} kercmeijster d’kercken inde fabriken van Nederijnen inde
heeft verpacht ind in huerweren gegeven voir vierdenhalven gesalveerden
brabantz gulden twentich burgunss. brabantsche stuvers then Bosch gen-
ge ende geve .....
.... een huijs ind hofstat met tymmeronge potinge soe grooet inde
cleijn die dair gelegen is inden ghericht van Nederijnen dair suijtwert Jan
Ghijsbertsz den Corten naistgelant ende mitten noerden eijnd aen Adriaen Feije
lant ...
Met beschrijving van fruit- en nootbomen.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 118-119)
32 ) 16-06-1636. Schepenen: Johan Smits en Goirt Janssoon
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Johan Smits ende Goirt Janssoon schepenen in Tuijll tuijgen dat voor ons quam Marten Schoock wonende tot Haeften ende verklaerde dat Johan van Haeften {1} sijn zwager t’sijnen versoecken ende uijt sonderlinge vriendschap .... etc, etc ....
In kennisse van mij secret.
Th: de Gier
1636
1. Jan Jansz {de Craen} van Haeften.
Bron: Stadsarchief Amsterdam, Familie-archief Witsen Elias, inv. 87, nr. 26B.
NB. dit is een afschrift van 1794.
Bron: Familie Witsen Elias, inv. 87
33 ) 06-12-1635. Schepenen: Reijer Goossensen en Dirck Melissen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij schepenen Reijer Goossensen ende Dirck Melissen tuijgen dat voor ons comen is Dirck van Haftenburch {Haestenburg?} volmachtich van de weesmeesters ... coopen vercregen op Willem Aertsen ...
Bron: Archieven Bommelse Weeshuizen, inv. 139-3
34 ) 12-11-1634. Schepenen: Baldewijn van den Velde, Johan Smits, Gobil {?} de Groot en Dirck Melissen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Baldewijn van den Velde ende Johan Smits schepenen in Tuijl tuijgen dat voor ons comen is Jan Alartsen substituit Jans van Malburch lantbode in Tielreweert ende heeft gegiet van wegen Gillis Quirijnen de Cock als weeshuijsmeester inder tijt in naeme ende van wegen de arme weesen tot Saltbommel gemaent te hebben Willem Aertsen tot Hier als in naeme sijnder huijsvrouwe naersaeth van Meester Roeloff Moringh zal. ...
Waer naer tuijgen wij Gobil {?} de Groot ende Dirck Melissen schepenen in Tuijll voornoempt dat ....
Met zeer veel transfixen.
Bron: Archieven Bommelse Weeshuizen, inv. 139-1
35 ) 07-01-1634.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Aert Jansz van Toorn heeft vercoft .... thijnsbrieve van een ende twintich gulden .... als Merten Danielsen nabuer tot Heessel opden sevenden dach smaents Januarij xvj c vier en dertich {7-1-1634} uut veertien hont lants .... de selvige tot Heessel opden Reeacker gelegen sijn ende noch uut eenen mergen lants opden Pael .... te bethalen gelooft heeft - Wernardt Berntsz in eenen eijgendomb .... 24-2-1646.
Bron: Hoge Bank van Tuil (ORA), inv. 1250 (f. 117v)
36 ) 08-11-1632. Schepenen: Johan Houss en Ewald van Tussenbroeck
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Copia
Wij Johan Houss ende Ewald van Tussenbroeck schepenen in Tuijll tuijgen onder onsen segelen, dat voor ons gecompareert ende erschenen is Marten Schoock, ende heeft gecedeert ende getransporteert alle zijne reeden ende ongereede goederen, hij onder d’enonge van Tuijlll leggende heeft, sonder dijck en zonder thijns, ten behoeve van Jansen van Haeften {1} wonende tot Utrecht, ... etc, etc ...
was getekend ) in kennisse van mij secr.
T:H de Gier
1632
1. Kopieerfout: Jan Jansz {de Craen} van Haeften.
Bron: Stadsarchief Amsterdam, Familie-archief Witsen Elias, inv. 87, nr. 26A.
NB. dit is een afschrift van 1794.
Bron: Overigen
37 ) 31-01-1632. Schepenen: Ewalt van Tussenbroeck en Goirt Janssoon
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Ewalt van Tussenbroeck ende Goirt Janssoon schepenen in Tuijll
tuijgen dat voor ons comen sijn Lijsken Cornelis weduwe Ghijsbert Egbertsen za. ....
ende Dirck Ghijsbertsen haeren soon ende hebben tsamenderhandt vercocht ...
.... tgerecht derdepaert van eenen bomgardt ende eenen mergen
landts daer naest liggende, inden gerichte van Nerijnen opt Rooijlandt ...
tusschen Willem Maessen ten zuijtwesten naest, heer Otten hoff ten noordwesten, ende de gemeijne
straet ten noortoosten ende zuijtoosten, in zulcker vuegen als tselve derde gedeelt den voors. Ghijsbert Egbertsen
zaligher opten vierden februarij sesthienhondert elff, ende den tweeden januarij sesthienhondert twaelff
bij cessie van Gherit Cornelissen tot Nerijnen ende Peeter Dircxsen respective aengecomen is. Reijmith Jans-
sen in eenen eijgendomb ... ... ...
Zegel van Goirt Jansz: 3 rennende honden 2-1.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1736-3
38 ) 31-12-1631. Schepenen: Johan Houss en Arnt Mesteecker
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Johan Houss ende Arnt Mesteecker schepenen in Tuijll tuijgen daer bij aen ende overgeweest te sijn
neffens den secretaris onses gerichts alwaer Dirck Aelbert Jacobsoon als vaeder ende momboir van sijne vijff kijnderen tegenwoordich in leven wesende, geassisteert met Baers
de Weerdt ter eenre, ende Pelgrom Henricxsen als oom ende momboirs sijne broeders Aert Henricxsens weeskijndt bij Adriaentken Aelbert Jacobs voors. dochter verweckt, geassis-
teert met Jan Pelgroms sijnen soon, ende Peter Mertensen secretaris tot Weerdenborch ter andere sijden ...
.... bij der voorss. kinderen bestemoeder Othken Henricx wedue Aelbert voornoempt naergelaeten ...
... ...
N.B. Lange tekst.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1691
39 ) 28-06-1630. Schepenen: Johan Houss en Gobel de Groot
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Johan Houss ende Gobel de Groot schepenen in Tuijll tuijgen onder onse segelen dat voor ons
comen is Meth Jans naergelaetene weduwe van zaligher Egbert Hubertsen ...
.... ende heeft vercocht ende opgedragen ....
.... het gerecht sestegedeelt van eenen bomgaerdt ende eenen mergen landt
daer naest liggende inden gerichte van Nerijnen opt Rooijlandt ....
.... tussen Willem Maessen ten zuijtwesten naest, heer Otten hof ten noortwesten
ende de gemeijne straeten ten noortoosten ende zuijtoosten, in sulcker vuegen als haer
tselve metten voorsz Egbert Hubertsen haeren man opten vierden februarij sestienhondert ende
elf, ende den tweeden januarij sestienhondert ende twaelf bij cessie van Gheerit Cor-
nelissen van Nerijnen, ende Peter Dircxsen respective, aengecomen is, Reijmith Janssen
in eenen eijgendomb, ... ... ...
Zegels af.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1736-2
40 ) 22-06-1630. Schepenen: Reijner van Dorth en Gobel de Groot
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Reijner van Dorth ende Gobel de Groot schepenen in Tuijll tuijgen onder onse segelen
dat voor ons comen is Aert Engbertsen borger tot Saltbommel ende heeft vercocht ende
opgedragen voor eene somme van penningen .... tderdendeel
van eenen bomgaerdt ende eenen mergen landts alles naerden anderen inden gerichte van
Nerijnen opt Roeijlant gelegen, ... ... sulcx hem neffens
Egbert Hubertsen sijnen vader, ende Ghijsbert Egbertsen sijnen broeder, inden jaere sestien-
hondert ende elf den vierden februarij voor deene helft bij Gheerit Cornelissen van
Nerijnen, ende inden jaere sestienhondert ende twaelf den tweeden januarij voor dandere
helft bij Peter Dircxsen, oock nabuer doen hij leefden tot Nerijnen, opgedragen is, volgens de
respective erfbrieven daer van sijnde. Reijmith Janssen dijck ende thijnsvrije, vuijt-
gesondert tderdendeel van den thijns inde briefven gementionneert .... ... ...
Zegels af.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1736-1
41 ) 08-07-1557. Schepenen: Diederick van der Horst, Oth van Asperen en van Vueren, Johan van Haeften, Bernt van Tuijll, Johan de Rover en Johan Bruijstens
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Diederick van der Horst, Oth van Asperen ende van Vueren, Johan van Haeften, Bernt van Tuijll, Johan de Rover, ende Johan Bruijstens, schepenen in Tuijl tuijgen dat voor den gezworen richter ons, in heden in Tielerweert {1} daer wij meede tot Tuijll inder bancke It het gericht geseten waeren, ende voor ons schepenen voorsz. gecomen sijn die waerdige heer Goirt van Heijen paater Regulier binnen Saltbommel in naem ende van weegen sijns convents met Sijmon Rasz {2} als momber sijner huijsvrouwe voor hem ofte met sijne, als navolgende, heer Aert Posthouwer off haer promatoren als aenlegger ter eener ende joffer Gerit van Hoenzeller weduwe zaliger Walraven van Haeften ende hare kinderen als verweerder off hare p.tor ter andere zijde ... etc, etc ....
1. dat zal moeten zijn: den gezworen richter onsen heren in Tielerweert
2. dat zal moeten zijn: Sijmon Jansz
Bron: Stadsarchief Amsterdam, Familie-archief Witsen Elias, inv. 87, nr. 21.
NB. dit is een afschrift van 1794 en dat is niet foutloos gegaan.
Bijzonder, omdat dit uit een verloren dingsignaat moet zijn gekomen.
Bron: Overigen
42 ) 20-09-1547. Schepenen: Otto van Haefften en Reyniers? van den ...
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Otto van Haefften ind Reyniers? van den ... schepen in Tuijll tuijgen dat wij gesien ind geleesen hebben enen schepen brieff van Tuijll met drie transfixe brieffen
doir den selffen brieff doirgesteken ..... van worde to worde als hier nae volcht Wij Ghijsbert die Kock inde
Wouter Hack ...
....
.... Inde dit is die ...evoir? vanden dorden
transfix brieff Wij Henrick Schoeck ind Wouter Hermensz schepen in Tuijll tugen dat voir ons comen is Wylhem die Cock van Nerijnen ind heeft vercofft .....
... ende
joffer Art dochter Wylhems vursz cloester jonfroue tot Zenwijnen erfflichen the besitten ....
.... Wylhem
die Kockx vursz besitter des huijss gelegen to Nerijnen bij die kerck geheiten Clynnelenborch die superscriptie is loeven wij goet In orconde onser letter gegeven inden jair ons heren duijsent vier
hondert negenindetachtentich des dynsedages nae Sunte Jacops dach apostels {28-7-1489}. Ind wij Otto van Haeften ins Reijner van den Beern? schepen in Tuijll ...
... op
sunt Matheus avont apostels
Onderdeel van een serie afschriften.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1747-5
43 ) 20-06-1545. schepenen: Roloff van Oyffer Geritsen en Melchior van Meteren
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wy Roloff van Oyffer Geritsen ind Melchior van Meteren schepen in Tuyll tuygen dat voir ons comen is Reynut Janssen {1} ind hiefft vercofft ind opgedragen voir hondert pont gever penningen die he gieden dat hem betaelt syn enen mergen lantz soe groit ind cleyn die dair gelegen is in den gericht van Senwynen genant die Steege boven ind beneden lantgelegen id convent van Senwynen off wie met recht lantgelegen mach syn Henrick Artzen moeller met sess voiten dyckx ind sonder thyns erfflichen the besitten. Ind Rembout vurscr. hiefft dair op vertegen ind geloiffden dair op doen verthien allen die met recht dair op verthien sullen. Ind then ewigen daegen the waeren als recht is tegen allen des ten rechten comen wyllen inde alle voircommer ind voirplicht aff te doen van denselffen behalffen den dyck vurscr. Ind hier stiet onder the wairburch acht hont lantz to Ophemert gnant den Steenoiffen boven id convent van Senwynen Gerit Maessen beneden off wie met recht lantgelegen syn. Ind overrnits deser erffnis sall doit syn alle ander erffniss dair wy van denselven schepen oiffer gewiest syn. Ind die rasuyren Roloff van Oyffer Geritsen ind Melchior van Meteren loiffen wy goit to syn. Inne orcont onser litteren gegeven in den jair ons Heeren duysent vyffhondert ind viff-inde-veertich den twintichsten dach juny.
1. Rembout Jansz
Afschrift hiervan staat in ORA Tuil, inv. 1240, f. 140v
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 203 (Pag. 313)
44 ) 28-04-1538. Schepenen in Waardenburg [!]: Goissen Aertzen en Rembout Remboutz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Goissen Aertzen ind Rembout Remboutz schepen in Weerdenburch tuijgen dat voer
ons gecomen is Gerit Gielissen {1} ind heefft vercoifft ind opgedragen voer hondert pondt
gever pennongen die he gieden dat hem betaelt sijn die brieff daer desen tegenwoirdigen
brieff doirsteken is met allen oiren gehalt als dair inne geschreven steet heren Walraven
van Arckel heer to Weerdenburch ritter erfflichen the besitten Ind Gerit Gielisz {1} heeft voirt daer
op vertegen als recht ind geloiffden die brieff met oiren gehalt vursz. den heer van Werden-
burch vursz. ewelick met volre waerschappe to waren tegen allen des ten rechten comen wyllen
ind oick alle voircommer aff tdoen met allen voirplicht vanden selffen Inne oircont onser
litteren gegeven inden jair ons heren duijsent vijffhondert achtinddartich den achtindtwintichsten
dach smaents aprilis
1. In de voornaam is gekrast en daar is ‘Gerit’ overheen geschreven. In het afschrift in ORA Deil, inv. 1089, f. 11v staat ‘Jan Gielisz’.
Transfix.
Hangt aan: 22-06-1484
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1769-3
45 ) 13-06-1537. Schepenen in Waardenburg [!]: Lambert Roloffsz, Jan Dircxsz, Gijsbert van Boesinchem, Jan Gielisz, meyster Henrick Gijsbertsz, Henrick Jansz [?], Celis Herberensz en Gijsbert Sijmonsz [Cijsbert?]
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Lambert Roloffsz Jan Dircxsz Gijsbert van Boesinchem Jan Gielisz meyster Henrick Gijsbertsz Henrick
Jansz {?} Celis Herberensz ind Gijsbert Sijmonsz {Cijsbert?} schepen in Weerdenburch tuijgen dat voirden
gezworen richter ons heren van Weerdenburch dair wij mede the Weerdenburch inder bancken the gericht
geheeten waren ind voir ons schepenen vursz gecomen sijn her Walraven van Arckel broeder to Hoickelom
heer tot Weerdenburch ritter ter eenre ind Arien Feije Cornelis Foijert off oiren procuratoren ther
ander zijden ....
...
.... van der aenspraeck die heer van Weerdenburch vurg. gedaen hadde op Arien Feije op
Cornelis Foijert met oiren aenhanck? als erffg. Art Feije zeliger rurende den Duijnweerdt ind vier
schaer weijen in Sint Kiliaen weerdt welcken ...
...
... Gegeven inden jair ons heren dusent
vijffhondert soeveninddertich des anderen daeges nae sint Odolphus dach
NB achterop charter vermeld 1535.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1824
46 ) 16-08-1535. Schepenen in Waardenburg: Aernt Schoock en Peeter Hel Willemssoon
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
       Copia
Wij Aernt Schoock ende Peeter Hel Willemssoon scheepenen in Weerdenburch tuijgen dat voor ons coomen is heer Walraven van Arckell heere tot Weerdenburch ridder etc ende heeft met sijnen vrijen moetwille verpacht, ende in eenen heeren erffthins uutgegeeven Aernt Cornelisz den hoffstadt alsoo groot ende cleijn alsse geleegen is inde Corte Uijliken, daer ten noorden naest lant geleegen is Aernt Schoock Henricxsz, ende ten suijden den hoogen Waeldijck, ende ten westen sal. Jan Spierincx kijnder, metten leengoet van Weerdenburch genaemt Colvenvamp{?}, off wie daer met recht naest lant gelegen sijn, met voorwaerden toegedaen datter ...
In oircont onser letteren gegeeven inden jaer ons heeren duijsent vijff hondert en vijff en dartich op maenendach nae onser lieve vrouwen dach assumptionis, ende was beseegelt met twee segelen in groenen wasse, uuthangende aen dubbelen steerten.
PAS OP: de afschriften in dit tijnsboek bevatten fouten, o.a. in namen.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1635 (Folio 3)
47 ) 1527. Fotoreproductie van een akte waarin Airt van Haeften en Arnt Pieck, schepenen van Tuil oorkonden dat Gertruyt nat dr. van Gerit van Tuil overgedragen heeft aan Gerrit Jansz en Willem Jansz een huis in het gerecht van Tuil.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Arnt van Haefften ende Arnt Pieck scepen in Tuil tughen dat Getruyt natuer-
licke dochter Gerit van Tuel heeft gegeven ende opgedragen om sunderlinge
...cke ende rede hoiren dair toe bewegen Een huijs ende hoffstat mit allen oeren
potinge timmeringe ende tobehoren gelegen inden gerichte van Tuil tussen den mo-
lenwerff van Tuil oestwairt ende die erffgenamen Jans die bastairt west-
wairt voirt allen rede ende onrede gueden die inden selve huijs voirss. ...
.... allen .... erffenissen ende lande die hoiren mit recht toe hoeren inden
gericht van Tuil gelegen na dode Getruyt voirss. Gerit Jansz ende Willem Jansz
in enen eigendom erffelick te besitten Ende Getruyt voirss verteech op allen
die gueden rede ende onrede erffenissen landen voirss ende geloeffde dair op doen
te vertien allen die genen die dair mit recht op vertien sullen Ende sij ge
loeffde oic van oeren wegen te waeren Gerit Jansz ende Willem Jansz voirss.
....
... so sal Henrick
Andries Vos dochter? hebbe een koe ende een bedde. In oirconde onsen litteren
gegeven int jaer ons heren dusent vijffhondert soven ende twentich op sunte
{onzichtbaar} dach
1527.
Regionaal Archief Rivierenland
Documentatie Geldermalsen e.o.
Signatuur: 2183-191
Bron: Overigen
48 ) 08-05-1526. Vonnis voor de dingbank in Tuil in het proces tussen de erfgenamen van meester Goirt Neeff en de prior en procurator van het Convent van de Regulieren binnen Bommel, waarbij de eerstgenoemden worden veroordeeld geen aanspraak te kunnen maken op een stuk binnen- en buitendijks land "de Oplage" in het gericht van Tuil {1}.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Goessen van Varick Walraven van Haefften Jan Scenck Wemmer van Cuick Arnt van Haefften Aert Pieck Herman van Steenhuss ende Airt Scoick scepen in Tuil tugen dat voir den gesworen richter ons heren van Gelre in Tielreweert dair wij mede inder dingbanck tot Tuil te gericht geseten waren ende voer ons scepen voirss. comen sijn die erffgenamen meister Goirt Neeff mitz oeren volmechtich ter eenre ende die prior ende procurator der Regulieren volmechtich des Cloesters der Regulieren binnen der stadt Zautboemel gelegen ter andere sidesonnen ende baden den gesworen richter voirss. dat hij ons scepen voirss. des vondenis vermanen soude wets mit recht wesen soude vander aenspraick der erffgenamen meister Goirt Neeff voirss. berurende van een stuck lants binnen ende buten dijcks gelegen inden gericht van Haefften geheiten die Oplage tussen Franck Jansz ende Jan Ghijsbertsz erffgenamen aen die een sijde ende dat cloester voirss der Regulieren binnen Boemel ende Stees Claesz aen d'ander side streckende vander Nijenstege totten diepen vanden stroem toe welcke stuck lants voirs. die erffgenaemen seede dat hem mit recht toebehoirde. Ende na antwort des priors ende procuratoirs volmechtich voirs. rurende dat dat stuck lants voirs. dat convent der Regulieren binnen Boemel gelegen mit recht tobehoirde na ingehaut oire zegelle ende brieve van Tuil die sij dair aff hadde gelijck als dat na aenspraick ende antwoirt der partien voirs. onder vonnis gecomen was wair aff wij scepen voirs. na vragen des geswoeren richter voirs. endrechtelick bij vondenis gewesen hebben bij gevollich den scepen van Deil na aenspraick ende antwoirt der partien voirs. Ende na cond wairheijt segel ende erffbrieff ende na luijt eens scepen brieff van Tuil dair die Regulieren prioer ende procuratoir voirs. mede bewijsen dat sij den dijck van den land voirs. aengevangen ende hem in besit gemaict hebben ende na luijt eens huercedel dair meister Goirt Neeff in bekent mit sijns selffs hant onderscreven dat hij dat lant voirs. in een huer besit ende den eijgendom overgegeven heefft in scepen brieven die des Regulieren prioer ende procuratoir als volmechtich voirs. den scepen daeraff getoent hebben dat Convent der Regulieren voers. bij dat stuck lants voirs. to bliven ende to besitten na ingehaut hoirer zegel ende brieven voirs. Ende dit ter tijt toe die scepen zagen betere zegel ende brieven dan sij noch gesien ende gehoirt hebben In oirconde ... ... ...
1. Het regest is abuis, de Oplage lag in Haaften.
Bron: Archieven Bommelse Weeshuizen, inv. 110
49 ) 09-06-1515. Uitspraak door schepenen van Tuil, waarbij de pachters van land der commanderij van Tiel, niettegenstaande de oorlog, aan de commandeur de verschuldigde pacht moeten betalen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Goessen van Varick Ot van Vuern Dirck van Werdenborch Ghijsbert de Cock Aert van Haefften Henrick Scoeck Robbert van Herler ende Arien Jansz scepenen in Tuil tugen dat voir
den geswoeren richter ons heren van Gelre in Tielerwaert dair wij mede inder Ding? vanden?
to Tuil te geding? geseten waeren ende voir ons scepenen voirsz comen sijn heer Jan van Em-
pel? commelduer {sic!} van Tiel ter eenre ....
4 zegels zijn bewaard.
Datum onzeker: x9-06-1515.
De rechtermarge + enkele letters lijkt kwijt
Bron: Charterverzameling RDO, inv. 2819
50 ) 02-02-1503. Schepenen: Ot van Malburch en Jan Schoick
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Ot van Haefften Hoesden qd Koen Jansz cum tutor vendidit literas et contenta den enen haldende in ...and..? Wij Dirck die Rover van Tuijll ind Claes Pauwe schepen in Tuijll tugen dat voir ons comen is Dirck van Aelst{?} et vendidit et optulit ten data aº Lxxxvij epifanie{?} Remigij {1-10-1487}, den anderen Wij Ot van Malburch ind Jan Schoick schepen in Tuijll qd Henrick Petersz promisit Philips van Haefften ij {1,5} ... g. ten data aº iij purificationis Marie {2-2-1503}, et renunciavit cum warandia de parte ad.. eadem vendidit et renunciavit op alle erff ind goet binnen ind buten brieff als oir aengecomen is van Philips van Haefften oir oem et renunciavit cum warandia de parte. Actum Mathei {21-9-1544}. Peter Egbertsz possidendam.
Bron: Hoge Bank van Tuil (ORA), inv. 1240 (f. 97)
51 ) 23-03-1501. Schepenen: Robbert van Herlaer en Henrick Scoeck
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Robbert van Herlaer ende Henrick Scoeck scepen in Tuijll tugen dat voir ons gecomen sijn
Heijlwich naegelaten wedue Mercelis die Rijck met hoeren gecoren momber ende Zeger Jansz
ende hebben vercofft ende opgedragen voir vijfftich pont geve penningen dien sij giede dat hem
betailt sijn sestalff hont lants soe groet ende cleijn als die dair gelegen sijn inden gerechte
van Tuijll op dat Hoensvelt lant gelegen aen die een sijde naest Aernt Pieck ende aen die
ander sijde lant des Heijligen Geests van Zaltboemell streckende metten enen eijnde aen den
haven dijck ende metten anderen eijnde aen die gemeijne straat off alsoe wie met recht dair
naest lant gelegen sijn. Heren Aelbert Posthouwer priester canonick der kercken van Zalt-
bomell als een Heijlich Geestmeijster in der tijt der tafele des heilige Geests van Zaltboemell
ende van wegen ende tot behoeff der selver tafele des Heijlige Geestes in enen eijgendom sonder
thijns erffelicken te besitten Ende Heijlwich, wedue Mercelis die Rijck met horen gecoren
momber ende Zeger Jansz voirss. vertegen op dit voirss. vercoffte lant ende sij geloeffden dair op
doen te vertijen allen die genen die daer met recht op vertijen sullen. Ende sij geloeffden oick
heren Aelbert Posthouwer voirss priester voirss. als een Heijlich Geestmeister in tijt des
tafele des Heilige Geests voirss. ende van wegen ende tot behoeff der selver tafele des Heij-
lige Geests voirss. te waren dit lant voirss. jair ende dach als recht is tegen allen die
genen die ten recht komen willen, ende alle voerplicht aff te doen vanden selven. Inne or-
konde onser letteren gegeven int jair ons heren dusent vijffhondert ende een des dorden
dages nae sunte Benedictus dach.
marge: Op Hoensvelt, V 1/2 hont
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (Pag. 232)
52 ) 23-07-1499. Schepenen: Goessen van Wouderijck? [Vauderick ?] en Sander Ottenssoen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Goessen van Wouderijck? {Vauderick ?} ende Sander Ottenssoen scepenen in Tuel tughen dat dessen principael hoefbrieff ...
Bron: Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg, inv. 2-f. 52 (2e deel, H 1)
53 ) 22-04-1499. Schepenen: Ot van Malborch en Wouter Hermansz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Ot van Malborch ende Wouter Hermansz scepen in Tuel tugen dat voir ons comen
is Wouter Hack ende heeft vercoft ...
.... tuschen erfgenamen Jans Hagestont {Hagestout?}
....
... alsmen jairgetide houden sal Reijnier Jansz
ende Gosen Roelofs sijnre moeder ...
...
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 27-28)
54 ) 14-09-1498. Schepenen: Art Pieck Artsz en Rolof van Oever Mathijsz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Meteren Celis quod Alith Morinckx cum tutore vendidit oir actie ind
recht aen elff mergen die oir met recht competerende soude off moyge
doir een besegelden losbrieff off coipbrieff welcke Goris Mo-
rinck oir alt oemhe? bij manier van testament gemaict heefft
luijdende wij Art Pieck Artsz ind Rolof van Oever Mathijsz schepenen
in Tuijl tugen dat voir ons comen is Goris Morinck ind heeft in
manier? ind form? van testament opgedragen vier mergen lants ind was
van datum vierhondert achtindtnegentich op des heilig crucys
dach exaltacionis {14-9-1498} Henrick Morinck oiren broder erfflich besitt. Actum den
negenthienden febr. {19-2-1558}
Bron: Hoge Bank van Tuil (ORA), inv. 1241 (f. 215)
55 ) 16-03-1497. Afschrift van actes uit 1468 en 1497
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Scepen Velde Mesteecker Jan die Vael als mombaer offte
curatoir van Ghijsbertken Thonisdr innocent transpor-
teert literas hyreditaria censuales van twee gouden Wilhelmus Holl.
scilden, voir d’helfft noch? in? w...den geloeft per? Gerit Michielsz aen Ot Pieck
van Beest in dato 1468 des donredaechs post Petri et Pauli {30-6-1468} ende
opgedragen aen Ghijsbertken weduwe Wilhem Marcelisz in dato 1497
den vijfden dach post Gregorij {16-3-1497}. Jan Petersz van Straelen in allodio den 7
Decembris {7-12-1621}
Zie ook: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 179 (Pag. 287).
Bron: Hoge Bank van Tuil (ORA), inv. 1247 (f. 67v)
56 ) 16-03-1497. Schepenen: Dirick van Hemert en Henrick Stoeck [Scoeck]
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Dirick van Hemert ende Henrick Stoeck {1} scepenen in Tuyl tugen dat voir ons gekomen sijn Ot Pieck van Beesde wilneer echte man joncfrouwe Janne van Vianen Arnt Pieck Henrick Pieck gebroeders joncfrouwe Wilhem ende joncfrouwe Agnees gesusteren mit haeren gekoeren momberen ende alle wittige kinderen Otte Piecke voirscr. ende hebben vercoft ende opgedragen voir twehondert pont gever penningen dien sij giede dat hem betaelt sijn den brieff dair dessen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle 't ghaut des briefs als dairin gescreven steet Ghijsbert nagelate weedue Wilhems Zeelenss erffeliken te besitten ende Ot Pieck van Beesde Arnt Pieck Henrick Pieck gebrueders joncfrouwe Wilhem ende joncfrouwe Agnees gesusteren mit hoeren gecoeren momberen vorscr. vertegen upten brieff ende up 'tghaut des briefs vorscr. ende sij geloefden dairup doen te vertyen alle diegheen die dair van hoire weegen mit recht up vertyen sullen. Ende sij geloefden oeck van hoire weegen te waren den brieff ende 'tghaut des briefs vorscr. jair ende dach als recht is tegen allen diegheen die ten recht comen willen tot behoeff Ghijsberts nagelate weedue Wilhems Zeelenss vorscr. ende van hoire weegen alle voirplicht aff te doen van denselven behelrelike alsulke losse als van den tijns wolcke tijns vorscr. gescreven steet in den brieff dair dessen tegenwoirdigen vorscr. brieff doirsteken is dat die vorscr. losse in weerden weesen sal nae uitwijsinge der scepenenlossebrieve die dairup gegeven weere. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert seven ende tnegentich den vijfften dach nae Sunte-Gregoriusdach pauws.
1. Scoeck.
Uit het afschrift dd. 7-12-1621 blijkt dat Wilhems Zeelenss = Wilhem Mercelisz.
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 179 (Pag. 287)
57 ) 20-03-1492. Schepenen: Jan van Vueren en Heynrick Staeck [Scoeck ?]
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wy Jan van Vueren ende Heynrick Staeck {1} scepen in Tuil tugen dat ick Jan van Vueren voirscr. heb vercoft ende opgedragen voir vyerhondert pont gever penningen die ick giede dat my betaelt sijn vyer mergen ende twe hont lants op d'Eymerick in den gericht van Hemert gelegen tusschen die nonnen van Zenwynen aen die een side ende Metten Hoefkensen aen die ander side; noch een dardendeel in eenre weyen in den gericht van Zenwinen gelegen buitendijcks tusschen Sweder van Weerdenborch naest gelegen aen beyden siden Sweder van Weerdenborch voirscr. in enen eygendom myt dijck die dair mit recht toe behoert ende sander tijns in enen eygendom erfliken te besitten. Ende ick Johan van Vueren voirscr. vertye op dit vercoft goet voirscr. ende gelove dairop doen te vertyen alle diegene die dair mit recht op vertyen sullen ende geloeve oick te waeren Zweder van Weerdenborch voirscr. dit lant voirscr. jair ende dach als recht is tegen alle diegene die ten recht comen willen ende alle voirplicht af te doen van denselven. In oirconde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert twe ende tnegentich des dijnsdaechs na den sonnendach Reminiscere.

(in dorso) nr. 168
1. Scoeck ?
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 177 (Pag. 285)
58 ) 03-08-1490. Schepenen: Henrick Scoeck en Claes Pauwe
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Henrick Scoeck ende Claes Pauwe scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Willem die
Kock van Nederinen ende heeft gegeven ende opgedragen puerlick om gods wil voir sijn ziel ende voir
joffer Johanne sijnre huijsvrouwen siel sestalf hont lants alsoe groet ende soe cleijn als dat gelegen
is inden gericht van Nederinen opt roelant{?} tusschen Lodewijck Heinricksz aen beijde naest gelegen ...
... Aent die Koc sinen soen ...
.... den
dorden dach vanden oest maent
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 74-75)
59 ) 10-02-1490. Schepenen: Heynrick Starck [Scoeck ?] en Wouter Hermanssen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Heynrick Starck {1} ende Wouter Hermanssen scepen in Tuyl tugen dat voir ons komen is Arnt van Malborch ende heeft geloeft joffer Dirick van Malborch sijnre suster thijns tien rijnsche gulden elcke rijnsche gulden voirscr. gerekent voir twentich stuvers current geng ende geve off ander goet payment dairvoir in geliker weerden opten heiligen Kersdach naestkomende ende dairnae alle jair eweliken thijns tien rijnsche gulden als voirscr. sijn off payment dairvoir als voirscr. is jairlix opten heiligen Kersdach te betalen ende te boeren uyt enen uyterweert geheiten den Crop soe groet ende soe cleyn als die gelegen is in den gericht van Haeften butendijcks tusschen dengenen die dair alom met recht naest lantgelegen sijn welcken thijns vorscr. weert saeck dat hi alle jair ewelike opten vorscr. termijn der betalinge niet betaelt en weer dan soe sal dair alle dage dairnaest komende opten vorscr. tijns wassen ende gaen tot eenre rechter penen enen halven stuver geng ende geve welcke peen tegader metten tijns vorscr. joffer Dirick vorscr. uyter vorscr. guede verhalen sal ende mach wanneer si niet langer beiden en wille. Ende Arnt van Malborch vorscr. heeft geloeft joffer Dirick vorscr. den tijns vorscr. ten ewigen dagen te wairen teghen alle diegheen die then recht komen willen uyter guede vorscr. Die superscripsi "joffer" loven wij guet. In orkonde onser litteren ghegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende tnegentich den tienden dach in der maent februario.

(in dorso) nr. 192
Joffer Dirck van Malborch            tijns
1. Scoeck ?
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 176 (Pag. 284)
60 ) 28-07-1489. Schepenen: Henrick Schoeck en Wouter Hermensz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Otto van Haefften ind Reyniers? van den ... schepen in Tuijll tuijgen dat wij gesien ind geleesen hebben enen schepen brieff van Tuijll met drie transfixe brieffen
doir den selffen brieff doirgesteken ..... van worde to worde als hier nae volcht Wij Ghijsbert die Kock inde
Wouter Hack ...
....
.... Inde dit is die ...evoir? vanden dorden
transfix brieff Wij Henrick Schoeck ind Wouter Hermensz schepen in Tuijll tugen dat voir ons comen is Wylhem die Cock van Nerijnen ind heeft vercofft .....
... ende
joffer Art dochter Wylhems vursz cloester jonfroue tot Zenwijnen erfflichen the besitten ....
.... Wylhem
die Kockx vursz besitter des huijss gelegen to Nerijnen bij die kerck geheiten Clynnelenborch die superscriptie is loeven wij goet In orconde onser letter gegeven inden jair ons heren duijsent vier
hondert negenindetachtentich des dynsedages nae Sunte Jacops dach apostels {28-7-1489}. Ind wij Otto van Haeften ins Reijner van den Beern? schepen in Tuijll ...
... op
sunt Matheus avont apostels
Onderdeel van een serie afschriften.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1747-4
61 ) 01-10-1487. Schepenen: Dirck die Rover van Tuijll en Claes Pauwe
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Ot van Haefften Hoesden qd Koen Jansz cum tutor vendidit literas et contenta den enen haldende in ...and..? Wij Dirck die Rover van Tuijll ind Claes Pauwe schepen in Tuijll tugen dat voir ons comen is Dirck van Aelst{?} et vendidit et optulit ten data aº Lxxxvij epifanie{?} Remigij {1-10-1487}, den anderen Wij Ot van Malburch ind Jan Schoick schepen in Tuijll qd Henrick Petersz promisit Philips van Haefften ij {1,5} ... g. ten data aº iij purificationis Marie {2-2-1503}, et renunciavit cum warandia de parte ad.. eadem vendidit et renunciavit op alle erff ind goet binnen ind buten brieff als oir aengecomen is van Philips van Haefften oir oem et renunciavit cum warandia de parte. Actum Mathei {21-9-1544}. Peter Egbertsz possidendam.
Bron: Hoge Bank van Tuil (ORA), inv. 1240 (f. 97)
62 ) 01-02-1485. Akte van transport voor schepenen in Tuil door Arnt Arntss. aan broeder Aernt die Veer [1] ten behoeve van de Regulieren buiten Zaltbommel van de helft van een stuk uiterwaard in het gericht van Haaften, in "die Oplaghe", buiten dijks ongescheiden met Staes Claess., bezwaard met de helft van omtrent 9 roeden dijk in die oplage, eveneens ongescheiden met Staes voornoemd, voor de som van 50 pond.
O.l. vrouwe-avond purificatio.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Henrick van Tuijll ende Sander Ottensz scepen in Tuijll tugen dat voer ons komen is Arnt Arntsz ende heefft vercofft ende opgedragen voer vijfftich pont gever penninge die hij ghiede dat hem betaelt sijn die een helfft van een
stuck uterweerts gelegen inden gericht van Haefften in die Oplage buijten dijcx ongesceiden mit Staes Claesz
tusschen meister Godert Neve priester aen die een sijde ende die Regulieren buijten der stat van Zautboemell gelegen
aen die ander sijde streckende vanden dijck totten diepen vanden stroem toe off tusschen die ghene die daer aen beij-
den sijden mit recht lantgelegen sijn. Broeder Aernt die Veer tot behoeff des prioers ende gemeijnen convents
des cloesters vanden Regulieren voirss. in enen eijgendom sonder tijns ende mit die helfft van omtrent negen
roeden dijcx gelegen in die Oplage voirss. tusschen meister Godert voirss. off die Regulieren voirss. boven naest
dijckgelegen ende erffgenamen Aernts van Haefften beneden, erfflicken te besitten. Ende Aernt Arntsz voirss. verteech
op dit vercoffte goet ... ... ...
... In orconde onser litteren gegeven int jaer ons heren dusent vierhondert
vijff ende tachtentich op onser lieven vrouwen avont purificatione
1. Het regest noemde hem 'die Vier' maar dat is onjuist.
Met twee schepenzegels, zie ook Wapenalbum Bommelerwaard door Peter van de Zalm (tuyl/2845 en otte/2209)
Bron: Archieven Bommelse Weeshuizen, inv. 267
63 ) 01-06-1484. Akte van koop voor schepenen in Tuil door Dierick van Hemert en zijn zoon Arnt van de prior en het Convent van de Regulieren in het gericht van Zaltbommel van het onderhoud van een dijkvak dat het convent bezit in en zal verkrijgen in het gericht van Haaften "in die Oplage", omtrent 9 roeden die behoren aan meester Godert Neve, priester, omtrent 9 roeden waarvan de ene helft toebehoorde aan de erfgenamen van de weduwe Margriet Arts, en de andere helft Staes Claess. ongescheiden, omtrent 30 roeden beneden in de oplage beneden de griend van meester Godert voornoemd, ten laste van al hun goederen in de eninge van Tuil, met vrijwaring door de comparanten, onder voorwaarden dat zij en hun erfgenamen aarde mogen halen van het binnendijkse land van het convent voornoemd aldaar gelegen, en hun pootsel vanaf de griend van meester Godert voornoemd tot de Hellusche zijdewinde binnendijks zal blijven, terwijl hun wilgen buitendijks gepoot en geknot zullen worden binnen de dijkkavelingen wel 8 voet van boven de dijk "aengemeten voert nederwaerts", voor de som van 200 pond, met verklaring in rechte door de eerste comparant van zijn onroerend goed in de eninge van Tuil in het gerecht van Haaften.
Dinsdag na ons heren hemelvaartsdag.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Gijsbert van Tuijll ende Wouter Hermansz scepen in Tuijll tugen dat voer ons komen sijn Dierick van Hemert ende Arnt van Hemert
sijn soen ende hebben voer twe hondert pont gever penninge die sij ghieden dat oren betaelt sijn voir nu ende ten ewigen dagen aff-
genomen den ewigen prior ende gemeijnen convent des cloesters vanden Regulieren inden gericht van Zautboemell gelegen alle al-
sulcken dijck als die prior ende gemeijnen convent des cloesters voirss nu ter tijt hebben ende namaels noch vercrijgen mogen inden gericht van
Haefften in die Oplage nementlick dese dijcken hier nabescr. Inden yersten omtrent negen roden dijcx in die voirss. Oplage gelegen
tusschen erffgenamen Jan Gijsbertsz boven ende Staes Claesz beneden welcken dijck voirsz pleech toe te hoeren meister Godert Neve
priester tot sijnre Oplage. Item daer teijnden aen gelegen noch omtrent negen roeden dijcx daer die een helfft aff toe plach te hoeren
den erffgenamen Margriet Arts wedue, ende die ander helfft Staes Claesz ongesceiden. Item noch beneden inder selven Op-
lage tegen des voirg. meister Godert Neven grient, van denselven grient aen te meten voert nederwaerts omtrent dertich
roeden dijcx tusschen erffgenamen Gijsberts van Haefften nu ter tijt Willem van Tuijll boven naest dijckgelegen ende Jan van
Haefften beneden, off tusschen die ghene die den dijcken voirsz. all omme mit recht naest dijckgelegen sijn Welcke dijcken
voirss. Dierick van Hemert ende Arnt sijn soen voirss. ontfangen ende genomen hebben op oren ende op alle oere goeden die sij nu
ter tijt hebben ende hier namaels noch vercrijgen mogen inder enynge van Tuijll gelegen Voert so hebben Dierick van Hemert ende
Arnt sijn soen voirss. geloefft Thonis Woutersz tot behoeff des ewigen prioers ende gemeijn convents des cloosters voirss. alle die
dijcken voirss. ten ewigen dagen als oeren eijgen dijck te halden ende also te bewaren dat den selven prior ende gemeijn convent des
cloesters voirss. daer tot gheenre toecomender tijt schade, commer off last aff comen sall mit alsulcker voirwarden toegedaen
weert saeck dat die ewige prior ende gemeijn convent des cloosters voirss. in enniger toecomendertijt
ennigerhande commer, hijnder,
last off schade kregen mit ennigerleij manieren van recht, herkomende van ennich vanden dijcken voirss. alle den commer, hijnder,
last ende schade voirgeruert, hebben Dierick van Hemert ende Arnt sijn soen voirss. sementlick ende ongesceiden geloefft Tho-
nis Woutersz voirss. tot behoeff des ewigen priors ende gemeijn convents des cloosters voirss. ewelicken tot oeren wille te beta-
len ende te verrichten. Voirt soe sijnt voirwarde offt geboerden datmen aen ennich vanden dijcken voirss. tot enniger tijt sold
moeten dijcken so sullen Dierick van Hemert ende Arnt sijn soen voirss. ende oeren erffgenamen ten mynsten schade eerd mo-
gen nemen ende halen vanden lande des prioers ende gemeijn convents voirss. aldaer binnen dijcx gelegen sonder ijmants be-
cronen off wederseggen. Noch sijnt voirwarde dat Dierick van Hemert ende Arnt sijn soen voirss. ende oeren erffgenamen
aldaer binnen dijcx blijven sullen tot die potinge die meister Godert Neve priester voirss. aldaer heefft doen poeten teijn-
den sijnen grient ende den dijck alsoe dat sij daer binnen ten dijckwaert, voert totter Helluscher zijwende toe sullen mo-
gen poeten ende knoeten ende nyet vorder. Ende buijten dijcx sullen sij die willigen hebben ende mogen poeten ende knoeten binnen
die dijckavelinge to weten acht voet van boven den dijck aengemeten voert nederwaerts ende vorder nijet. Voert soe
tugen wij scepenen voirss. dat Dierick van Hemert voirss. voer ons bekant ende gegiet heefft als dat hij op huden dato des
brieffs heefft ende besittet inder enynge van Tuijll liggende dese erffenissen ende goeden hier nabescr. Inden yersten een
hoffstat geheiten Celisacker inden gericht van Hellu mit twe mergen lants daer aen gelegen tusschen Ot Claesz boven
ende erffgenamen Gerits Papen beneden streckende vander straten totten Corengraeff toe. Item anderhalven mergen lants inden
Bochorst gelegen mit erffgenamen Gheman Schonen besijden die Nijstege op Hellu int Broeck. Item acht mergen lants ge-
heiten die Acht Mergen inden gericht voirss. gelegen tusschen dat Capittell van Haefften boven ende Jan van Vauderick
beneden. Item omtrent fijfftenhalven mergen lants inden selven gericht over den Corengraeff gelegen tusschen der nonnen
lant van Boemell aen beijden sijden. Item een huijs ende hoffstat mit alle oerer tymmeringe potinge ende toebehoeren haldende te
samen omtrent twelff mergen in groetten inden gericht voirss. oeck gelegen streckende vanden diepen vanden stroom tot-
ten Corengraeff toe tusschen des Capittels tijnsgoet van Haefften boven ende Ot Otten bastert soens erffgenamen beneden.
Item thien mergen lants geheiten Negenacker inden selven gericht gelegen tusschen erffgenamen Ot Otten bastert soens voirss.
boven ende Dierick van Hemert voirss. beneden. Item noch hier besijden nederwaerts aen gelegen seven mergen lants streckende
van der stegen totten Corengraeff toe. Item noch aldaer besijden nederwaerts een hoffstat mit ses mergen lants daer aen gele-
gen inden selven gericht streckende vander straten totten Corengraeff toe. Item noch daer besijden nederwaerts inden selven
gericht een hoffstat mit drie mergen lants daer beneden naest lantgelegen Ghijsbert van Dalem streckende vander straten
totten affterlant toe. Item noch een stuck uterweerts inden gericht voirss. gelegen buijten dijcx tusschen den dijck ende die
Kille boven naest lantgelegen Ott Claesz voirss. ende beneden Gijsbert van Dalem voirss. off tusschen dieghene die den erffe-
nissen voirss. al omme mit recht naest lantgelegen sijn. Die superscripti die loven wij goet. In orconde onser litteren gegeven int jaer ons heren .... {1484} des dijnsdages nae ons heren hemelvaertsdach
Met 2 schepenzegels.
Zie ook Wapenalbum Bommelerwaard door Peter van de Zalm, herm/ 1408; het wapen van Wouter Hermansz is wellicht onvolledig beschreven want het lijkt een schildhoofd met een figuur te hebben.
Bron: Archieven Bommelse Weeshuizen, inv. 326
64 ) 04-05-1484. Akte van schenking voor schepenen in Tuil door meester Godert Neve, priester, voor Jan Meynart namens de prior en het Convent van de Regulieren bij St. Pieterswiel van een stuk binnen- en buitendijks land, "die Oplage", in het gerecht van Haaften. Dinsdag na zondag misericordia domini.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Willem die Cock ende Wauter Hermansz scepen in Tuijll tugen dat voer ons komen is meister Godert Neve priester
ende heefft gegeven ende overgedragen puerlick om goids wille ende om sijnre sielen salicheit wille een stuck lants
bynnen ende buyten dijckx gelegen inden gericht van Haefften geheiten die Oplage tusschen Franck Jansz ende
ende {sic} Jan Gijsbertsz erffgenamen aen die een sijde ende dat cloester vanden Regulieren buyten Boemell ende Staes
Claesz aen die ander sijde streckende vander Nijerstege totten diepen vanden stroem toe Jan Meijnart
tot behoeff des prioers ende gemeyn convents des cloesters vanden Regulieren voirsz bij sente Peters Wyell gele-
gen in enen eijgendom sonder tijns ende mit dijck ...
...
... In orkonde onser litteren gegeven int
jaer ons heren dusent vierhondert vier ende tachtentich des dijnsdages nae den sonnendach alsmen singt inder hei-
liger kercken Mesericordia domini
Zie ook Wapenalbum Bommelerwaard door Peter van de Zalm (cock/ 575, herm/ 1408)
Willem de Cock zegelt met drie hamers in het schildhoofd (de Cock van Neerijnen). Wouter Hermansz zegelt met een dubbel gekanteelde dwarsbalk [een stormbalk]; het randschrift is onduidelijk.
Het wapen van Wouter Hermansz is wellicht onvolledig beschreven want het lijkt een schildhoofd met een figuur te hebben.
Bron: Archieven Bommelse Weeshuizen, inv. 35
65 ) 18-03-1483. Schepenen: Gijsbert van Tuijll en Sander Ottensz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Gijsbert van Tuijll ende Sander Ottensz scepen in Tuijll tugen dat voir ons komen is Johan van Auwrijn met wille ende consent Agnesen sijnre huijsvrouwen ende heeft
vercoft ...elve ende sertich Rijnsche gulden erffelix thijns jairlix ..
... uut alle erffenissen Jacops van Drakenborch gelegen inden gericht van Herwijnen .... Item drie Rijnsche gulden ... uut drie mergen lants .... in Roloffs Hoeve .... erffgenamen Rutger Bruijstensz boven naest lantgelegen ende beneden Johan die Heelt {=Holt?} Item ....
.... boven naest lantgelegen Johan Steeskensz ende beneden Laurens Hermansz. Item noch uut thien hont lants
gelegen inden gericht voirsz ... Roloff Lambertsz boven naest lantgelegen ende beneden Jo-
han van Herwijnen. Item noch ...
... inden gericht van Haeften tusschen Willem Krijns soens erffgenamen aen die een zijde ende erffgenamen Andries Petersz aen die ander zijde
streckende ... Item noch uut een hoffstat ...
... tusschen Derick Jansz aen die een zijde ende Engel Dirck Egens dochter aen dander zijde
Item ... uut een huijs ende hoffstat mit alle oere tymmeringen ende
poetinge gelegen inden gericht van Tuijll tusschen Aernt Pieck aen die een zijde ende Bruijsten Celisz? mit zijnre kijnderen aen dander zijde ...
... inden gericht van Vauderick opten Honswijnckell tus-
schen Henrick van Vauderick aen die een sijde ende Gerit van Roije aen die ander zijde ....
.... erffgenamen Goessen Gijsbertsz boven naest langelegen ende Henrick Geritsz beneden. Item ...
... tusschen Philips Lotthemssoen aen die een sijde ende Jan Lambertssoen aen die ander sijde. Item ...
... Item alle ghelden ende schulden diemen Johan Auwrijn ende sijn-
re huijsvrauwen voirsz enichsyns schuldich is inder eninge van Tuijll Hubert Auwrijn die een helfte vanden gueden voirsz ende Gheman Scho-
nen die ander helfft vanden gueden voirsz in enen eijgendom erffelik te hebben ende te besitten ....
....
.... hij geloefde oeck te waren Hubert Auwrijn ende Gheman Schonen voirsz dese gueden voirsz jaer ende dach ...
...
... alle wittelicke schulden die Johan van Auwrijn ende sijn huijsvrouwe voirsz enichsyns wittelick sculdich sullen sijn ...
.... Hubert Auwrijn ende Gheman Schonen voirsz oock in gheEerfft heeft...
...
.... alsulke testament als Agnese voirsz be..rt ende gemaect heefft voer her Johan van Bosinchem priester als notaris / in der?
manieren als dat bescreven steet ...
heren Dirck Auwrijn priester / alsoe veel ghelts als dat testament Agnesen voirsz...
...
....dusent drie ende tachtentich opten achtienden dach in meerte
N.B. Lange tekst.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1876
66 ) 08-09-1482. Schepenen: Heinrick Scoeck en Claes Pauwe
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Heinrick Scoeck ende Claes Pauwe scepen in Tuijl tugen dat Johanna die wijf
was Derick Jansz {1}...
...
... te boeren uut tien hont lants ...
... inden gericht van Nederinen opten Endenbeck tuschen lant des cureijts van Ne-
derinen an deen sijde oestwairt ende Rolof Hubertsz aen die westen side streckende mitten
noirden eijnde vander Tyewael stege totter gemeinre straten toe ...
...
... Ende hier voir sijn heer Gerijt Hol Diricksz priester, Willem die Ridder
ende Alijt Dircx dochter mit horen gecoren momber wairborgen onghescheiden inne aldusda-
niger voirwairden ende maniren als ....
....
... opten
jairgetide Dirck Jansz Johanna sijn wijf voirsz ende hoer kinderen welc jairgetide men hau-
den sal na doede Johanna voirsz altoes op horen jairlixschen sterfdach ....
...
... voir zie-
len Dirck Jansz Johanna sijnre huijsvrowe ende hoirre kinderen voirsz ...
... op onser liever vrouwen nativitas
1. Zie 3-5-1468.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 53-54)
67 ) 18-09-1481. Schepenen: Philips van Haefften en Henrick Schoeck
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Philips van Haefften ende Henrick Schoeck scepen in Tuijll tugen dat voir ons komen is die gesworen bode...
.... gemaent heefft van wegen Jacop Tengnagels Adriaen van den
Over? {Oever?} off soe wie dat mit recht ...
.... inden gericht van Nederijnen ...
.... tusschen die gemeyn stege ende wilner Gijsbert Hacken ...
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1738-3
68 ) 06-04-1478. Akte van transport voor schepenen van Tuil door Johan van Haifften en vrouw Heynrick van Vaurick, vroeger echtgenote van heer Walraven van Haifften, ridder, met haar gekozen momber aan heer Gerrit van Vloedrop, ridder, van een stuk uiterwaard in "die Oplaghe" in het gericht van Haaften met de aanwas, waaraan de vrouwe voornoemd levenslang blijft gelijftocht, en van een griendje wilgen binnendijks van de "Nyersteghe" tot de dijk, waaraan juffer Ermgart, echtgenote van Thomas Collart, levenslang blijft gelijftocht, voorts van de erfrenten van 25 rijnse gulden jaarlijks die krachtens huwelijkse voorwaarden tussen wijlen Johan, heer tot Weerdenborch, erfhofmeester van Gelre, en zijn echtgenote thans gehuwd met de heer van Vloedrop voornoemd als medegave waren gemaakt en nog niet zijn uitgekeerd, en tevens van 5, 7, 8 en 5 nader omschreven roeden dijk in de oplage voornoemd, voor de som van 400 pond.
Maandag na St. Ambrosiusdag.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Wilhem van Haifften ende Alairt van Haifften scepen in Tuijll tugen dat voer ons komen sijn Johan van Haifften ende vrouwe Heijnrick van
van {sic!} Vaurick wittige wijff was heren Walraven van Haifften ritters ende hebben vercoft ende opgedragen voer vier hondert pont gever penningen
die sij giede dat hem betailt sijn alsulcke stucken uijterweerden als gelegen sijn inden gericht van Haifften in Die Oplage streckende
vanden dijck totten diepen vanden stroem mit allen aenvallen ende vanden Crop nederwairts tot der Helluscher zijwijn toe Item noch
een cleijn grientken willigen aldair bynnen dijcx gelegen beneden erffenisse heren Gadert Neven priester streckende vander Nijer Stegen
totten dijck toe heren Gerit van Vloedorp ritter in enen eijgendom sonder thijns mit vijff roeden dijcx die gekomen sijn van Arnt Jan
Heijnrixsz gelegen tegen meijster Gaertsz grient vursz baven bepailt aen erven Arnts van Haifften beneden dijc die Otte die bastairt
plach te wesen Item noch mit soeven roeden dijcks hijr beneden aen bepailt / die plagen te wesen Otten den bastairt Item noch
theijnden desen dijck vursz gelegen acht roeden dijcx die gekomen sijn van Clais Hubertsz Item noch vijff roeden dijcx beneden
gelegen in dese oplage / bepailt baven erven Arnts van Haifften beneden erven heren Johans Offraensz priester off Rutger van
Dijck off wie mit recht all omme aen dese dijcken gelegen sijn erffelicke te besitten Ende Johan van Haifften ende vrauwe Heijnrick
van Vaurick mit horen gekoren momber vertegen op die uijterweerden ende den grient vursz sij geloiffden dair op doen te vertijen alle
die ghene die mit recht dair op vertijen sullen sij geloifden oick te waren heren Gerit van Vloedorp ritter vursz die uijterweerden ende
den grient vursz jair ende dach alst recht is tegen alle die gene die ten recht komen willen ende alle voerplicht aff te doen vanden
selven mit vurwairden toegedain dat vrouwe Heijnrick van Vaurick vursz die uijterweerden vursz soe lange als sij leeft ge-
bruijcken sall in rechter lijfftochten ende nijet langer / Oick sijnt vurwairden dat joffer Ermgart echte huijsvrauwe Thomas
Collart den grijent vursz soe lange als sij leeft ende nijet langer gebruijcken sall in rechter lijfftochten Te weten dat desen
grijent ende die vursz uijterweerden opgedragen sijn als vursz is voir alsulcke vijffendetwintich Rijnssche gulden jairlixscher
erffrenthen als zelige Johan heren tot Weerdenborch erffhaiffmeyster der landen van Gelre / noch nijet bewijst noch uijtge-
reijckt en waren in mede gaven ende hijlixvurwarden sijnre huijsvrauwen / te hants echte wijff is heren Gerits van Vloedorp vursz
In orkonde onser litteren Gegeven inden jair ons heren dusent vierhondert achtendetsoeventich des manendages na sente Ambrosius dach
Bron: Archieven Bommelse Weeshuizen, inv. 239
69 ) 10-02-1478. Schepenen: Heijnrick Scoeck en Wilhem Erstensz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Heijnrick Scoeck ende Wilhem Erstensz scepen in Tuel tuijgen dat voir
ons komen is meijster Adriaen {Scoeck} priester als kercmeijster der kercken van Nederij-
nen ende heeft bestoirt enen mergen lants gelegen inden gericht van Hijer
op Kukelreberch tuschen lant sente Johans autair inder kercken van
Oppijnen aen deen sijde ende Jan Tegnagell aen dander sijde / welck lant vur-
screven die kerckmeijster van Nederijnen vurs. gecoft heeft tegen Roeloff van
Groensbeeck gelijck die scepenbrieve van Tuijll dat vorder begrijpen ende in-
houden die dair van gemaickt siin Inne oirkonde onser litteren gegeven inden
jair ons heren Mº CCCCº achtendesoiventich des dynxdages dae den sonnen-
dach Invocavit
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 121)
70 ) 10-02-1478. Schepenen: Heynrick Scoeck en Willem Erstensz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Heynrick Scoeck ende Willem Erstensz ...
... meijster Adriaen Scoeck priester als kerckmeijster der kercken van Nederinen
ende heeft bescoijt {?} enen mergen lants gelegen inden ghericht van Hier op Kukelre-
berch ...
... Jan Tegnagel ain dander sijde welc lant ...
... gecoft heeft tegen Roelof van Groensbeeck ...
... des dinxdaechs naden sonnendaech invocavit
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 11)
71 ) 06-01-1477. Schepenen: Sweder van Weerdenborch en Heynrick van Tuyl
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
       Copia
Wij Sweder van Weerdenborch en Heynrick van Tuyl scepen in Tuyl tugen dat Wilhem Arntsoin heeft geloift joffer Ysabeel cloosterjoffer tot Zenwijnen dordenhalven rijnssche gulden twintich bourgonsche witte stuvers genge ende geve gerekent voor elcken gulden vuerscr. off ander guet payement dairvoir in gelijker weerden erffelicx thijns alle jaer eweliken op den heiligen darthiendach te betalen ende te boeren uyt een huyss ende een hoffstat mit allen hairen tymmeringen poetingen ende toebehoiren bynnen- ende butendijx gelegen in den gericht van Hemert ain deen sijde Wilhem van Beest ende ain die ander sijde die gemeyn straet welck thijns vurscr. weert saicke dat die alle jair eewelicken op den voirscr. dach der betalingen nyet betailt en weer dan soe sall dair alle daige dairnaest volgende een maent lanck duerende een peen van dardenhalven boddreger genge ende geve opten voirscr. thijns wassen ende gain welcke peen tegader mitten thijns voirscr. joffer Ysabeel uyt den guede voirscr. verhalen sall ende mach wanneer sijs nyet langer beyden en wille. Ende Wilhem Arntssen voirscr. heeft geloift joffer Ysabeel voirscr. den thijns vurscr. ewelicken te waeren tegen alle diegene die ten recht komen willen uyt den guede voirscr. welcke maint als die omleden weer ende den thijns ende die peen voirscr. nyet betailt en weren dan soe soude Wilhem Arntssen vurscr. dairentheijnden vervallen wesen sonder ennich wederseggen van allen recht ende toeseggen dat hij hedde ain den guede vurscr. tot behoiff joffer Ysabeel vurscr. erffelicke te besitten beheltlic nochtant joffer Ysabeel vurscr. hoerre vurwairden vurscr. Mit vurwairden toegedain dat men voir den thijns vurscr. na doede joffer Ysabeel vurscr. jaerlix oly copen sall die men voir des heiligen Cruysautair in der kercken van Zenwijnen bornen sall. Voirt hebbe ick Heynric van Tuyll vurscr. vertegen op desen tijns vurscr. tot behoiff joffer Ysabeels vurscr. erffelicke te besitten. Ende ick geloiffden oick van mijnre wegen alle voirplicht aff te doin van denselven dats te weten dat ick noch nyemant van mijnen wegen nu noch tot egheenre tijt joffer Ysabeel vurscr. kret {1} noch hynder doin en sal in dit huyss hoffstat ende tymmeringhe gelijck ende soe dat all boven gescreven ende bepaile steet. Die superscripte "joffer" loeven wij guet. In orkonde onser litteren . Gegeven in den jair ons Heren dusent vierhondert soeven ende tsoeventich op den heiligen darthiendach.
       Accordeert mette originale brieven. Quod attestor
                 G. Ruys
1. typefout: krot?
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 249 (Pag. 268)
72 ) 12-12-1476. Schepenen: Johan van Varijck en Henrick van Tuel
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Johan van Varijck ende Henrick van Tuel scepen in Tuijl tugen dat voir ons comen is
joffer Lijsbeth Kocs wedue wilner Goessen Heymen zeliger ghedachten mit horen gecoren momber
ende heeft opgedragen ende puerlic om gods wil gegeven voir ziele Ghijsbert Kocs van Giffen {Geffen}
Ghijsbertsz hoer broeders een huys ende een hofstat met alle sijne tymmeringen potingen ende toe-
behoeren ghelegen inden gericht van Nederinen tuschen Aelbert die Swart aen die zuijden sijde
ende Belij Heinrics aen die noirden zijde / Aernt Hellen als kercmeester der tymmeringen der
kercken van Nederinen .....
....
.... alle jair ewelicken
uutreijken ende betalen sullen op sente Bartholomeus avont apostels {1} alst jairgetide wesen
sal Ghijsberts Kocs van Giffen Ghijsbertsz voirsz ...
1. 23 augustus
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 95-96)
73 ) 29-03-1476. Schepenen van Tuil oorkonden dat Gerit van Strijn, broeder tot Soevenbergen, als voogd van zijn vrouw vrouwe Alyt Pieck, weduwe van heer Arnt van Herlar, ridder, geschonken heeft 'om sekere saken der conscientien vrauwe Alytten vurs. van wegen heren Arnts vurs. ende hoerre beyder alderen noitlicken als sy sacht dairtoe bewegende' aan broeder Thomas van Driell, procurator van het nieuwe klooster van Sint-Sophia in Vught, ten behoeve van prior en gemeen convent de aangehechte akte, onder voorwaarde dat vrouwe Alijt zolang ze leeft de desbetreffende cijns mag innen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Arnt Pieck ende Derick van Tuijll scepen in Tuijll tugen dat voir ons komen is Gerit van Strijn brueder tot
Soevenbergen ... {1476}
Met de schepenzegels van Arnt Pieck en Derick van Tuyll.
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 213 (Reg. 383)
74 ) 29-03-1476. Schepenen van Tuil oorkonden dat Gerit van Strijen, broeder tot Soevenbergen, als voogd van zijn vrouw vrouwe Alyt Pieck, weduwe van heer Arnt van Herlar, ridder, geschonken heeft 'om seker saken der conscientien vrauwen Alytten vurs. van wegen heren Arnts vurs. ende hoerre beyder alderen noitlicken als sy sacht dairtoe bewegende' aan broeder Thomas van Driell, procurator van het nieuwe klooster van Sint-Sophia in Vught, ten behoeve van prior en gemeen convent de aangehechte akte.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Aernt Pieck ende Derick van Tuijl {1} scepen in Tuijll tugen ...
Met de geschonden schepenzegels van Arnt Pieck en Derick van Tuyll.
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 184 (Reg. 351)
75 ) 14-11-1475. Schepenen: Willem van Haeften en Heinrick Scoecke
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Willem van Haeften ende Heinrick Scoecke scepen in Tuel tugen dat voir
ons comen is die ghesworen bode ons heren van Gelre in Tielreweert ende heeft
gegiet dat hi gemaent heeft van wegen meijster Adriaen Scoeken priesters cu-
reijt der kercken van Nederinen ...
... Ghijsbert Hermansz of den ghenen die met recht besitter is van een
huijs ende hofstat ...
.... inden gericht van Nederinen tuschen die gemeen stege aen die een side
ende Herman Hubertsz aen die ander sijde ....
{20-9-1475} .... dair na wi scepen voirsz {Willem van Haeften en Heinrick Scoecke} tugen dat voir ons comen is die gesworen bode voirsz
....
..... des dinxdaechs na sente Mertijns dach inden wijnter
Transfix met 15-11-1475.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 67-68)
76 ) 22-02-1473. Schepenen: Jan van Schonauwen en Willem die Kaeke [ = Kocke ], Heijnrick van Tuijl en Willem Eerstenz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Jan van Schonauwen ende Willem die Kaeke { = Kocke } scepen in Tuel tugen dat voir ons co-
men is die gesworen bode ons heren van Gelre in Tielre weert ende heeft gegiet dat hij
ghemaent heeft van wegen meijster Adriaen Scoecken priesters als kercmeijster inder
tijt der tymmeringe d'kercken van Nederinen Gijsbert die Kocke van Gijffen {Geffen} of den
genen die met recht besitter is van eenre hofstat ...
... inden gericht van Nederinen tuschen Willem Hacken ende Aernt Feijen
....
... Dair na wi Heijnrick van Tuijl ende
Willem Eerstenz scepen in Tuijl ....
...
Roelof van Groensbeeck te hebben ende te besitten ....
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 22-23)
77 ) 03-06-1472. Jan van Schonauwen en Willhem Eerstenz., schepenen in Thuell, oorkonden dat Roeloff van Groensbeeck de brief van 1472 Juni 2 (reg. no. 51b), waardoor deze gestoken is, heeft overgedragen aan Eerst Willemsz.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
          Copije         Transfixe
Wij Jan van Schonauwen ende Willhem Eersten
zoon scheepen in Thuell {Tuil}, tuijghen dat voor
ons coommen es Roeloff van Groensbeeck, ende
heeft vercoft ende opghedraeghen voir thijen
pondt ghever penninghen, dije hij ghijede dat
hem betaelt zijn den brijeff daer deessen tee-
ghenwoordighen brijeff duer ghesteecken is
ende allet ghehoirt des brijeffs, als daer in
gheschreeven staet, vuijtghenoomen dat verhael?
dat in den zelven brijeff gheschreeven steet, Eerst
Willems zoon erffelijcken te besitten Ende
Roeloff van Groensbeeck voirschreeven verteech
opten brijeff, ende opten inhoudt des brijeffs
voirschreeven, tot behoeff Eerst Willems
zoons voirschreeven, ende gelooffden van
zijne weeghen allen voorplicht aff the doen
vanden zelven In oirkonden ons letteren. Ghegeven
int jaer onss heeren duijssent vijer hondert twee
ende tzoeventich opten darden dach vander maendt
in Junio, ende was bhezeeghelt mitt twee
zeegelen in groene wassche vuijthanghende
mitt dubbelen staerten wesende duer den voir-
gaenden brijeff getransfixeert.
Afschrift.
Bron: Huis Ammerzoden, inv. 19 ( folio 214)
78 ) 02-06-1472. Jan van Wije en Willem Eernstenz., schepenen in Thuell, oorkonden dat de gezworen bode van den hertog van Ghelre in Thielreweerdt verklaart, gemaand te hebben, op verzoek van Eerst Willhemz., Huybert Smaelvelt wegens een rente, waarna Jan van Schonouwen en Willem Eerstenz. schepenen in Thuell, verklaren dat Eerst Willemsz. de goederen van Huybert Smaelvelt verkocht heeft aan Roeloff van Groensbeeck.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
      Copije
Wij Jan van Wije ende Willem Eernsten
zoon schepenen in Thijell {Tuil} tuijghen dat voir ons
commen es, dije geswooren Bode ons heeren van Ghelre
in Thielreweerdt, ende heeft gheghiet dat hij ghe-
maendt heeft, van weeghen Eerst Willhem zoons,
Huijbert Smaelvelt voirt ghebreecke dat Eerst Willems
zoon voirschreven heeft, van vijer ghouden philippus
bourgoinsche schilden, ende achthalffver stuivers genghe
ende gheve, dije Huijbert Smaelvelt voirschreven Ghoirt
van Heije tot behoeff Eerst Willems zoons voirsz ghe-
looft hadde in eenen schepenen brieffs Bommell ghelijck
als dije inholt dije daer aff ghemaeckt es. Daer nae
tuijghen wij, dat wij daer over gheweest hebben
daer Eerst Willems zoon voirschreeven gherichtelick is
overmits den gheswooren Richter ons heeren van
Ghelren in Thielreweerdt tot allen recht, in allen
ghuedt Huijbert Smaelvelts voirschrevens dat
gheleeghen es inden eninghe Bommel, ende inden
gherichte van Buren voirt ghebreecke des ghelts voirsz
Des vraechden ons dije Richter voirschreven wat dat
Eerst Willems zoon voirsz. mitten voirghenoemden guede
schuldich the doen were, daer op wijssden wij dat men
dat guedt voirschreven bebijeden zall alls recht es, ende
daer nae zoe zult Eerst Willems zoon vercoopen tot
onssen landtrecht. Dijtt gheschiede, int jaere onssen
heeren duijssendt vijer honderdt twee ende tzoeventich
opten twee ende twijntichsten dach der maendt
van Aprille {22-4-1472}. Daer nae wij Jan van Schonouwen
ende Willem Eersten zoon schepenen in Thiell {Tuil}
tuijghen dat voir ons coommen is die gheswo-
ren bode voirschreeven, ende heeft gheghijedt
dat hij beleeden heeft als recht is, drie sonnenda-
ghen te rechter mijsse, tot inde kercke van Buren
alle ghuedts Huijbert Smaelveldts voirschreven
in den ghericht van Buren gheleeghen dat
dat te vercoopen Libere overmits Eerst Willems
zoons summe? voirsz voirt ghebreck des ghelts voirsz.
Daer nae tuijghen wij dat voir ons coommen es
Eerst Willems zoon voirsz ende heeft vercocht
naer allen formen ende manieren ghelijck als onssen
landtrecht eijscht ende wijsdt alle ghuedts
Huijbert Smaelvelts voirschreven inden ghericht
van Buren gheleeghen, ende dat alldaer in
der kercken van Buren verbooden es als recht
is, ende datmen alldair schuldig es, ende
pleeghen the verbijeden, voir thijen schijllinghen
gouwer poenninghen, Roelooff van Groensbeeck
the hebben, ende the besitten. Ende dije richter
voirschreven voirt aens ons vraechden waer dat
Eesrt Willems z. voirsz zijn ghebreecke dat hij hadden
aen Huijbert Smaelvelts voirsz verhaelen zoude, daer
op wij wijsden, dat hij dat verhaelen zall, ende
mach aen beemen?, ende aen schemen? Huijbert Smaelvelt
voirschreven, ende voirts aen alle ghueds dat hij nae-
maels hebben, ende crijghen mach, ten ewijghen da-
ghen, ter tijdt thoe dats hij tzijn heeft, ghelijck
als ons landtrecht eijscht ende wijst. In oorkonden
onssen letteren ghegheven. Int jaer ons heeren
duijssent vijer honderdt twee ende tzoeventich, opten
anderen dach inder maendt van Junio {2-6-1472}. Ende was be-
zeeghelt mitt drije vuijthanghenden zeeghelen in
groenen wasche, ende dubbelen steerten
Afschrift.
NB: Oorspr. met een transfix in 1472 Juni 3 (reg. no. 51c).
Bron: Huis Ammerzoden, inv. 19 (folio 212)
79 ) 22-04-1472. Jan van Wije en Willem Eernstenz., schepenen in Thuell, oorkonden dat de gezworen bode van den hertog van Ghelre in Thielreweerdt verklaart, gemaand te hebben, op verzoek van Eerst Willhemz., Huybert Smaelvelt wegens een rente, waarna Jan van Schonouwen en Willem Eerstenz. schepenen in Thuell, verklaren dat Eerst Willemsz. de goederen van Huybert Smaelvelt verkocht heeft aan Roeloff van Groensbeeck.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
      Copije
Wij Jan van Wije ende Willem Eernsten
zoon schepenen in Thijell {Tuil} tuijghen dat voir ons
commen es, dije geswooren Bode ons heeren van Ghelre
in Thielreweerdt, ende heeft gheghiet dat hij ghe-
maendt heeft, van weeghen Eerst Willhem zoons,
Huijbert Smaelvelt voirt ghebreecke dat Eerst Willems
zoon voirschreven heeft, van vijer ghouden philippus
bourgoinsche schilden, ende achthalffver stuivers genghe
ende gheve, dije Huijbert Smaelvelt voirschreven Ghoirt
van Heije tot behoeff Eerst Willems zoons voirsz ghe-
looft hadde in eenen schepenen brieffs Bommell ghelijck
als dije inholt dije daer aff ghemaeckt es. Daer nae
tuijghen wij, dat wij daer over gheweest hebben
daer Eerst Willems zoon voirschreeven gherichtelick is
overmits den gheswooren Richter ons heeren van
Ghelren in Thielreweerdt tot allen recht, in allen
ghuedt Huijbert Smaelvelts voirschrevens dat
gheleeghen es inden eninghe Bommel, ende inden
gherichte van Buren voirt ghebreecke des ghelts voirsz
Des vraechden ons dije Richter voirschreven wat dat
Eerst Willems zoon voirsz. mitten voirghenoemden guede
schuldich the doen were, daer op wijssden wij dat men
dat guedt voirschreven bebijeden zall alls recht es, ende
daer nae zoe zult Eerst Willems zoon vercoopen tot
onssen landtrecht. Dijtt gheschiede, int jaere onssen
heeren duijssendt vijer honderdt twee ende tzoeventich
opten twee ende twijntichsten dach der maendt
van Aprille {22-4-1472}. Daer nae wij Jan van Schonouwen
ende Willem Eersten zoon schepenen in Thiell {Tuil}
tuijghen dat voir ons coommen is die gheswo-
ren bode voirschreeven, ...
{zie voor de complete tekst op 2 juni 1472}
Afschrift.
Bron: Huis Ammerzoden, inv. 19 (folio 212)
80 ) 02-03-1470. Schepenen: Heynrick van Tuel en Dirck van Hemert
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
1470 maart 2 Copie
Wij Heynrick van Tuel ende Dirck van Hemert schepen in Tuel tugen dat voor ons comen is Arndt die Kocke van Oppijnen ende heeft vercovht {1} ende opgedraegen voor vijftich pont gever penninghen die hij giede dat hem betaelt sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff doorsteken is ende allet tgehout des brieffs als daerin geschreven steet Heynrick bastaertsoen Arnts Kocks van Oppijnen tot behoeff der priorinnen ende gemeyns convents der joncfrauwen van Zenwijnen erffelycken te besitten. Ende Arnt die Kocke van Oppijnen voirscr. verteech opten brieff ende op tgehout des brieffs voirscr ende geloeffde daerop doen te vertijen allen diegene die van sijnre wegen daer mit recht op vertijen sellen ende geloeffde oyck te weren van sijnre wegen Henrick den bastaert tot behoeff der priorinne ende gemeyns convents der jonckvrauwen van Zenwijnen voirscr. den brieff ende tgehauwt des brieffs voirscr. jaer ende dach als recht is voor allen dieghene die ten recht commen willen ende van sijnre wegen alle voorplicht aff te doen van denselve. In orkonde onser letteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende tzeventic des dynxdaeghs nae Sinte-Mathijsdach apostels.
     Accordeert mitten originaelen besegelden brieff quod attestor
              H. van Zoerendoncq notaris 1615

(in dorso) nr. 5 (van de kopieën)
1. typefout?
Transfix.
Hangt aan: 02-01-1448
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 229-2 (Pag. 265)
81 ) 30-01-1470. Schepenen: Willem die Kocke en Heijnrick van Tuel
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Willem die Kocke {1} ende Heijnrick van Tuel scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Mergariet echte huijsvrouwe was Gherit Holle Feijen met haren gecoren momber ende heeft vercoft ende opgedragen voir hondert pont ... een huijs ende hofstat met allen siinre tymmeringe .... inden gericht van Nederijnen tuschen erfenisse sente Peters altaer inder kercken van Nederijnen aen die een sijde ende erfenisse sente Jans evangelisten altaer inder selver kercken aen die ander sijde Ghiisbert die Kocke van Nederijnen in enen eijgendom .... Ende Mergariet met haren gecoren momber voirsz verteech op dit lant ende guet ...
Doe dit gesciet was Ghijsbert die Kocke voirsz gaff weder Mergarieten voirsz dit lant ende guet voirsz in enen jairlixschen erfthiins ...
1. zegelt als de Cock van Neerijnen
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 562-1
82 ) 31-08-1469. Schepenen: Jan van Vauderick en Rutger van Tuel
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
         Copia {1}
Wij Jan van Vauderick ende Rutger van Tuel scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is jonckfrouwe Aleytden {2} Zoelen pryerinne des cloesters van Zenwijnen van wegen des gemeyns convents des cloesters van Zenwijnen voirscr. ende heeft uytgegeven sestalf hont ende elff roeden lants gelegen in den gericht van Hemert op die Langher tuschen erffenisse der kercke van Hemert ende Engbert Heynricssoin; item acht hont lants gelegen aldaer in die Lange Harp tuschen die Heeren van den Duytsen Huyse tot Tyel aen die een zijde ende Alaert Heynricszoen aen die ander zijde Rutger Heynricssoin in eenen jaerlicxschen erfthijns te besitten voir twee gouden gwilhelmus {3} hollantsche schilde genge ende geve off ander guet payment daervoer in geliker weerden alle jaer eweliken op Sente-Martensdach in den wynter tot eenen thijnsrecht te betalen welck thijns voirscr. weert sake dat hij alle jaer ewelyken opten voirscr. termijne der betalinge nyet betaelt en were dan soe sal daer alle dage daernaest comende een peen van eenen vlemscher plecken gever penninghen opten voirscr. thijns wassen ende gaen welcke peen tegader metten thijns voirscr. die reynmeyster der jonckfrouwen voirscr. altoes in der tijt wesende uyten voirscr. lande bethalen sal ende mach wanneer hij nyet langer beyden en wille. Ende joncfrouwe Aleyt van Zoelen pryerinne van wegen des gemeyns convents des cloesters van Zenwijnen voirscr. heeft geloeft Rutger Henricssoen voirscr. dit lant voirscr. ten ewygen daghen te waren voir allen diegene die ten recht comen willen vor den thijns voirscr. In oirconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heeren dusent vierhondert negen ende tsestich des donredaighs nae Sente-Jans-Baptistendach Decollacionis.
          Accordeert mette originale brieven quod attestor
                        G. Ruys
1. Dit schijnt zowel inv. 262 als 263 te zijn. Dus 2 inventarisstukken?
2. Aleyt van ?
3. typefout?
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 262 (Pag. 263)
83 ) 28-03-1469. Schepenen van Tuil oorkonden dat de broeders Esken en Hubert Janssoin verkocht hebben aan Claes van Haeften 7 hond land in Herwijnen in Den Jachcamp aan Die Mercke, waarna Claes dit in erfcijns teruggaf aan Esken en Hubert voor 1 rijnsgulden.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Walraven van Haeften rydder ende Herberen van Asperen ende van Vuern scepen in Tuel tuijgen dat voir ons comen siin Esken
Jans soin ende Hubert Jans soin gebrueders ende hebben vercoft ...
... seven hont lants gelegen in den gerichte van Herwijnen inden Jachcamp aen die Mercke aen die ne-
derste sijde streckende van der Mercken totten Myddelsloet toe tuschen Ghiisbert die Heelt {Heelc?} aen die overste sijde ende dat ca-
pittel van Haeften aen die nederste sijde ..... Claes van Haeften
in enen eijgendom sonder thiins ende sonder diick erfeliken te besitten ...
Met het schepenzegel van Walraven van Haeften, ridder, en het geschonden schepenzegel van Herberen van Asperen ende van Vuern.
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 160 (Reg. 281)
84 ) 24-03-1469. Schepenen: Jan van Vauderick en Rutger van Tuel
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Jan van Vauderick ende Rutger van Tuel scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is heren
Jan van Haeften als comenleur {commandeur} inder tiit der heren vanden Duijtscenhuijse tot Tijel ende heeft vercoft ...
...... in dat Roesendael gelegen ...
.... tuschen ...t Otten soin aen die oeverste sijde ende erfg.
Jans van Hesel aen die nederste sijde ....
.... tusschen Heijnrick die Wijse
aen die oeverste sijde ende erfg. Dircs van Weerdenberch aen die nederste sijde welke erfenisse
Jan van Tijel als reijntmeister des commeleurs? voirss. met allen rechte ...
...
... int jair ons heren dusent vierhondertnegenendetsestich
des vridachs na den sonnendach alsmen singt in der heijliger kercken Judica
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1898-6
85 ) 19-02-1469. Schepenen van Tuil oorkonden dat Aert Neve [1] verkocht heeft aan Jan Jan Pouwelssoins soin 5½ hond in Herwijnen 'after wayen', waarna Jan dit in erfcijns teruggaf aan Aert voor 3 filippusschild.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Alaert van Haeften ende Herberen van Asperen ende van Vuern scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Aert
Noie {1} ende heeft vercoft .... sestalff
hont lants also groet ende also cleijn als sij gelegen siin inden gericht van Herwijnen after Wayen streckende van
Jan Jan Steeskens soins soins hofstat totten Hoecgrave{?} toe tuschen Elysabeth Bernts weduwe aen die oeverste sijde
ende Dirc Reijers soin aen die nederste sijde ....
Met de geschonden schepenzegels van Alaert van Haeften en Herberen van Asperen ende van Vuern.
1. De lezing verschilt.
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 200 (Reg. 276)
86 ) 14-02-1469. Schepenen van Tuil oorkonden dat Jan Steeskenssoin verkocht heeft aan Aernt Heymericssoin 1½ morgen land in Herwijnen over Die Mercke in Corstynen Hoeve, waarna Aernt dit in erfcijns teruggaf aan Jan voor 2 filippusschild.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Alaert van Haeften ende Herberen van Asperen ende van Vuern scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is
Jan Steeskens soin ende heeft vercoft ...
... anderhalven mergen lants gelegen inden gericht van Herwijnen over die Mercke in
Corstijnen Hoeve streckende vander Mercken totten gericht van Asperen met Mathijs van Putte {?} in enen
camp gelegen tuschen Ghiisbert Willems soin aen die overste sijde ende erfg. Dircs van Brakel aen die
nederste sijde ....
Met het geschonden schepenzegel van Alaert van Haeften
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 198 (Reg. 273)
87 ) 03-02-1469. Schepenen van Tuil oorkonden dat Willem Mathyssoin verkocht heeft aan Ghiisbert Willemssoin een huis en hofstad in Hellouw, waarna Ghiisbert dit in erfcijns teruggaf aan Willem voor 2 filippusschild.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Alaert van Haeften ende Herberen van Asperen ende van Vuern scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is
Willem Mathijs soin ende heeft vercoft ....
... een huijs ende hofstat met allen siinre tymmeringe potinge ende toebehoeren gelegen
inden gericht van Hellu streckende van der straten totter halver kyllen toe tuschen Jan Daniels {Dammels?} soin
aen die een sijde ende Beelen wittestich wiiff was Jan Mathijs soins aen die ander sijde ...
Met de geschonden schepenzegels van Alaert van Haeften en Herberen van Asperen ende van Vuern.
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 186 (Reg. 269)
88 ) 07-08-1468. Schepenen: Willem die Cocke en Willem Eersten soon
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
      Copie
Wij Willem die Cocke ende Willem Eersten soon scheepenen in Tuijl, tuijgen dat Jan Gerit Hollen soon heeft gelooft Hermen Janssoon tijns dartich witte Philippus Burgoensche stuijvers, genge ende geeve, off ander goet paijement daer voor in gelijcker weerden, alle jaer eeuwelicken op Ste. Mertens dach inde wynter te betalen, ende te beuren uijt eenen huijse ende hoffstadt met alle sijnre timmeringe pootinge ende toebehooren, geleegen inden gerichte van Nederijnen, geheeten die Hooge Straet tusschen Hermen Jansz voorsz. ende Willem Gherits soon aenden eenen sijde, Hermen Jansz ende Aernt Hack aenden ander sijde, welcks thins voorschreven weer saecke dat hij alle jaer eeuwelicken opten voorss. termijn der betalinge niet betaelt en waer soe sall die alle daechs daer naestcoomende den peen van eenen Vleemschen cleijcken geever penningh opten voorschreeven thins wassen ende gaen, welcke peen te gader metten voorss. thins Hermen Janssoon voorss. uijtten voorschreven goede verhalen sall ende mach, wanneer hij niet langer beijden en will. Ende Jan Gerit Hollen soon voorss, heeft gelooft Hermen Janssoon voorschreven den thins voorschreven, ten eeuwigen dagen te waren van allen die geene die ten recht coomen willen, uijten goede voorss.. In oirconde onse letteren gegeeven int jaer ons heeren duijsent vier honder acht ende t’sestich des sonnendachs nae Ste. Peeters dach ad apostels ad vincula, was gesegelt met een seegel in groene wasse ongeraseert ende deursteecken t’naevolgende transport, luijdende
{zie de transfix}
PAS OP: de afschriften in dit tijnsboek bevatten fouten, o.a. in namen.
Transfix.
Aanhangend: 28-04-1538
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1635 (Folio 7)
89 ) 30-06-1468. Afschrift van actes uit 1468 en 1497
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Scepen Velde Mesteecker Jan die Vael als mombaer offte
curatoir van Ghijsbertken Thonisdr innocent transpor-
teert literas hyreditaria censuales van twee gouden Wilhelmus Holl.
scilden, voir d’helfft noch? in? w...den geloeft per? Gerit Michielsz aen Ot Pieck
van Beest in dato 1468 des donredaechs post Petri et Pauli {30-6-1468} ende
opgedragen aen Ghijsbertken weduwe Wilhem Marcelisz in dato 1497
den vijfden dach post Gregorij {16-3-1497}. Jan Petersz van Straelen in allodio den 7
Decembris {7-12-1621}
Zie ook Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 179 (Pag. 287).
Bron: Hoge Bank van Tuil (ORA), inv. 1247 (f. 67v)
90 ) 03-05-1468. Schepenen: Alaert van Haeften en Willem Erstensoen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Alaert van Haeften ende Willem Erstensoen scepen in Tuel tugen
dat voir ons komen is Roeloff Hubertsoins ende heeft vercoft ende opge-
dragen voer vijftich pont gever penningen die hij ghiede dat hem betaelt
sijn elftehalff hont lants gelegen inden gericht van Nederijnen op den Enden-
beck / die heer van Weerdenberch aen die een sijde naest lantgelegen ende Dirck
Janss soens wijff mit horen kijnderen aen die ander sijde {1} / Eerst Willemssoen
in eenen eijgendom ...
... des dinxdaiges nae sunte Philips ende
Jacops dach der heiligher apostolen {1468}
1. Zie anno 8-9-1482.
Transfix bij 14-9-1481.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 98-99)
91 ) 03-05-1468. Schepenen: Allairt van Haiften en Willem Erstensz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Allairt van Haiften ende Willem Erstensz scepen in Tuel tugen dat voir ons
comen is Rolof Hubertsz ende heeft vercoft ....
.... elefthalf honlants {hont lants} gelegen inden gerichte van Ne-
derinen opten Endenbeck die heer van Weerdenberch ain die een sijde naist lantgelegen
ende Derick Jansz wijf mit horen kinderen ain die ander side {1} Eerst Willemsz in een eijgen-
dom ...
... des dinxda-
ges na sinte Philleps ende Jacops dach der heiliger apostelen
1. Zie anno 8-9-1482.
Transfix bij 14-9-1481.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 51-52)
92 ) 27-03-1468. Schepenen: Zweder van Weerdenberch en Jan van Vauderick
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
             Copie
Wij Zweder van Weerdenberch ende Jan van Vauderick schepen in Tuel tugen dat Arnt Heynricssoen als momber ende wittestich man Maryen sijne huysvrouwen heeft gelooft Wouter van Avesaet tot behoeff jonckfrouwe Ysenbeens van Oppic cloosterjoncfrouwe te Zenwijnen thijns twee goude overlensche rijnsche gulden genge ende geve off ander guet payment daervoir in geliker weerden opten Paesdach naestcomende over een jaer ende daernae alle jaer ewelicken thijns twee goude overlensche rijnsche gulden als voirscr. sijn off payment daervoor als voirscr. is jaerlicx altoos opten Paesdach te betaelen ende te boeren uyt enen huyse ende hoffstadt mit alle sijne timmeringe potinge ende toebehoeren gelegen in den gericht van Hemert aen die Boelingstraet tusschen erffenisse Onser-Liever-Vrouwen altaer in Sente Lambertskercke tot Hemert aen die een zijde ende Aelbert heren Heynricxsoen aen die ander sijde welck thijns voirscr. weert sake dat hij alle jaer ewelicken opten voirscr. termijn der betalinge nyet betaelt en were dan so sal daer alle dage daernaestcomende een peen van twee alde buddregers genge ende geve opten voirscr. thijns wassen ende gaen welck peen tegader mitten thijns voirscr. joncfrouwe Ysenbeen van Oppic voirscr. uyten voirscr. goede verhalen sal ende mach wanneer sij nyet langer beiden en wille. Ende Arnt Heynricksoen als momber ende wittestich man Maryen sijnre huysvrouwe voirscr. heeft gelooft Wouter van Avesaet tot behoeff jonckfrouwe Ysenbeens van Oppic voirscr. den thijns voirscr. ten ewigen dagen te weren voor allen diegene die ten recht comen willen uyten goede voirscr. Voort soo heeft Arnt Heynricxsoen als momber ende wittestich man Maryen sijnre huysvrouwe voirscr. gelooft Wouter van Avesaet tot behoeff joncfrouwe Ysenbeens van Oppic voirscr. dat Goort Johan Gherit ende Wenmer voorkynderen Maryen sijnre huysvrouwe voirscr. vertien sollen voor schepen van Tuel opten thijns voirscr. tot behoeff joncfrouwe Ysenbens van Oppic voirscr. erfelicken te besitten ende dat sij alsdan sullen geloven van hoere wegen alle voorplicht aff te doene van denselven. Voorts so heeft Arnt Heynricxsoen voirscr. geloeft Wouter van Avesaet tot behoeff joncfrouwe Ysenbeens van Oppic voirscr. dat hij bynnen vier jaeren naestcomende lossen sal enen gouden overlensche rijnsche gulden erffelick thijns die de kosterye der kercke van Zenwijnen uyten voirscr. goede heeft aengaende van Paesdach naestcomende ende drye jaer lanck daernaestcomende ende die vertienisse van Goort Johan Gerit ende Wenmer voirscr. sal geschien wanneer sij tot hueren mundigen dagen comen sijn. In oirconde onser letteren. Gegeven int jaer ons Heren duysent vierhondert acht ende tzestich opten sonnendach als men singht in der Heyliger Kercke Letare Jherusalem.
Opten rugge stont aldus: Den eenen overlenschen rijnsgulden is affgelost van Thonis Tensen van wegen ende als momber Arnt Ariens inhoudt des brieffs. Actum anno twee ende vijftich op saterdach post Conceptionis beate Marie virginis {1} in presentia Joncfrouwe Elizabeth van Werdenborch vrouwe des convents van Zenwijnen joncfrouwe Luyt van Varick suppriorisse ende joffrou Felicitas van Aller ondertekent. Cornelis Arienssen ft
        Daccordt deser copie mit sijnen originaelen besegelden brieff
        attestere ick notaris ondergescreven
                 H. van Zoerendoncq notaris 1615

(in dorso) nr. 17 (van de kopieën)
1. Datum 10-12-1552 (zat. na 8 dec.)
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 242 (Pag. 261)
93 ) 15-03-1468. Schepenen: Heijnrick van Wel [1] en Rutger van Tuijll
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Heijnrick van Wel {1} ende Rutger van Tuijll scepen
in Tuijll tugen dat voir ons comen is Aeff van Bommell
mit haren gekoiren momber ende heeft vercoft ...
...
... des dijnx-
daechs nae den sonnendach alsmen singt inder heijliger ker-
ken reminiscere
1. Waarschijnlijk een fout in het afschrift, en moet zijn 'van Tuijl'.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1219 (p. 49-50)
94 ) 11-03-1468. Schepenen: Jan van Vauderick en Rutger van Tuel
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
            Copie
Wij Jan van Vauderick ende Rutger van Tuel schepen in Tuel tughen dat Hubert die Leeuwe heeft geloeft Wouter van Avesaet tot behoeff joncvrauwe Ysenbeels van Opijck {1} cloosterjoncvrouwe to Zenwijnen thijns twee goude overlensche rijnsche gulden genge ende geve off ander guet payment daervoor in geliker weerden alle jaer ewelicken op Sinte-Peters dach apostels ad Cathedram te betaelen ende te boeren uyt enen uyterweert gelegen in den gericht van Hemert buytendijcks tusschen Dierick Quekel weduwe ende haer kijnderen aen die een zijde ende heren Walraven van Haeften rydder aen die ander zijde welck thijns voirscr. weert sake dat hij alle jaer ewelicken opten voirscr. termijn der betalinge nyet betaelt en waere dan soo sal daer alle daege daernaest comende een maent lanck duerende een peen van eenen alden buddreger genge ende geve opten voirscr. thijns wassen ende gaen welck peen tegader mitten thijns voirscr. joncvrouwe Ysenbeel voirscr. uyten voirscr. lande verhalen sal ende mach wanneer sij nyet langer beyden en wille welck maent als zij omleden were ende den tijns ende peen voirscr. nyet betaelt en weren dan soe soude Hubert die Leeuwe voirscr. daerenteynden vervallen wesen sonder ennich wederseggen van allen recht ende toeseggen dat hij hadde aen den lande voirscr. tot behoeff joncvrouwe Ysenbeels van Opijck voirscr. erffelycken te besitten. Ende Hubert die Leeuwe voirscr. heeft gelooft Wouter van Avesaet tot behoeff joncvrauwe Ysenbeels van Opijck voirscr. den tijns voirscr. ten ewygen daegen te waeren voor allen diegene die ten recht commen willen uyten lande voirscr. beheltelycken nochtans joncvrauwe Ysenbeel voirscr. haere voirwaerden voirscr. Voort soo sijnt voerwaerde dat den tijns voirscr. nae doot joncvrauwe Ysenbeels van Opijck voirscr. mit enen vollen recht erven ende aencommen zal aen die tymmeringe des cloosters van Zenewijnen sonder wederseggen van yemant beheltelycken nochtans Hubert den Leeuwen voirscr. sijnre leven 'trecht dat hij heeft aen den thijns voirscr. Die superscripsi "apostels" loven wij guet. In orkonde onser letteren. Gegeven int jaer ons Heeren dusent vierhondert acht ende tzestich op Sinte-Gregorius-avont pauws.
         Quoad copiam notarius
                   H. van Zoerendoncq notaris 1615

(in dorso) nr. 16 (van de kopieën)
1. Spijck?
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 241 (Pag. 260)
95 ) 26-05-1466. Schepenen: Willem van Haeften en Dirck [de Roever?] van Tuel?
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Willem van Haeften ende Dirck de Roever? van Tuel{?} scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is meijster
Gherit Neve priester ende heeft vercoft ende opgedragen voir hondert pont ghever penninge die hij giede dat
hem betaelt siin een hofstat met allen haere potinge ende toebehoren gelegen inden gericht van Haeften tuschen
Jan Mathijs soin aen die een sijde ende Jan Jacops soin aen die ander sijde streckende van den weerganc{?} ...
.....joncfrouwe Jan van Heeswiick in enen eijgendom met thiins ...
.... erfeliken te besitten Ende
meijster Gherit Neve priester vorsz verteech op dit guet ...
Plaatselijke slijtage. Zegels af.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1865-1
96 ) 14-03-1465. Schepenen: Jan van Vauderick en Henrick van Vauderick
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
       Copia
Wij Jan van Vauderick ende Henrick van Vauderick scheepenen in Tuijll tuijgen dat voor ons coomen is Jo. Johan van Weerdenburch ende heeft vercoft ende opgedragen voor veertien pont .... den brief daer deesen teegenwoordigen brieff deursteecken is ende allen inhout des brieffs ... Hermen Janssoon erffelicken te besitten ende Jan van Weerdenburch voorsz. ...
In oirconde onser letteren gegeeven int jaer ons heeren duijsent vier hondert vijff en tsestich des donredach nae den sonnendach alsmen singht inder heijliger kercken reminiscere, ende was beseegelt met twee seegelen in groenen wasse uuthangende aen dubbelen steerten en opden selven deursteecken den andere francijne brieve luijdende als volcht
{zie de transfix}
PAS OP: de afschriften in dit tijnsboek bevatten fouten, o.a. in namen.
Transfix.
Hangt aan: 04-02-1394
Aanhangend: 28-04-1538
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1635 (Folio 1v)
97 ) 10-03-1465. Schepenen: Willem die Cock en Hermen van Bockhoven Jansz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
      Copia
Wij Willem die Cock ende Hermen van Bockhoven Jansz scheepenen in Tuijl, tuijgen dat Johan die Hoppenbrauwer heeft gelooft Jan Henricxsz tot behoeff Gillis soon mijns Herman voorschreven, thins eenen Rijnschen gulden ....
... te betalen ende te beuren uijt een huijs ende hoffstadt, mit allen heuren timmeringe, potinge ende toebehoeren gelegen inden gerichte van Nederijnen, indie Affter straet tusschen Griet Smeets met haer kijnderen aen die eene sijde, ende Herman Jansz ende Adriaen van Hellu aenden aender sijde ...
Inne oirconde onse letteren gegeeven inden jaer ons heeren dusent vier hondert vijff ende t’sestich opten sondach alsmen singt inder heijliger kercken Reminiscere, ende was besegelt met twee segels in groenen wasse uijthangende aen dubbelen staerten, ende daer op deursteecken deese twee naevolgende brieven, luijdende als volgt
{zie transfix}
PAS OP: de afschriften in dit tijnsboek bevatten fouten, o.a. in namen.
Transfix.
Aanhangend: 22-06-1484
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1635 (Folio 12)
98 ) 23-05-1464. Schepenen: Jan van Herwijnen Jans soen en Henrick Jans soen {1}
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Jan van Herwijnen Jans soen ende Henrick Jans soen {1} scepen
in Tuijll tughen dat voir ons comen sijn Goessen Claessoen ende Heijnrick Claessoen ...
.....
des woensdachs nae den heijlighen pijnxtdach
1. Vermoedelijk een verschrijving voor Hermen Jans soen.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1219 (p. 49-50)
99 ) 23-05-1464. Schepenen: Jan van Herwinen Jansz en Herman Jansz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
        Een vertich vander hostat dair Jan van Assel
        op plach te wonen als bescreven steet
Wij Jan van Herwinen Jansz ende Herman Jansz scepen in Tuijl
tugen dat voir ons comen is Goessen Claesz ende Heijnric Claesz
ende hebben vertegen op een hofstat mit allen hoire potinge ende
toebehoren gelegen inden gericht van Hijer tusschen dat gast-
huijs van Hijer aen die een sijde ende die timmeringe der
kerken van Hijer aen die een sic sijde ...
...
... in orkonde onsser litteren gegeven int jair ons Heren
dusent vierhondert ende vierendetsestich dess woensdages naeden
heiligen pinxdach ..

Het is te weten dat die kermeijsters als meijster Jan Jansz
ende Art van den Eijnde inder tijt kercmeijsters vorsz hebben ge-
coft alle toeseggen dat Aeff van Boemel gehat heeft als
nu Jans van Assels hofstat dair sijn huijs op stont lantgelegen {?}
dat gasthuijs van Hijer aen een sijde ende die tijmmeringe
der kerken van Hijer vorss aen ander sijde ... etc ...
....
... hebben oeck Hu-
bert Crijnsz als een erfg. Jan van Assel uijt gecoft uijten vorss.
guede dair Jan van Assel op plach te woenen ende heeft
geloeft voir scepen als Heijnric van Tuijl ende Rutger van Tuijl den
brief dien hij hed vanden vorss. guede ...
...
... Item voirt eest te weten dat hijer noch gewest hebben
een deel erfg. Jans van Assels vorss. als Rolof Morbus Art
van Ham Hubert Goessensz dochter Heijnen kijnderen van Hijer ende
noch drije off vijer dijen seden dat sij erffg. weren van enen
sestendeel van enen plexken lands alte naest de gasthuijs van
Hijer aen een sijde streckende totten bogerken toe uijt welken guede
Jans van Assels vorss. moeder een malden weijts den armen van
Hijer had gemact verwonnen? sijn mijt recht ende toeseggen
dat sij seden dat sij dair in hadden dat vals was als
hijer nae v {in?} bescreven steet copijert uijt enen scepenen brieff
van allen dessen vorg. punten? ...
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 49v)
100 ) 17-03-1464. Schepenen: Aernt van Haeften en Herman Jans soin
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Aernt van Haeften ende Herman Jans soin scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Willem die
Kocke ende heeft vercoft ende opgedragen voir hondert ende dertich gouden overlensche riinsche gulden
genge ende geve die hij giede dat hem betaelt siin viiff mergen lants gelegen inden gericht van
Opijnen geheijten den Molen Camp tuschen mij Herman Jans soin voirsz aen die een sijde ende die
gemeijn stege aen die ander sijde Joncfrouwe Beatrijs Kocks siinre suster in enen eijgendom
sonder thiins ende sonder diick erfeliken te besitten Ende Willem die Kocke voirsz verteech op dit
lant voirsz ende geloefde daer op doin te vertijen allen die ghene die daer met recht op vertijen
sollen ... ...
Int jair ons heren dusent vierhondert vier ende
tsestich op Sunte Gheertruijden dach der heijliger joncfrouwe
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 560-2