De Hoge Bank van Tuil | De 100 laatst geplaatst of gewijzigd

Overzicht van 100 actes.

1 ) 22-05-1364. Ghiselbertus Koc Petrus' zoon en Mathias Rodolphus' zoon schepenen in Tuel, oorkonden, dat Rycoldus Koc, ridder, en de zonen Wilhelmus en Walterus van Johannes Koc de Nederynen 32 morgen lands in het gericht van Hyer aan Johannes, genaamd Grieke, verkocht hebben.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-3-2018.
       Copia
Universes praesentes visuris, Nos Ghijselbertus Hack Petri et Mathijas Rodolphi, scabini in Tuijll, notum facimus protestantes quod venerit coram nobis Dominus Rijcoldus Kock miles, Wilhelmus, et Walterus, filij domini Johannis Kox de Nederijnen quondam militis, vendiderunt et obtulerunt pro duabus millibus librarum denariorum legalium, eidem ut fatebatur persolutis, triginta duo jugera terra site in jurisdictione de Hijer in loco dicto Snellevelt, inter terram abbatis en conventus Insule Beate Maria virginis ab uno latere, et haeredes domini Johannis de Kocx de Nederijnen militis ab alio latere, Johanni dicto Griecke in allodio sine censu et aggere excepto censu tredecim librarum denariorum legalium, de jure exinde solvendo, et exceptis aggeribus infra scriptis ad dictum oram? de pure? pertinentibus. Item quatuor virgas aggeris siti in jurisdictione de Hedell {1}, inter haeredes domini Johannis de Vandick {Vauderick} militis et Rijnwanum? Arnoldi Backen Item duabus virgatis aggeribus sitis ibidem inter Henricum Leuwen? et Wilhelmum vanden Damme, Item tredecim virgas aggeris sitas ibidem inter haeredes domini Johannis Kocx de Bruijchem et Stephanum filium Ghooswijni Metten
Item septem virgas aggeris .... dictam terram jure pertinentes, et dominus Rikoldus Kock, Wilhelmus et Walterus praedicti, dicte terre renunciaverunt, promittentes facere renunciare omnes qui dicte terre de jure renunciare tenentur, promittentes etiam warandiam facere Johanni Grieke praedicto super terra praedicta per annum et diem et jure adversus omnes juri comparere volntes, et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur, de eadem. Nostrarum testimonio literarum, Datum anno domini M. CCCº. sexagesimo quarto secunda die mensis maij. Et erat litera dicta sigillata duabus sigillis dependentibus in redividi? cera?
1. Is dat een schrijffout voor Hesell (Heesselt)?
a. Oorspr. (inv. no. 327). Met de zegels der beide oorkonders. Met transfix van 1365 Augustus 15 (reg. no. 4).
b. Afschrift in inv. no. 19. [waaraan deze tekst is ontleend]
Bron: Huis Ammerzoden, inv. 19 (folio 249)
2 ) 09-06-1364. Schepenen: Ghiselbertus Hac Petri en Theodericus de Tuel
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-3-2018.
Universis presencia visuris nos Ghiselbertus Hac Petri et Theodericus de Tuel scabini in Tuel notum
facimus protestantis quod veniens coram nobis Goeswinus filius Metten de Opijnen vendidit et
optulit pro ducentis libris .... aream sitis in jurisdictione
de Nederijnen inter heredes Wilhelmi V.....l..en et communem vicum Ancelmo Gherardi de Vico
in allodio sine censu et aggere ...
....
... Inde Pelegrinus
Holle est fideiussoris .... anno domini M CCC sexagesimo
quarto nona die Junij
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1745
3 ) 28-05-1354. Akte van overdracht van een rentebrief, groot £ 4, gaande uit de Haer te Est, door Arnt die Kock aan Willem die Kock, 1465. Met oudere brieven van 1354, 1455 en 1459. 4 charters
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-3-2018.
Universis presencia visuris nos Gherardus Fryso Phylippi et Iohannes Pauwe scabini in Tuel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Gherardus Johannis vendidit et optulit pro centum libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis tria jugera ...
dimidio? hont? terre site in jurisdictione de Est in loco dicto Haer inter Johannem de Est ab uno latere et terram pauper....
.... ab alio latere Lijsbette relicte Godden? et Jacobo suo filio in allodio sine censu et aggere hereditarie possi-
dendam et Gherardus predictus terre predicte renunciavit promittens facere renunciare omnes qui terre predicte de jure renun-
ciare tenentur promittens eciam? warandiam facare Lijsbette et Jacobo predictis super terra predicta per annum et diem ut juris
est adversus amnes juri comparere volentes .... .... Item?
Johannes de Brabancia et Hubertus Jacobi fideiussores indivisi Quo facto Elizabet predicta cum eius tutore et Jacobus predictis ven-
diderunt terram predictam Gherardo predicto in hereditario censum possidendam pro quatuor libris hereditarij census ...
....
Transfix.
Aanhangend: 20-05-1455
Foto  
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1856-1
4 ) 21-11-1341. Eigendomsbewijs voor heer Ghiselbertus Koc de Nederynen, ridder, van 3 morgen uit 1 1/2 hoeve land te Hier in het Broek, afkomstig van Ghoswinus Holle.
Schepenen: Gherardus Holle en Hermannus de Domo Lapidea [Steenhuis]
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-3-2018.
Universis presentia visuris nos Gherardus Holle et Hermannus de
Domo Lapidea scabini in Tule notum facimus protestantes quod veniens
coram nobis Ghoswinus Holle vendidit et optulit pro ... libris
denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis tria iugera
unum et dimidium hont terre site in jurisdictione de Hier in? palude
inter dominum Ghiselbertus Koc de Nederijnen militem et fossam
dictarum Marc / dominus Ghiselbertus Koc predictos in allodio sine censu
et aggere ... .... duabus libris ..... inde salvendis? hereditarie possi-
dendam et Ghoswinus Holle predicti terre predicti renunciare promittens
facere renunciare omnes qui terre predicte de jure renunciare tenentur
promittens eciam warandiam facere dominam Ghiselberto Koc predictam super
terre predicto per annum et diem ut juris est adversus omnes juri com-
parere volentes et deponere omne plegium quod voerplicht dicitur
de eadem .... .... Inde sunt dominus Arnoldus Koc
de Oppijnen militem Ghijselbertus Koc filius dominus Ricoldi Kocs militis
Gherardus Buet? et Rodolphus Helle fideiussores indivisi. Nostrarum
testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº quadragesimo primo vigilia
beate Caecilie virginis
1 charter
Scan  
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1665
5 ) 11-07-1465. Schepenen Jan van Vauderick en Herman Jans soin
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-3-2018.
Wij Jan van Vauderick ende Herman Jans soin scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Aernt die Kocke van Opijnen
ende heeft vercoft ende opgedragen voir viiftich pont ... ... die brieve
daer desen tegewoerdigen brieff doirsteken is ende allet tgehaut dier brieve ... Willem
die Kocke erfeliken te besitten Ende Aernt die Kocke verteech op die brieve ...
voirsz ende geloefde daer op doin te vertijen allen die ghene die van siinre wegen daer met recht op vertijen
sollen? ende geloifde oeck te waren van siinre wegen Willem die Kocke voirss. ...
....
... alle voirplicht aff te doen van den selven in alre manieren geliick die hylix...rden daer aff in
houden ende Aernt die Kocke voirsz Willem die Kocke voirsz met joncfrouwe Jannen siine dochter ge
geven heeft In orconde onsen litteren gegeven Int jair ons heren dusent vierhondert viiffendetsestig des
donredachs na sente Mertens dach translacio
Transfix.
Hangt aan: 23-10-1459
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1856-4
6 ) 23-10-1459. Schepenen: Gherit Scoecke en Herman Jans soin
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-3-2018.
Wij Gherit Scoecke ende Herman Jans soin scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Matheus van Hoesden ende heeft vercoft ende opgedragen ...
... Aernt die Kocke van Opijenen erfeliken te besitten ...
Transfix.
Hangt aan: 20-05-1455
Aanhangend: 11-07-1465
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1856-3
7 ) 20-05-1455. Schepenen: Jan van Vauderick en Gherit Scoecke
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-3-2018.
Wij Jan van Vauderick ende Gherit Scoecke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Goessen
Ghiisberts soin ende heeft vercoft ende opgedragen ....
... Matheus van Hoesden erfeliken te besitten ...
Transfix.
Hangt aan: 28-05-1354
Aanhangend: 23-10-1459
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1856-2
8 ) 20-09-1356. Schepenen: Theodericus de Tuel en Roedolphus filius ..... [?]
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-3-2018.
Universis presencia visuris nos Theodericus de Tuel et Roedolphus filius ..... {?} scabini in Tuel notum facimus protestan-
do quod veniens coram nobis dominus Johannes Honsalt.. presbyter ....
....
... anno domini M CCC quinquagesimo sexto feria tertia post Lamberti
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1703-3
9 ) 08-12-1556. schepenen van Tuyll: Otto van Asperen ind van Vuern, Johan van Haefften, Ffrans van Haefften
schepenen van Deyl: Ffrederick van Hemert, Peter van Maeren
Ingevoerd of laatste wijziging op: 10-3-2018.
Wy Otto van Asperen ind van Vuern Johan van Haifften Cornelis van Varick, Ffrans van Haefften Ffrederick van Hemert Ffrederick van Doern Hubert van Boxmeer Arien van Oyver Dirck die Ghier Dirck van Malburch Walravenssen richter in Tielrewert Johan die Rowe Peter van Maeren Johan van Rossem als schepen ind keersluden ten beiden dielen tussen Alart van Haifften heren tot Ophemert met Gysbert van Werdenburch geloiffende mede voir Gysbert van der Horst als momber syner huysvrou ind voir Dirck van Werdenburch inde den kynderen Johan van den Steenhuyss ind synen erven ind oire consorten ter eenre ind den werdigen heeren Johan ten Hoeve proest to Senwynen joffer Mergreta van Varick vrowe ind joffer Cornelia Hinckertz cloesterjoffer des conventz van Senwynen ter ander syden doen condt ind bekennen soe die parthien oir geschyll actie ind twyst aengaende den guederen ind versterff joffer Lysbet van Werdenburch in oire tyt vrowe tot Senwynen wes sy in den convent gebracht ind beseeten hadde off sulx wier wuyt erven soude off nyet aengesien opgemelte joffer Lysbet van Werdenburch tsestich jair dairinne gewiest ind selffs voir oiren affsterven getuycht hadde wat guederen dair weder wuyt ind nyet wuyt sterven sulden genslich tot onser wuytspraicken gestalt ind verbleven hebben ons seggen dairaff to achtervolgen ind nae te gaen. Soe dan die proest inde vrowe tot Senwynen boven den getuych der affstervender vrowen Lysbet van Werdenburch vurscr. sustineerden dat dair schepenvertich off maichgescheiden gewiest weren dairinne den convent die guederen die nyet wuytsterven sulden den convent toegelacht weren dair overmitz krych ind orloch met meer brieffen die selff gemisten ind die wederpart allegeerden soe dair geen gerichtlich vertich en wier dat id nye lantrecht van wuytsterffen dan behoirt onderhalden to warden nyettegenstaende hoe langh sulx dairinne gebracht ind besieten wier soe is hieraff ons seggen ind wuytspreecken dat alle erffguederen ind thynssen vrow Lysbet van Werdenburch in den convent gebracht off afftergelaten hiefft nyet dairvan wuytgescheiden wier erven ind comen sullen aen oiren vrunden ind erffgenamen ten wier id convent van Senwynen noch vynden ind becomen koesten ennige gerichtlich vertich off maichgescheiden dairinne die guederen by vrunden ind maegen voir data des nyen lantrechts den convent toegelacht weren off dairinne geerfft. Ind wes nyet bewesen en wordt sall id convent noch besitten ind behalden ses off sestalven mergen lantz genant Dat Geeffelt ter tyt to dat se dairwuyt gelost werden met vierhondert philips gulden genge ind geve off viffindtwintich stufer moent van Brabant voir elcken gulden gerekent die voir data geslagen syn. Des sal men in thien jairen nyet lossen. Ind dat hercommen van die helfft van acht gouden overlentsche rijns gulden met tsestich jair affterstegen dair Elbert van Boetbergen den convent die wierhelfft aff geldende is gaende wuyt negen schairweyen genant Die Hoichwey welcken brieff voir die helfft hoitsom ind hantgelt hiermede gelost sal syn ind dit voir oncosten die hierop staen sal.Alart van Haefften metten synen betalen omb reeden ons dair to bewegen dair dese oncosten van deser wuytspraicken sullen syn halff ind halff. Ind off tocompstich die van Werdenburch alhier genoemt bevonden worden geen erffgenamen to syn soe sall Alart van Haeften metten synen metten oncosten affstaen inde stellen id convent in die possessie der guederen vurscr. Ind sal dan dese wuytspraick een goede voirraem syn. Ind dese wuytspraick hebben die parthien to weten die proest ind vrowe vurscr. met oiren gecoren momberen voirt Alart van Haefften met die van Werdenburch vurscr. overgegeven ind geloifft nae to gaen voir schepen van Tuyll Otto van Asperen ind van Vuern Johan van Haefften Ffrans van Haefften ind voir schepen van Deyl Ffrederick van Hemert ind Peter van Maeren. Sonder argelist. Orcont der wairheit hebben wy schepen ind keersluden vurscr. onssen zegelen aen desen openen brieff gehangen in den jair ons Heeren dusent viffhondert ind sesindvifftich des dorden dages nae Sunt Niclaesdach. (in dorso) nr. 109
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 211 (Pag. 325)
10 ) 28-12-1468. Schepenen van Tuil oorkonden dat Gherit van Kreytenborch verkocht heeft aan Otte Ottensoin ten behoeve van heer Aernt van Heerlaer de akte waaraan deze akte bevestigd is.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 30-1-2018.
Wij Alaert van Haeften ende Herberen van Asperen ende van Vuern scepen in Tuel ...
....
..... gegeven int jair ons heren dusent vierhondert negenendetsestich des donredachs na den heyligen Korsdach
Met fragment van het schepenzegel van Herberen van Asperen ende van Vuern.
Datum: aanvankelijk foutief gedateerd in 1469, maar vanwege het gebruik van de Kerststijl moet het een jaar eerder zijn.
Transfix.
Hangt aan: 02-06-1467
Aanhangend: 29-03-1476
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 222-2 (Reg. 294)
11 ) 18-09-1431. Schepenen van Tuil oorkonden dat Peter Vose, priester, kanunnik kerk van Haaften, overgedragen heeft, aan Gijsbert Hacken, voor kartuizers: akte van 1423 juni 1 (regestnr 746)
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-1-2018.
... Henric Doelvoet Jansz ende Herman Hacke...
Kopieën inventarisnr 1, folio 144, a inventarisnr 2, 1e deel, folio 129, T 2
Transfix.
Hangt aan: 20-02-1431
Aanhangend: 23-07-1499
Bron: Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg (Reg. 817)
12 ) 23-07-1499. Schepenen van Tuil verklaren dat akte waarmee deze akte getransfigeerd is, geschreven is door schrijver schepenbank van Tuil.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-1-2018.
Wij Goessen van Wouderijck? {Vauderick ?} ende Sander Ottenssoen scepenen in Tuel tughen dat dessen principael hoefbrieff ...
Transfix.
Hangt aan: 18-09-1431
Bron: Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg, inv. 2-f. 52 (2e deel, H 1)
13 ) 27-12-1524. Dierck van der Horst ende Gherit van Dieden scepen in Tuil
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-1-2018.
Copia
Wij Dierck van der Horst ende Gherit van Dieden scepen in Tuil tugen dat voir ons comen is Willem Goessen ende heefft geloefft heren Jacop van Esden proest van Zenwinen tot behoeff des convents van Zenwinen tijns vijff hertoch-philipsgulden geng ende geve vijff ende twentich brabantsche stuvers gemunt ende geslagen voir datum sbrieffs off ander guet payment daervoir in gelijcker weerden op Sinte-Nicolaesdach naestcomende ende daernae voirt alle jaer tijns vijff hertoch-philipsgulden als voirscr. is off paiment daervoir als voirscr. steet, jaerlicx op Sinte-Nicolaesdach te betaelen ende te leveren uut twee mergen lantz in alsulcker groete als die mit recht gelegen zijn in den gericht van Varick in Den Bolck tussen Arien Arntssen boven ende Dierck van der Horst beneden noch uut een hofftat mit allen oeren tymmeringe potinge ende toebehoeren gelegen in den gericht van Varick naestlantgelegen Arien Janssen oestwairt ende Henrick Goessen westwaert welcke tijns voirscr. weert saick dat hij alle jaer ewelick opten voirscr. termijn der betalinge niet betaelt en weere dan soe sall alle dage daernae volgende een peen van een out cleyken geng ende geve opten tijns voirscr. wassen ende gaen welcken peen tgader mitten tijns voirscr. dat convent der joffrouen van Zenwinen voirscr. uuten voirscr. lande ende guede verhalen zall ende mach wanneer nyet langer beyde en wille. Ende Willem Goessen voirscr. heefft geloefft heren Jacop van Esden voirscr. tot behoeff des convents van Zenwijnen voirscr. den tijns voirscr. ten ewigen dage te waeren tegen allen diegenen die ten recht comen willen uuten landeende guede voirscr. In oirconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heeren dusent vijffhondert vijff ende tweintich op Sinte-Jans-Evangelistedach. Deze copie accordeert mette originale brieven. Quod attestor G. Ruys
Datum: gedateerd in 1525, maar vanwege het gebruik van de Kerststijl valt het een jaar eerder.
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 265 (Pag. 295)
14 ) 27-12-1489. Schepenen: Wouter Hermansz en Claes Paeuwe
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-1-2018.
Wij Wouter Hermansz ende Claes Paeuwe scepen in Tuijll tugen dat vor ons komen is Claes van Haeften ende
heeft vercoft ende opgedragen .... den brieff
daer desen tegenwoerdigen brieff doersteken is ....
Walraven Zegersz erffeliken te besitten Ende Claes van Haeften voersz verteech opten brieff ...
... dusent vier hondert
en tnegentich op sunte Johans dach evangelist
Datum: aanvankelijk foutief gedateerd in 1490, maar vanwege het gebruik van de Kerststijl moet het een jaar eerder zijn.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1865-5
15 ) 29-03-1476. Schepenen van Tuil oorkonden dat Gerit van Strijn, broeder tot Soevenbergen, als voogd van zijn vrouw vrouwe Alyt Pieck, weduwe van heer Arnt van Herlar, ridder, geschonken heeft 'om sekere saken der conscientien vrauwen Alytten vurs. van wegen heren Arnts vurs. ende hoerre beyder alderen noitlicken als sy sacht dairtoe bewegende' aan broeder Thomas van Driell, procurator van het nieuwe klooster van Sint-Sophia in Vught, ten behoeve van prior en gemeen convent de aangehechte akte.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-1-2018.
Transfix.
Hangt aan: 28-12-1468
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 222-3 (Reg. 359)
16 ) 02-06-1467. Schepenen van Tuil oorkonden dat Ghiisbert van Kreytenborch verkocht heeft aan Gherit van Kreytenborch 2 morgen land in Hellouw.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-1-2018.
Transfix.
Aanhangend: 28-12-1468
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 222-1 (Reg. 245)
17 ) 29-12-1430. Schepenen: Deriic van Weerdenberch en Henrick Doelvoet Janssoen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-1-2018.
Wij Derijc van Weerdenborch ende Henrick Doelvoet Janssoen schepen in Tuel tugen dat voor ons comen is Heynrick van den Molen ende heeft puerlick ende simpelicken omme Godts wille gegeven voor sijn siele Lijsbetten sijns wijffs ziele ende Aleyten hoere dochters ziele ende gelooft joncfrauwe Mechtelden van Beesde ende jonckfrauwe Hadewige van Beesde nonnen tot Zenwijnen tot behoeff der priorinne ende des gemeynts der nonnen van Zenwijnen thijns twee goude Arnhemsche Gelressche gulden die hertoghe Arnt heeft doen munten genge ende geve off ander guet payment in geliker weerde opten Paesdach naestcomende nae doode Henricx ende Lijsbette sijns wijffs ende daernae alle jaer ewelicken twee goude Arnhemssche Gelressche gulden genge ende geve als voirscr. sijn off payment als voirscr. is opten Paesdach der priorinne ende den gemeynen convent voirscr. te betaelen uyt eene hoffstadt gelegen in den gericht van Zenwijnen tusschen Agnesen Sanders ende Sanders erfgenaemen aen d'een sijde Derijc den Vryesen en de erffgenaem Ghisen Bluwels aen die ander zijde mit allen sinen boomen ende willigen ende mit allen sinen toebehoeren. Ende Heynric voirscr. heeft gelooft joncfrauwe Mechtelden ende joncfrauwen Hadewigen voirscr. tot behoeff der priorinne ende des gemeyns convents voirscr. dit voirscr. guet ewelick te waren voor allen diegene die te recht comen willen voor den thijns voirscr. Ende hiervoor sullen die priorinnen ende dat gemeyn convent voirscr. altoos houden ende doen jaergetijden ende memorie Heynrics van den Molen Lijsbetten sijns wijffs ende Aleytten hoire dochter voirscr. ende bidden voor zielen nae gewoenten ende manieren der Heyliger Kercke. In orkonde onse letteren. Gegeven int jaer ons Heeren dusent vierhondert ende een ende dertich des saterdages nae den heyligen Korsdach. Quoad copiam cum originali littera debite sigilata notarius H. van Zoerendoncq notaris 1615 (in dorso) nr. 4 (van de kopieen)
Datum: gedateerd in 1431, maar vanwege het gebruik van de Kerststijl valt het een jaar eerder.
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 228 (Pag. 214)
18 ) 28-12-1427. Schepenen: Deriic van Weerdenberch en Willem van Heze
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-1-2018.
Wij Derijc van Weerdenberch ende Willem van Heze scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Jacop die Haen ende heeft vercoft ende opgedragen voir hondert gouden gulden ghenge ende geve die hij ghiede dat hem betaelt sijn die heelft van tweyntich hont lants acht rode lants min gelegen in den gericht van Zenwinen op die stege tusschen Segher van den Polle joncfrouwe Kathelinen van den Polle die joncfrouwen van Zenwinen ende Heynric van Weelderen an deen syde ende die gemeyn stege an dander syde Jan Derijcssoin in enen eygendom sonder thijns ende sonder dijcke uytgenomen den gemeynen dijcke die dair mit recht toebehoert erfeliken te besitten.Ende Jacop voirscr. verteech op die heelft van den lande voirscr. ende geloefde dairop doin te vertyen allen diegene die van sijnre wegen dair mit recht op vertyen sullen ende geloefde oec te waren van sijnre wegen Jan Derijcssoin voirscr. die heelft van den lande voirscr. jair ende dach als recht is voir allen diegene die ten recht comen willen ende van sijnre wegen alle voirplicht af te doin van denselven. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende acht ende tweyntich op Alle-Kijnderdach. (in dorso) nr. 107.
Datum: gedateerd in 1428, maar vanwege het gebruik van de Kerststijl valt het een jaar eerder.
Transfix.
Aanhangend: 11-07-1429
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 138-1 (Pag. 198)
19 ) 28-12-1422. Schepenen: Wouter Hacke en Goeswijn Hackaert
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-1-2018.
Wij Wouter Hacke ende Goeswijn Hackaert scepenen in Tuijll tugen dat voir ons comen
is Hadewich die wijff was Jans van Berne mit horen gecoren momber ende heeft ge-
loft Jan Leonis soen tot behoeff der tafelen des heyligen geeste van Zautbomell
thijns enen gouden arnhemschen gelresschen Rijnssche gulden die weert is een ende tweyn-
tich vlaemsche groet genge ende geve off ander guet payment in geliker weerde
opten paesdach naestcomende na dode Hadewigen voirss. ende dair na alle jair ewe-
licken opten paesdach te betalen uyt anderhalve mergen lants gelegen inden gerecht van
Tuijl op die Verchden tusschen Hadewigen voirss. ende Willem van Tyell Ende Hadewich
voirss. heeft geloefft Jan Leonis soen voirss. tot behoeff der tafelen des heyligh geestes
voirss. den voirss. thijns eweliken te waeren voir allen die gene die ten recht komen willen
uyten voirss. lande In orkonde onse letteren Gegeven int jair ons heren dusent vierhon-
dert ende drije ende tweijntich des dynxdages nae den heyligen korsdach
Datum: aanvankelijk foutief gedateerd in 1423, maar vanwege het gebruik van de Kerststijl moet het een jaar eerder zijn.
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (Pag. 226)
20 ) 28-12-1364. Schepenen: Ghiselbertus Hac Petri en Gherardus filius Johannus
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-1-2018.
Universis presencia visuris nos Ghiselbertus Hac Petri et Gherardus filius Johannus scabini in Tuel notum facimus
protestantes quod veniens coram nobis Johannes, Wilhelmus et Ghiselbertus filii Wilhelmi Vincken vendiderunt et
optulit ...
... sitam in iurisdictione de Nederijnen ... Elizabeth et Aleijdem filias Wilhelmi Vincken ab uno latere et heredes
...haldis Vustijns? ab alio latere? domine Guede relicte dominij Ghiselbertus Koxs de Nederijnen quondam militem filii Wilhelmi? ad
opus suis? et pueris? suorum? in allodio sine censu et aggere ... ... Johannes Wilhelmus et Ghiselbertus filii
Wilhelmi Vincken predicti ...
... domine Guede ad opus suis? et pueris? suorum? predictis? ....
pro annum et diem ...
... anno dominij M CCC sexagesimo quinto in die Omnium innocentum
Datum: aanvankelijk foutief gedateerd in 1365, maar vanwege het gebruik van de Kerststijl moet het een jaar eerder zijn.
Er zit een gaatje in het perkament ter hoogte van "...haldis".
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1759
21 ) 28-12-1359. Schepenen: Pelgrinus Holle Goswini et Rodolphus Pauwe
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-1-2018.
Universis presencia visuris nos Pelgrinus Holle Goswini et Rodolphus Pauwe scabini in Tuel no-
tum facimus protestantes quod veniens coram nobis Ghiselbertus dominum Gherardi Koc militem de
Bruchem / naturalis {?} / vendidit et optulit pro trecentum libras denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis
quatuor iugera quinquaginta quinque virgatas terre site in jurisdictionem de Hijer in loco de Hornic
inter dominum de Weerdenberch et Wilhelmum Ridder / Dominum Ghiselbertus Koc militem ad opus Wil-
helmus Kocx sui filii in allodio sine censu et aggere ....
... Datum anno Domini m ccc sexa-
gesimo die sanctorum innocento. Inde Pelgrinus de Meteren est fideiussor
Datum: aanvankelijk foutief gedateerd in 1360, maar vanwege het gebruik van de Kerststijl moet het een jaar eerder zijn.
NB. Het regest van Schilfgaarde lijkt niet correct te zijn.
Scan  
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1678
22 ) 27-12-1358. Schepenen: Wilhelmus Ridder en Goeswynus Alardi de Vauderic
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-1-2018.
Universis presencia visuris nos Wilhelmus Ridder et Goeswynus Alardi de Vauderic scabini in
Tuel notum facimus protestantes quod veniens nobis Egho Graet{?} vendidit et optulit pro
centum libris ...
....
.... continentur Alardo de Vauderic hereditarie possidendam
et dictis Egho dicte littere et contentis predictis renunciavit ....
...
Inde Heijnricus et Gherardus eius filij sunt fideiussores indivisi Nostrarum testimonio litterarum Datum
anno domini Mº CCCº quinquagesimonono die beati Johannes apostoli
Datum: aanvankelijk foutief gedateerd in 1359, maar vanwege het gebruik van de Kerststijl moet het een jaar eerder zijn.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1868-2
23 ) 26-12-1346. Schepenen: Johannes Pawe en Gherardus de Heesbeen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-1-2018.
Universis presencia visuris nos Johannes Pawe et Gherardus de Heesbeen scabini in Tule notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes dictus Smael de Wadenoyen vendidit et optulit pro centum quinquaginta libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis duo jugera cum dimidio terre sita in jurisdictione Zeenwinden in loco dicto Scrijfgherden inter Zegherum van den Pollen et vicum communem Wilhelmo filio Wilhelmii Boumans de Est in allodio sine censu et aggere hereditarie possidenda et Johannes Smael predictus terre predicte renunciavit promittens facere renunciare omnes qui terre predicte de jure renunciare tenentur promittens eciam warandiam facere Wilhelmo filio Wilhelmi predicta super terra predicta per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere omne plegium quod voerplicht dicitur de eadem. Inde est Arnoldus filius Gherardi de Deyle fidejussor. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini M° CCCº quadragesimo septimo in die beati Stephani prothomartiris.

(in dorso) Zenwinen 2 ½ mergen die Scriffgarden
Datum: Er staat 1346 bijgeschreven in de transcriptie. En dat klopt, vanwege het gebruik van de Kerststijl valt de akte een jaar eerder dan in de tekst staat.
Transfix.
Aanhangend: 11-08-1370
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 69-1 (Pag. 83)
24 ) 28-12-1388. Eigendomsbewijs voor Wilhelmus Koc heer Ghiselbertusz. van 6 hont land in Neerynen, afkomstig van Johannes de Culenborch, man van Bertha Koc heer Ghiselbertusdr
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-1-2018.
Universis presentia visuris nos Fredericus Koc et Wilhelmus Hac Mercelij scabini in Tuel notum facimus protestantes quod veniens
coram nobis Johannes de Culenborch tamquam ligitimus maritus uxoris sue domicelle Berthe filie domini Ghiselberti Kox
militis filij Wilhelmi super sex hont terre in iurisdictione de Nederynen inter Rodolphum Vuyc et communem vi...
.. iacentes ad opus Wilhelmi Kox domini Ghiselberti Kox militis predicti renunciavit nostrarum testimonio litterarum .... anno
domini Mº CCCº octuagesimo nono in die Omnium innocentum
Datum: was foutief gedateerd in 1389. Maar vanwege het gebruik van de Kerststijl valt de oorkonde in 1388.
Zie ook inv. 1761.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1762
25 ) 13-09-1389. Schepenen: Wilhelmus Hac Marcelii en Otto van den Oever Jacobi
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-1-2018.
Universis presencia visuris nos Wilhelmus Hac Marcelii et Otto van den Oever Ja-
cobi scabini in Tuell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Henricus de
Est vendidit et optulit pro centum libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis
area continent... unum hont et octoginta virgatas terre sita in jurisdictione
de Est inter heredes domini Theoderici de Eyke vel illum qui de iure fuerint collatera-
lis ab uno latere et Ottone Rodolphi ab alio latere domino Ghiselberto Hac
presbytero ad opus pauperum ville de Nederijnen in allodio sine censu et ag-
gere hereditarie possidendam et Heijnricus de Est predictus dicte terre renunciavit
promittens facere renunciare omnes qui dicte terre de iure renunciare tenentur
promittens eciam warandiam facere domino Ghiselberto Hac predicto ad opus paupe-
rum predictorum super area predictam pro annum et diem ut iuris est adversus omnes iuri
comparere volentis et deponere omne{m} plegium quod voirplicht dicitur de eadem
Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº octuagesimonono feria secunda
post nativitatem beate Marie virginis
Datum: maandag na 8 sept.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 120)
26 ) 30-04-1387. Gerechtelijke procuratie op de kanunnik Rudolphus Tam ter behering van 's kapittels goederen onder Tuil. (Mede in vidimus d.d. 1404)
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-1-2018.
Universis presentia visuris nos Johannes de Este Alardus de Werdenberch Alardus de Vauderic Hermannus Spijeghel de Herwinen Rodolphus
Pauwe Johannes vanden Poel Johannes de Vico Huberti et Hubertus Schoecke scabini in Tuel notum facimus protestantes quod veniens coram judice jurato
domini nostri duce Ghelrie in insula Tijelen et nobis in pretorio? de Tuel pro tribunali sedentibus magister Rodolphus dictus Tam canonicus ecclesie Sancte Maria Traiectensis
cum quibusdam litteris sigillo venerabilis viroris decani et capittuli dicte ecclesie Sancte Marie Traiectensis sigillatis in quibus litteris ... constituerunt ...
.... dmn. mag. Rodulphum .... procuratorem actorem ... etc ...
....
Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno domini Mº CCCº octuagesimo septimo feria tercia post diem beati Marci ewangeliste
Oorspronkelijk met 8 zegels, die van Alardus de Vauderic is af, sommige zijn flink beschadigd.
Datum: dinsdag na 25 april.
Kopie in Verzameling Buchel-Booth, inv. 5, folio 204v bij welke foutief staat 'scabini in Tiel'.
Bron: Kapittel van Sint Marie, inv. 865-1
27 ) 07-02-1386. Schepenen: Rodolfus Ottonis en Jacobus Huberti
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-1-2018.
Universis presentes visuris nos Rodolfus Ottonis et Jacobus Huberti scabini in Tule notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Mechteldis relicta Hermanni Etteni(?) cum eius tutore electo vendidit et obptulit pro centum libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis unum juger terre situm in jurisdictione de Hemert extra aggerem in loco dicto Uterdijke opt Zant inter Johannem Bouman et Hubertum Taijen Gerardo Coeterni(?) in allodio sine censu et sine aggere hereditarie possidendum Et Mechteldis cum ejus tutore electo predicta dicte terre renunciavit promittens facere renunciare omnes qui dicte terre de jure renunciare tenentur promittens etiam warandiam facere Gherardo predicto super dicta terra per annum et diem ut juris est adversis omnes juri comparere volente et deponere omne plegium quod voerplicht dicitur de eadem nostrarum testomonio litterarum Datum anno domini MCCC octuagesimo sexto feria secunda post diem beate Aghate.
Datum: is een probleem. Het Nat. Archief dateert op 7 febr. Maar 'feria secunda post' betekent 'de maandag na' 5 februari. En als er 'de tweede dag na' wordt bedoeld, dan werd in dat geval de eerste dag meegeteld, dus dan wordt het de volgende dag.
St. Agathe valt in 1386 op een maandag. Dus ofwel het moet gelezen worden als 'de volgende dag' (6 feb.), ofwel het is een volle week later (12 feb).
Bron: Het geslacht Mackay van Ophemert en aanverwante geslachten, 1370-1968 (1994) , inv. 1396-2
28 ) 07-02-1386. Schepenen: Rodolfus Ottonis en Jacobus Huberti
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-1-2018.
Universis presentes visuris nos Rodolfus Ottonis et Jacobus Huberti scabini in Tule notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes Bouman vendidit et obtulit pro quinquaginta(?) libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis dimidium jugeri terre situm in jurisdictione de Hemert extra aggere in loco dito Uterdijke opt Zant inter Gherardum die Coeter et Mechtelda relictam Hermanni Etteni(?) Gherardo predicto in allodio sine censu .... ...
Datum MCCC octagesimo sexta feria secunda post diem beate Agate
Datum: is een probleem. Het Nat. Archief dateert op 7 febr. Maar 'feria secunda post' betekent 'de maandag na' 5 februari. En als er 'de tweede dag na' wordt bedoeld, dan werd in dat geval de eerste dag meegeteld, dus dan wordt het de volgende dag.
St. Agathe valt in 1386 op een maandag. Dus ofwel het moet gelezen worden als 'de volgende dag' (6 feb.), ofwel het is een volle week later (12 feb).
Bron: Het geslacht Mackay van Ophemert en aanverwante geslachten, 1370-1968 (1994) , inv. 1396-1
29 ) 16-12-1376. Schepenen: Rutgerus de Zoelen en Rodolpus Pauwe
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-1-2018.
        Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris nos Rutgerus de Zoelen et Rodolpus Pauwe scabini
in Tuijll notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes filius Johannis Offra-
ni vendidit et optulit pro centum libris denariorum legalium eidem ut facebatur persolutis litteras
quibus hec presens litteram? est transfixa et omnam in dictis litteris contenta prout ibidem continentur Johanni
de Tijell tamquam? provisor... mense sancti spiritus de Zautboemell ad opus dicte mense santi spiritus
hereditarie possidenda{m?} Et Johannes venditor predictus litteris et earum contentis predictis re-
nunciavit promittens facere renunciare omnes qui litteris et earum contentis predictis de jure renunciare
tenentur Promittens eciam warandiam facere Johanni de Tijell predicto ad opus dicte mense santi
spiritus super litteris et earum contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri com-
parere volentes Et deponere omne{m} plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio
litterarum Datum anno domini M CCC septuagesimo sexto feria tercia post diem beati Lucie virginis
Datum: dinsdag na 13 dec.
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (Pag. 237)
30 ) 25-09-1370. Schepenen: Rodolphus Koc de Werdenborch en Ghiselbertus de Hijer
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-1-2018.
Universis presencia visuris. Nos Rodolphus Koc de Werden-
borch et Ghiselbertus de Hijer scabini in Tuijl notum
facimus protestantes quod veniens coram nobis dominus Rodolphus
Kottenaers dedit et optulit quatuordecim hont et septua-
ginta qua.... virgatas terre sita in jurisdictione de Hijer in loco dicto Vaude
Acker inter Wilhelmum Bruns et Ghiselbertum Hac filium naturalis
dominum Ghiselberti Kocs militem, Johanni Moliaert Theoderici ad
opus fabrice ecclesie de Hijer et curati ....
...
.... quod dominus
Rodolphus Kottenaer p....uns? et Cristina eius mater tran-??
...
... feria quarta post diem beati Mauricij
Datum: woensdag na 22 sept.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1219 (p. 28-30)
31 ) 25-09-1370. Schepenen: Rodolphus Kock de Weerdenborch en Ghisbertus de Hier
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-1-2018.
         den dorden die der kerc aen geet
marge bijschrift ... Dirc Henricx ....
Universis presentia visuris nos Rodolphus Kock de Weerdenborch
et Ghisbertus de Hier scabini in Tuijl notum facimus protestantes quod veniens
coram nobis dns. Rodolphus Cotteners dedit et optulit quatuor
decim? hont et ....
... in loco dicto Vaudacker inter Wilhelmum Brune et Ghijsbertum Hac
filius/am? naturalem dmn. Ghisberti Kocs ...bt..? Johanni? Mo... Theodrici ad
opus fabrici ecclesie de Hijer et curati eiusdem ecclesie ...
...
.... dmn. Johannis Kocs de Weerdenborch Nicolay de Malsen
militam? Rodolphi Cotteneres p.. memorie et dicti dmn. Rodolphi
...
... datum anno
domini M.mo CCC septuagesimo feria 4ta post diem beati Mauricij ...
Datum: woensdag na 22 sept.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 1v-2)
32 ) 27-08-1370. Gerechtsbrief van Tuil, waarbij Otto van Asperen de door hem tegen het kapittel ingestelde vordering intrekt.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-1-2018.
Universis presentia visuris nos Johannes de Est et Rodolphus Pauwe scabini in Tuel notum facimus protestan-
tes quod veniens coram nobis Otto de Asperen filius Herberni quitclamavit venerabiles viros dominos decanum
et capitulum ecclesie sancte Marie Traiectensis vel quocumque nomine dicti domini de jure vocantur in quos dictus Otto
coram judice et scabinis unionis de Tuel conquestus fuerat de omnibus querelis et impetitionibus quibus idem
Otto coram judice et scabinis predictis impetierat dominos antedictos. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno domini Mº CCCº
septuagesimo feria tercia post beati Bartholomei Apostoli
Aan allen die dit document zullen zien, maken wij, Johannes van Est en Rodolfus Pauwe, schepenen in Tuyl, bekend verklarende dat Otto van Asperen, zoon van Herbaren, voor ons is verschenen en de eerbiedwaardige mannen, de heren, de deken en het kapittel van de kerk van de heilige Maria te Utrecht of met welke naam dan ook deze heren formeel genoemd worden, tegen wie deze Otto voor de voornoemde schout en schepenen van de eninge van Tuil een klacht had ingediend, ontheven heeft verklaard van alle aanklachten en claims die dezelfde Otto voor de voornoemde schout en schepenen had ingediend tegen deze heren door de getuigenis van ons document. Gegeven in het jaar 1370 op de derde dag na st. Bartholomeus, de apostel.
1 charter
twee zegels
(1) 2 stormbalken, met barensteel met 3 hangers
(2) paalvair, met in het schildhoofd een vogel

NB. In de Nederlandse tekst staat 'de derde dag na', maar dat is de letterlijke vertaling van 'feria tercia' en daarmee wordt woensdag bedoeld.
Bron: Kapittel van Sint Marie, inv. 864
33 ) 19-06-1369. Schepenen: Rodolphus Koc de Werdenburch en Rodolphus Pauwe
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-1-2018.
Universis presencia visuris nos Rodolphus Koc de Werdenburch
et Rodolphus Pauwe scabini in Tuijl notum facimus protes-
tantes quod veniens coram nobis Ricoldus Koc miles vendadit
et optulit pro trecentum libris denariorum legalium eidem ut fatebatur
persolutis quatuor jugeras .... hont et septuaginta ..... .... terre
sita in jurisdictione de Hijer ultra? fossam dictam Avertschen? greve? {1}
.... ...... den Boemelwech inter ...
....
ville de Nederijnen Petro Gherit ad opus Wilhelmi Ghe.... Pari-
dain in allodio ...
.... Inde Wilhelmus Koc filius dominum
Ghiselberti Kox de Nederijnen militem est fidejussor Nostrarum testimonio litterarum
datum anno domini Mº CCCº sexagesimo nono feria tercia post beati Odulphi
1. de Eversgrave?
Datum: dinsdag na 12 juni. Dat is een probleem, in die zin dat 12 juni al een dinsdag is. De akte is nu gedateerd op 19 juni maar mogelijkerwijs moest het toch 12 juni zijn.
Zie ook 7-6-1384.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1218 (f. 3v)
34 ) 19-06-1369. Schepenen: Roldolphus Koc de Weerdenborch en Rodolphus Pauwe
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-1-2018.
        Jan van Weerdenborchts test. ende Joffrou
        Adriaen sijnre huisvrouwe was ut infra den irsten coopbrieff
Universis presencia visuris nos Roldolphus Koc de Weerdenborch
et Rodolphus Pauwe scabini in Tuijl notum facimus protestantes quod veniens
coram nobis domino Ricoldus Koc militem vendidit et optulit pro tre-
centis libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis quatuor
iugera unum hont et septuaginta virgatas site? sunt in iurisdictione
de Hijer ultra? fossam dictam Ewerschen Greve {1} infer.... .... communem
vicum dictam den Boemelwech inter terram abbatus et conventus Insule
Beate Marien virginis et terram pauperum ville de Nederinen Petro Gerit
ad opus Wilhelmi Gerit Paridani in allodio sine censu et sine
aggere herediterie possidendam Et dominus Ricoldus predictus dicte terre re-
nunciavit ...
...
... .... Inde Wilhelmus Koc filius dominum
Ghijsberti Kox de Nederinen militem est fideiussor nostrarum testimonio litterarum
datum anno Domini milesimio tricentesimo sexagesimo nono feria
tercia post beati Odulphi ..
1. de Eversgraaf
Datum: dinsdag na 12 juni. Dat is een probleem, in die zin dat 12 juni al een dinsdag is. De akte is nu gedateerd op 19 juni maar mogelijkerwijs moest het toch 12 juni zijn.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 14)
35 ) 16-01-1369. Schepenen: Theodericus de Tuijll en Rodolphus Pauwe
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-1-2018.
Universis presencia visuris nos Theodericus de Tuijll et Rodolphus Pauwe scabini in Tuijll
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Aleydis relicta Jacobi Theolonarij? et Mar-
gareta eius filia cum earum tutore electo vendiderunt et optulerunt pro sexcentum? libris denariorum
legalium eisdem ut fatebantur persolutis septem jugeras quinque hont duas et dimidiam virgatas terre
sita in jurisdictione de Hellu in palude in loco dicto Loeffs campe inter dominum Goeswij-
nen de Rossem militem ab uno latere Hubertum de Hellu et Johannem van den Poell ab alio
latere Leyse filie dicte Jacobi in allodio sine censu et cum viginti duobus pedibus aggeris? sita
ibidem inter heredes dominum Ghiselberti Box quondam militem et heredes Johannis de Hellu ad
d...at... terram de jure pertinente hereditarie possidendam Et Aleydis et Margareta cum earum
tutore electo dicte terre renunciaverunt promittentes facere renunciare omnes qui dicte terre de jure
renunciare tenentur Promittentes eciam warandiam facere dicte Leyse super terre predictam per an-
num et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne{m} plegium
quod voirplicht dicitur de eadem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini M CCC sexagesimo
nono feria tercia post diem beati Ponciani
Datum: dinsdag na 14 jan.
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (Pag. 236)
36 ) 30-06-1368. Schepenen: Ghiselbertus Hac Petri en Otto Rodolphi
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-1-2018.
                Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris nos Gheselberus Hac Petri et Otto Rodolphi scabini in Tuijll notum
facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes vanden Borchwijc vendidit et optulit
pro viginti libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteras quibus hec presens littera est transfixa
et omniam in dictis litteris contenta sicut ibidem continentur Gerardo Loye ad opus mense sancti spiritus
de Zautbomell et ad opus fabrice eclesie? de Zautbomell et ad opus v... v... d....? de-
c.... et c.... dicte? eclesie? heredetarie possidenda Et Johannes predictus litteris et earum contentis predictis
renunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex predicte sua litteris et earum contenta predictis de
jure renunciare tenentur Promittens eciam warandiam facere ex predicte sua Gerardo Loye predicto
ad opus mense sancte spiritus ad opus fabrice eclesie? et ad opus d....? dec... et c... pre-
dictorum? super litteris et earum contentis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri
comparere volentes et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem ex predicte sua Nostrarum
testimonio litterarum. Datum anno domini Mº CCCº sexagesimo octavo feria tercia post nat. beati Johannis baptiste
Datum: dinsdag na 24 juni.
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (Pag. 235)
37 ) 26-06-1366. Schepenen: Otto Hac en Wilhelmus Hac Hermanni
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-1-2018.
Universis presencia visuris nos Otto Hac et Wilhelmus Hac
Hermanni scabini in Tuijll notum facimus protestantes quod
veniens coram nobis Cristina soror domini Rodolphi
Cotteners quondam presbyteri ....
...
... feria sexta post nativitatum beati Joannis baptiste
Datum: vrijdag na 24 juni.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1219 (p. 30-31)
38 ) 26-06-1366. Schepenen: Otto Hac en Wilhelmus Hac Hermanni
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-1-2018.
           Den anderen erffbrieff
Universis presentie visuris nos Otto Hac et Wilhelmus Hac Herman-
ni scabini in Tuyl notum facimus protestantes quod veniens coram nobis
Cristina soror dmn. Rodolphi Cotteners quondam presbyter cum suo
tutore electo ...
...
.... Rodolpho Cotteners presbytero suo ....
...
.... datum anno domini M.mo CCC sexagesimo sexto feria
sexta post diem nat. beati Johannis baptiste
Datum: vrijdag na 24 juni.
Misschien staat er "feria septa" en dan is de acte van een dag later.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 1)
39 ) 29-11-1364. Schepenen: Ghiselbertus Hac Petri en Rodolphus Pauwe
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-1-2018.
Universis presencia visuris Nos Ghiselbertus Hac Petri et Rodol-
phus Pauwe scabini in Tuijll notum facimus protestantes quod ve-
nientes coram nobis Wilhelmus Hac Mercelij, Mercelius, Vacha?,
et Vrederardus cum earum tutore electorum? liberi domini Wilhelmi vendi-
derunt et optulerunt pro ducentum libris denariorum legalium eisdem
ut fatebatur persolutis quatuordecim hont terre et septua
ginta quinque? virgatas terre site/a? in jurisdictione de Hijer on loco
dicto Vaudeacker inter Wilhelmum Brune et Pelegrinum de
Meteren, Cristina sorore dominum Rodolphi Cotteners quondam
presbyteri in allodio sine censu et aggere ....
...
... feria sexta post diem beate Ka-
therine virginis
Datum: vrijdag na 25 nov.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1219 (p. 30)
40 ) 29-11-1364. Schepenen: Ghijsbertus Hac Petri en Rodolphus Pauwe
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-1-2018.
        Heer Rolofs Cotteneres test. den irste erffbrieff
Universis presencia visuris nos Ghijsbertus Hac Petri et Rodol-
phus Pauwe scabyni in Tuijl notum facimus protestantes qd veniens
coram nobis Wilhelmus Hac Marcilij Marcilius vacha? et Vrede-
rardus cum eorum tutore electo liberi? dominum/a? Wilhelmi vendiderunt et
optulerunt pro ...
...
... in loco dicto Vaudacker inter Wilhel-
mum Brunen? et Pelgrinus de Meteren Cristine sorore dmn. Rodolphi
Cotteners quondam presbyter in allodio ...
...
... datum anno dmn. M.mo CCC sexagesimoquarto feria
sexta post diem Katharine virginis
Datum: vrijdag na 25 nov.
Misschien staat er "feria septa" en dan is de acte van een dag later.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 1)
41 ) 03-08-1362. Schepenen: Ghisebert Hac Peters soen en Gherijd Holle
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-1-2018.
Universis presencia visuris. Nos Ghiselbertus Hac Petri et Gherardus Holle scabini
in Tuel notum facimus protestantus et constitutus coram nobis Gherardus de
Weerdenberch optulit Johanni de Hoesden chorisocio ecclesie Sancti Johannis Traiectensis
procuratori et syndico decani et capittuli eiusdem ecclesie ....
etc....
..... Datum anno
domini millio trecentesimo sexagesimosecundo feria quarta post vincula beati Petri
apostoli
         hijr volcht na den zelven brief in duutsche
Alle den ghenen die desen teghenwoerdighen brief zellen zien doen wij
cont Ghisebert Hac Peters soen ende Gherijd Holle scepene in Tuel
ende protesteren dat voer ons quam Gherijd van Weerdenberch ende
gaf over Johan van Hoesden choergeselle der kercken tSunte Johans
tUtrecht procuratoer des dekens ende capitels der zelver kercken ende
tot behoef ende oerbaer der voerseijder heren dekens ende capitels tyen
pont erflics ende ewelics tinze penninghe ene coninx Turnoijse groten
voer sestyen penninghe gherekent der munte alse ghewoen ende gancaftich is
inder tijd binnen Boemel of die weerde daer voer in ander paijment
dat daer goet voer is Ende Gherijd van Weerdenberch voersz. verteech
vanden voerseijden tijnse der tien ponden tot behoef der heren dekens
ende capitels voerghenaemt ende gheloefde dat hi soude doen vertijen
vanden zelven tijnse alle den ghenen die daer mit recht sculdich of
waren te vertijen Ende gheloefde mede den voerseijden Johan van Hoesdden
tot behoef der heren dekens ende capitels voerscr. den voerseijden tinze
jaer ende dach te waren alse recht is .... etc ....
... etc ....
Gherijd van Weerdenberch voerscr. in pacht tot zinen live ende tot
live tween personen zijnre rechter erfnamen die een na den anderen
na hem volghende den voerseijden tijnze der tyen ponden Ende alle
erfnisse alse xxi merghen lants gheleghen inden gherecht van
Nederijnen opten Tiewelen tusschen her Johans Kocs lant van Ghiffen
ridders ende tusschen lande des ouden Willam ridders Item acht merghen
lants ende een hont ende acht roeden gheleghen inden gherecht van Hijre
op Heijencamp tusschen lande Gherijds van Weerdenberch voerscr.
aen beijden ziden Item iiij [3,5] merghen lants gheleghen daer Opten Woerden
tusschen der kercken lant van Hijre ende tusschen lande des cureyts
van Hijre Item iij [2,5] merghen lants gheleghen inden Vaudacker tusschen
her Ghijsberts Kocs lant ridders ende der heren lande van Sunte Marien
Weerde Item iiij hont lants gheleghen daer in den Vaudacker tusschen
der kercken lant van Hijre ende tusschen der heren lande van Sunte Marien
Weerde Item iiij mergen lants tyen roeden myn gheleghen aldaer Inden
Beemt tusschen her Ghijsberts Kocs lant ridders ende tusschen lande heren
Johans Kocs van Ghiffen ridders voers. Item vij merghen lants anderhalf
hont ende xxiij roeden gheleghen bij den dijc in Wesselslant tusschen her
Ghijsberts Kocs lant ridders ende den ghemenen wech die gaet vanden
dorp van Hijre toter moelen Item iij merghen lants gheleghen opten
Corten Vaudacker tusschen lande Ghijsberts van Bruechem her Gherijds
Kocs soen van Bruechem ridders ende der grefve gheheten Tyewels grave
Te ghebruken ende te bezitten jaerlix om vijftich pont penninghe ...
..... etc....
.... Ende wanneer Gherijds van Weerdenberch voerscr.
aflivich gheworden is zo zal zijn navolgher in desen goede ende is sculdich
dit voerseijde goet aen den voerseijden capitel te verzueken ende brieve
te vernijwen .... etc ...
... etc ....
... Ghegheven int jaer ons heren dusent
driehondert twe ende tsestich des woensdaghes na sunte Peters dach
ad vincula.
Dit is een afschrift in Latijn, met een contemporaine vertaling er onder, van dezelfde hand.
Datum: woensdag na Sint Peter (1 aug.).
Bron: Kapittel van Sint Jan, inv. 808-1
42 ) 28-06-1362. Schepenen: Gherardus Holle en Gherardus filius Johannus, Gherardus Holle en Albertus Schuerman
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-1-2018.
Universis presentia visuris nos Gherardus Holle et Gherardus filius Johannus scabini in Tuel notum facimus
protestantes quod veniens coram nobis .... Juraeus? ....
...
...acta sunt? hoc?
sub anno domini M CCC sexagesimo secundo .... .... Et nos Gherardus Holle pre
dictus et Albertus Schuerman scabini in Tuel protestantes quod veniens coram nobis ...
...
... anno domini M CCC sexagesimo secundo feria tercia post ...
Datum: dinsdag na ...
Bron: Charterverzameling RDO, inv. 2854-0.2
43 ) 03-09-1359. Schepenen: Ghyselbertus Hac Petri en ...yekinus Gherbrandi
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-1-2018.
Universis presencia visuris nos Ghyselbertus Hac Petri et ...yekinus Gherbrandi scabini in
Tuijll notum facimus protestantes qd venientes coram nobis Arnoldus Tredepoell et Johannes vanden
Poell eius fratre vendiderunt et optulerunt pro triginta clipeis aureis bonis et legalibus eisdem ut fa-
tebantur persolutis quinque hont et et septem virgatas terre site in jurisdictione de Hellu in palude
sup...? inter heredes dominum Arnoldi de Leijenberch militem et Johen... van den Borchwijc
Theoderico dicto? Tielman in allodio sine censu et aggere hereditarie possidenda Et Arnol-
dus et Johannes predicti dicte? terre renunciaverunt promittentes facere renunciare omnes qui dicte..
terre de jure renunciare tenentur Promittentes eciam warandiam facere Theodericus
predicto super terra predicta per annum et diem de juri est adversus omnes juri comparere vo-
lentes et deponere omne{m} plegium quod voirplicht dicitur de eadem Nostrarum testimonio litterarum
Datum anno Domini M CCC quinquagesimo nono feria tercia post egedii beati
Marge: Int broeck vijff hont
Datum: dinsdag na 1 sep.
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 145v / scan 236)
44 ) 20-08-1359. Schepenen: Wilhelmus de Tuijll en Ghiselbertus Hac Petri
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-1-2018.
Universis presencia visuris nos Wilhelmus de Tuijll et Ghiselbertus Hac Petri scabini
in Tuijll notum facimus protestantes quod venientes coram nobis Arnoldus Tredepoell et Johannes
vanden Poell eius fratre vendiderunt et optulerunt pro viginti libris denariorum legalium eisdem ut
fatebatur persolutis litteram cui hec presens littera est transfixa et contenta eiusdem prout ibidem con-
tinentur Ghiselberto van den Borchwijc ad opus Johannis van den Borchwijc hereditarie possi-
denda Et Arnoldus et Johannes predicti littere et contenta eiusdem predictis renunciaverunt promittentes
facere renunciare omnes qui littere et contenta eiusdem predictis de jure renunciare tenentur promittentes
eciam warandiam facere Ghiselberto ad opus Johannis predicti super litteram et contenta eiusdem predictis per
annum et diem de juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne{m} plegium
quod voerplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno Domini Mº CCCº quinquagesimo
nono feria tercia post Assumptionis beate Marie virginis
Datum: dinsdag na 15 aug.
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 145 / scan 235)
45 ) 06-07-1358. Schepenen: Wilhelmus Ridder en Goeswinus Doelvoet
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-1-2018.
Universis presencia visuris nos Wilhelmus Ridder et Goeswinus Doelvoet sca-
bini in Tuel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Aleydis filia
Pelgrini Holle cum tutore eius electo contulit aream sitam in jurisdictione
de Nederijnen inter Wilhelmum Ridder et heredes Rodolphi Dulschen / Alberto
filio Neidonis? in hereditario censu possidendam / pro dcem et novem solidis
denariorum legalium et decem et novem pullis grosso regio turonense / pro sedecim denariis computato
et de bono pagamento in valore equali / singulis annis die beati Lamberti epi. cu-
rato in Nederijnen qui pro tempore fuerit pro media parte et magistris? ecclesie ad
opus fabrice de Nederijnen pro alia medietate perpetue iure censuali per-
solvendis Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº quinquegesimo oc-
tavo feria sexta post translationem beati Martini
Datum: vrijdag na 4 juli.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 105)
46 ) 05-08-1348. Schepenen: Gherardus Holle en Joannes Pauwe
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-1-2018.
Universis presencia visuris nos Gherardus Holle et Joannes Pauwe
scabini in Tuijll notum facimus protestantes quod veniens coram
nobis Hadewigis filia Jacobi Poens cum suo tutore electo dedit et op-
tulit pro remedio anime suo ....
...
litteram cui hec presens littera est transfixa et contenta eiusdem littere?
prout ibidem continentur Heijnrico Fey magistro et provisori mense
spiritus sancti in Boemell / ad opus eiusdem mense hereditarie possi-
dendam / et ad opus pauper{ium?} in Boemell / et ad opus pauper...
in Hijer ....
....
.... Nostra-
rim testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº quadragesimo
octavo feria tercia post beati Petri apostoli ad vincula
Datum: dinsdag na 1 aug.
Transfix bij 3-5-1321. Zie ORA Zaltbommel (www.bankvanbommel.nl).
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1219 (p. 63-64)
47 ) 09-04-1342. Schepenen: Johannes de Heuwenigghen en Gosuinis Helle
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-1-2018.
Universis presencia visuris nos Johannes de Heuwenigghen et Gosuinis Helle scabini in Tuel notum facimus protestantes quod
veniens coram nobis Hubertus filius Ulindis vendidit et optulit pro viginti libris denariorum legalium eidem ut fatebatur
persolutis dimidium iuger terre duabus virgatas terre ..... site in iurisdictione de Hemert extra aggerum Opt Sant inter
curatum ecclesie sancte Lamberti de Hemert et heredes Huberti Coters? domino Johanni Paelvoet presbytero ad opus Walteri Pensen
in allodio sine censu et aggere .....
....
... feria tercia post ottavas pasche
Datum: dinsdag na 7 april.
Heuwenigghen = Houweningen
Bron: Charterverzameling RDO, inv. 2882-4
48 ) 02-07-1342. Schepenen: Johannis filius Ottonis et Ghosuinus Helle
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-1-2018.
Universis presencia visuris nos Johannes filius Ottonis et Ghosuinus Helle scabini in Tuel
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Thomas filius Johannis? de Hemert
vendidit et optulit pro quadraginta libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis area
site in jurisdictione de Hemert inter .... ecclesie sante Martini in Hemert et vicum com-
munem Ghosuino filio Eefsen in allodio sine censu et aggere hereditarie possidendam et
Thmas predict.... aree predicte renunciavit promittens facere renunciare omnes qui
aree predicte de iure renunciare tenentur promittens eciam warandiam facere Gho-
suino predicte super area predictis per annum et diem ut iuris est adversus omnis iuri com-
parere volentes et deponere omne plegium quod voerplicht dicitur eadem Inde est
Wenemarus filius Lutgardis fideiussor Nostrarum testimonio litterarum datum anno domini Mº
CCCº quadragesimosecundo feria tercia post beatorum Petri et Pauli apostolorum
Datum: dinsdag na 29 juni.
Zie ook 17-5-1345.
NB. de RDO heeft de nummering verkeerdom.
Bron: Charterverzameling RDO, inv. 2879-0.2
49 ) 06-06-1449. Schepenen: Dirric van Weerdenberch en Aernt die Kocke van Opijnen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-1-2018.
Wij Dirric van Weerdenberch ende Aernt die Kocke van Opijnen scepen in Tuel tugen dat voir
ons comen is Claes van Malsen ende heeft vercoft ...
... Hemert ... tusschen Otte Diirics soin
ende Eghen die Wrede aen die een sijde ende Jan van Hesell aen die ander sijde Gijelis Hijeck tot be-
hoeff Jans van Weerdenberch soene miins Diirics van Werdenberch voirss ...
...
.. geg. int jair ons heren dusent vierhondert ende negen
ende veertich des vridachs na sunte Bonifaes dach
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1898-3-1 (3)
50 ) 24-03-1469. Schepenen: Jan van Vauderick en Rutger van Tuel
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-1-2018.
Wij Jan van Vauderick ende Rutger van Tuel scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is heren
Jan van Haeften als comenleur {commandeur} inder tiit der heren vanden Duijtscenhuijse tot Tijel ende heeft vercoft ...
...... in dat Roesendael gelegen ...
.... tuschen ...t Otten soin aen die oeverste sijde ende erfg.
Jans van Hesel aen die nederste sijde ....
.... tusschen Heijnrick die Wijse
aen die oeverste sijde ende erfg. Dircs van Weerdenberch aen die nederste sijde welke erfenisse
Jan van Tijel als reijntmeister des commeleurs? voirss. met allen rechte ...
...
... int jair ons heren dusent vierhondertnegenendetsestich
des vridachs na den sonnendach alsmen singt in der heijliger kercken Judica
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1898-5 (6)
51 ) 04-04-1465. Schepnen: Heijnrick van Vauderick en Herman Jans soin
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-1-2018.
Wij Heijnrick van Vauderick ende Herman Jans soin scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Jan van Weerdenberch
ende heeft vercoft ...
... Adrij-
aen Huijgen soin tot behoeff joncfrouwe Corstijnen van Weerdenberch erfeliken te besitten ende Jan van Weerdenberch
voirss verteech opten brieff ...
...
... Voirt so hebben Zweder van
Werdenberch ende joncfr. Aleijt van Werdenberch met horen gecoren momber vertegen ...
...
.... geg. int jair ons heren
dusent vierhondert viiffendetsestich op sunte Ambrosius dach ...
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1898-3-2 (5)
52 ) 30-11-1472. Schepenen: Jan van Schonauwen en Willem die Kocke
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-1-2018.
Wij Jan van Schonauwen ende Willem die Kocke scepen in Tuel tugen ...
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1898-6-1 (7)
53 ) 19-10-1473. Schepenen: Willem die Kocke en Aernt Pijecke
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-1-2018.
Wij Willem die Kocke ende Aernt Pijecke scepen in Tuel ... is Dirck
van Beesd ...
....
.... Jan van Weerdenberch erfeliken te besitten ende Dirck
van Beesd voirss. ....
...
.... int jair ons heren dusent vierhondert drie ende tseven-
tich des anderen dachs nae sunte Luca dach ewangelists
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1898-6-2 (8)
54 ) 20-03-1492. Schepenen: Jan van Vuern en Henrick Scoeck
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-1-2018.
Wij Jan van Vuern ende Henrick Scoeck scepen in Tuijll tugen dat ick Jan van Vuern voerss als momber ende wittich man
joffer Belije dochter Jan van Weerdenberch hebbe vercoft ende opgedragen ....
...
... Zweder van Weerdenberch erffeliken te besitten. Ende ick Jan van Vuern ...
...
... int jaer ons heren dusent vier hondert ende twee ende tnegentich dess
dijnsdachs nae den sonnendach reminiscere
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1898-6-3 (9)
55 ) 04-02-1489. Schepenen: Henrick van Tuijll en Dierik van Hemert
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-1-2018.
Wij Henrick van Tuijll ende Dierik van Hemert scepen in Tuijll tugen dat Jan van Asperen van Vuern heeft geloeft heren Huijg-
man uijten Weert priester kanonynck der kercken van Zautbomell thijns ...
...
... gegeven indeniaer ons heren dusent vier hondert negen
endetachtentich des woensdachs nae onser liever vrouwen lichtmis dach
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1898-7-1 (10)
56 ) 14-03-1472. Schepenen: Jan van Schonauwen en Willem Eersten soin
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-1-2018.
Wij Jan van Schonauwen ende Willem Eersten soin scepen in Tuel tugen dat wij daer met
geweest hebben de.... vertijhen? des gesworen richters ons heren van Gelre ...
... onsere kendenisse? Dirck van Beesd ende Jan den Man? te ... ende scheijden
... ghevallen is dat? so in die overste helft van ....
lants geheijten der Grote Roesendael ...
...
... int jair ons heren dusent vierhondert twe ende tseventich des saterdaches
na sunte Gregoriis dach ....
De inventaris zegt: twe ende tnegentich => 17-3-1492, maar dat lijkt een transcriptiefout; ook uit een vergelijking van schepenen en periode blijkt dat het waarschijnlijk 1472 moet zijn.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1898-8-1 (13)
57 ) 19-10-1473. Schepenen: Willem die Kocke en Aernt Pijecke
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-1-2018.
Wij Willem die Kocke ende Aernt Pijecke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Dirck
van Beesd ende heeft vertegen opten brieff ...
... tot behoeff Jans van Weerdenberch erfeliken te be-
sitten ...
... int jair ons heren dusent vierhondert drieende tseventich des anderen dachs na sente
Lucas dach ewangelists
De inventaris zegt: drie ende tnegentich => 19-10-1493. Dat is fout, deze acte is van 1473.
Foto  
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1898-8-2 (14)
58 ) 19-11-1493. Schepenen: Ghijsbert van Tuel en Philips van Haeften
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-1-2018.
Wij Ghijsbert van Tuel ende Philips van Haeften scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is
die gesworen bode van Gelre in Tielreweert ende heeft gegiedt ...
.... heren Huigman uijter Weerde priester canonick ....
...
... int jair ons heren dusent vierhondert
drie ende tnegentich op sunte Elisabets dach
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1898-9-1 (15)
59 ) 20-11-1493. Schepenen: Heijnrick Scoeck en Claes Pauwe
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-1-2018.
Wij Heijnrick Scoeck ende Claes Pauwe scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is
Wijllem Ghijsbertsz ende heeft vercoft ...
...
... int jair ons heren
dusent vierhondert drienende tnegentich des andere dages na sunte Elisabets dach
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1898-9-2 (16)
60 ) 09-11-1494. Schepenen: Jan Scoeck en Claes Pauwe
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-1-2018.
Wij Jan Scoeck ende Claes Pauwe scepen in Tuijl tugen dat voir ons komen is heer Huijchman uijter
Weerd priester ...
...
int jair ons heren dusent vierhondert vier ende tnegentich ...dags nae sunte Willebrorto dach
...
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1898-7-2 (11)
61 ) 06-12-1494. Schepenen: Ghijsbert van Herwinen en Diirck van Hemert
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-1-2018.
Wij Ghijsbert van Herwinen ende Diirck van Hemert scepen in Tuijl tugen dat voir ons comen
is Jan van Wije ende heeft vercoft ...
.... Zweder van Weerdenberch erffeliken te besitten
...
... int jair ons heren dusent vierhondert vier ende tnegen-
tich op sunte Nycolaes dach des heijlige bisscops
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1898-7-3 (12)
62 ) 06-12-1494. Schepenen: Ghijsbert van Herwinen en Dirick van Hemert
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-1-2018.
Wij Ghijsbert van Herwinen ende Dirick van Hemert scepen in Tuijl tugen dat voir ons comen is Jan
van Wije ende heeft vercoft ...
...
... Zweder van Weerdenberch erffeliken te besitten ...
...
... int jair ons heren dusent vierhondert vier ende tnegentich op
sunte Nycolaes dach
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1898-9-4 (18)
63 ) 09-11-1494. Schepenen: Jan Scoeck en Claes Pauwe
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-1-2018.
Wij Jan Scoeck ende Claes Pauwe scepen in Tuijll tugen dat voir ons comen is heer Huijchman uijten
Weert priester ...
....
Jan van Wije ...
....
... dusent vierhondert vier ende tne-
gentich? ... sonnendagh nae sunte Willebrorts dach heiligen bisscope
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1898-9-3 (17)
64 ) 20-11-1493. Schepenen: Henrick Scoeck en Claes Pauwe
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-1-2018.
Wij Henrick Scoeck ende Claes Pauwe scepen in Tuel tugen dat...
.... heren Huigman uijter Weerde priester canonick ...
...
.... Hemert ...
...
... int jair ons heren dusent vier hondert drie ende tnegentich des anderen
dages nae sunte Elisabets dach der heijligen vrouwe?
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1898-10-1 (19)
65 ) 09-11-1494. Schepenen: Jan Scoeck en Claes Pauwe
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-1-2018.
Wij Jan Scoeck ende Claes Pauwe scepen in Tuijll tugen dat voir ons komen is heer Huijchman uijter
Weerde priester canonijck ...
....
Jan van Wije ...
...
... int jair ons heren vier hondert vier ende tnegentich des sonnendages nae sunte Wil-
lebrort ...
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1898-10-2 (20)
66 ) 06-12-1494. Schepenen: Ghijsbert van Herwinen en Dirick van Hemert
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-1-2018.
Wij Ghijsbert van Herwinen ende Dirick van Hemert scepen in Tuijl ...
... Jan van Wije ...
...
... Zweder van Weerdenberch erffeliken te besitten ...
...
ons heren dusent vier hondert vier ende tnegentich op sunte Nycolaes dach des heiligen bisscops
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1898-10-3 (21)
67 ) 09-11-1494. Schepenen: Jan Scoeck en Claes Pauwe
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-1-2018.
Wij Jan Scoeck ende Claes Pauwe scepen in Tuijl tugen dat wij dair over? geweest hebben Jan
van Wije nae ...
...
dat Grote Rosendaell gelegen inden gericht van Hemert wilneer? tusschen Ariaen Hubertss?
aen die een side ende die abt van sunte Pouwels tUtrecht aen die ander side ...
....
.... heer Huijchman uter
Weerd priester ...
...
int jair ons heren dusent vier hondert vier ende tnegentich des sonnendages nae sunte
Willebrorts dach die heiligen bisscops
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1898-11-1 (22)
68 ) 06-12-1494. Ghijsbert van Herwinen en Dirick van Hemert
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-1-2018.
Wij Ghijsbert van Herwinen ende Dirick van Hemert scepen in Tuijl tugen dat voir ons comen is Jan van
Wije ......
....
... Zwerder van Weerdenborch erffeliken te besitten ...
...
... geg. int jair ons heren dusent vier hondert vier enden tne-
gentich op sunte Nicolaes dach des heiligen bisscops
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1898-11-2 (23)
69 ) 02-04-1516. Pachtbrief van de Hoge en Lage akker, groot 5 morgen, te Brungen (?).
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-1-2018.
Wij Walraven van Malborch ende Airt van Haefften Claesz scepen in Tuil tugen dat Peter Dircksz in manieren hijr na
volgende gepacht ende gehuert heeft tegen .... .... van der Empel commelduer tot Tiel ...
...
... anderen daghes in der maent april.
Bron: Charterverzameling RDO, inv. 2826-0.1
70 ) 07-09-1498. Magescheid tussen Janne, vrouw van Arnt de Cock van Delwijnen, eerder weduwe van Willem de Cock van Neerynen, en haar oudste zoon Gijsbert de Cock van Neerynen, met toestemming van haar andere zoons Jan en Gijsbert
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-1-2018.
Wij Henric van Tuyll Ghijsbertsz ende Jan Scoec scepen in Tuyl tugen dat voor ons gekomen sijn heer Wilhem die Cock van Nederinen Willemsz gheeslicke, wilneer die wedue Gherits van Emskerck, Willem die Cock van Nederinen bastart Willemsz ende Wilhem Wilhemsz ende hebben getuycht ende op haer eet {…} als dat sij gemaect hebben ende wtgesproken een ghesceit tusschen joncfrouwe Janne huysvrouwe ind ter tijt Arnts die Cock van Delwine wilneer echte huysvrouwe van Willems die Cock van Nederinen aen die een ende Ghijsbert die Cock van Nederinen als alste hoere soene die sij vercregen heeft bij den voirs. Wilhem die Cock van Nederinen ter ander sijde en dat met {…} joncvrouwe Janne ende Ghijsbert hare soene voirs. ende dat in nae bescreve manen ende voirweerden. In den ersten dat joncvrouwe Janne voirs. qwijt gescolden heeft Ghijsbert die Cock haren soen voirs. alle alsulcke pachten ende sculden als Ghijsbert die Cock voirs. joncvrouwe Janne voirs. sijnre moeder sculdich gewest mochte sijn totten {…} van seventachentich {…} op Sinte Agnete. Item ten tweden dat Ghijsbert die Cock voirs. heffen ende boeren sall alle pachten die niet van voirs. verscenene waeren tot Wadenoyen die haer toebehouden mochte met naemen voirs. dat hij sijn hant vur sinn aff {…} ende sijnre moeder voirs. in ghenicwijs van voren {…} off hijnder te doen met sijnre moeder voirs.. Item ten darden soe sall Ghijsbert die Cock voirs. dat huys met singel bongaert met veertien merge lants dair aen gelegen inden gerichte van Nederinen dit lant opte hoge weert inden gerichte van Hier met ses mergen neye lants aen den Broeckgreeff inden voirs. gerichte van Hier soe dat enige pachtinge {…} dair mochte doen. Item ten vierden soe sal joncvrouwe Janne voirs. Ghijsbert die Cock hare soen voirs. alle sijn brieve aen hem vermogens {…} ende gesintlick weesen {…} ende {…} dat sij dair van gebreck ofte after deell van crige mochte dair hij ende sijnre moeder voirs. voirwaerde enige last voir doen sal dair {…} te halden. Item ten seste dat joncvrouwe Janne voirs. seker lijfftocht mach {…} geheite tot Nederine {…} soude tgebruyck hare bongaert {…} Gegeve int jaer ons heren dusent vierhondert acht en tnegentich up onser lieven vrouwen avont nativitatis
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 563
71 ) 20-09-1475. Schepenen: Willem van Haeften en Heinrick Scoecke
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-1-2018.
Wij Willem van Haeften ende Heinrick Scoecke scepen in Tuel tugen dat voir
ons comen is die ghesworen bode ons heren van Gelre in Tielreweert ende heeft
gegiet dat hi gemaent heeft van wegen meijster Adriaen Scoeken priesters cu-
reijt der kercken van Nederinen ...
... Ghijsbert Hermansz of den ghenen die met recht besitter is van een
huijs ende hofstat ...
.... inden gericht van Nederinen tuschen die gemeen stege aen die een side
ende Herman Hubertsz aen die ander sijde ....
{20-9-1475} .... dair na wi scepen voirsz {Willem van Haeften en Heinrick Scoecke} tugen dat voir ons comen is die gesworen bode voirsz
....
..... des dinxdaechs na sente Mertijns dach inden wijnter {14-11-1475}
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 67-68)
72 ) 1467. Acte van lossing door Jan van Tyel aan de commandeur van Tiel van een tins, groot 10 gouden rijnse guldens, gevestigd op een kamp land genaamd De Duitsche kamp in de uiterdijk onder Hemert, voor 100 gouden rijnse guldens.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-1-2018.
Wij Alaert van Haeften ende Willem Eessen {Eersten?} soin scepen in Tuel tugen dat Jan van Tijel heeft ge-
loeft heren Johan van Haeften comme...uer des Duijtssen Huijs tot Tijel ....
Bron: Charterverzameling RDO, inv. 3023
73 ) 05-05-1455. Schepenen: Bartholomeus Pieck en Gherit Scoeck
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-1-2018.
        Dit nae bescreven vervult noch Jans van Assels
        voirss Testament ...
Wij Bartholomeus Pieck ende Gherit Scoeck scepen in Tuijl tugen
dat voir ons comen is Jan van Assel ende heeft gegeven..
...
... inden ghericht van
Hijer int Broeck tusschen den heer van Weerdenborch aen die
een sijde ende erffg. Mechtelt Jacops Ke..er..cks aen die ander
side ...
.... aldaer
aen den Hemelthen wech tusschen erffg. Jans Goriss aen die een
sijde ende Herman Janss aen die ander sijde. Item sesse hont lands
... als sij dair gelegen sijn opten Valdacker
tusschen lant l {?} der kerken van Hijer aen die een sijde ende mij
Gherit Scoeck voirss aen die ander sijde. Item noch sesse hont lands
gelegen in sPapen camp tusschen Jutte van Romd {Rumpt} aen die een
sijde ende lant synte Harbirens? altair inden kerke van Zaltbommel aen
die ander sijde .... aen beijde side
lant gelegen sijn Jan Scoken ende Gherit Hollen als kercmeisteren der
tijmmeringe d’ kerken van Hijer ...
...
... in orkonde onser litteren gegeven int jair
ons Heren dusent vierhondert vijffenvichtich {sic!} opten vijften dach
inden maent van meije ...
Er staat nog tekst in de marge. Het jaartal zou een verschrijving kunnen zijn.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 18v-19v)
74 ) 19-04-1454. Schepenen: Willem die Kocke en Gerijt Scoke
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-1-2018.
Wij Willem van Haeften ende Willem die Kocke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is
die gesworen bode ons heren van Gelre in Tielreweert ende heeft gegiet ....
.... Ghijsbert
Hermansz Jacob Hermansz Jan Hermansz Willem die Ridder Hermansz ende Aernt Gerijtsz
als momber ende wittestich man Katherinen sijns wijfs erfgenamen Herman Hubertsz ende
Werner Elderick als erfgenamen Belen sijnre dochter die wittestich wijf was Herman
Hubertsz voirsz of diegene die met recht besitters sijn van eenen huijse ende hofstat ende
hofstat {sic!} mit allen sijnre tymmeringen potingen ende toebehoeren en met lande dair after aen
gelegen inden gerichte van Nederinen tuschen die gemeen stege aen die een sijde ende erfgen.
Herman Hubertssoins voirsz aen die ander sijde .......
.... dit gesciede int jair ons
heren dusent vierhondert ende vierenvijftich des saterdaechs na sinter Pouwels dach
conversio {26-1-1454}. Dair na wi Willem die Kocke ende Gerijt Scoke scepen in Tuel tugen dat vo-
ir ons comen is die gesworen bode voirsz ende ...
...
... Jan van Ewijck te hebben ende te besitten .....
Transfix bij 20-4-1454.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 60-61)
75 ) 12-11-1448. Schepenen: Gherit Scoeck en Arnt Feije
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-1-2018.
        dit nae bescreven lant hebben die kercmeisteren gecoft
        tegen Ffije Heijnrics Joden wijf was ..t patet?
Wij Gherit Scoeck ende Arnt Feije scepen in Tuijl tugen dat voir ons comen
is Fije die wijf was Heijnric Joden myt horen momber ende heeft vercoft
...
... inden
ghericht van Hijer geheijten op die Weij tusschen lant
der kerken van Nederinen aen die een side ende mij Gherit Scoeck
vurss. aen die ander side Willem bastrats {sic!} soen Gherits van
Broeckhusen wilneer her tot Weerdenborch ende tot Ammerzoijen als
kercmeister inder tijt der timmerijnge d’ kerken van Hijer ...
...
... in orkonde
onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vijerhondert ende
achenveertich {sic} des anderen dachts nae synte Meertens dach
inden wijnter ..
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 17)
76 ) 22-04-1433. Schepenen: Henrick Doelvoet Jansz en Wouter Hack
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-1-2018.
Wij Henrick – Doelvoet Jansz ende Wouter Hack scepen in Tuijll tuigen dat voer ons
komen sijn Willem van Nulant Gheerlichsz van sijnre wegen ende van wegen Jans van
Nulant sijns broeders ende Jans van Heymsteyn Hamsteyn {1} Willem van Wijck ende
Jan Baliaert ende hebben vercoft ...
.... die brieve daer desen tegenwoerdigen
brieff doersteken is ....
.... Ghijsbert die Kock erffelicken te besitten Ende
Willem van Nulant voer hem ende Jan sijnen broeder voirsz Jan van Hamsteyn Willem
van Wijck ende Jan Baliaert voirsz vertegen op die brieve ....
.... des woensdachs nae beloken paesdach
1. van Hamstell in het originele afschrift (van Amstel).
Onderdeel van een serie afschriften.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1747-3
77 ) 03-02-1474. Henrick Scoeck en Henrick Henrixs., schepenen in Tuyll, oorkonden, dat Daniel Daniels zoon aan Gerit Gysbersz. van Lepweerde een acte overdraagt waardoor deze is gestoken. (Zie regest dd. 1467 Juni 21).
Zie 21 Juni 1467 (=56)
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-1-2018.
Datering: 1474 Februari 3 (des Dynsdages na Onsen lieven Vrouwen dach purificationis).
NB: Oorspr. Met het zwaar geschonden zegel van de tweede oorkonder. Het zegel van de eerste oorkonder is verloren.
(Zie regest dd. 1467 Juni 21).
Zie 21 Juni 1467 (=56)
Bron: RAG 0510 Diverse Charters, inv. 60
Bron: Overigen
78 ) 06-01-1419. Schepenen: Ot van Haeften en Jan Scoeck
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-1-2018.
        Noch van meer gods van Joffrou voerss
        test. te vervullen als hier nae bescreven staet
        end eirst den coop brief
marge bijschrift: dit bescreven lant heeft in huer Matheus? Claesz ... Dit lant heeft nu Rolof Rueck? in huer ...
Wij Ot van Haeften ende Jan Scoeck scepen on Tuyl tugen dat voer
ons comen is Dirc Goerdts soen ende heeft vercoft ende opgedragen voer
hondert ouden gulden genge ende geven die hi giede dat hem betaelt sijn
dertijen hont lands gelegen inden gericht van Hijer in Hollenweije
tusschen lant synte Victoers autaer gesticht in Synte Peters kerck
tUtrecht ende lant onser lieven vrouwen ende synte Marien Magdalenen
autaer gesticht inden kercken van Tuyl. Jan Goriss tot behoeff Joffrou
Jutten Jan Storms dochter van Weerdenborch in enen eijgendom ....
....
.... ende alle voirplicht af te doen vanden selve
hijer aff Broesken Goedrts {sic: Goerdts?} soen is een burge voert Ode Dirck wijff
voerss verteecht op dit tlant voerss. ....
...
... in orkonde onser litteren gegeven int jair ons
heren M CCC ende XIX opten heiligen dertien dach
N.B. in dit afschrift (welke ouder is) heet de schepen Ot van Haeften, in het afschrift in inv. 1219 heet hij Otte van Haeften Ottensoen. Bovendien wordt in deze betaald met ouden gulden, in de andere met gouden gulden.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 4-4v)
79 ) 24-08-1418. Schepenen: Heijnric Doevoelt {sic} Jansz en Alart van Hoije
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-1-2018.
       Joffrou Jutte test.
marge bijschrift: desen mergen lands heeft gegeven Joffrou Jut ende Johannes vanden Weiden? heeft hem? gewisselt? ...
Wij Heijnric Doevoelt {sic} Jansz ende Alart van Hoije scepen in Tuyl tughen
dat voir ons comen is Willem Goesewijn Scenckels soen ende heeft vercoft
...
.... tusschen erffg.
Jans Witten ende Mechtelden Hubers Scoecs dochter Jan Scoeken Hu-
bertsz in enen eijgendom ....
.... Jan van
Asselt ende Heijnric Scenckel Goesewijns soen vertegen op dit lant
....
In orkonde onser litteren gegeven int jair ons heren dusent CCCC ende
achijen op sunte Bartholomeus dach ...
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 2v-3)
80 ) 17-08-1412. Schepenen: Goesewijn van der [den?] Sloet en Ghijsbert van Est
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-1-2018.
        Heijnric Doelvoets test. mijt aldus-
        danighen thijns
marge bijschrift: Item op des... tijns woent Jan Heijnrics tot Tuijl
Wij Goesewijn van der {den?} Sloet ende Ghijsbert van Est scepen in Tuil
tugen dat voir ons comen is Jan Doelvoet Aelbertss ende heeft
vercoft ende opgedragen ...
... acht hont ende vijfendetachtentich
roden lands gelegen inden gericht van Tuijl tusschen Ael-
bert Doelvoet aen een sijde Jan Doelvoet Jan Leonis soen ende
Salomon Merseliss aen ander sijde voirt een huijs ende een hofstat
mijt allen sijne tijmmeringe ende toebehoren gelegen inden selven gericht
tusschen Jan Doelvoet aen een sijde Jan den Riken ende Salo-
mon vorss aen ander sijde Heijnric Doelvoet Janss sonder dijck
ende sonder thijns erffeliken te besitten ...
...
... in orkonde onsser litteren gegeven
int jair ons Heren dusent vijerhondert ende tuelve des woen-
dachs nae onsser lieven vrouwen dach assumptione ...
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 34-34v)
81 ) 04-02-1394. Schepenen: Gerrit Holle van Nederijnen en Gerrit Holle van Opijnen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-1-2018.
      Copia
Wij Gerrit Holle van Nederijnen ende Gerrit Holle van Opijnen, scheepenen in Tuijl tuijgen dat voor ons coomen is heer Sweeder van Weerdenburch ridder, ende heeft uijtgegeven een hoffstadt geleegen inden gerichte van Nederijnen tusschen heer Sweeder voorsz. ende heer Gerit heer van Weerdenburch ridder, streckende vanden gemeijne straeten geheeten de Vorste straet totter Affter straeten toe, Jacob Omberick{?} Jans soon in eenen erfflicken thins te besitten voor drie en twijntich oude Vleemsche groot die Greeve Lodowich dede slaen, genge ende geeve, off ander goet paijement in gelijcker weerde, ....
In oirconde onser letteren, gegeven int jaer onses heeren M CCC vier en t’negentich des woonsdach nae onder vrouwen dach purificatio, ende was beseegelt met twee segelen in groenen wasse uijthangende aen dubbelen staerten, ende opde selve deursteecken deese twee naevolgende, luijdende {zie transfix}
PAS OP: de afschriften in dit tijnsboek bevatten fouten, o.a. in namen.
Transfix.
Aanhangend: 14-03-1465
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1635 (Folio 15v)
82 ) 27-07-1388. Schepenen: Fredericus Koc en Wilhelmus Hacke Mercelij
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-1-2018.
Universis presencia visuris nos Fredericus Koc et Wilhelmus Hacke Mercelij scabini in Tule notum facimus protestantes quod veniens
coram nobis dominus Heijnric de Malsen miles vendidit et optulit ....
... in iurisdictione de Hemert ...in loco dito Rosendale
... inter Johannem de Beesde dominum Gerbrandi milites et heredes Egidii Hiets? ..
... et terram dictam Zijdewijn ab alio latere ...
... domicellam Johannam de Lent {Lonc?}
...
... Wil-
helmo Rijdder de Este in allodio cum censu de jure ...
...
anno domini M CCC octuagesimooctavo
feria secunda {1} post diem beati Iacobi apostolorum
1. Er lijkt ‘prima’ te staan.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1898-1
83 ) 01-07-1382. Schepenen: Rodolphus Pauwe en Hermannus Spiegell Hermani Spiegels de Herwinen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-1-2018.
                 Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris nos Rodolphus Pauwe et Hermannus Spiegell Hermani Spiegels de
Herwinen scabini in Tuijll notum facimus protestantes quod veniens nobis Margareta filia
Gerardi Weggen cum suo tutore electo vendidit et optulit pro centum libris denariorum legalium eidem
ut fatebatur persolutis litteras quibus hec presens littera est transfixa et omnia earum? contenta prout ibidem
continentur domino Ghiselberto de Ceps presbytero? hereditarie possidenda Et Margareta cum suo
tutore electo predictis litteris et earum contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare
omnes qui ex parte sua litteris et earum contentis predicti de jure renunciare tenentur Promittens
eciam ex parte sua warandiam facere domino Ghiselberto predicto super litteris et earum contentis pre-
dictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere ex
parte sua omne{m} plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Insuper Gerardus de Wijck litteris
et earum contentis predicti ad opus dominum? Ghijsberti predicti renunciavit promittens deponere
ex parte sua omne{m} plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum
anno Domini Mº CCCº octuagesimo secundo prima die mensis Julij
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (Pag. 234)
84 ) 21-02-1378. Schepenen: Theodericus de Tuijll en Wilhelmus Bruijn
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-1-2018.
Universis presencia visuris nos Theodericus de Tuijll et Wilhelmus Bruijn scabini in Tuijll
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Nijcholaus de Haefften vendidit et optulit
pro mille libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis tria jugera quinque hont et sexa-
ginta quinque virgatas terre sita in jurisdictione de Hijer Opten Winckell inter dominum Swederus
de Werdenburch militem et heredes dominum Gerardi de Beesde militis Item sex jugera et octogesima
sex virgatas terre sita ibidem Op die Heyde inter dominum Gerardus de Werdenburch militem et
heredes Johannis Witten Egom de Francia t.... provisor fabrice ecclesie de Zautbomell ad opus
dicte fabrice ecclesie et Johanni de Tijell t.... provisores mense sanctie spiritus de Zautbomell ad opus
dicte mense sanctie spiritus in allodio sine censu et aggere hereditarie possidenda Et Nijcholaus de Haeften
predictus terre predicte renunciavit promittens facere renunciare omnes qui terre predicte de jure re-
nunciare tenentur Promittens eciam warandiam facere Egom de Francia t.... provisor fabrice ecclesie
predicte ad opus dicte fabrice ecclesie et Johanni de Tijell tamquam? provisori mense sancti spiritus predicte
ad opus dicte mense sanctie spiritus super terra predicta per annum et diem ut juris est adversus omnes
juri comparere volentes et deponere omnem plegium quod voirplicht dicitur de eadem Inde Johannis
de Haefften et Rodolphus Pauwe sunt fidejussores indivisi Nostrarum testimonio litterarum Datum
anno domini Mº CCCº septuagesimo octavo in vigilia beati Petri ad cathedram
Marge: Opten Winckell drie mergen 5 hont terre{?}
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (Pag. 221)
85 ) 08-02-1377. Schepenen: Johannes de Est en Rodolphus Pauwe
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Universis presencia visuris Nos Johannes de Est et Rodolphus Pauwe scabini in Tuel notum facimus protestantes quod veniens coram
nobis Heijnricus de Est vendidit et optulit pro quadringent{a?} antiquis clypeis aureis bonis et legalibus eidem ut fatebatur persolutis Tredecim jugera
terre site in jurisdictionem de Est ante paludem de Est inter terram heredum? Johannis filij Ottonis ab uno latere terram curaci ecclesie de Est et
terram Heijnrici de Est predicti ab alio latere. Dominam Johanni Koc de Opijnen militi ad opus illustris ac potentis principis et duc... domine Jo-
hanne duxisse de Lucemb. et de Brabantia in allodio sine censu et sine aggere hereditarie possidendam Et Heijnricus de Est predictus dicte
terre renunciavit Promittens facere renunciare omnes qui terre predicte de jure renunciare tenentur promittens eciam warandiam facere dominam?
Johanni Koc predictam ad opus illustris ac potentis princopis et domine duc... Johanne duxisse de Lucemb. et de Brabantia predictem super terra
predicta per annum et diem ut juris est adversus omnes iuri comparere volentes et deponere omne plegium quod voerplicht dicitur de eisdem
nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº septuagesimoseptimo octava die mensis februarij
Een fotokopie van het R.A.R., toegang 0039, Handschriftencollectie Tiel, inv. 426.
Het origineel bevindt zich in de collectie 'Weense Charters'. [NB. Wellicht in Brussel, maar dat is niet zeker]
Hertogin Johanna van Brabant en Limburg trouwde in 1336 met Willem IV, graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen, en in 1354 met Wenceslaus van Luxemburg.
Bron: Overigen
86 ) 13-01-1377. Schepenen: Rutgerus de Zoelen en Rodolphus Pauwe
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
          Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris nos Rutgerus de Zoelen et Rodolphus Pauwe scabini in Tuijll
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Ghiselbertus Hack de Meteren et Franco Johannis
de Gamberen vendiderunt et optulerunt pro centum clipeis aureis bonis et legalibus eisdem ut fatebantur
persolutis litteram cui hec presens litteram est transfixa et omnia eius contenta prout ibidem continentur Johanni
vanden Hoeve hereditarie possidenda Et Ghiselbertus et Franco predicti littere et eius contentis predictis
renunciaverunt promittentes facere renunciare omnes qui ex parte ipsarum littere et eius contentis predictis
de jure renunciare tenentur Promittentes eciam ex parte ipsorum warandiam facere Johanni vanden
Hoeve predicto super litteram et eius contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes
juri comparere volentes Et deponere ex parte ipsorum omne plegium quod voirplicht dicitur de
eisdem Insuper Ghiselbertus et Franco predicti promiserunt Elizabeth filiam Theoderico Fabrij?-
cum ad annos pubertate{m?} venerit facere renunciare super litteram et eius contentis predictis ad opus Johannis
vanden Hoeve predicti Nostrarum testimonio litteratum Datum anno domini Mº CCCº septuagesimo septa
in vigilia beati Ponciani
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (scan 223)
87 ) 22-12-1374. Akte van bevestiging door Gijsbert Voogd en Wouter Lodewijksz., schepenen van Tuil, van de overdracht door Hendrik Rutgersz. van twee hont zestig roeden land in Herwijnen in de Eng aan Bruisten van Herwijnen, ridder, en Wouter van Zoelen voor zestig pond.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Universis presencia visuris nos Ghiselbertus Voecht et Wolterus filius Ludovici scabini in Tuel notum facimus protestantes quod veniens
coram nobis Heijnricus filius Rutgheri vendidit et optulit pro sexaginta libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis duo hont
et nonaginta nonem virgatas terre site in iurisdictione de Herwinen in loco dicto Enghe inter dominum Brustinum de Herwinen militem
et Wolterum de Zoelen ab uno latere Wolterum de Zoelen predictum et terram quidam {quondam?} ad? dominam? de Ryede? pertinentur? ab alio latere Johanni
de Nijewel ad opus domini Brustini de Herwinen militem in allodio sine censu et cum aggere ... .... ...
...
... nostrarum testimonio litterarum datum anno domini M CCC septuagesimo quarto in crastino Sancti
Thome apostoli
1. Het regest is fout, in de tekst staat ’99 roeden’.
Bron: Graven van Holland, 1189-1581 (ca. 1650), inv. 1167
88 ) 20-08-1363. Schepenen: Mathias filius Rodolphi en Rhodolphus Pauwe
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
        Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris nos Mathias filius Rodolphi et Rhodolphus Pauwe scabini in Tuijl
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Goeswinus de Tuijll filius Theodericus vendidit
et optulit pro ducentis libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis littera cui hec presens
presens {sic} littera est transfixa et omna in dicte littera contenta sicuti ibidem continentur et cum hoc qua-
draginta quatuor virgatas terre sita in jurisdictione de Tuijll in loco dicto Slimweijde
inter Wilhelmus de Tuijll Theoderici et communem vicum Rodolpho Groet de Haefften in allodio sine
censu et aggere hereditarie possidenda Et Goeswinus predictus littere et eius contentis et terre predictis renun-
ciavit promittens eciam warandiam facere Rodolpho Groet predicto super littera eius contentis et
terra predicta per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere
omne{m} plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Inde Theodericus de Tuijl frater dicti Goeswini
est fideiussore Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº sexagesimo tercio Dominica die
post diem assumptionis beate Marie virginis
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (Pag. 228)
89 ) 27-05-1363. Schepenen: Gerardus Holle en Rodolphus Pauwe
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Universis presencia visuris nos Gerardus Holle et Rodolphus Pauwe scabini in Tuijll notum
facimus protestantes coram nobis Ghiselbertus Hack Godefridi de Meteren vendidit
et optulit pro centum clipeis aureis bonis et legalibus eidem ut fatebatur persolutis dimidietatem de decim
et novem hont terre sita in jurisdictione de Hijer Op Hollen Weijde inter dominum Gerardum de
Beesde militem et heredes Mathei de Tuijll Hermannus et Katherine liberos Ghiselberti Hac
predicti pro eorum materna hereditate in allodio sine aggere et cum? censu viginti quinque? solidorum
denariorum legalium heredetarij census de jure inde solvendis hereditarie possidenda Et dictis Ghiselber-
tus dicte terre renunciavit promittens facere renunciare omnes qui dicte terre de jure renunciare
tenentur promittens eciam warandiam facere Hermanno et Katherine predictis super dicta terra per
annum et diem de jure est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne{m} plegium quod
voirplicht dicitur de eadem videlicet qui ad dimidietatem terre a....e.. Nostrarum testimonio litterarum
Datum anno domini Mº CCCº sexagesimo tercio sabbato post diem penthecoste
Datum: Pentecoste is de 7e zondag na Pasen.
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (Pag. 223)
90 ) 08-04-1362. Schepenen: Ghiselbertus Hac Petri en Gerardus filius Johannis
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
          Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris nos Ghiselbertus Hac Petri et Gerardus filius Johannis scabini in
Tuijll notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Rutgerus pistor {1} vendidit et optulit
pro quadraginta libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteram cui hec presens littera est tran-
fixa et omna in contenta prout ibidem continentur Wilhelmo dicto Hollander de Tuijll hereditarie
possidenda Et Rutgerus predictus littere et eius contentis predictis renunciavit promittens facere
renunciare omnes qui ex parte sua littere et eius contentis predictis de jure renunciare tenentur
Promittens eciam warandiam facere ex parte sua Wilhelmo predicto super littera et eius contentis predictis
per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere ex parte sua
omne{m} plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº
CCCº sexagesimo secundo octava die mensis aprilis
1. Pistor = bakker, molenaar. Dus dit is misschien "van de Molen"? Zie ook op 3-4-1357.
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (Pag. 228)
91 ) 06-12-1361. Schepenen: Ghiselbertus Hac Petri en Gerardus Johannis
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
          Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris nos Ghiselbertus Hac Petri en Gerardus Johannis scabini in Tuijll
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Tielmannus Johannis vendidit et optulit pro
triginta clipeis aureis eidem ut fatebatur persolutis litteram cui hec presens littera est transfixa
et contenta eius prout ibidem continentur Johannis Offanni? {1} hereditarie possidenda et Tielmannus
predictus littere et contentis eius predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui littere et con-
tentis eius predictis de jure renunciare tenentur Promittens eciam warandiam facere Johannem?
Off..ani? {1} predicto super littere et contentis eius predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes
juri comparere volentes Et deponere omne{m} plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum
testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº sexagesimo primo die beati Nycholai ep{iscopi}
1. De patroniem 'Offrani' komt voor in het Necrologium van Zaltbommel.
Vervolg van 1359.
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (Pag. 236)
92 ) 30-04-1360. Schepenen: Wilhelmus de Tuijll en Rodolphus Pauwe
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Universis presencia visuris nos Wilhelmus de Tuijll et Rodolphus Pauwe scabini in Tuijll
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Wilhelmus de Tuijll Theoderici {1} vendidit et
optulit pro ducentis libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis quinque jugera terre sita
in jurisdictione de Tuijll in loco dicto Slymweyde inter Wilhelmus ..a..da...{2} et vicum communem
de Tuijll Goeswinus eius fratre in allodio sine censu et aggere hereditarie possidenda Et Wilhelmus
de Tuijll Theoderici dicte terre renunciavit promittens facere renunciare omnes qui dicte terre de
juris renunciare tenentur Promittens eciam warandiam facere Goeswino suo fratre super terra
predicta per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne{m}
plegium quod voirplicht dicitur de eadem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº
sexagesimo ultima die menso aprilis {3}
Marge: die Slymwey 5 mergen
1. Geen vermelding van 'ego' dus waarschijnlijk niet dezelfde als de schepen.
2. Gezien het vervolg op 19-8-1363 zou dit de verkoper kunnen betreffen.
3. Vervolg op 19-8-1363.
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (Pag. 228)
93 ) 15-03-1360. Schepenen: Walterus Ludowici en Rodolphus Pauwe
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Universis presencia visuris nos Walterus Ludowici et Rodolphus Pauwe scabini in Tuijll pro-
testantes quod veniens coram nobis Johannes Ode? vendidit et optulit pro centum? libris denariorum
legalium eidem ut fatebatur persolutis unum juger terra tria? hont viginti virgatas terre sita in
jurisdictione de Haefften Op die Repen inter terram altarie... beate Johannis Ewangeliste et beate
Katherine virginis in ecclesia de Tuijll fundati ab uno latere et Ghiselbertus van den Eijnde
...eudonis?? ab alio latere Item quinque hont et quindecim? virgatas terre sita? ibidem Op die
Cockhoven inter dominum Wilhelmum Voecht militem et terram custodis de Haefften Goes-
wino et Gerardo Wegge fratribus in allodio sine censu et aggere hereditarie possidenda
Et Johannes Ode? predictus terre predicte renunciavit promittens facere renunciare omnes qui
dicte? terre de juris? renunciare tenentur Promittens eciam warandiam facere Goeswino et
Gerardo predicti{s?} super terre predicta per annum et diem de juris est adversus omnes juri
comparere volentes Et deponere omne{m} plegium quod voirplicht dicitur de eadem Inde? Jacobus
filius ...et...n et Gerardus Wegge Johannis sunt fideiussores indivisi Nostrarum testimonio
litterarum Datum anno domini Mº CCCº sexagesimo dominica Letare
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (Pag. 233)
94 ) 29-04-1358. Eigendomsbewijs voor Johan van Culemborg voor zijn zoons van 5 morgen, 4 morgen en nogmaals 4 morgen land in Herwijnen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Universis presencia visuris nos Rodolphus Pauwe et Gherardus filius Johannis, scabini in Tuel, notum facimus
protestantes quod veniens coram nobis Theodericus de Herwinen{1} vendidit et optulit pro mille libris denariorum legalium ei-
dem ut fatebatur persolutis quinque jugera terre sita in jurisdictione de Herwinen in loco dicto Spaenshove inter
domicellam Adelisam de Herwinen ab uno latere et Wilhelmum Ghiselberti et Theodericum de Loven {Lonen?} ab alio latere
Item quatuor jugera site ibidem inter Petrum Collart et vicum dictum Wadergraeft Item quatuor jugera site
ibidem in loco dicto Bronishove inter Heymericum Honichhoet {?} et mansum Mathie domino Johanni de Culen-
borch militi ad opus puerorum suorum .......? Johannis et Wolfardi procreatorum ex domina Jutta felicis re-
cordationis dudum uxore domino Johannis predicti in allodio sine censu et sine aggere excepto aggere ad
dictam terram de jure pertinente/ibus{?} hereditarie possidendam Et Theodericus predictus terre predicte renunciavit pro-
mittens facere renunciare omnes qui dicte terre de iure renunciare tenentur Promittens eciam warandiam
facere domino Johanni predicto ad opus puerorum suorum Johannis et Wolfardi predictorum per annum et diem ut juris est adversus
omnes juri comparere volentes Et deponere omne{m} plegium quod voerplycht dicitur de eadem Nostrarum testimonio
litterarum Datum anno domini Mº CCCº quinquagesimo octavo dominica post Martii ewangeliste
1. Er lijkt Horwinen te staan, maar de e loopt regelmatig dicht en lijkt dan op een o.
Bron: Familie Van Brederode, inv. 44 (reg. 6)
95 ) 16-06-1343. Schepenen: Ghiselbertus Rodolphi et Ghosuinus Helle
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Universis presencia visuris nos Ghiselbertus Rodolphi et Ghosuinus Helle scabini in Tuel
notum facimus protestantes qd venientes coram nobis Johannes Ruever, Arnoldus et
Emundus fratres filii domini Theoderici Ruevers de Buscoducis militis assignaverunt
Gheerlaco Ruever eorum fratri heriditatem in s{ub/uper?}scriptam pro/per? paterna eius et materna heriditate
ab ipso Gheerlaco in omnium jura present? ipsa? heriditas sita est heriditaria possidendum in p...? tria
iugera quatuor hont et decem et septem virgatas terram in site in jurisdictione de Hemert After den Hof
inter dominum Henricus de Malsen militem et Henricus Frisona. Item dimidium iugera et trigintasex vir-
gatas terre site ibidem After die Helle inter Wilhelmus Duijs de Rossem et Johannem de Vauderic.
Item tria iugera et quatuor et dimidium hont terram site ibidem Aen den Ovenwech {3} inter dominos domus Teuto-
nico.. {2} in Tyla et curatum ecclesie Sancti Lamberti in Hemert. Item dimidium iugera et quindecim virgatas
terre site ibidem Aen den Ovenwech inter Wilhelmum Duijs de Rossem et Theoderici de Wese Item
quatuor et dimidium hont et undacecim? virgatas terre site ibidem Aen den Ovenwech inter Theoderi-
cum de Wese et pueros Wenemari filii Luutgardis. Item q... hont et octoginta unam et di-
midiam virgatas terram sita ibidem Aen die Zidewinde inter Theodericus de Wese et communem
vicum dictam Zidewinde. Item duo iugera et septuaginta q... virgatas terre site ibidem in loco
dictam Eijmeric inter Theodericum de Wese ab utroque latere. Item septem hont et octo virgatas terre
site ibidem in loco dicto Eijmeric inter Theodericum de Wese ab utroque latere. Item octo hont terre
site ibidem in loco dicto Pippert inter pueros Wilhelmi Ballincs et Nicholaus filius Wenemari.
Item tredecim et dimidium hont vigintiseptem et dimidiam virgatas terre site ibidem opten Auden En-
ghen inter Johannem Roncker/Roucker ab utroque latere. Item octo hont et vigintiduo virgatas terre site
ibidem Inden Audeninghe inter dominum Henricus de Malsen militem et Stephanum filium Ghisekani? Item
q... iugera et unum hont terre site ibidem After den Duutschen? Campe inter dominum Henricus de
Malsen militem et communem vicum Item septem iugera et dimidium hont et quatuor virgatas
terre site ibidem After den Perric inter dominum propositum {1} de Zeenwinen et communem vicum Item ....
et dimidium hont et decem virgatas terre site ibidem Inder Paddenpoel inter dominum Henricus de
Malsen militem et terram ecclesie de Hemert. Item qui... iugera et unum hont terre site ibidem Inder
Hanghenbeemt inter pueros Wilhelmi Ballincs et adversatilia? dicta Aenweindinghen van den
Gulden Langhel Item quatuordecim hont et octo virgatas terre site ibidem in loco dicto Venn?
iden ersbelle? inter dominum propositum de Zeenwinen et abbatem Sancti Pauli Traiecten... Item duo hont
et viginti.... virgatas terre site ibidem Opden Borchgreve? inter dominos Domus Teutonico... {2} in Tyla et
terram ecclesie de Hemert. Item septem hont et quatuor virgatas terre site ibidem Inden Hornic inter communum
aquaductum et dominum Jacobus de Merlaer militem. Item tria jugera unum hont et undecim virgatas
terre site ibidem In den Halsberch inter adversatilia? dicta Aenweindinghen van den Wasterbroec
et communem vicum Item quatuor iugera q... hont et quinquaginta virgatas terre site ibidem Inden Sma-
lenbeemt inter Johannem filium Wilhelmi et communem aquaductum. Item quatuor iugera et septuaginta
duas virgatas terre site ibidem Inden Smalenbeemt inter Theodericus de Wese et communem aquaductum
Item dimidium iugera et quindecim virgatas terre site ibidem prope aggerum juxta molendinum inter proposi-
tum de Zeenwinen et curatum ecclesie Sancti Lamberti in Hemert. Item quindecim hont terre site ibidem
in loco dicto Rosendael extra aggerum inter dominum Henricus de Malsen militem et dominos Domus Teutonico...
in Tyla {2}. Item domum et aream sitas ibidem in Hemert in loco dicto Helle inter Johannem de Vauderic
et Henricus Frisonem. Item quatuor iugera et quinquagintasex virgatas terre site in jurisdictione de Vau-
deric in loco des Wolfscampe inter dominum Steeskinum de Vauderic militem et dominum Ghoswinum Koc
canonicum ecclesie Arnemeni.. {4} et Johannes Ruever, Arnoldus et Emondus fratres predicti hereditati
predict... renunciaverunt ... ... ...
....
.... promittentes eciam ex parte eorum warandia... facere dicto Gheerlaco
eorum fratre supra hereditate predicta pro annum et diem ut juris et adversus omnes juri ...
....
... datum anno domini . Mº . CCCº . quadragesimotercio feria secunda post diem beati Odulphi confessoris
[1. de proost]
[2. Ridderlijke Duitse Orde]
[3. Ouenwech?]
[4. Arnhem]

NB. Ghiselbert Rhodolphi zegelt als De Cock van Opijnen: paalvair met een halve leeuw in het schildhoofd, die heraldisch rechts kijkt.
Foto 1   Foto 2   Foto 3   Foto 4  
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1893-1
96 ) 16-02-1533. Schepenen: Herbert die Cock en Aert Scoick
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Herbert die Cock ende Aert Scoick scepen in Tuell tugen dat voir
ons gecomen is Joncker Walraven van Arckel heer tot Weerdenburch van
sijnre wegen inde van sijns broeders wegen / den heren van Hoicklom als col-
latoir inde oevste {overste} kercmeijster d’kercken inde fabriken van Nederijnen inde
heeft verpacht ind in huerweren gegeven voir vierdenhalven gesalveerden
brabantz gulden twentich burgunss. brabantsche stuvers then Bosch gen-
ge ende geve .....
.... een huijs ind hofstat met tymmeronge potinge soe grooet inde
cleijn die dair gelegen is inden ghericht van Nederijnen dair suijtwert Jan
Ghijsbertsz den Corten naistgelant ende mitten noerden eijnd aen Adriaen Feije
lant ...
Met beschrijving van fruit- en nootbomen.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 118-119)
97 ) 16-06-1636. Schepenen: Johan Smits en Goirt Janssoon
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Johan Smits ende Goirt Janssoon schepenen in Tuijll tuijgen dat voor ons quam Marten Schoock wonende tot Haeften ende verklaerde dat Johan van Haeften {1} sijn zwager t’sijnen versoecken ende uijt sonderlinge vriendschap .... etc, etc ....
In kennisse van mij secret.
Th: de Gier
1636
1. Jan Jansz {de Craen} van Haeften.
Bron: Stadsarchief Amsterdam, Familie-archief Witsen Elias, inv. 87, nr. 26B.
NB. dit is een afschrift van 1794.
Bron: Familie Witsen Elias, inv. 87
98 ) 06-12-1635. Schepenen: Reijer Goossensen en Dirck Melissen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij schepenen Reijer Goossensen ende Dirck Melissen tuijgen dat voor ons comen is Dirck van Haftenburch {Haestenburg?} volmachtich van de weesmeesters ... coopen vercregen op Willem Aertsen ...
Bron: Archieven Bommelse Weeshuizen, inv. 139-3
99 ) 12-11-1634. Schepenen: Baldewijn van den Velde, Johan Smits, Gobil {?} de Groot en Dirck Melissen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Wij Baldewijn van den Velde ende Johan Smits schepenen in Tuijl tuijgen dat voor ons comen is Jan Alartsen substituit Jans van Malburch lantbode in Tielreweert ende heeft gegiet van wegen Gillis Quirijnen de Cock als weeshuijsmeester inder tijt in naeme ende van wegen de arme weesen tot Saltbommel gemaent te hebben Willem Aertsen tot Hier als in naeme sijnder huijsvrouwe naersaeth van Meester Roeloff Moringh zal. ...
Waer naer tuijgen wij Gobil {?} de Groot ende Dirck Melissen schepenen in Tuijll voornoempt dat ....
Met zeer veel transfixen.
Bron: Archieven Bommelse Weeshuizen, inv. 139-1
100 ) 07-01-1634.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-1-2018.
Aert Jansz van Toorn heeft vercoft .... thijnsbrieve van een ende twintich gulden .... als Merten Danielsen nabuer tot Heessel opden sevenden dach smaents Januarij xvj c vier en dertich {7-1-1634} uut veertien hont lants .... de selvige tot Heessel opden Reeacker gelegen sijn ende noch uut eenen mergen lants opden Pael .... te bethalen gelooft heeft - Wernardt Berntsz in eenen eijgendomb .... 24-2-1646.
Bron: Hoge Bank van Tuil (ORA), inv. 1250 (f. 117v)