De Hoge Bank van Tuil | De 100 laatst geplaatst of gewijzigd

Overzicht van 100 actes.

1 ) 26-04-1398. Schepenen: Marselis Willem Hacken soen en Hubert Jacopssoin
Ingevoerd of laatste wijziging op: 27-11-2017.
Wij Marselis Willem Hacken soen ende Hubert Jacops
soin scepen in Tuijll tughen dat voir ons comen
is Willem Hack Marselis soen ende heeft vercoft
....
..... inden gericht van Hijer ... tussen ....
... ende Jan
van Vueren {1} Peters soen, Lijsbetten sijnre bastaert dochter / die
hij vertreghen {2} heeft bij Lijsbethten Gerijts Molners dochter
al soe lange als sij leeft ende niet langer / in enen eijgendom ...
...des anderen dages nae
sunte Marcus dach ewangeliste
1. schrijfwijze lijkt erg op Bueren maar uit inv. 1217 blijkt de correcte naam.
2. schrijffout: vercreghen
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1219 (p. 51-52)
2 ) 26-04-1398. Schepenen: Marcelis Willem Hacken soen en Hubert Jacopss
Ingevoerd of laatste wijziging op: 27-11-2017.
       Willem Hacken test. ende heeft vercoft dit vorss guet
       Lijsbetten sijnre bast. dochter ende Lijsbert voerss.
       vervult dair oeck haer test. mede at? pe...bit?
marge bijschrift: Item op desse bescreven hostat woent nu Jan van Malssen ende heefte in hueren voir ij olde sc. ...
.... die uijt Lijssbet Doelvoets goet gaen ...

Wij Marcelis Willem Hacken soen ende Hubert Jacopss scepen in
Tuijl tugen dat voir ons comen is Willem Hac Marceliss ende
heeft vercoft ende opgedragen ...
...
... tusschen .... ende Jan
van Vuern Peterss, Lijsbetten sijnre bastert dochter die hij vercregen
heeft bij Lijsbetten Gherits Molners dochter alsoe lang als sij leeft ende
niet langer in enen eijgendom ...
...
... erffeliken te bliven? Die kasair? {1} Jan van loven wij goet In orkon-
de onser litterengegeven int jair ons Heren M CCC achtendetnegentich des
anderen dachts nae synte Marcus dach ewangelyste ...
1. rasuer (correctie)
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 24v-25v)
3 ) 19-01-1395. Schepenen: Jan Doelvoet Henricssoen en Gherit Holle van Opynen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 27-11-2017.
Wij Jan Doelvoet Henricssoen ende Gherit Holle van Opynen scepen in Tuel tugen dat voer ons comen sijn Gerefaes {1} die Haen ende Jan Arntssoen ende hebben vercoft ende opghedraghen voer dertich gouden gulden guet ende gheve die sij ghieden dat hem betaelt sijn anderhalf hont lants gelegen in den gericht van Zenwinen buten dijcs in den Hoefacker tusschen die nonnen van Zenwinen ende die ghemeyn steghe Ghijsbert Hermanssoen tot behoef des ghemeyns convents van Zenwinen in enen eygendom sonder tijns ende dijc uytghenomen enen tijns den nonnen van Zenwinen met recht daeruyt te betalen erfeliken te besitten. Ende Bonifaes {1} ende Jan Arntssoen voirscr. vertegen op dit lant voirscr. ende geloefden daerop doen te vertyen allen dieghene die daer met recht op vertyen sullen ende geloefden oec te waren Ghijsbert voirscr. tot behoef des ghemeyns convents voirscr. dit lant voirscr. jaer ende dach als recht is voer allen dieghene die ten recht comen willen ende alle voorplicht af te doen van denselven. Die rasuer "gere" loven wij guet. In orconde onser litteren gegeven int jaer ons Heren Mº CCCº vive ende tnegentich des dinxsdages nae sunte Pontiaensdach.

(in dorso) nu. 104
Wouter van Kessel
Zenwenen 1 ½ hont buten dijcks in den Hoeffacker
{2} Datum '95 feria tercia post Poncianum
querituram{?} si... Gerfaes vel Bonifaes
1. Is het Gerefaes of Bonifaes?
2. In transcriptie met de hand bijgeschreven en slecht leesbaar.
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 111 (Pag. 152)
4 ) 05-10-1393. Schepenen: Jacobus filius Huberti en Johannes Doelnoet [Doelvoet] Henrici
Ingevoerd of laatste wijziging op: 27-11-2017.
Universis presencia visuris nos Jacobus filius Huberti et Johannes Doelnoet {1} Henrici scabini in Tuel notum facimus protestantes quod venientes coram nobis Wenemarus Johannes Jacobus et Lubbertus filii Nycholai Wenemari vendiderunt et optulerunt pro quinquaginta libris denariorum legalium eisdem ut fatebantur persolutis litteram cui hec presens littera est transfixa et omnia eius contenta prout ibidem continentur domicelle Agnese de Delf et domicelle Heylwigi de Kessel ad opus conventus de Zenwinen hereditarie possidendas. Et Wenemarus Johannes Jacobus et Lubbertus fratres predicti littere et eius contentis predictis renunciaverunt promittentes facere renunciare omnes qui ex parte ipsorum littere et eius contentis predictis de jure renunciare tenentur promittentes eciam ex parte ipsorum warandiam facere domicelle Agnese et domicelle Heylwigi predictis ad opus conventus de Zenwinen super littera et eius contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes qui juri comparere volentes et deponere ex parte ipsorum omne plegium quod voerplicht dicitur de eisdem. Rasuras "Delf" "renunciaverunt" approbamus. Nostrarum testimonio litterarum.
Datum anno Domini Mº CCCº nonagesimo tercio dominica post diem beati Remigii

(in dorso) {2}
1. Doelvoet
2. Staat niets bijgeschreven
Transfix.
Hangt aan: 13-11-1341
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 64-2 (Pag. 151)
5 ) 14-06-1369. Schepenen: Roldolphus Koc de Weerdenborch en Rodolphus Pauwe
Ingevoerd of laatste wijziging op: 27-11-2017.
        Jan van Weerdenborchts test. ende Joffrou
        Adriaen sijnre huisvrouwe was ut infra den irsten coopbrieff
Universis presencia visuris nos Roldolphus Koc de Weerdenborch
et Rodolphus Pauwe scabini in Tuijl notum facimus protestantes quod veniens
coram nobis domino Ricoldus Koc militem vendidit et optulit pro tre-
centis libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis quatuor
iugera unum hont et septuaginta virgatas site? sunt in iurisdictione
de Hijer ultra? fossam dictam Ewerschen Greve {1} infer.... .... communem
vicum dictam den Boemelwech inter terram abbatus et conventus Insule
Beate Marien virginis et terram pauperum ville de Nederinen Petro Gerit
ad opus Wilhelmi Gerit Paridani in allodio sine censu et sine
aggere herediterie possidendam Et dominus Ricoldus predictus dicte terre re-
nunciavit ...
...
... .... Inde Wilhelmus Koc filius dominum
Ghijsberti Kox de Nederinen militem est fideiussor nostrarum testimonio litterarum
datum anno Domini milesimio tricentesimo sexagesimo nono feria
tercia post beati Odulphi ..
1. de Eversgraaf
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 14)
6 ) 19-03-1368. Nycolaus de Haeften en Gyselbertus de Hyer, schepenen in Tuel, oorkonden, dat heer Gerardus de Beesde, ridder, overdraagt aan heer Johannes de Culenborch {1}, ridder, 5 morgen land onder Tuel.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 27-11-2017.
        Van zeker lant gelegen tot Tuyl
Universis presencia visuris nos Nycolaus de Haeften et Gyselbertus de Hyer scabini in Tuel notum
facimus protestantes quod veniens coram nobis dominus Gerardus de Beesde miles vendidit et obtulit pro
quingentis libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis quinque iugera terre sita in iurisdictione de
Tuel supra pascuam inter Walramum de Benthem et mgrm {2} Johannem de Tuel Johannem de Beesde filio Olyvirs
ad opus domini Johannis de Culenborch in allodio sine censu et sine aggere hereditarie possidendam
et dominus Gerardus predictus terre predicte renunciavit promittens facere renunciare omnes qui terre
predicte de jure renunciare tenentur promittens etiam warandiam facere Johanni de Beesd ad
opus domini Johannis domini de Culenborch predicti super dicta terra per annum et diem ut jure est adversus
omnes juri comparere volentes et deponere omnem plegium quod voirplicht dicitur Nostrarum testimonio
litterarum Datum anno domini M CCC sexagesimo octavo decimanona die mensis marcii.
1. Heer Johan, heer van Culemborg.
2. magistrum?
Afschrift in Inv. no. 1787, fol. 395.
Bron: Heren en Graven van Culemborg, inv. 1787-f. 365 (reg. 225 a)
7 ) 1531. (Anf. 16. Jh.)
Wemmer van Cuick, Airt Pieck, Gerrit van Dieden, Willern van Heesen, Schöffen in Mil, und Sander Roloffs, Bote in Tiekelweert, bekunden, daß der Richter zu Nekelweert im Gericht zu Mil über Walrams van Haefften Eingriff in einen Zehnt des Dirck van Haefften verhandelt hat.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-11-2017.
Perg., Nr. 40, stark beschädigt.
2 Siegel.
Bron: Rheinische Urkunden aus dem Gräflich Landsbergischen Archiv (Horst, Nr. 338)

NB: er is geen datum bekend, het jaartal is een benadering en moet nog nader worden bepaald.
Transcriptiefouten.
Bron: Overigen
8 ) 07-09-1439. Schepenen: Henrick Doelvoet Jans soen en Wouter Hacke
Ingevoerd of laatste wijziging op: 5-11-2017.
Wij Henrick Hacke Doelvoet Jans soen ende Wouter Hacke scepen in Tuijll tugen dat
voir ons komen is Heijnric van Kedichem Claes soin ende heefft gegeven ende opgedragen
puerlicken ende sempelicken omme gods wille ende omme salicheit wille sijnre zielen
ende Hildewaren sijns wijffs dordenhalven morgen lants gelegen inden gericht van
Est in Esterbroecken tusschen Wouter van Eemskercke ende lant Dirc van Eijle streckende
van lande s....ts der kercken van Est tot lande tot Heijnrcs van Kedichem voirsz
Peter Leonis soin tot behoeff der tafelen des heijligen geests van Zautbomell in eenen
eijgendom ** sonder thijns ende sonder dijck erffelicken to besitten Ende Heijnric van Kedichem voirss
verteech op dit lant voirsz ende geloefde dair op doen te vertijen allen die gene die
daer mit recht op vertijen sullen Ende geloeffde oeck te waren Peter voirss tot behoeff
der tafelen des heijligen geests voirss dit lant voirss jaer ende dach als recht is
voir allen die gene die ten recht komen willen, Ende alle voirplicht aff te doen vanden
selven in aldusdaniger manieren ende voirwaerden dat die heijlige geestmeijsters der
tafelen voirss die altoes inder tijt sijn opten ijersten sunte Bonifaes avont naest-
comende na dode Heijnrics van Kedichem ende Hildewaren sijns wijfs voirss ende voirt
dair nae altoes op sunte Bonifaes avont geven sullen den armen luden binnen der stat
van Zautbomell dordehalff malder weijts gebackens broets tot eene spijnde voir
die zielen Henrix van Kedichem ende Hildewaren sijns wijfs voirss dat onse liever heren
god huerre zielen genedig wesen wille.. ende dit broet sullen die heijlige geest
meijsters voirss altoes geven off doen geven alle jair op sunte Bonifaes avont In
alder maten als voirss is In orkonde onser litteren Gegeven Int jair ons heren dusent
vierhondert ende negen ende dertich op ons liever vrouwen avont nativitas
Marge: Int Est'broeck IIJ mergen
* Doorgestreept, verschrijving.
** Vermoedelijk is dit woord weggevallen in het afschrift.
Klik om een foto of scan te zien: Microfilm  
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (Pag. 217)
9 ) 01-05-1451. Schepenen: Walraven van Haeften en Ghijsbert vanden Polle
Ingevoerd of laatste wijziging op: 4-11-2017.
       Copia
Wij Walraven van Haeften ende Ghijsbert vanden Polle scepen in Tuel tugen dat voer ons comen is joncfrouwe Adelisse die wijf was Aernts van Drakenborch met haren gecoren momber ende heeft vercoft ende opgedragen voir vierhondert gouden gulden genge ende geve die sij giede dat haer betaelt sijn sestien mergen lants, alsoo groot ende also cleijn als sij gelegen sijn inden gericht van Herwijnen bynnen den Hoecgrave van lande der joncfrouwen van Gyessen nederwaert tuschen Ghijsbert van Gyessen aen die overste sijde ende Jan vander Kercke aen die nederste sijde streckende vander stegen totten Hoecgrave toe / Jacob van Drakenborch ende Aernt van Drakenborch die Jonge gebrueders soenen Aernts van Drakenborch voirs. in enen eijgendom sonder thijns ende sonder diick erfelicken te besitten ende joncfrouwe Adelisse met haren gecoren momber voirsz. verteech op dit lant voirsz. ende geloefde dair op dem te vertijen allen die ghene die daer met recht op vertijen sullen ende geloefde oeck te waren Jacob van Drakenborch ende Aernt van Drakenborch voirsz. dit lant voirsz. jaer ende dach als recht is voir alle die ghene die ten recht comen willen ende alle voirplicht aff te doen vanden selven / voirt so heeft Aernt van Drakenborch die alde soene Aernts van Drakenborch voirsz. vertegen op dit lant voirsz. tot behoeff Jacops van Drakenborch ende Aernts van Drakenborch die Jonge voirsz. sijnre brueders erfeliken te besitten in alle sulliken voirwaerden ende manieren weert sake dat enich van Jacob van Drakenborch ende Aernt van Drakenborch die Jonge voirsz. sonder witteftiche blijvende geboerte van hem vercregen storven dat dan die ghene die daer langste te lijve bleve van Jacop van Drakenborch ende Aernt van Drakenborch voirsz. dit lant voirsz. alinge ende geheel hebben ende besitten salle sonder ijemants weder seggen / voert so sijnt voerwaerde dat Jacop ende Aernt voirsz dit lant voirsz. in gheenre wijs vercoopen vervremden noch versetten en mogen, noch gheen van hem beijden ten weer dat hem noot van vengenisse dair to drunge ofte ander grote noot saken ende dat alsdan also te doen bij rade joncfrouwe Adelyssen haerre moder, Aernts van Drakenborch die alde haers brueders voirsz, Aernt van Haeften ende Mertijns heer tot Poderoijen hoerre neven ende anders niet. In orkonde onsen litteren gegeven Int jaer ons heeren dusent vierhondert ende eenenvijftich op sunte Phylips ende sente Jacops dach der heijligen apostolen

De voirsz. brieven beseghelt met twee vuijthangende zeghelen in groenen wasse
Bron: Brieven aan en van het Hof van Gelre, inv. 650, nr. 288c
Bron: Overigen
10 ) 16-06-1636. Schepenen: Johan Smits en Goirt Janssoon
Ingevoerd of laatste wijziging op: 30-10-2017.
Wij Johan Smits ende Goirt Janssoon schepenen in Tuijll tuijgen dat voor ons quam Marten Schoock wonende tot Haeften ende verklaerde dat Johan van Haeften 1 sijn zwager t’sijnen versoecken ende uijt sonderlinge vriendschap .... etc, etc ....
In kennisse van mij secret.
Th: de Gier
1636
1. Jan Jansz {de Craen} van Haeften.
Bron: Stadsarchief Amsterdam, Familie-archief Witsen Elias, inv. 87, nr. 26B.
NB. dit is een afschrift van 1794.
Bron: Familie Witsen Elias, inv. 87
11 ) 08-11-1632. Schepenen: Johan Houss en Ewald van Tussenbroeck
Ingevoerd of laatste wijziging op: 30-10-2017.
Copia
Wij Johan Houss ende Ewald van Tussenbroeck schepenen in Tuijll tuijgen onder onsen segelen, dat voor ons gecompareert ende erschenen is Marten Schoock, ende heeft gecedeert ende getransporteert alle zijne reeden ende ongereede goederen, hij onder d’enonge van Tuijlll leggende heeft, sonder dijck en zonder thijns, ten behoeve van Jansen van Haeften 1 wonende tot Utrecht, ... etc, etc ...
was getekend ) in kennisse van mij secr.
T:H de Gier
1632
1. Kopieerfout: Jan Jansz {de Craen} van Haeften.
Bron: Stadsarchief Amsterdam, Familie-archief Witsen Elias, inv. 87, nr. 26A.
NB. dit is een afschrift van 1794.
Bron: Overigen
12 ) 08-07-1557. Schepenen: Diederick van der Horst, Oth van Asperen en van Vueren, Johan van Haeften, Bernt van Tuijll, Johan de Rover en Johan Bruijstens
Ingevoerd of laatste wijziging op: 29-10-2017.
Wij Diederick van der Horst, Oth van Asperen ende van Vueren, Johan van Haeften, Bernt van Tuijll, Johan de Rover, ende Johan Bruijstens, schepenen in Tuijl tuijgen dat voor den gezworen richter ons, in heden in Tielerweert 1 daer wij meede tot Tuijll inder bancke It het gericht geseten waeren, ende voor ons schepenen voorsz. gecomen sijn die waerdige heer Goirt van Heijen paater Regulier binnen Saltbommel in naem ende van weegen sijns convents met Sijmon Rasz 2 als momber sijner huijsvrouwe voor hem ofte met sijne, als navolgende, heer Aert Posthouwer off haer promatoren als aenlegger ter eener ende joffer Gerit van Hoenzeller weduwe zaliger Walraven van Haeften ende hare kinderen als verweerder off hare p.tor ter andere zijde ... etc, etc ....
[1. dat zal moeten zijn: den gezworen richter onsen heren in Tielerweert]
[2. dat zal moeten zijn: Sijmon Jansz]
Bron: Stadsarchief Amsterdam, Familie-archief Witsen Elias, inv. 87, nr. 21.
NB. dit is een afschrift van 1794 en dat is niet foutloos gegaan.
Bijzonder, omdat dit uit een verloren dingsignaat moet zijn gekomen.
Bron: Overigen
13 ) 02-06-1635. Schepenen: Balthasar van Cuijck van Meteren en Gerrit Jansssoon
Ingevoerd of laatste wijziging op: 29-10-2017.
Wij Balthasar van Cuijck van Meteren Ridder Heer tot Tuijl, Meteren etc ende Gerrit Jansssoon schepenen in Tuijl tuijgen dat voor ons comen zijn Marten Schoock wegens sijn selfs, en als ‘t recht hebbende zoo hij sustineert van Jan Janssen, onmundig weeskind van Jan Simonsen van Polanen zaliger ter eenre, Ott Gompartsen ten tweeder, ende Marijken wed. Simon Janssen van Polanen zal. met Jan Simonsen haren soon (welke zij nemende tot haren wettigen momber desen) beijde voor haer selven ende zij zamender handt meede vervangende ende haer sterk makende voor haar respective dochter, ende suster ter derde zijde, ende hebben bekent ende verclaert, bekennen ende verclaeren mits desen, onderling gescheijden ende gedeijlt te zijn, in eenen uijterweerd op Haeften in de Oplagen gelegen tusschen de Heer van Brederode boven, ende het weeshuijs ten Zaltbommel beneden, strekkende van den dijk aff tot den runnende Waelstroom toe, te weeten in het bovenste eijnd van den dijk af tot het wijland ‘t voorsz. weeskind ende Merijken voornoemt met hare kinderen competeerende (t’welck met twee perceelen hoplandt daer naest leggende ‘t eene Otten ende ‘t andere Martens voorn. competeerende verblijven soo het voor deesen geloot ende gedeijlt is) mitsgaders in het benedenst deel strekkende van voorn. Martens hoplandt off voorts nederwaerts tot den voorsz. stroom toe, en dat bij cavelingen Oth voorn. ‘t een derde deel gevallen is aan de bovenste lijste naest den heer van Brederode, aan, ende Marten Schoock voor ‘t ander derde deel, aan den benedenste zijde naest het weeshuijs voorsz. blijvende het voorsz. weeskind, ende Merijken Simons met haar voorsz. kinderen met haar lott ofte derde deel in het midden, ‘t welck in onder verdeijlinge meeste blijven zal, na situatie van oir respective dijken zoo die hier voorhens gescheijden ende gedeijlt sijn, te weeten elks voor sijnen dijk als voorsz. weeskind boven, ende voorsz. Marijken met haare kinderen beneden, ende geloofden comparanten voorn. d’een des anders gedeelten volgens boedels recht te waeren en malkanderen buijten schaden te houden ende naemcundich? zoo d’Heer van Brederode den rechte genoeg sijnde quam te bewijsen in de voorsz. weerd off Oplage een hockelings schaar weijens te hebben geloofden die elks een jaar te zullen weijen, ende soo ‘t omgeijrden geloofden ook malkanderen daar des nodig soude mogen sijn met den uijtweg te accommodeeren alles sonder arch ende list In oirconde onser letteren gegeeven in het jaar onses Heeren 1635 den 2 dach s’maants Junij
de superscriptie een (onderstond) In kennisse van mij
secr. (was getekend)
Th. de Gier
1635
Bron: Stadsarchief Amsterdam, Familie-archief Witsen Elias, inv. 87, nr. 9.
NB. dit is een afschrift van 1794.
Bron: Overigen
14 ) 13-01-1540. Akte waarbij de heer van Waardenburg protest aantekent bij de schepenbank van Tuyl tegen zijn verkiezing tot schepen in die bank, hetwelk in strijd zou zijn met zijn privilegiën, doch zich bereid verklaart gedurende 2 jaar deze functie uit te oefenen, zonder prejudice.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-10-2017.
Wij Aert die Kock van Oppinen Aert van Haefften Claesz Ott van Haefften Herberen die Kock Bernt
van Tuijll Aernt Schoeck ind Roeloff van Oever Geritsz scepen in Tuijll tugen dat voir ons comen
is die erentveste ind vrome heer Walraven van Arkell brueder tot Hoeclem heer tot
Weerdenborch ritter zoe hij gecoren is vanden scepenen tot een met scepen ind noch niet geeijdt
ind hefft voir ons scepenen voirsz. sych beclaecht dat sulcx grotelick tot zinen echter deell ind
contrarie zijnder zegel brieven huijwelix voirwairden, leenbrieven ind olde heerkomen is Oick zoe
men nicht bevynden en zall, dat in drie hondert iairen enich van zinen voiralderen heren tot
Weerdenborch scepen inder bancken van Tuijll geweest zijn, sonder dat hij noch jonck van jairen
ind yrst comende aen der heerlicheijt voirsz. ind zijn zegele brieven ind alde heircomen onmechtich
oeck onbewost bij Dirck van Haefften ( die hom doch ongonstich zijnde ) tot een scepen gekoren
ind geeijdt hefft, dan eener durch beveell mijns genedigen lyeven heren hoichlaveliker gedecht-
nis ind goede alde certifficatien die heer van Weerdenburch mijns g. l. heren voirsz. hoech
wijse raed in middeller tijt vertoenden, daer nae nicht meer geschiet, Oeck toenden hij
ons scepen voirsz. sommige copijen zijnder previlegijen, ind alde heircomen ind insonderheijt
die copijen van zijnder huwelixscher voirwaerden, daer die principael brieven aff beze-
ghelt waren van onsen g. l. heren voirsz., protesteerde mytz dyeen dat hij geen scepen inden
voirsz. bancken en behoerden gecoren t’worden, dan om dat idt recht om zinent wyll die
twee iairen, niet ledich liggen en zoude, ind mijns g. l. heren broecken ongevordert zoe
wold hij zijnner? ff.? g. ind zijn g. amptz onderdanen toe gevallen die twee iairen dat
schependom helpen berichten nae weten zijnre vijff sinnen doch bij all zoe onvercort toe we-
sen ind bliven in toecomende tijden alle zijnder zegelle brieven olde heercomen ind previle-
gijen, Ind dat hij in middelretijt aen mijnen g. l. heren erlangen wolden dat hij teijndens
die voirsz. twee iairen, bij zinen alden ind nijeuwen brieven previlagijen vrijheijden ind
alde heircomen bliven mucht, ind wees hem dan mijn g. l. heren vergunden dat die scepen
hom dan nyet hynderlick off contrarie in sijn en wolden anders en decht hij zulx
niet te doen In oirconde onsen litteren gegeven int jair ons heren dusent vijffhon-
dert ind veertich opten dartijenden dach inder maent januarij
Met 7 aanhangende zegels.
N.B. deze akte valt in de periode van 24-6-1539 tot 12-2-1540, dat er geen afschriften van akten in het signaat staan.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 934
15 ) 20-06-1545. schepenen: Roloff van Oyffer Geritsen en Melchior van Meteren
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-10-2017.
Wy Roloff van Oyffer Geritsen ind Melchior van Meteren schepen in Tuyll tuygen dat voir ons comen is Reynut Janssen 1 ind hiefft vercofft ind opgedragen voir hondert pont gever penningen die he gieden dat hem betaelt syn enen mergen lantz soe groit ind cleyn die dair gelegen is in den gericht van Senwynen genant die Steege boven ind beneden lantgelegen id convent van Senwynen off wie met recht lantgelegen mach syn Henrick Artzen moeller met sess voiten dyckx ind sonder thyns erfflichen the besitten. Ind Rembout vurscr. hiefft dair op vertegen ind geloiffden dair op doen verthien allen die met recht dair op verthien sullen. Ind then ewigen daegen the waeren als recht is tegen allen des ten rechten comen wyllen inde alle voircommer ind voirplicht aff te doen van denselffen behalffen den dyck vurscr. Ind hier stiet onder the wairburch acht hont lantz to Ophemert gnant den Steenoiffen boven id convent van Senwynen Gerit Maessen beneden off wie met recht lantgelegen syn. Ind overrnits deser erffnis sall doit syn alle ander erffniss dair wy van denselven schepen oiffer gewiest syn. Ind die rasuyren Roloff van Oyffer Geritsen ind Melchior van Meteren loiffen wy goit to syn. Inne orcont onser litteren gegeven in den jair ons Heeren duysent vyffhondert ind viff-inde-veertich den twintichsten dach juny.
1. Rembout Jansz
Afschrift hiervan staat in ORA Tuil, inv. 1240, f. 140v
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 203 (Pag. 313)
16 ) 24-08-1537. Schepenen in Waardenburg: Lambert Roelofsz en Goossen Aertsz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-10-2017.
      Copia
Wij Lambert Roelofsz ende Goossen Aertsz scheepenen in Weerdenburch tuijgen dat voor ons coomen is heer Walraven van Arckel broeder tot Heuckelum, heer tot Weerdenburch ritter, ende heeft uutgedaen, ende verhuert Aert Schoock ende sijnen erven, vijff en twijntich jaer lang ende niet langer duijrende drie hoffsteeds geleegen inden gericht van Hiern aen Hoochstraet boven Loij Geritsz beneden der kercken ende pastorijen hoffstadt tot Hiern, streckende metten eenen eijnde, off sijde aenden poll, metter ander sijde lancx die gemeijn straet ....
... dat hij ofte sijn voorsaets die hoffsteeden vercofftijnst hebben, nae dat Jan Henricxsz die gepacht heeft gehadt ...
Inne oircont onser letteren gegeven inden jaer ons heeren duijsent vijff hondert en seeven en dartich op Ste. Bartolomeus dach. Was beseegelt met twee seegelen in groenen wasse uuthangende aen dubbelen steerten.
PAS OP: de afschriften in dit tijnsboek bevatten fouten, o.a. in namen.
Het origineel, met zegels, is inv. 933-2.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1635 (Folio 4)
17 ) 25-03-1535. Schepenen in Waardenburg: Goossen Henricxsz en Peeter Willemsz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-10-2017.
      Copia
Wij Goossen Henricxsz ende Peeter Willemsz scheepenen in Weerdenburch tuijgen dat voor ons coomen is Jan Henricxsz ende heeft voor ons gestaeft eedts becant als dat het een tijt geleeden is dat Jan voorschreeven van Philips van Haeften rentmeester des hooff meesters saliger gedachten gehuert heeft den hoffstadt geleegen aenden Poll de welcke Aernt Geritsz nu ter tijt bewoonende is veertich jaer lang duerende ...
... inden jaer ons heeren duijsent vijff hondert en vijff en dartich opden vijff en twijntichsten dach van meert ende was beseegelt met twee seegelen in groenen wasse, uuthangende aen dubbelen staerten
PAS OP: de afschriften in dit tijnsboek bevatten fouten, o.a. in namen.
Het origineel, met zegels, is inv. 933-1.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1635 (Folio 5)
18 ) 25-03-1535. Schepenen: Gosen Hendrixzen en Peter Willemzen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-10-2017.
Wij Gosen Hendrixzen ende Peter Willemzen scepen in Werdenborch tugen dat voir ons comen
is Jan Henrixen ende hefft voir ons gestaefft eedts becant ....
...
dusent vijffhundert ind vijffendartich op den vijffentwintichsten dach van meert
Met beide zegels.
Een afschrift staat in inv. 1635 (Folio 5)
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 933-1
19 ) 24-08-1537. Schepenen: Lambert Rolofsz en Goijssen Artzen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-10-2017.
Wij Lambert Rolofsz ind Goijssen Artzen schepen in Weerdenburch tuijgen dat voir ons comen is Walraven van
Erckell broder tot Hueclom here to Weerdenburch ritter ind heefft wuijtgedaen ind verhuyrt Art Scoick ind sijnen erffen
vijffindtwintich jair lanck ind nyet langer durende drie hoffsteden gelegen inden gericht van Hiern aen die Hooch
straet boven Loij Geritz beneden die kercken ind pastorien hoffstadt to Hiern streckende metten enen eijnd off sijde aenden Poll
metter ander sijde lanx die gemeijn straet Jairlix voir drie gulden ... etc ....
... Inden jair onsen heren dusent vijffhondert ind soeveninddartich op Sunte
Bartholomeus dach
Met beide zegels.
Een beter leesbaar afschrift staat in inv. 1635 (Folio 4)
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 933-2
20 ) 16-02-1397. Schepenen: Jacop Huberts soen en Marselis Willem Hacken soen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 5-7-2017.
Wij Jacop Huberts soen ende Marselis Willem Hacken soen scepen
in Tuel tughen dat voir ons comen is Willem die Koc heer Ghijsbertsz
Kox soen van Nederijnen wilneer ridders ende heeft vercoft ende opge-
dragen voir hondert gouden gulden guet ende gheve die hij giede dat
hem betaelt sijn den brief daer desen tegenwoirdighen brief doir-
steecken in ....
...
... Ghijs-
bert van Est Willems Ridders soen erffeliken te besitten ...
...
.... int jaer ons heeren M CCC soven ende tne-
gentich des vridaechs nae sunte Valentijnsdach
Dit is een afschrift van inv. 1690, 2e charter.
Transfix.
Hangt aan: 30-11-1395
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 98)
21 ) 16-02-1397. Eigendomsbewijs voor Ghijsbert van Est, zoon van ridder Wilhelm, van 10 hont land onder Hyer in de Nederste Peegdellen, afkomstig van Willem die Koc heer Ghijsbertsz. van Nederynen, ridder, 1397. Met een oudere brief van 1394.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 5-7-2017.
Wij Jacop Hubers soen ende Marselis Willem Hacken soen scepen in Tuel tugen dat voer ons comen
is Willem die Kocke Ghiisberts Kox soen van Nederijnen wilneer ridders ende heeft vercoft ....
... brief daer desen tegenwordigen brief doersteken is ... als daer in
gescreven steet Ghiisbert van Est Willem Ridders soen erfeliken te besitten ...
...
.... M CCC soven ende tnegentich des vridaches nae sunte Valentiins dach
2 charters, getransfigeerd.
N.B. Het regest is fout.
Transfix.
Hangt aan: 30-11-1395
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1690-2
22 ) 30-11-1395. Schepenen: Gherijt Holle van Nederijnen en Gherijt Holle van Opijne
Ingevoerd of laatste wijziging op: 5-7-2017.
Wij Gherijt Holle van Nederijnen ende Gherijt Holle van Opijnen scepen in
Tuell tughen dat voir ons comen is Ghijsbert van Hijer ende heeft vercoft
ende opgedragen voir hondert gouden gulden guet ende gheve die hij giede dat hem
betaelt sijn dertyen hont lants gelegen inden gericht van Hijer in die ne-
derste Peegdelle tuschen lant ... cureijts der kerken van Nederijnen aen deen sijde
ende Roeloff Vuijcke aen dander sijde Willem den Kock heer Gijsberts Kox soen
van Neerijnen wilneer ridders in enen eijgendom ...
...
... int jair ons heren M CCC vive ende tnegentich op
sunte andries dach
Dit is een afschrift van inv. 1690, 1e charter.
Transfix.
Aanhangend: 16-02-1397
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 97)
23 ) 07-11-1381. Schepenen: Wilhelmus Bruijn en Arnoldus de Driel
Ingevoerd of laatste wijziging op: 10-6-2017.
Univeris presencia visuris nos Wilhelmus Bruijn et Arnoldus de Driel scabini in Tuel
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Gherardus Holle filius Gerardi ven-
didit ....
.... Nederinen op die leghe
Tyewelen inter dominum Gerardum de Werdenberch militem et heredes Johannis Storms ab u-
no latere Danielen Jonghe et Gerardum Holle predictum ab alio latere Georgio filio Hen-
rici in allodio ...
...
de eadem Inde Hubertus Holle et Arnoldus Holle filius Wilhelmi Ridders sunt fideiussores
indivisi Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini millesimo trecentesimo octuagesimo primo in die beati Willibrordi
Transfix.
Aanhangend: 12-06-1389
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 71-72)
24 ) 12-06-1389. Schepenen: Fredericus Koc en Wilhelmus Hacke Marcelii
Ingevoerd of laatste wijziging op: 10-6-2017.
Universis presencia visuris nos Fredericus Koc et Wilhelmus Hacke Marcelii scabini in Tuel
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Gregorius Henrici vendidit et optulit pro ducentum/is?
libris ... litteram cui hec presens littera est transfixa et omnia eius
contenta prout ibidem continentur Ghiselberto Henrici hereditarie possidendam ...
...
Datum anno domini millesimo tricentesimo octuagesimo nono die beati Odulphi
Transfix.
Hangt aan: 07-11-1381
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 72)
25 ) 12-05-1381. Schepenen: Gerhardus de Beesde Wilhelmi en Jacobus Huberti
Ingevoerd of laatste wijziging op: 10-6-2017.
Universis presentia visuris nos Gerhardus de Beesde Wilhelmi et Jacobus Huberti scabini in Tuel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Hubertus Holle vendidit
et optulit pro ducentis libris ....
jurisdictione de Nederijnen inter beate? altaris sancti petri in Nederijnen et heredes dominum Ghijselbert kox/box??Bax? militem? filius Wilhelmi ab uno latere dominum Gheradus de
Weerdenberch militem et communem vicum ab alio latere Item .... hont et quinquaginta sex virgatas aream? site ibidem opt rod... int? Herb.../Hub.... Holle et Wilhelmum
Ridder de Est ab uno latere et Copkinum? Onverveerde? ab alio latere Johannes Scoeke in allodio sine censu et aggere hereditarie possidendam Et dictus Hubert Holle ...
... predictis renunciavit ....
......
...Gherardus et Florencius fratres dicti Huberti Hollen sunt fideiussores indivisi Quo facto Johannes Scoeke predictus reddidit dictam bona Huberto Holle ....
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1735-A
26 ) 14-03-1465. Schepenen: Jan van Vauderick en Henrick van Vauderick
Ingevoerd of laatste wijziging op: 10-6-2017.
      Copia
Wij Jan van Vauderick ende Henrick van Vauderick scheepenen in Tuijl tuijgen dat voor ons coomen is Jan van Weerdenburch ende heeft vercoft ende opgedragen voor twijntich pont geever penningen die hij giede dat hem betaelt sijn, den brieff daer deesen teegenwoordigen brieff deursteecken is, ende alle t’gehout des brieffs als daer inne geschreven staet, Hermen Jans soon erfflicken te besitten, Ende Jan van Weerdenburch voorsz. verteech opden brieff ende opt gehout des brieffs voorsz. ....
In oirconde onser letteren gegeeven int jaer ons heeren duijsent vier hondert vijff en t’sestich des donredaechs naeden sonnendach alsmen singt inder heijliger kercken Reminiscere, Ende was beseegelt met twee segelen in groenen wasse uijthangende aen dubbelen steerten
PAS OP: de afschriften in dit tijnsboek bevatten fouten, o.a. in namen.
Transfix.
Hangt aan: 04-02-1394
Aanhangend: 28-04-1538
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1635 (Folio 16)
27 ) 28-04-1538. Schepenen in Waardenburg: Goossen Aertsz en Rembout Remboutsz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 10-6-2017.
       Copia
Wij Goossen Aertsz ende Rembout Remboutsz scheepenen in Weerdenburch tuijgen dat voor ons gecoomen is Gerit Gielisz ende heeft vercoft ende opgedragen voer hondert pont geever penningen die he gieden dat hem betaelt sijn, die brieven daer deese tegenwoordigen brieff deursteecken is, ende alle gehalt des brieffs als daer inne geschreeven staet heeren Walraven van Arckel broeder tot Heuckelom, heere tot Weerdenburch ritter erfflichen te besitten Ende Gerit voorschreven heeft daer op verteegen ende geloofden daer op doen vertijen allen de geene die met recht daer op vertijen sullen, ende ten eeuwigen dagen te waeren als recht is tegen alle die geene des ten rechten coomen willen ende alle voorcommer ende voorplicht daer aff te doen vanden selffden, Inne oircont onser lettere gegeven inden jair ons heren duijsent vijff hondert acht en dartich opten XXVIIJ dach van April, ende was beseegelt met twee segelen in groenen wasse uijthangende aen dubbelen steerten
PAS OP: de afschriften in dit tijnsboek bevatten fouten, o.a. in namen.
Transfix.
Hangt aan: 14-03-1465
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1635 (Folio 16v)
28 ) 14-03-1465. Schepenen: Jan van Vauderick en Henrick van Vauderick
Ingevoerd of laatste wijziging op: 10-6-2017.
       Copia
Wij Jan van Vauderick ende Henrick van Vauderick scheepenen in Tuijl tuijgen dat voor ons coomen is Jan van Weerdenburch ende heeft vercoft ende opgedragen voor thien pont geever penningen die hij giede dat hem betaelt sijn, den brieff daer deesen teegenwoordigen brieff deursteecken is, ende alle t’gehout des brieffs als daer ingestelt staet, Herman Jansz erfflicken te besitten ende Jan van Weerdenburch voorsz. verteech opden brieff ende opt gehout des brieffs voorsz. ....
In oirconde onser letteren gegeven int jaer ons heeren dusent vier hondert vijff en t’sestich des donderdaechs naeden sonnendach alsmen singt inder heijliger kercken Reminiscere, ende beseegelt met twee segelen in groenen wasse uijthangende aen dubbelen steerten
PAS OP: de afschriften in dit tijnsboek bevatten fouten, o.a. in namen.
Transfix.
Hangt aan: 04-02-1394
Aanhangend: 28-04-1538
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1635 (Folio 14)
29 ) 04-02-1394. Schepenen: Gerrit Holle van Nederijnen en Gerrit Holle van Opijnen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 10-6-2017.
      Copia
Wij Gerrit Holle van Nederijnen ende Gerrit Holle van Opijnen scheepenen in Tuijl tuijgen dat voor ons coomen is heer Sweeder van Weerdenburch ridder ende heeft uijtgegeven een hoffstadt geleegen inden gerichte van Nederijnen tusschen heer Sweeder van Weerdenb. ridder aen beijde sijden streckende vander voorster straeten totter achterstraeten toe, Henrick Henricxsz in eenen erfflicken thins te besitten voor vier oude Vleemsche groet die Greeve Lodowich dede slaen een quaert ...n van eenen Vleemschen groten voorsz. genge ende geeve off ander goet paijement in geleecker weerde, ....
....
In oirconde onser letteren, gegeven int jaer ons heeren M CCC vier ende tnegentich des woonsdaechs nae ons vrouwe dach purificatio, was besegelt met twee segelen in groenen wasse uijthangende aen dubbelen steerten, ende opde selve deursteecken deese twee naevolgende brieven, luijdende zie transfix
PAS OP: de afschriften in dit tijnsboek bevatten fouten, o.a. in namen.
Transfix.
Aanhangend: 14-03-1465
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1635 (Folio 13v)
30 ) 04-02-1394. Schepenen: Gerrit Holle van Nederijnen en Gerrit Holle van Opijnen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 10-6-2017.
      Copia
Wij Gerrit Holle van Nederijnen ende Gerrit Holle van Opijnen, scheepenen in Tuijl tuijgen dat voor ons coomen is heer Sweeder van Weerdenburch ridder, ende heeft uijtgegeven een hoffstadt geleegen inden gerichte van Nederijnen tusschen heer Sweeder voorsz. ende heer Gerit heer van Weerdenburch ridder, streckende vanden gemeijne straeten geheeten de Vorste straet totter Affter straeten toe, Jacob Omberick? Jans soon in eenen erfflicken thins te besitten voor drie en twijntich oude Vleemsche groot die Greeve Lodowich dede slaen, genge ende geeve, off ander goet paijement in gelijcker weerde, ....
In oirconde onser letteren, gegeven int jaer onses heeren M CCC vier en t’negentich des woonsdach nae onder vrouwen dach purificatio, ende was beseegelt met twee segelen in groenen wasse uijthangende aen dubbelen staerten, ende opde selve deursteecken deese twee naevolgende, luijdende zie transfix
PAS OP: de afschriften in dit tijnsboek bevatten fouten, o.a. in namen.
Transfix.
Aanhangend: 14-03-1465
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1635 (Folio 15v)
31 ) 28-04-1538. Schepenen in Waardenburg: Goossen Aertsz en Remmit Remmitsz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 10-6-2017.
Copia
Wij Goossen Aertsz ind Remmit Remmitsz scheepenen in Weerdenburch tuijgen dat voor ons gecoomen is Gerit Jelisz ende heeft vercoft ende opgedragen voor hondert pont geever penningen die hij giede dat hem betaelt sijn, den brieven daer deesen teegenwoordigen brieff deurgesteecken is, ...
heer Walraven van Arckel broider tot Heucklom heer tot Weerdenburch, ritter, erfflicken te besitten ....
Inne oircont onser letteren, gegeeven inden jaer ons heeren dusent vijff hondert acht en dartich den acht en twijntichsten dach van April ende was besegelt met twee segelen in groenen wasse uijthangende aen dubbelen steerten
PAS OP: de afschriften in dit tijnsboek bevatten fouten, o.a. in namen.
Transfix.
Hangt aan: 14-03-1465
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1635 (Folio 14v)
32 ) 04-02-1394. Schepenen: Gerit Holle van Nederijnen en Gerit Holle van Opijnen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 10-6-2017.
Wij Gerit Holle van Nederijnen ende Gerit Holle van Opijnen, scheepenen in Tuijll tuijgen dat voor ons coomen is heer Sweeder van Weerdenburch ridder ende heeft uutgegeeven, een hoffstat geleegen inden gerichte van Nederijnen tusschen heer Sweeder voorsz. aen d’een sijde, Jan Henricxsoon, off die geene die daer met recht lantgeleegen sijn, aen d’ander sijde, streckende vander gemeijne straete totten dijck toe, Maes Geritssoon van Onsel in eenen erffel. thins te besitten, ... etc ...
In oirconde onse letteren gegeven int jaer ons heeren M. CCC. vier en t’negentich des woonsdachs nae onse vrouwen dach purificationis en was beseegelt met twee seegels in groenen wasse uuthangende aen dubbelen staerten, opde welck deursteecken waeren twee anderen brieven in francijn luijdende als volcht,
zie de transfix
PAS OP: de afschriften in dit tijnsboek bevatten fouten, o.a. in namen.
Transfix.
Aanhangend: 14-03-1465
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1635 (Folio 1)
33 ) 14-04-1464. Schepenen: Aernt Pijecke en Hermen Jans soon
Ingevoerd of laatste wijziging op: 10-6-2017.
      Copia
Wij Aernt Pijecke ende Hermen Jans soon schepenen in Tuijl, tuijgen dat Aelbert de Swart Janssoon heeft gelooft Jan heer tot Brouckhuijsen ende tot Weerdenburch thins vijftenhalve gouden overlensche Rijnsche gulden, genge ende geve, off ander goet paijement daer voor in gelijcker weerden op Ste Jans baptisten dach nativitas naest coomende ... etc ....
uijtter helft van twee mergen lants ... inden gerichte van Hier opten Cralert geheeten d’Ontrouwe tusschen Willem Feijen ende Bauderick van Rombd aen die eene sijde, Claes Roeloffs soon ende Henrick Posthouwer aenden ander sijde, ....
In oircond onser lettere gegeeven int jaer ons heeren duijsent vier hondert vier ende t’sestich opten XIIIJ dach inder maent vanden April, ende was beseegelt met twee seegels in groenen wasse uijthangende aen dubbelen steerten
PAS OP: de afschriften in dit tijnsboek bevatten fouten, o.a. in namen.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1635 (Folio 10v)
34 ) 10-03-1465. Schepenen: Willem die Cock en Hermen van Bockhoven Jansz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 10-6-2017.
      Copia
Wij Willem die Cock ende Hermen van Bockhoven Jansz scheepenen in Tuijl, tuijgen dat Johan die Hoppenbrauwer heeft gelooft Jan Henricxsz tot behoeff Gillis soon mijns Herman voorschreven, thins eenen Rijnschen gulden ....
... te betalen ende te beuren uijt een huijs ende hoffstadt, mit allen heuren timmeringe, potinge ende toebehoeren gelegen inden gerichte van Nederijnen, indie Affter straet tusschen Griet Smeets met haer kijnderen aen die eene sijde, ende Herman Jansz ende Adriaen van Hellu aenden aender sijde ...
Inne oirconde onse letteren gegeeven inden jaer ons heeren dusent vier hondert vijff ende t’sestich opten sondach alsmen singt inder heijliger kercken Reminiscere, ende was besegelt met twee segels in groenen wasse uijthangende aen dubbelen staerten, ende daer op deursteecken deese twee naevolgende brieven, luijdende als volgt
zie transfix
PAS OP: de afschriften in dit tijnsboek bevatten fouten, o.a. in namen.
Transfix.
Aanhangend: 22-06-1484
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1635 (Folio 12)
35 ) 22-06-1484. Schepenen: Willem die Cock en Wouter Hermansz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 10-6-2017.
      Copia
Wij Willem die Cock ende Wouter Hermansz schepenen in Tuijl, tuijgen dat voir ons coomen is Gillis Hermansz ende heeft vercoft ....
Johan Hermansz sijnen broider erffelick te besitten ...
Inne oirconde onser letteren, gegeven int jaer ons heeren dusent vier hondert vier en tachtentich des dijnsdaechs nae des heijliger sacraments dach, ende was besegelt met twee segelen in groenen wassche uijthangende aen dubbelen steerten
PAS OP: de afschriften in dit tijnsboek bevatten fouten, o.a. in namen.
Transfix.
Hangt aan: 10-03-1465
Aanhangend: 28-04-1538
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1635 (Folio 12v)
36 ) 28-04-1538. Schepenen in Waardenburg: Goossen Aertsz en Rembout Remboutsz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 10-6-2017.
      Copia
Wij Goossen Aertsz ende Rembout Remboutsz scheepenen in Weerdenburch tuijgen dat voor ons gecoomen is Gerit Gielisz ende heeft vercoft ende opgedragen voer hondert pont geever penningen die hij gieden dat hem betaelt sijn, die brieff daer deese tegenwoordigen brieff deursteecken is met allen oiren gehalt als daer inne geschreeven staet heeren Walraven van Arckel heer tho Weerdenburch ritter erfflichen te besitten Ende Gerit Gillisz heeft voort daer op verteegen als recht ende geloofden die brieff met oiren gehalt voorsz. den heer van Weerdenburch voorschreven eeuwelicken met volre waerschappen te waeren tegen allen des ten rechten coomen wyllen ende oick alle voorcommer aff te doen, met allen voorplicht vanden selffen, Inne oircont onser letteren gegeven inden jair ons heren dusent vijff hondert acht en dartich den acht en twijntichsten dach smaents Aprilis, ende was beseegelt met twee segelen in groenen wasse uijthangende aen dubbelen steerten
PAS OP: de afschriften in dit tijnsboek bevatten fouten, o.a. in namen.
Transfix.
Hangt aan: 22-06-1484
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1635 (Folio 13)
37 ) 10-03-1465. Schepenen: Willem die Cock en Herman van Bochoeven
Ingevoerd of laatste wijziging op: 10-6-2017.
Wij Willem die Cock ende Herman van Bochoeven Jansz scepen in Tuijll tugen dat Johan die Hoppenbrouwer heefft geloefft Jo-
han Henrixsz tot behoeff Gielis soen mijns Herman van Bochoeven voirsz thijns enen rijnsche gulden ...
.... uut een huijss ende hofstatt mit alle oerre tymmerin-
ge potinge ende toebehoeren gelegen inden gericht van Nederijnen in die Affterstraet tusschen Griet Smeedts mit hoeren kijnderen
aen die een sijde ende Herman Jansz ende Adriaen van Hellu aen die ander sijde ...
... opten sonnendach alsmen singt inder heijligen kercken Reminiscere
Transfix.
Aanhangend: 22-06-1484
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1769-1
38 ) 23-05-1464. Schepenen: Jan van Herwijnen Jans soen en Henrick Jans soen [1]
Ingevoerd of laatste wijziging op: 10-6-2017.
Wij Jan van Herwijnen Jans soen ende Henrick Jans soen 1 scepen
in Tuijll tughen dat voir ons comen sijn Goessen Claessoen ende Heijnrick Claessoen ...
.....
des woensdachs nae den heijlighen pijnxtdach
1. Vermoedelijk een verschrijving voor Hermen Jans soen.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1219 (p. 49-50)
39 ) 19-04-1410. Schepenen: Gerit van Beesde heren Gerits soon van Beesde wilneer ridders en Wouter Hacke
Ingevoerd of laatste wijziging op: 9-6-2017.
      Copia
Wij Gerrit van Beesde, Henrick Gerits soon van Beesde, Willem ridders 1, ende Wouter Hacken scheepenen in Tuijl, tuijgen dat voor ons coomen is Reijner Janss van Tuijl ende heeft gelooft Jan van Brouckhuijsen heer van Weerdenburch thins seeven goude nije Gelresche gulden waer aff elcken gulden voorschreven weert sall sijn thien Vleemsche placken, goet ende gave ....
... te beuren uijt der helft van elfff hont lants alsoo groot ....
1. Hier moet staan: "Gerit van Beesde heren Gerits soon van Beesde wilneer ridders".
PAS OP: de afschriften in dit tijnsboek bevatten fouten, o.a. in namen.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1635 (Folio 9v)
40 ) 28-04-1538. Schepenen in Waardenburg: Goossen Aertsz en Rembout Remboutsz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 9-6-2017.
      Copie
Wij Goossen Aertsz ende Rembout Remboutsz schepenen in Weerdenburch, tuijgen dat voor ons coomen is Gerit Gielisz ende heeft vercofft ende opgedragen voor vijfftich pont geever penningen die hij giede dat hem betaelt sijn, die brieff daer deesen tegenwoordigen brieff deurgesteecken is, ende alle gehalt des brieven als daer innen geschreven staet, heer Walraven van Arckel heere tho Weerdenburch ritter erfflichen te besitten, ende Gerit voorschreven heeft daer op verteegen als recht is, ende gelooffden de brieff met oiren gehalt met volre waerschappe eeuwelicken te waeren als recht is teegen alle die geenen des ten rechte coomen willen, ende oock alle voorcommer aff te doen, met alle voorplicht vanden selffen, Inne oircont onser lettere gegeeven inden jaere ons heeren duijsent vijff hondert acht ende dartich den acht ende twijntichsten dach Aprilis, ende was besegelt met twee seegels in groenen wasse uuthangende met dubbelen steerten
PAS OP: de afschriften in dit tijnsboek bevatten fouten, o.a. in namen.
Transfix.
Hangt aan: 07-08-1468
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1635 (Folio 7v)
41 ) 07-08-1468. Schepenen: Willem die Cocke en Willem Eersten soon
Ingevoerd of laatste wijziging op: 9-6-2017.
      Copie
Wij Willem die Cocke ende Willem Eersten soon scheepenen in Tuijl, tuijgen dat Jan Gerit Hollen soon heeft gelooft Hermen Janssoon tijns dartich witte Philippus Burgoensche stuijvers, genge ende geeve, off ander goet paijement daer voor in gelijcker weerden, alle jaer eeuwelicken op Ste. Mertens dach inde wynter te betalen, ende te beuren uijt eenen huijse ende hoffstadt met alle sijnre timmeringe pootinge ende toebehooren, geleegen inden gerichte van Nederijnen, geheeten die Hooge Straet tusschen Hermen Jansz voorsz. ende Willem Gherits soon aenden eenen sijde, Hermen Jansz ende Aernt Hack aenden ander sijde, welcks thins voorschreven weer saecke dat hij alle jaer eeuwelicken opten voorss. termijn der betalinge niet betaelt en waer soe sall die alle daechs daer naestcoomende den peen van eenen Vleemschen cleijcken geever penningh opten voorschreeven thins wassen ende gaen, welcke peen te gader metten voorss. thins Hermen Janssoon voorss. uijtten voorschreven goede verhalen sall ende mach, wanneer hij niet langer beijden en will. Ende Jan Gerit Hollen soon voorss, heeft gelooft Hermen Janssoon voorschreven den thins voorschreven, ten eeuwigen dagen te waren van allen die geene die ten recht coomen willen, uijten goede voorss.. In oirconde onse letteren gegeeven int jaer ons heeren duijsent vier honder acht ende t’sestich des sonnendachs nae Ste. Peeters dach ad apostels ad vincula, was gesegelt met een seegel in groene wasse ongeraseert ende deursteecken t’naevolgende transport, luijdende
zie de transfix
PAS OP: de afschriften in dit tijnsboek bevatten fouten, o.a. in namen.
Transfix.
Aanhangend: 28-04-1538
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1635 (Folio 7)
42 ) 16-08-1535. Schepenen in Waardenburg: Aernt Schoock en Peeter Hel Willemssoon
Ingevoerd of laatste wijziging op: 8-6-2017.
       Copia
Wij Aernt Schoock ende Peeter Hel Willemssoon scheepenen in Weerdenburch tuijgen dat voor ons coomen is heer Walraven van Arckell heere tot Weerdenburch ridder etc ende heeft met sijnen vrijen moetwille verpacht, ende in eenen heeren erffthins uutgegeeven Aernt Cornelisz den hoffstadt alsoo groot ende cleijn alsse geleegen is inde Corte Uijliken, daer ten noorden naest lant geleegen is Aernt Schoock Henricxsz, ende ten suijden den hoogen Waeldijck, ende ten westen sal. Jan Spierincx kijnder, metten leengoet van Weerdenburch genaemt Colvenvamp?, off wie daer met recht naest lant gelegen sijn, met voorwaerden toegedaen datter ...
In oircont onser letteren gegeeven inden jaer ons heeren duijsent vijff hondert en vijff en dartich op maenendach nae onser lieve vrouwen dach assumptionis, ende was beseegelt met twee segelen in groenen wasse, uuthangende aen dubbelen steerten.
PAS OP: de afschriften in dit tijnsboek bevatten fouten, o.a. in namen.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1635 (Folio 3)
43 ) 28-04-1538. Schepenen in Waardenburg [!]: Goissen Aertzen en Rembout Remboutz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 8-6-2017.
Wij Goissen Aertzen ind Rembout Remboutz schepen in Weerdenburch tuijgen dat voer
ons gecomen is Gerit Gielissen 1 ind heefft vercoifft ind opgedragen voer hondert pondt
gever pennongen die he gieden dat hem betaelt sijn die brieff daer desen tegenwoirdigen
brieff doirsteken is met allen oiren gehalt als dair inne geschreven steet heren Walraven
van Arckel heer to Weerdenburch ritter erfflichen the besitten Ind Gerit Gielisz 1 heeft voirt daer
op vertegen als recht ind geloiffden die brieff met oiren gehalt vursz. den heer van Werden-
burch vursz. ewelick met volre waerschappe to waren tegen allen des ten rechten comen wyllen
ind oick alle voircommer aff tdoen met allen voirplicht vanden selffen Inne oircont onser
litteren gegeven inden jair ons heren duijsent vijffhondert achtinddartich den achtindtwintichsten
dach smaents aprilis
1. In de voornaam is gekrast en daar is ‘Gerit’ overheen geschreven. In het afschrift in ORA Deil, inv. 1089, f. 11v staat ‘Jan Gielisz’.
Transfix.
Hangt aan: 22-06-1484
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1769-3
44 ) 22-06-1484. Schepenen: Willem die Cock en Wauter Hermansz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 8-6-2017.
Wij Willem die Cock ende Wauter Hermansz scepen in Tuijll tugen dat voer ons komen is Gielis Hermansz ende heeft
vercofft ende opgedragen voer twentich gouden gulden ...
... Johan Hermansz sijnen broeder erffelicken te besitten ...
... des dinsdaches nae des heiligen sacraments dach
Transfix.
Hangt aan: 10-03-1465
Aanhangend: 28-04-1538
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1769-2
45 ) 14-03-1465. Schepenen: Jan van Vauderick en Henrick van Vauderick
Ingevoerd of laatste wijziging op: 8-6-2017.
       Copia
Wij Jan van Vauderick ende Henrick van Vauderick scheepenen in Tuijll tuijgen dat voor ons coomen is Jo. Johan van Weerdenburch ende heeft vercoft ende opgedragen voor veertien pont .... den brief daer deesen teegenwoordigen brieff deursteecken is ende allen inhout des brieffs ... Hermen Janssoon erffelicken te besitten ende Jan van Weerdenburch voorsz. ...
In oirconde onser letteren gegeeven int jaer ons heeren duijsent vier hondert vijff en tsestich des donredach nae den sonnendach alsmen singht inder heijliger kercken reminiscere, ende was beseegelt met twee seegelen in groenen wasse uuthangende aen dubbelen steerten en opden selven deursteecken den andere francijne brieve luijdende als volcht
zie de transfix
PAS OP: de afschriften in dit tijnsboek bevatten fouten, o.a. in namen.
Transfix.
Hangt aan: 04-02-1394
Aanhangend: 28-04-1538
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1635 (Folio 1v)
46 ) 28-04-1538. Schepenen in Waardenburg: Goossen Aertsz en Rembout Remboutsz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 8-6-2017.
       Copia
Wij Goossen Aertsz en Rembout Remboutsz, scheepenen in Weerdenburch, tuijgen dat voor ons coomen is Gerit Gielisz ende heeft vercoft ende opgedragen voor vijfftich pont .... den brieff daer deesen onsen brieff deursteecken is, ende alle sijn gehalt, gelijck daer inne gescr. steet heeren Walraven van Arckel heeren tho Weerdenburch ridder erfflichen te besitten, ind Gerit voorsz. heeft daer op verteegen ... etc ...
Inne oircont onser letteren gegeven int jaer ons heeren duijsent vijff hondert acht en dartich den XXVIIJ dach Aprilis, ende was beseegelt met twee seegelen in groenen wasse uuthangende aen dubbelen steerten.
PAS OP: de afschriften in dit tijnsboek bevatten fouten, o.a. in namen.
Transfix.
Hangt aan: 14-03-1465
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1635 (Folio 2)
47 ) 20-12-1500. Schepenen: Arnt Pieck Arntsz en Henrick Scoeck
Ingevoerd of laatste wijziging op: 17-4-2017.
Wij Arnt Pieck Arntsz ende Henrick Scoeck scepen in Tuijl tugen dat voir ons gekomen sijn Peter Wilhems Merceliss soen Ghijs-
bert Naidensoen als momber Janne sijnre huijsvrouwe nagelate dochters ende erffgename Ghijsberden die wijff was Wilhems
Mercelisz voirsz ende Jacop Morinck als momber Celie sijnre huijsvrouwe oeck nagelate dochters ende erfgename der voirsz Ghijsber-
den ende hebben puerliken om gods wille ende oire salicheit der zielen Besselen die wittestige wijff was Peters Goerts soens
ende der vorsz Ghijsberden hoire dochters / opgedragen den brieff dair dessen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ...
... Jan Westerman tot behoeff der priorynnen ende des ge-
meijns convents van sunte Augustijns orde binnen der stat van Saltbommel ende oeck tot behoeff der gemeijne susteren van sunte Ag-
nite binnen der selven stat van Saltbommel erffeliken te besitten. Ende Peter Wilhems Merceliss soen / Ghijsbert Naiden soen als momber sijnre
huijsvrouwe voirsz / ende Jacop Morinck als momber sijnre huijsvrouwe vorsz vertegen opten brieff ...
... dusent vijffhondert op Sunte Thomas avont des heiligen apostels
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1855-2
48 ) 15-02-1384. Schepenen: Ghiselbertus Voecht en Ghiselbertus Arnoldi van den Eijnde
Ingevoerd of laatste wijziging op: 23-3-2017.
         Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris nos Ghiselbertus Voecht et Ghiselbertus Arnoldi van den Eijnde
scabini in Tuijll notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes van den Hove de
Tuijll vendidit et optulit pro ducentum libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteras
quibus hec presens littera est transfixa et omnia in dictis litteris contenta prout ibidem continentur Coenrar-
do filio Sanderi hereditarie possidendam Et Johannes van den Hove predictus litteris et earum contentis
predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua litteris et earum contentis predictis
de jure renunciare tenentur Promittens eciam ex parte sua facere warandiam Coenrardo predicto
super litteris et earum contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere
volentes Et deponere ex parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Inde Nij-
cholaus -- Smoutriem Gerardi est fidejussor Nostrarum testimonio litterarum Datum anno Domini Mº
CCCº octuagesimo quarto in crastino beati Valentini
Klik om een foto of scan te zien: Microfilm  
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 135 / s. 222)
49 ) 23-05-1535. Schepenen in Waardenburg [!]: Peter Hell en Goessen Aerntsoin
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-1-2017.
Wij Peter Hell ende Goessen Aerntsoin scepen in Weerdenborch tuijghen dat voir ons comen is Jacop Heijnrixen ende
heefft geloefft Aernt Scoeck ende meijster Heijnrick Ghijsbertzen als kercmeijsters inder tot tot Hier ...
.... etc....
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1219 (p. 75-76)
50 ) 13-06-1537. Schepenen in Waardenburg [!]: Lambert Roloffsz, Jan Dircxsz, Gijsbert van Boesinchem, Jan Gielisz, meyster Henrick Gijsbertsz, Henrick Jansz [?], Celis Herberensz en Gijsbert Sijmonsz [Cijsbert?]
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-1-2017.
Wij Lambert Roloffsz Jan Dircxsz Gijsbert van Boesinchem Jan Gielisz meyster Henrick Gijsbertsz Henrick
Jansz ? Celis Herberensz ind Gijsbert Sijmonsz Cijsbert? schepen in Weerdenburch tuijgen dat voirden
gezworen richter ons heren van Weerdenburch dair wij mede the Weerdenburch inder bancken the gericht
geheeten waren ind voir ons schepenen vursz gecomen sijn her Walraven van Arckel broeder to Hoickelom
heer tot Weerdenburch ritter ter eenre ind Arien Feije Cornelis Foijert off oiren procuratoren ther
ander zijden ....
...
.... van der aenspraeck die heer van Weerdenburch vurg. gedaen hadde op Arien Feije op
Cornelis Foijert met oiren aenhanck? als erffg. Art Feije zeliger rurende den Duijnweerdt ind vier
schaer weijen in Sint Kiliaen weerdt welcken ...
...
... Gegeven inden jair ons heren dusent
vijffhondert soeveninddertich des anderen daeges nae sint Odolphus dach
NB achterop charter vermeld 1535.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1824
51 ) 03-08-1348. Schepenen: Gherardus Holle en Joannes Pauwe
Ingevoerd of laatste wijziging op: 17-1-2017.
Universis presencia visuris nos Gherardus Holle et Joannes Pauwe
scabini in Tuijll notum facimus protestantes quod veniens coram
nobis Hadewigis filia Jacobi Poens cum suo tutore electo dedit et op-
tulit pro remedio anime suo ....
...
litteram cui hec presens littera est transfixa et contenta eiusdem littere?
prout ibidem continentur Heijnrico Fey magistro et provisori mense
spiritus sancti in Boemell / ad opus eiusdem mense hereditarie possi-
dendam / et ad opus pauperium? in Boemell / et ad opus pauper...
in Hijer ....
....
.... Nostra-
rim testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº quadragesimo
octavo feria tercia post beati Petri apostoli ad vincula
Transfix bij 3-5-1321. Zie ORA Zaltbommel (www.bankvanbommel.nl).
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1219 (p. 63-64)
52 ) 01-04-1421. Ingevoegd vanwege ontbrekende pagina in de transcriptie. Vermoedelijk betreft dit de overdracht van nr. 129-2 aan "Ghijsbert Hacken tot behoef des ghemeyns convents der nonnen van Zenwinen". Zie ook nr. 130-3 op deze datum.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Transfix.
Hangt aan: 20-12-1420
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 129-3 (Pag. 183)
53 ) 01-04-1421. Schepenen: Ghijsbert van Est en Heynric Doelvoet Janssoin
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Wij Ghijsbert van Est ende Heynric Doelvoet Janssoin scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Gherijt Doelvoet soin mijns Heynrics voirscr. ende heeft vercoft ende opgedragen voir tyen pont ghever penninge die hij ghiede dat hem betaelt sijn die brieve dair desen tegenwordigen brief doirsteken is ende alle 'tghehaut dier brieve als dairin gescreven steet Ghijsbert Hacken tot behoef des ghemeyns convents der nonnen van Zenwinen erfeliken te besitten. Ende Gherijt Doelvoet voirscr, verteech op die brieve ende op 'tghehaut dier brieve voirscr. ende geloefde dairop doin te vertyen allen diegene die van sijnre wegen dair mit recht op vertyen sullen ende geloefde oec te waren van sijnre wegen Ghijsbert voirscr. tot behoef des ghemeyns convents voirscr. die brieve ende 'tghehaut dier brieve voirgen. jair ende dach als recht is voir allen diegene die ten recht comen willen ende van sijnre wegen alle voirplicht af te doin van denselven. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende een ende tweyntich opten yersten dach in der maent van aprille.
Transfix.
Hangt aan: 20-12-1420
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 130-3 (Pag. 184)
54 ) 27-07-1427. Schepenen: Arnt die Rover van Tuel en Heynric Doelvoet Janssoin
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Wij Aernt die Rover van Tuel ende Heynric Doelvoet Janssoin scepenen in Tuel tugen dat voir ons comen is Jan die Wise Ghijsbertssoin ende heeft uytgegeven die helft van enen huys ende hofstat mitter heelft van allen sinen tymmeringen ende toebehoren gelegen in den gericht van Hemert Op die Waelwijck tussen Hubert van Loen ende die gemeyn stege Claes Vastraetssoin in eenen erfeliken thijns te besitten van twee gouden arnhemssche gelressche gulden die hertoge Reynalt heeft doin munten ghenge ende geve of ander guet payment in gelicker weerde alle jair eweliken op Sunte Martijns dach in den winter Jan de Wise voirscr. te betalen. Wellick thijns voirscr. weert zaecke dat hij alle jair eweliken opten voirscr. termijn der betalinge niet betaelt en weere dan soo salder alle dage daernaest comende een peen van enen gulden vleemschen cleyken opten voirscr. thijns voirscr. wassen ende ghaen wellic peen teghader mitten thijns voirscr. Jan die Wise voirscr. uter helft van den guede voirscr. verhalen sal ende mach wanneer hijs nyet Ianger beyden en wille. Ende Jan die Wise voirscr. heeft geloift Claes Vastraetssoin voirscr. die heelft van de guede voirscr. eweliken te waeren voir alle diegene die ten recht comen willen voir den thijns voirgen. In oirkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heeren dusent vierhondert ende seven ende tweyntich des sonnendages nae Sunte Jacopsdach. (in dorso) nr.36 (van de kopieen)
Transfix.
Aanhangend: 12-11-1434
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 256-1 (Pag. 195)
55 ) 12-11-1434. Schepenen: Derijc van Weerdenberch en Herman Hacke
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Wij Deryc van Weerdenborch ende Herman Hacke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Jan die Wise Ghijsbertssoin ende heeft vercoft ende opgedragen voir veertich gouden gulden ghenge ende,geve die hij ghiede dat hem betaelt sijn den brief dair desen tegenwoirdigen brief doirsteken is ende alle tgehaut des briefs als daerin gescreven steet Arnt Rutgherssoin tot behoeff der pryorinnen ende des gemeyn convents der nonnen van Zenwinen erfeliken te besitten. Ende Jan die Wise voirscr. verteech opten brieff ende op tgehaut des briefs voirscr. ende geloefde dairop doin te vertijen alle diegene die van sinne wegen dair mit recht op vertijen sullen. Ende geloefde oec te waren van sinne wegen Arnt voirgen. tot behoeff der pryorinnen ende des gemeyns convents voirscr. den brief ende tghehaut des briefs voirscr. jair ende dach als recht is voir allen diegene die ten recht comen willen ende van sinre wegen alle voirplicht aff te doen van denselven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heeren dusent vierhondert ende vyer ende dertich des anderen daiges nae Sunte Martijnsdach in den wynter. Deze copie is nae voorgaende collatie bevonden te concorderen mette originale brieven. Quod attestor als oipenbaer geadmitteert notaris G. Ruys (in dorso) nr. 36 (van de kopieen)
Transfix.
Hangt aan: 27-07-1427
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 256-2 (Pag. 220 B)
56 ) 25-01-1363. Schepenen: Albertus Schuerman en Pelegrinus Holle
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
            Copia
Universis presentia visuris nos Albertus Schuerman et Pelegrinus Holle scabini in Tuel notum facimus protestantes quod venientes coram nobis domicelle Mechteldis et Eefsa de Beesde sorores moniales in Zenwinen cum earum tutore electo vendiderunt et optulerunt pro sexaginta libris denariorum legalium eisdem ut fatebantur persolutis litteram cui hec presens littera est transfixa et omnia in dicta littera contenta sicuti ibidem continentur Elizabet et Florentie de Beesde domicellabus monialibus in Zenwinen sororibus conditione infrascripta in premissis observanda hereditarie possidenda. Et domicelle Mechteldis et Eefsa sorores predicte cum earum tutore electo littere et eius contentis predictis renunciaverunt promittentes facere renunciare omnes qui ex parte ipsarum littere et eius contentis predictis de jure renunciare tenentur. Promittentes eciam warandiam facere domicellabus Elizabet et Florentie sororibus predictis super litteram et eius contentis predictis ex parte ipsarum per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere ex parte ipsarum omne plegium quod voorplicht dicitur de eisdem. Item conditio talis est quod domicelle Mechteldis et Eefsa de Beesde sorores predicte censum in dicta littera conscriptum quousque supervixerint singulis annis recipient et levabunt. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini M CCC sexagesimo tercio in die Conversionis beati Pauli.
         Huius copie concordiam cum suis litteris originalibus rite
         expeditis attestor Gerlacus Ruys notarius publicus et admissus.
                G. Ruys

(in dorso) nr.32 (van de kopieën)
Transfix.
Hangt aan: 02-01-1353
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 252-2 (Pag. 119)
57 ) 09-02-1359. Schepenen: Ghiselbertus Hac Peter en Gerardus filius Johannis
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
            Copia
Universis presentes visuris nos Ghiselbertus Hacpeter 1 et Gerardus filius Johannis scabini in Tuel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis domicella Cristina de Vauderic monialis in Zenwinen cum tutore eius electo contulit et donavit in elymosinam pure propter Deum domicelle Ysenbeel priorisse ibidem ad opus conventus in Zenwinen litteras quibus hec presens littera est transfixa et contenta earumdem prout ibidem continentur hereditarie possidenda. Et Cristina domicella predicta litteris et contentis earum predictis ad opus conventus predicti cum eius tutore electo renunciavit. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini Mº CCCº quinquagesimo nono sabbato post Purificationem beate Marie virginis.
            Presens copia concordat cum suis litteris originalibus debite ut apparebat sigillatis Quod attestor
            H. van Zoerendoncq      notaris       1615

(in dorso) nr. 28 (van de kopieën)
1. Hacpeter = Hac Peter of Hac Petri
Volgens "Eeuwenlang" zou in deze acte Ghijsbert Scade staan.
Transfix.
Hangt aan: 11-05-1354
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 248-5 (Pag. 110)
58 ) 11-05-1354. Schepenen: Pelegrinus Holle en Gerardus Johannis
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
       Copia
Universis presentea visuris nos Pelegrinus Holle et Gerardus Johannis scabini in Tuel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Arnoldus Strijbout vendidit et optulit pro viginti libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteras quibus hec presens nostra littera est transfixa et omnia in dictis litteris contenta prout ibidem continentur domicelle Cristine de Venderic 1 moniali hereditarie possidenda. Et Arnoldus Strijbout predictis litteris et contentis earum predictis renuntiavit promittens facere renunciare omnes qui litteris et contentis earum predictis de jure renuntiare tenentur promittens etiam facere Christine de Vauderic moniali predicte super litteris et contentis earum predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere omne plegium quod voorplicht dicitur de eisdem. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini Mº CCCº quinquagesimo quarto undecima die mensis maii.

Quoad copiam notarius
      H. van Zoerendoncq    notaris      1615

(in dorso) nr.28 (van de kopieën)
1. Vanderic?
Transfix.
Hangt aan: 25-03-1343
Aanhangend: 09-02-1359
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 248-4 (Pag. 96)
59 ) 25-03-1343. Schepenen: Gerardus Friso filius Philippi en Matheus de Tuel
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
           Copia
Universis presentes visuris nos Gerardus Friso filius Philippi et Matheus de Tuel scabini in Tuel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis domicella Ysenbela de Bymmen monialis in Zenewinen vendidit et optulit cum suo tutore electo pro viginti libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteras quibus hec presens littera est transfixa et omnia in dictis lit­teris contenta prout ibidem continentur Arnoldo Strijbout heredi­tarie possidenda. Et domicella Ysenbela predicta litteris et con­tentis earum predictis renunciavit cum suo tutore electo promittens facere renuntiare omnes qui litteris et contentis earum predictis de jure renuntiare tenentur promittens eadem warandiam facere Arnoldo Strijbout predicto super litteris et contentis earum predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere omne plegium quod voorplicht dicitur de eisdem. Rasuram "earum" approbamus. Nostrarum testi­monio litterarum. Datum anno Domini M CCC quadragesimo tertio in die Annunciationis beate Marie virginis.
           Quoad copiam notarius requisitus
              H. van Zoerendoncq        notaris       1615

(in dorso) nr. 28 (van de kopieën)
Transfix.
Hangt aan: 08-07-1336
Aanhangend: 11-05-1354
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 248-3 (Pag. 77)
60 ) 08-07-1336. Schepenen: Wilhelmus Ridder en Fredericus Slim
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
          Copia
Universis presentes visuris nos Wilhelmus Ridder et Fredericus Slim scabini in Tuel notum facimus protestantes quod constitutus coram nobis Hermannus de Domo Lapidea contulit hanc litteram cui hec pre­sens littera est transfixa hereditatem censum hereditarium et omnia in dicta littera contenta sicut ibidem continentur domicel­le Isenbele moniali in Zeenwinen pure et simpliciter propter Deum et in remedio anime sue hereditarie possidenda. Et Hermannus pre­dictus littere hereditati censui hereditario et omnibus predic­tis ad opus Ysenbele domicelle predicte renunciavit. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini M° CCCº tricesimo sexto feria secunda post Translacionem beati Martini.
            Quoad copiam notarius
                     H. van Zoerendoncq       notaris         1615

(in dorso) nr.28 (van de kopieën)
Transfix.
Hangt aan: 09-05-1336
Aanhangend: 25-03-1343
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 248-2 (Pag. 66)
61 ) 09-03-1429. Schepenen: Willem van Heze en Steven van Haeften
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Wij Willem van Heze ende Steven van Haeften schepen in Tuel tugen dat voor ons commen is Otto bastaertsoen heeren Otto van Haeften ridders, ende heeft vercocht ende opgedraegen voor thien pont ghever penningen die hij ghiede dat hem betaelt sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff doorsteken is ende alle tgehaut des brieffs als daerin geschreven steet,heren Jan van den Sloet priester als proost van Zenwijnen tot behoeff des proossts van Zenwijnen die altoos in der tijt is erffelicke te besitten. Ende Otte voirscr. verteech opten brieff ende op tgehauwt des brieffs voirscr. tot behoeff des proosts van Zenwinen voirscr. die in der tijdt is ende geloeffde van sijnre wegen alle voorplicht aff te doen van denselven. In oirconde onser letteren. Gegeven int jaer ons Heeren duysent vierhondert ende negen ende twentich opten negenden dach in der maent van meerte. Accordeert mitten originaelen besegelden brieff quod attestor H. van Zoerendoncq notaris 1615 (in dorso) nr. 13B (van de kopieen)
Transfix.
Hangt aan: 08-03-1429
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 237-2 (Pag. 203)
62 ) 09-06-1351. Schepenen: Hermannus de Domo Lapidea [Steenhuis] en Wilhelmus Rydder
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
           Copia
Universis presentia visuris nos Hermannus de Domo Lapidea et Wil­helmus Rydder scabini in Tuel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis domicella Cristina Alardi de Vauderic cum suo tutore electo contulit et optulit propter Deum in remedium anime sue suorumque parentum et anime religiosi viri quondam do­mini Ghyselberti de Wadenoy abbatis Sancte Marie virginis et pro eiusdem domini abbatis sempiterna memoria litteras quibus hec nostra presens littera est transfixa et contenta earum dum? litterarum prout ibidem continentur domine Gertrudi priorisse in Zen­wijnen ad opus eius et ad opus conventus monialium ibidem heredi­tarie possidenda ita tamen quod dicta Cristina censum in dictis litteris contentum quoad supervixerit prout in eisdem litteris continetur libere possidebit. Et dicta Cristina cum suo tutore electo extunc litteris et contentis eius predictis ad opus conventus et priorisse predictorum renunciavit. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini M° CCCº quinquagesimo primo nona die mensis junii.
       Accordat cum originali. Quod attestor
            H. van Zoerendoncq notaris   1615

(in dorso) nr. 13 (van de copieën)
* dum? Handgeschreven correctie in de transcriptie.
Transfix.
Hangt aan: 18-05-1351
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 236-3 (Pag. 89)
63 ) 18-05-1351. Schepenen: Hermannus de Domo Lapidea [Steenhuis] en Peregrinus de Waddenoy
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
        Copia
Universis presentia visuris nos Hermannus de Domo Lapidea et Pere­grinus de Wadenoy scabini in Tuel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes Hanernasche contulit et optulit propter Deum et in remedium anime sue litteram cui hec nostra presens littera est transfixa et contenta eiusdem littere prout ibidem continentur domicelle Cristine Alardi de Vauderic moniali in Zenwijnen hereditarie possidenda Et predictus Johannes littere et contentis eius predictis renunciavit. Nostrarum testimonio littera­rum. Datum anno Domini millesimo CCCº quinquagesimo primo decima octava die mensis maii.
        Quoad copiam notarius
             H. van Zoerendoncq     notaris 1615

(in dorso) nr. 13 (van de kopieën)
Transfix.
Hangt aan: 17-05-1351
Aanhangend: 09-06-1351
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 236-2 (Pag. 88)
64 ) 10-04-1477. Schepenen: Sweder van Weerdenborch en Heynrick van Tuyl Gijsbertssoen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
         Copye
Wij Sweder van Weerdenborch ende Heynrick van Tuyll Gijsbertssoen schepen in Tuyl tugen dat voor ons comen is Margriet van Drongelen mit hoeren gecoeren momber ende heeft vertegen op den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff doergesteken is ende alle tgehaut dises brieffs als daerinne geschreven steet tot behoeff joffer Ysabeel van Opwijck cloosterjoffer tot Zenwijnen hoer leven lanck te besitten ende te gebruycken mit vurwairden toegedaen dat men jaerlicx nae doode joffer Ysabeel voirscr. harinck sal coopen voor den thijns gescreven ende begrepen in den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff doorgesteken is ende die sal die coster van Zenwijnen in der tijdt jaerlicx ende alle jaer ewelicken op den Witten Donresdach den arrnen omme Goidtzwill geven ende deylen. In oirconde onser letteren. Gegeven in den jaere ons Heeren dusent vierhondert soven ende tzeventich des donresdaeghs na den heyligen Paeschdach.
             Quoad copiam notarius
                   H. van Zoerendoncq notaris 1615

(in dorso) nr. 12 (van de kopieën)
Transfix.
Hangt aan: 23-04-1462
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 235-2 (Pag. 269)
65 ) 02-03-1470. Schepenen: Heynrick van Tuel en Dirck van Hemert
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
1470 maart 2 Copie
Wij Heynrick van Tuel ende Dirck van Hemert schepen in Tuel tugen dat voor ons comen is Arndt die Kocke van Oppijnen ende heeft vercovht 1 ende opgedraegen voor vijftich pont gever penninghen die hij giede dat hem betaelt sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff doorsteken is ende allet tgehout des brieffs als daerin geschreven steet Heynrick bastaertsoen Arnts Kocks van Oppijnen tot behoeff der priorinnen ende gemeyns convents der joncfrauwen van Zenwijnen erffelycken te besitten. Ende Arnt die Kocke van Oppijnen voirscr. verteech opten brieff ende op tgehout des brieffs voirscr ende geloeffde daerop doen te vertijen allen diegene die van sijnre wegen daer mit recht op vertijen sellen ende geloeffde oyck te weren van sijnre wegen Henrick den bastaert tot behoeff der priorinne ende gemeyns convents der jonckvrauwen van Zenwijnen voirscr. den brieff ende tgehauwt des brieffs voirscr. jaer ende dach als recht is voor allen dieghene die ten recht commen willen ende van sijnre wegen alle voorplicht aff te doen van denselve. In orkonde onser letteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende tzeventic des dynxdaeghs nae Sinte-Mathijsdach apostels.
     Accordeert mitten originaelen besegelden brieff quod attestor
              H. van Zoerendoncq notaris 1615

(in dorso) nr. 5 (van de kopieën)
1. typefout?
Transfix.
Hangt aan: 02-01-1448
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 229-2 (Pag. 265)
66 ) 03-03-1438. Schepenen: Jan van Asperen ende van Vueren en Otte van Haeften
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Wij Jan van Asperen ende van Vueren ende Ot te van Haeften scepen in Tuel tugen dat voor ons comen is Bartholomeeus van Ecke ende heeft vercocht ende opgedraegen voor hondert aude gulden scilden ghenge ende geve die hij ghiede dat hem betaelt sijn die brieve daer desen tegenwoirdigen brieff doorsteken is ende alle tgehaut dier brieve als daerin geschreven steet Roeloff Janssoen tot behoeff der priorinne ende des gemeyns convents der nonnen van Zenwijnen erfelicken te besitten ende Bartholomeus voirscr. verteech op die brieve ende op tgehaut dyer brieve voirscr. ende geloeffde daerop doen te vertijen allen diegene die van sijnre wegen daer mit recht op vertijen sullen ende geloeffde oyck te waren van sijnre wegen Roeloff voirscr. tot behoeff der pryorinne ende des gemeyns convents voirscr. die brieven ende tgehaut dier brieve voirscr. jaer ende dach als recht is voor allen diegene die te recht commen willen ende van sijnre wegen alle voorplicht aff te doen van deselve. In oirconde onser letteren. Gegeven int jaer ons Heeren dusent vierhondert ende acht ende dertich op den dorden dach in de maent van meerte. Gecolloneert dese copye mitten originaelen besegelden brieff ende daar mede desene bevonden concorderen bij mij Henrick van Zoerendoncq oipenibaer geadmitteerde notaris. Oirconde H. van Zoerendonq notaris 1615
Transfix.
Hangt aan: 30-07-1426
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 225-3 (Pag. 225)
67 ) 30-07-1426. Schepenen: Jan die Koc van Opijnen en Wouter Hacke
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Wij Jan die Koc van Opijnen ende Wouter Hacke schepen in Tuel tugen dat voor ons comen is ic Jan die Koc voirscr. ende hebbe vercoft ende opgedraegen voor hondert aude gulden scilde ghange ende geve die ic ghiede dat mij betaelt sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle tgehaut des brieffs als daerin geschreven steet Bartholomeeus van Ecke erfelicken te besitten ende ic Jan de Koc voirscr. verteech opten brieff ende op tgehaut des brieffs voirscr. ende geloeffde daerop doen de vertijen allen dieghene die daer mit recht op vertijen sullen ende geloeffde oyck te waeren Bartholomeus voirscr. den brieff ende tgehaut des brieffs voirscr. jaer ende dach als recht is voor alle diegene die ten recht comen willen ende alle voorplicht aff te doen van denselve. Hieraff Jacop Doelvoet is een burge. In oirconde onser letteren. Gegeven int jaer ons Heeren dusent vierhondert ende sess ende tweyntich des dinxsdages nae Sinte Jacopsdach. Accordeert mitten originaelen besegelden brieff quod attestor H. van Zoerendonc notaris 1615.
Transfix.
Hangt aan: 15-12-1425
Aanhangend: 03-03-1438
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 225-2 (Pag. 194)
68 ) 14-01-1587. schepenen: Peter die Groot en Udo Versteghe
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Wij Peter die Groot ende Udo Versteghe schepenen in Tuyll tuygen dat voir ons comen is Willem Pels ende heeft vercoift ende opgedragen voir thien pont gever penningen die hij giede dat hem betaelt sijn die brieven daer desen tegenwoerdigen brief duersteecken is ende allet tgehalt der brieven gelijck daerinne gescreven staet Jan Willemsen tot behoef der closterjofferen van Senwenden erflicken the besitten. Ende Willem Pels verteeg daerop ende geloefde van sijnen twegen alle voirplicht af te doen van denselven. In oirconde onser litteren gegeven int jaer ons Heeren duysent vijfhondert soeven-ende-tachten-tich den virthienden januarii. J. D. Bye notarius
Transfix.
Hangt aan: 13-01-1587
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 220-3 (Pag. 338)
69 ) 13-01-1587. schepenen: Peter die Groot en Udo Versteghe
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Wij Peter die Groot ende Udo Versteghe scepenen in Tuyll tuygen dat voir ons comen is die geswoeren boode ons genedich heeren in Tielreweert ende heefft gegiet dat hij van wegen der cloosterjofferen van Senwenden gepant heefft aen alles goets reet ende onreet Aert Ewoutsen ennichsins onder die eeninge van Tuyll heefft ende dat voir affterstellige pachtpenningen als pandtbare schulde daer men mit recht voir panden mach. Gieden oick mede den voirgen. Aert Ewoutsen hiervan den weet gedaen tho hebben. Voirts tuygen wij schepenen voirscr. dat voir ons comen is die geswoeren boode voirscr. ende heeft gegiet dat hij die gueden voirscr. verbooden heeft drie sonnendagen ter rechter missetijt aen der kercke van Ophemert als dat die to vercoopen weren overmits der cloosterjofferen voirscr. als voir het gebreck der pachtpenningen voirscr. Daernae tuygen wij scepenen voirscr. dat voir ons comen is Jan Willemsen als gesubstitueerde volmechtige van Henrick Wolters als volmechtige reintmeester der cloosterjofferen voirscr. ende heefft vercoift nae allen formen ende manieren gelijck ons lantrecht eyscht ende uuytwijst die guederen voirscr. die aen der kercke van Ophemert verbooden sijn als recht is ende die men aldaer mit recht to verbieden plach ende schuldich is Willem Pels voir thien schellingen erflicken tho besitten. Ende desen coop is uuytgestelt tot Paeschen Johannis midsoemer ende Martini allet naestaenfolgende elcke mael voir een recht dordendeel der afterstellige pachtpenningen ter goeder reeckeninge. In oirconde onser litteren gegeven int jaer ons Heeren duysent vijfhondert soeven-ende -tachtentich den darthienden dach januarii. J. D. Bye notarius
Transfix.
Hangt aan: 13-01-1587
Aanhangend: 14-01-1587
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 220-2 (Pag. 337)
70 ) 09-11-1558. schepenen: Cornelis van Varick en Mercelis Herberens
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Wy Cornelis van Varick ind Mercelis Herberens schepen in Tuyll tuygen dat voir ons comen is Gisbert van der Horst ind hiefft vercofft ind opgedragen voir thien pont gever penningen die he giede dat hem betaelt syn die brieffen met alle oir gehalt dair desen doirsteken is soe dairinne gescreven stiet Jan Goirtssen tot behoiff des proests ind convent van Senwynen the hebben ind besitten. Inde Gisbert van der Horst verteech dairop ind geloiffde alle voircommer dair aff te doin van syner wegen. In orcont onser litteren gegeven in den jair ons Heren duysent viffhondert ind acht-ind-vifftich den negenden dach novembris.
Transfix.
Hangt aan: 08-11-1558
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 212-3 (Pag. 329)
71 ) 08-11-1558. schepenen: Cornelis van Varick en Mercelis Herberens
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Wy Cornelis van Varick ind Mercelis Herberens schepen in Tuyll tuygen dat voir ons comen is die gezwoeren boede ons genedich heren in Tielrewiert ind hiefft gegiet dat he gepandt hiefft voir twie schepen van Tuyll aen allen guederen erffnisse riede ind onriede hoerende Leen wedue Reynut Toppen ind oyren kynderen onder d'eninge van Tuyll gelegen ind dat van wegen des proestz ind convents van Zenwynen van seker schult die proest dairaen ten affteren is. Dairnae tuygen wy dat die gezwoiren boede voirscr. gegiet heefft dat he verboden hiefft als recht is drie sonnendagen ter rechter missetyt in der kercken van Hemert ind Senwynen alle die guederen vurscr. dat die the vercopen wieren overmits den proest vurscr. voir die schult voirscr. Dairnae tuygen wy dat voir ons comen is Jan Goirtsen als volmechtich des proists voirscr. ind hiefft vercoft nae formen ind manieren als ons lantrecht eyst ind wyset alle die guederen voirscr. die in der kercken voirscr. verboden syn als recht is ind men dair met recht the verbieden pleech Gisbert van der Horst voir viff schillingen gever penningen the hebben ind besitten met vurwarden dat Leen noch bete bynnen vierthien dagen metten wisselgelt ind den schade met recht. Dairnae sal men desen coip lossen met dubbelt gelt ind den schaid met recht soeveer men dat ombmers soe neemen wylt. Inne orcont onser litteren gegeven in den jair ons Heeren duysent viffhondert ind achtendvifftig den achtten dach novembris.
Transfix.
Hangt aan: 08-11-1558
Aanhangend: 09-11-1558
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 212-2 (Pag. 328)
72 ) 11-06-1532. Herberen die Cock en Jan Herberensen, schepenen in Tuil
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Wij Herberen die Cock ende Jan Herberensen scepen in Tuil tugen dat voir ons comen is Dirck van Tiel als momber sijns wijffs ende heefft vercofft ende opgedragen voir vijfftich pont gever penningen, die hij giede dat hem betaelt sijn den brieff dair desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle 'tghehaut des brieffs gelijck als dairin gescreven steet heren Jacop van Esden proest tot behoeff des gemeyn convent van Zenwinen te besitten. Ende Dirck van Tiel als momber voirscr. verteech opten brieff ende 'tgehaut des brieffs voirscr. ende geloeffde dairop doen te vertien allen diegenen die dair mit recht op vertien sullen. Ende hij geloeffde oic te waeren heren Jacop van Esden tot behoeff des gemeyn convent voirscr. den brieff ende 'tgehaut des brieffs voirscr. jair ende dach als recht is tegen allen diegenen die ten recht comen willen ende alle voirplicht aff te doen van denselven. In oirconde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vijffhondert twe ende dertich den elfften dach in junio.
Transfix.
Hangt aan: 02-07-1524
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 186-2 (pag. 304)
73 ) 02-07-1535. Gerit van Dieden en Gerit die Joede schepenen in Tuil
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Wy Gerit van Dieden ind Gerit die Joede schepenen in Tuyll tuygen dat voir ons gecomen is Martin van Hezell als factoir ind momber synre moeder wedue Jans van Hezell ind heeft vercoft ind opgedragen voir viftich pondt gever penninge die he gieden dat hem betaelt syn den brieff dair desen onssen brieff doirgesteken is ind alle gehalt des briefs als dairinne geschreven steet heren Jacop van Esdeyn proest tot Senwynen erfflichen the besitten ind Martin van Hesel voirgen. heeft dairop vertegen ind geloefde dairop doin verthien alle dieghene die met recht dairop verthyen sullen ind dat van synre wegen als momber vurscr. ind als momber van syner moeder wegen the waren jair ind dach als recht is heren Jacop vurscr. als proest ind tot behoeff des convents vurscr. tegen alle dieghene die des then recht comen wyllen ind alle voircommer ind voirplicht dair aff t'doen van den selffen van syner moeder wegen. In oircont onsser litteren gegeven in den jair ons Heren duysent vyfhondert vif-ind-dartich op Onsser-Liever-Vrouwendach Visitacionis.
Transfix.
Hangt aan: 01-10-1454
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 163-2 (pag. 306)
74 ) 03-04-1443. Schepenen: Willem van Haeften en Bartholomeeus Pyecke
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Wij Willem van Haeften ende Bartholomeeus Pyecke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Ghijsbert Hacke ende heeft vercoft ende opgedragen voir tyen pont ghever penninge die hij ghiede dat hem betaelt sijn den brief dair desen tegenwordigen brief doirsteken is ende alle 'tghehaut des briefs als dairin gescreven steet uytgenomen dat verhalle dat in den selven brief gescreven steet Herman Janssoin van Bochoeven erfeliken te besitten. Ende Ghijsbert voirscr. verteech opten brief ende op 'tghehaut des briefs voirscr. tot behoef Hermans voirscr. ende geloefde van sijnre wegen alle voirplicht af te doin van denselven. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende drye en veertich des woensdages nae des sonnendages als men singhet in der heyliger kercke Letare Jherusalem.
Transfix.
Hangt aan: 02-04-1443
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 157-2 (Pag. 236)
75 ) 14-06-1429. Schepenen: Arnt van Haeften en Wouter Hacke
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Wij Arnt van Haeften ende Wouter Hacke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Otte bastartsoin heren Otten van Haeften ridders ende heeft vercoft ende opgedragen voir tyen pont ghever penninge die hij ghiede dat hem betaelt sijn den brief dair desen tegenwordigen brief doirsteken is ende alle 'tghehaut des briefs als dairin gescreven steet uytgenomen dat verhalle dat in denselven brief gescreven steet heren Jan van den Sloet priester als profst van Zenwinen tot behoef des profsts van Zenwinen die in der tijt is erfeliken te besitten. Ende Otte voirscr. verteech opten brief ende 'tghehaut des briefs voirscr. tot behoef des profsts van Zenwinen die in der tijt is voirscr. ende geloefde van sijnre wegen alle voirplicht aff te doin van denselven. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende neghen ende tweyntich des dinxsdages nae sunte Odulfsdach.
Transfix.
Hangt aan: 13-06-1429
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 139-2 (Pag. 206)
76 ) 16-05-1430. Schepenen: Bartholomeeus Pyecke en Heynrat Doelvoet Janssoin
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Wij Bartholomeeus Pyecke ende Heynrat Doelvoet Janssoin scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Jan Rutgherssoin ende heeft vercoft ende opgedragen voir hondert gouden gulden ghenge ende geve die hij ghiede dat hem betaelt sijn die brieve dair desen tegenwordigen brief doirsteken is ende alle 'tghehaut dier brieve als dairin gescreven steet Jan Derijcssoin erfeliken te besitten. Ende Jan Rutgherssoin voirscr. verteech op die brieve ende op 'tghehaut dier brieve voirgen. ende geloefde dairop doin te vertyen allen diegene die van sijnre wegen dair mit recht op vertyen sullen ende geloefde oec te waren van sijnre wegen Jan Derijcssoin voirscr. die brieve ende 'tghehaut dier brieve voirscr. jair ende dach als recht is voir allen diegene die ten recht comen willen ende.van sijnre wegen alle voirplicht aff te doin van denselven. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende dertich des dinxsdages nae sunte Servaesdach.
Transfix.
Hangt aan: 11-07-1429
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 138-3 (Pag. 209)
77 ) 11-07-1429. Schepenen: Coenraet van Tuel en Wouter Hacke
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Wij Coenraet van Tuel ende Wouter Hacke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Jan Derijcssoin ende heeft vercoft ende opgedragen voir hondert gouden gulden ghenge ende geve die hij ghiede dat hem betaelt sijn den brief dair desen tegenwordigen brief doirsteken is ende alle 'tghehaut des briefs als dairin gescreven steet Jan Rutgherssoin erfeliken te besitten. Ende Jan Derijcssoin voirscr. verteech opten brief ende op 'tghehaut des briefs voirscr. ende geloefde dairop doin te vertyen allen diegene die van sijnre wegen dair mit recht op vertyen sullen ende geloefde oec te waren van sijnre wegen Jan Rutgherssoin voirscr. den brief ende 'tghehaut des briefs voirscr. jair ende dach als recht is voir allen diegene die ten rechte comen willen ende van sijnre wegen alle voirplicht aff te doin van denselven. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende neghen ende tweyntich des manendages nae sunte Kiliaensdach voirmiddage.
Transfix.
Hangt aan: 28-12-1427
Aanhangend: 16-05-1430
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 138-2 (Pag. 207)
78 ) 23-10-1431. Schepenen: Heynric Doelvoet Janssoin en Herman Hacke
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Wij Heynric Doelvoet Janssoin ende Herman Hacke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Jacop Derijc Smeetssoin ende heeft vercoft ende opgedragen voir hondert gouden gulden ghenge ende geve die hij ghiede dat hem betaelt sijn den brief dair desen tegenwordigen brief doirsteken is ende alle 'tghehaut des briefs als dairin gescreven steet heren Everaet cureyt van Hemert tot behoef des ewigen rectoers sunte Peters ende sunte Pauwels autaer, gesticht in der kercke van Zenwinen an die zuytside sonder dijcke erfeliken te besitten. Ende Jacop Derijcssoin voirscr. verteech opten brief ende op 'tghehaut des briefs voirscr. ende geloefde dairop doin te vertyen allen diegene die van sijnre wegen dair mit recht op vertyen sullen ende geloefde oecke te waren van sijnre wegen heren Everaet voirscr. tot behoef des ewigen rectoers voirscr. den brief ende 'tghehaut des briefs voirscr. jair ende dach als recht is voir allen diegene die ten recht comen willen ende van sijnre wegen alle voirplicht af te doin van denselven. Voirt Jacop voirscr. heeft vertegen op een half hont lants dat des lants op overkoemt mere is dan in den brief gescreven steet dair desen brief doirsteken is tot behoef des ewigen rectoers voirscr. erfeliken te besitten. Ende voirwarde eest dat joncfrouwe Berthe nonne tot Zenwinen dat lant dat dese brieve inhauden ende begrepen gebruycken sal also lange als sij leeft ende niet langher. Hieraff is Jan Derijcssoin een burge. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende een ende dertich op sunte Severijnsdach. (in dorso) Te Hemert tot die vicarien in die kerck van Zenwinen
Transfix.
Hangt aan: 20-07-1421
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 131-2 (Pag. 215)
79 ) 20-12-1420. Schepenen: Ghijsbert van Est en Heynric Doelvoet Janssoin
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Wij Ghijsbert van Est ende Heynric Doelvoet Janssoin scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Huge Boudewijnssoin ende heeft vercoft ende opgedragen voir tyen pont ghever penninge die hij ghiede dat hem betaelt sijn den brief dair desen tegenwordigen brief doirsteken is ende alle 'tghehaut des briefs als dairin gescreven steet Gherijt Doelvoet soin mijns Heynrics voirscr. erfeliken te besitten. Ende Hughe voirscr. verteech op ten brief ende op 'tghehaut des briefs voirscr. tot behoef Gherijts Doelvoets voirs. ende geloefde van sijnre wegen alle voirplicht af te doin van denselven. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende tweyntich des vridages nae sunte Lucien dach.
Transfix.
Hangt aan: 18-12-1420
Aanhangend: 01-04-1421
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 130-2 (Pag. 181)
80 ) 20-12-1420. Schepenen: Ghijsbert van Est en Heynric Doelvoet Janssoin
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Wij Ghijsbert van Est ende Heynric Doelvoet Janssoin scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Hughe Boudewijnssoin ende heeft vertegen op ten brief dair desen tegenwordigen brief doirsteken is ende op alle 'tghehaut des briefs als dairin gescreven steet tot behoef Gherijts Doelvoets1soin mijns Heynrics voirscr. erfeliken te besitten. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende tweyntich des vridages nae sunte
Luciendach.
Transfix.
Hangt aan: 19-12-1420
Aanhangend: 01-04-1421
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 129-2 (Pag. 182)
81 ) 18-11-1427. Schepenen: Derijc die Rover van Tuel en Bartholomeeus Pyecke
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Wij Derinc die Rover van Tuel ende Bartholomeeus Pyecke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Gherijt van Est ende heeft vercoft ende opgedragen voir twe ende dertich gouden gulden ghenge ende geve die hij ghiede dat hem betaelt sijn den brief dair desen tegenwordigen brief doirsteken is ende alle 'tghehaut des briefs als dairin gescreven steet Jan Lodewichssoin tot behoef joncfrauwe Mechtelden van Beesde nonne tot Zenwinen erfeliken te besitten. Ende Gherijt van Est voirscr. verteech opten brief ende op 'tghehaut des briefs voirscr. ende geloefde dair op doin te vertyen allen diegene die van sijnre wegen dair mit recht op vertyen sullen ende geloefde oec te waren van sijnre wegen Jan voirscr. tot behoef joncfrouwe Mechtelden voirscr. den brief ende 'tghehaut des briefs voirscr. jair ende dach als recht is voir allen diegene die ten recht comen willen ende van sijnre wegen alle voirplicht af te doin van denselven. Hieraf is Arnt van Est een burge. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende seven ende tweyntich des dinxsdages nae sunte Martijnsdach in den wijnter.
Transfix.
Hangt aan: 01-07-1418
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 126-2 (Pag. 197)
82 ) 18-11-1427. Schepenen: Derijc die Rover van Tuel en Bartholomeeus Pyecke
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Wij Derijc die Rover van Tuel ende Bartholomeeus Pyecke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Jan van Litte Ghijsbertssoin ende heeft vercoft ende opgedragen voir twe ende dertich gouden gulden ghenge ende geve die hij ghiede dat hem betaelt sijn den brief dair desen tegenwordigen brief doirsteken is ende alle 'tghehaut des briefs als dairin gescreven steet Jan Lodewichssoin tot behoef joncfrouwe Mechtelden van Beesde nonne tot Zenwinen erfeliken te besitten. Ende Jan van Litte voirscr. verteech op ten brief ende op 'tghehaut des briefs voirscr. ende geloefde dairop doin te vertyen allen diegene die van sijnre wegen dair mit recht op vertyen sullen ende geloefde oec te waren van sijnre wegen Jan voirscr. tot behoef joncfrauwe Mechtelde voirscr. den brief ende 'tghehaut des briefs voirscr. jair ende dach als recht is voir allen diegene die ten recht comen willen ende van sijnre wegen alle voirplicht aff te doin van denselven. Hieraff is Arnt van Est een burge. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende seven ende tweyntich des dinxsdages nae sunte Martijnsdach in den wijnter.
Transfix.
Hangt aan: 01-07-1418
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 125-2 (Pag. 196)
83 ) 03-11-1547. schepenen Henrick die Ruter en Matheus van Hoesden
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Wy Henrick die Ruter ind Matheus van Hoesden schepen in Tuyll tuygen dat voir ons comen is Rembout Janssen ind heeft vercofft ind opgedragen voir hondert pont gever penninge die hi gieden dat hem betaelt syn halff den brieff dair desen tegenwoirdigen brieff doirgesteken is met alle die helfft van den gehalt des brieffs gelyck dairinne geschreven steet Gerit van Deill erfflichen the besitten. Inde Ryck vurscr. heeft dair op vertegen ind geloiffden dairop doen verthien allen die met recht op die helfft verthien sullen ind in ewigen daegen the waren als recht is tegen allen die ten rechten comen wyllen inde alle voircom mer ind voirplicht aff te doen van den selffen. Inne orcont onser litteren gegeven in den jaer ons Heren duysent vyffhondert soven ind veertich des donredages nae Aller-Zielendach. (in dorso) nu. 82
Transfix.
Hangt aan: 15-10-1402
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 119-2 (Pag. 318)
84 ) 29-06-1389. Schepenen: Otto Joede en Wilhelmus Hac Mercelli
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Universis presencia visuris nos Otto Joede et Wilhelmus Hac Mercelii scabini in Tuele notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes Petri molendinarii dedit et optulit pure et simpliciter propter Deum litteram cui hec presens littera est transfixa et omnia eius contenta prout ibidem continentur domino Gherardo de Lent preposito in Zenwinen ad opus conventus in Zenwinen hereditarie possidenda. Et Johannes predictus dicte littere et eius contentis renunciavit promittens facere renunciare ex parte sua omnes qui dicte littere et eius contentis de jure renunciare tenentur promittens eciam warandiam facere domino Gherardo predicta ad opus conventus predicti super littera predicta et eius contentis ex parte sua per annum et diem ut juris est adversus omnes qui juri comparere volentes et deponere ex parte sua omne plegium quod voerplicht dicitur de eisdem salvo Johanne Petri molendinarii predicta quadiu supervixerit et non amplius fructus terre in littera predicta conscripte integre et libere percipiendos et eisdem utifruendos. Superscriptionem "molendinarii" approbamus. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini Mº CCCº octuagesimo nono die beatorum Petri et Pauli apostolorum.
Transfix.
Hangt aan: 17-03-1363
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 88-2 (Pag. 148)
85 ) 12-11-1377. Schepenen: Johannes de Beesde filius domini Gherbrandi militis en Jacobus de Vauderic
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Universis presentia visuris nos Johannes de Beesde 1 domini Gherbrandi militis et Jacobus de Vauderic scabini in Tuel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Ynwanus Groet dedit et optulit ob salutem anime sue pure et simpliciter propter Deum litteras quibus hec presens littera est transfixa et omnia in dictis litteris contenta prout ibidem continentur domino Theoderico filio Eghonis preposito in Zenwinen ad opus monialium conventus in Zenwinen hereditarie possidendos et Ynwanus Groet predictus litteris et earum contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur promittens eciam warandiam facere ex parte sua domino Theoderico predicto ad opus monialium conventus in Zenwinen predictarum super litteri et earum contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere ex parte sua omne plegium quod voerplicht dicitur de eisdem. Sed conditio est quod dictus Ynwanus terram in dictis litteris conscriptam et redditus eiusdem terre quoad eius vitam et non amplius absque 2 contradictione libere et pacifice habebit et possidebit. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini Mº CCCº septuagesimo septimo in crastino beati Martini hyemalis.

(in dorso) nu. 77
Yewen die Groet 1 juger in die Maet
1. Weggevallen: filius?
2. Weggevallen: aliqua?
Transfix.
Hangt aan: 27-07-1376
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 84-4 (Pag. 137B)
86 ) 27-07-1376. Schepenen: Johannes de Beesde filius domini Gherbrandi militis en Rutgherus de Zoelen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Universis presencia visuris nos Johannes de Beesde filius domini Gherbrandi militis et Rutgherus de Zoelen scabini in Tuel notum facimus protestantes quod venientes coram nobis Otto de Herlaer et Wilhelmus de Cryekenbeke filius domini Arnoldi de Cryekenbeke militis vendiderunt et optulerunt pro quinquaginta libris denariorum legalium eisdem ut fatebantur persolutis litteras quibus hec presens littera est transfixa et omnia in dictis litteris contenta sicuti ibidem continentur Ynwano Groet hereditarie possidendos et Otto de Herlaer et Wilhelmus de Cryekenbeke predicti litteris et earum contentis predictis renunciaverunt promittentes facere renunciare omnes qui ex parte ipsorum litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur promittentes eciam ex parte ipsorum warandiam facere Ynwano Groet predicto super litteris et earum contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere ex parte ipsorum omne plegium quod voerplicht dicitur de eisdem. Inde dominus Gherardus de Herlaer dominus de Poderoyen est fidejussor. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini Mº CCCº septuagesimo sexto dominica post diem beati Jacobi apostoli.
Transfix.
Hangt aan: 10-12-1359
Aanhangend: 12-11-1377
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 84-3 (Pag. 135B)
87 ) 10-12-1359. Schepenen: Ghoeswinus de Vauderic filius Alardi en Mathias filius Rodolphi
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Universis presencia visuris nos Ghoeswinus de Vauderic filius Alardi et Mathias filius Rodolphi scabini in Tuele notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Ghoeswinus Doelvoet vendidit et optulit pro quinquaginta libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteram cui hec nostra presens littera est transfixa et contenta in eadem prout ibidem continentur domino Arnoldo Coc de Opynen militi ad opus domine Egidie quondam filie domini Wilhelmi Cocs de Bruechem militis hereditarie possidendos. Et Ghoeswinus Doelvoet predictus littere et contentis eius predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex parte sui littere et contentis eius predictis de jure renunciare tenentur promittens eciam warandiam facere domino Arnoldo predicta ad opus domine Egidie predicte ex parte sui super littera et contentis eius predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere ex parte sui omne plegium quod voerplicht dicitur de eadem. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini Mº CCCº quinquagesimo nono feria tercia post festum Conceptionis beate Marie virginis.
Transfix.
Hangt aan: 06-02-1358
Aanhangend: 27-07-1376
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 84-2 (Pag. 113)
88 ) 25-05-1408. Schepenen: Alaert van Vauderic en Heynric Doelvoet Janssoin
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Wij Alaert van Vauderic ende Heynric Doelvoet Janssoin scepen yn Tuel tugen dat voir ons comen is joncfrouwe Mechtelt van Vauderic mit haren gecoren momber ende heeft vercoft ende opgedragen voir hondert pont ghever penninge die sij ghiede dat hair betaelt sijn die brieve dair desen tegenwordigen brief doirsteken is ende alle tghehaut dier brieve als dair yn gescreven steet heren Jan Heyse profst van Zenwinen tot behoef des gemeyns convents van Zenwinen erfeliken te besitten. Ende joncfrouwe Mechtelt mit horen gecoren momber voirscr. verteech op die brieve ende opt tghehaut dier brieve voirscr. ende geloefde dair op doen te vertyen alle diegene die van hoerre wegen dair mit recht op vertyen sullen ende geloefde oec te waren van hoerre wegen heren Jan voirscr. tot behoef des gemeyns convents voirscr. die brieve ende tghehaut dier brieve voirscr. jair ende dach als recht is voir allen diegene die te recht comen willen ende van haerre wegen alle voirplicht aff te doin van de selven. Ende voirwarde eest dat Aleyt bastart dochter Goeswijns van Vauderics hair lijftocht hebben ende gebruyken sal alsoe lange als sij leeft ende nyet langher an den guede dat inden principael brief gescreven steet dair desen brief doirsteken is ende dair en teynde an den convente voirscr. te erven ende te bliven. In orkonde ons litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende acht des vridages nae Ons Heren Hemelvaertsdach.
Transfix.
Hangt aan: 13-03-1357
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 81-3 (Pag. 169)
89 ) 13-03-1357. Schepenen: Gherardus Holle en Otto Hac
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Universis presencia visuris nos Gherardus Hol et Otto Hac scabini in Tuel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis domicella Mechteldis filia Alardi dicti de Vauderic contulit et optulit ob salutem et remedium anime sue litteram cui hec nostra presens littera est transfixa et contenta in eadem sicuti ibidem continentur domicelle Cristine de Vauderic quoad supervixerit et non amplius possidenda et domicella Mechteldis predicta quoad vitam dicte domicelle Cristine littere et contentis eius predictis expresse renunciavit. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini Mº CCCº quinquagesimo septimo in crastino beati Gregorii.
Transfix.
Hangt aan: 12-03-1357
Aanhangend: 25-05-1408
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 81-2 (Pag. 104)
90 ) 05-03-1357. Schepenen: Gherardus Hol en Otto Hac
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Universis presencia visuris nos Gherardus Hol et Otto Hac scabini in Tuel notum facimus protestando quod veniens coram nobis Arnoldus Stribout vendidit et optulit pro viginti octo libris legalium denariorum eidem ut fatebatur persolutis litteram cui hec nostra presens littera est transfixa et contenta in eadem sicut ibidem continentur domicelle Mechteldi filie Alardi hereditarie possidenda et Arnoldus predictus littere et contentis eius predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua littere et contenti eius predictis de jure renunciare tenentur promittens eciam warandiam facere domicelle Mechteldi predicte ex parte sua super littera et contentis eius predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere ex parte sua omne plegium quod voerplicht dicitur de eadem. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini Mº CCCº quinquagesimo septimo dominica qua cantatur Reminiscere.
Transfix.
Hangt aan: 28-06-1356
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 78-2 (Pag. 102)
91 ) 12-11-1377. Schepenen: Johannes de Beesde filius domini Gherbrandi militis en Jacobus de Vauderic
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Universis presencia visuris nos Johannes de Beesde filius domini Gherbrandi militis et Jacobus de Vauderic scabini in Tuel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Ynwanus Groet dedit et optulit ob salutem anime sue pure et simpliciter propter Deum litteras quibus hec presens littera est transfixa et omnia in dictis litteris contenta prout ibidem continentur domino Theoderico filio Eghonis preposito in Zenwinen ad opus monialium conventus in Zenwinen hereditarie possidendo et Ynwanus Groet predictus litteris et earum contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur promittens eciam warandiam facere ex parte sua domino Theoderico predicto ad opus monialium conventus in Zenwinen predictarum super litteris et earum contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere ex parte sua omne plegium quod voerplicht dicitur de eisdem. Sed conditio est quod Ynwanus predictus terram in dictis litteris conscriptam et redditus eiusdem terre quoad eius vitam et non amplius absque aliqua contradictione libere et pacifice habebit et possidebit. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini Mº CCCº septuagesimo septimo in crastino beati Martini hyemalis.
Transfix.
Hangt aan: 27-07-1376
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 76-4 (Pag. 137A)
92 ) 27-07-1376. Schepenen: Johannes de Beesde filius domini Gherbrandi militis en Rutgherus de Zoelen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Universis presencia visuris nos Johannes de Beesde filius domini Gherbrandi militis et Rutgherus de Zoelen scabini in Tuel notum facimus protestantes quod venientes coram nobis Otto de Herlaer et Wilhelmus de Cryekenbeke filius domini Arnoldi de Cryekenbeke militis vendiderunt et optulerunt pro mille libris denariorum legalium eisdem ut fatebantur persolutis litteras quibus hec presens littera est transfixa et omnia in dictis litteris contenta prout ibidem continentur Ynwano Groet hereditarie possidenda et Otto de Herlaer et Wilhelmus de Cryekenbeke predicti litteris et earum contentis predictis renunciaverunt promittentes facere renunciare omnes qui ex parte ipsorum litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur promittentes eciam warandiam facere ex parte ipsorum Ynwano Groet predicto super litteris et earum contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere ex parte ipsorum omne plegium quod voerplicht dicitur de eisdem. Inde dominus Gherardus de Herlaer dominus de Poderoyen est fidejussor. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini Mº CCCº septuagesimo sexto dominica post diem beati Jacobi apostoli.
Transfix.
Hangt aan: 10-12-1359
Aanhangend: 12-11-1377
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 76-3 (Pag. 135A)
93 ) 10-12-1359. Ghoeswinus de Vauderic filius Alardi en Mathias filius Rodolphi
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Universis presencia visuris nos Ghoeswinus de Vauderic filius Alardi et Mathias filius Rodolphi scabini in Tuele notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Ghoeswinus Doelvoet vendidit et optulit pro mille libris legalium denariorum eidem ut fatebatur persolutis litteram cui hec nostra presens littera est transfixa et contenta in eadem prout ibidem continentur domino Arnoldo Coc de Opynen militi ad opus domine Egidie filie domini Wilhelmi Cocs de Bruechem militis hereditarie possidenda Et Ghoeswinus predictus littere et contentis eius predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex parte sui littere et contentis eius predictis de jure renunciare tenentur promittens eciam warandiam facere domino Arnoldo predicto ad opus domine Egidie predicte ex parte sui super littera et contentis eius predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere ex parte sui omne plegium quod voerplicht dicitur de eadem. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini Mº CCCº quinquagesimo nono feria tercia post festum Conceptionis beate Marie Virginis.
Transfix.
Hangt aan: 14-12-1356
Aanhangend: 27-07-1376
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 76-2 (Pag. 112)
94 ) 07-03-1369. Schepenen: Goeswinus de Vauderic Alardi en Otto Rodolphi
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Universis presencia visuris nos Goeswinus de Vauderic Alardi et Otto Rodolphi scabini in Tuel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Wilhelmus Zuermont filius Petri vendidit et optulit pro quinquaginta libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteras quibus hec presens littera est transfixa et omnia in dictis litteris contenta prout ibidem continentur Arnoldo Struybout ad opus domicelle Ysenbele de Arnhem moniali in Zenwinen hereditarie possidenda. Et Wilhelmus predictus litteris et earum contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur promittens eciam warandiam facere dicta Arnoldo ad opus domicelle Ysenbele predicte super litteris et earum contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere omne plegium quod voerplicht dicitur de eisdem. Inde Heynricus Bouman filius Johannis de Roemde est fidejussor. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini Mº CCCº sexagesimo nono septima die mensis marcii.
Transfix.
Hangt aan: 03-08-1355
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 75-3 (Pag. 130)
95 ) 03-08-1355. Schepenen: Gherardus filius Philippi en Gherardus filius Johannis
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Universis presencia visuris nos Gherardus filius Philippi et Gherardus filius Johannis scabini in Tuel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Franco filius Pulchri Johannis vendidit et optulit pro triginta libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteram cui hec presens littera est transfixa et contenta eiusdem littere prout ibidem continentur Wilhelmo Suermont filio Petri hereditarie possidenda. Et Franco predictus littere et contentis eius predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui littere et contentis eius predictis de jure renunciare tenentur promittens eciam ex parte sua warandiam facere Wilhelmo Suermont predicto super littera et contentis eius predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere ex parte sua omne plegium quod voerplicht dicitur de eisdem. Inde sunt fidejussores indivisi Cortstancius 1 filius Gherardi Arnoldus Hac et Hubertus filius Theoderici Becs. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini Mº CCCº quinquagesimo quinto feria secunda post beati Petri ad Vincula.
1. transcriptie onduidelijk.
Transfix.
Hangt aan: 17-04-1354
Aanhangend: 07-03-1369
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 75-2 (Pag. 98)
96 ) 16-05-1353. Schepenen: Rodolphus Coc en Otto Rodolphi
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Universis presencia visuris nos Rodolphus Coc et Otto Rodolphi scabini in Tuel notum facimus protestantes quod venientes coram nobis domicelle Cristina de Vauderic et Mechteldis eius soror cum earum tutore electo vendiderunt et optulerunt pro ducentis libris denariorum legalium eisdem ut fatebantur persolutis litteram cui hec nostra presens littera est transfixa et contenta eiusdem littere prout ibidem continentur domine priorisse de Zeenwinen ad opus conventus in Zeenwinen post mortem domicellarum Cristine et Mechteldis predictarum hereditarie possidenda. Et domicelle Cristina et Mechteldis predicte cum earum tutore electo littere et contentis eius predictis renunciaverunt promittentes facere renunciare omnes qui littere et contentis eius predictis de jure renunciare tenentur promittentes eciam warandiam facere domine priorisse predicte ad opus conventus predicti super littera et contentis eius predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere omne plegium quod voerplicht dicitur de eisdem. Post mortem vero domicellarum Cristine et Mechteldis predictarum littera predicta et contenta eiusdem littere ad conventum de Zeenwynen libere devolventur. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini Mº CCCº quinquagesimo tercio decima sexta die mensis maii.
Transfix.
Hangt aan: 15-07-1352
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 74-2 (Pag. 94)
97 ) 10-06-1351. Schepenen: Hermannus de Domo Lapidea [Steenhuis] en Wilhelmus Rydder
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Universis presencia visuris nos Hermannus de Domo Lapidea et Wilhelmus Rydder scabini in Tuel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis domicella Ysenbela de Arnhem cum suo tutore electo contulit et optulit propter Deum in remedium anime sue suorum­ que parentum literam cui hec nostra presens littera est transfixa et contenta eiusdem littere prout ibidem continentur domine Gertrudi priorisse in Zenwynen ad opus eius et ad opus conventus monialium ibidem hereditarie possidenda ita tamen quod dicta Ysenbela censum in dicta littera contentum quoad supervixerit prout in eadem littera continetur libere possidebit et dicta Ysenbela cum suo tutore electo extunc litteris et contentis eius predictis ad opus priorisse et conventus predictorum renunciavit. Super­ scriptionem "Deum" approbamus. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini M° CCCº quinquagesimo primo decima die mensis junii.

(in dorso)
Transfix.
Hangt aan: 09-06-1351
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 73-2 (Pag. 91)
98 ) 26-06-1380. Schepenen: Johannes de Beesde filius domini Gherbrandi militis en Ghoeswinus Alardi de Vauderic
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Universis presencia visuris nos Johannes de Beesde domini Gherbrandi militis et Ghoeswinus Alardi de Vauderic scabini in Tuel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Mechteldis de Vauderic filia Alardi de Vauderic cum suo tutore electo vendidit et optulit pro centum clipeis auri boni et legalibus eidem ut fatebatur persolutis duo et dimidium jugera terre sita in jurisdictione de Zenwynen in loco dicto Scryfgherden inter Zegerum van den Polle et communem vicum domicelle Cristine de Reno moniali in Zenwynen ad opus omnium monialium conventus de Zenwinen in allodio sine censu et aggere hereditarie possidenda et Mechteldis cum suo tutore electo predicta dicte terre renunciavit promittens facere renunciare omnes qui dicte terre de jure renunciare tenentur promittens eciam warandiam facere domicelle Cristine predicte ad opus monialium predictarum super dicta terra per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere omne plegium quod voerplicht dicitur de eadem. Sed condicio est quod dicta Mechteldis de Vauderic quamdiu ipsa supervixerit et non amplius fructus dicte terre recipiet et levabit. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini Mº CCCº octuagesimo feria tercia post diem Nativitatis beati Johannis Baptiste.
Transfix.
Hangt aan: 11-08-1370
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 69-3 (Pag. 139)
99 ) 11-08-1370. Schepenen: Johannes de Beesde domini Gherbrandi militis en Goeswinus Alardi de Vauderic
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Universis presencia visuris nos Johannes de Beesde domini Gherbrandi militis et Goeswinus Alardi de Vauderic scabini in Tuel notum facimus protestantes quod venientes coram nobis Johannes filius Huberti de Eynspic et Beatrix filia Wilhelmi Boumans cum suo tutore electo vendiderunt et optulerunt pro centum et quinquaginta libris denariorum legalium eisdem ut fatebantur persolutis litteram cum hac presens littera est transfixa et omnia in dicta littera contenta prout ibidem continentur Mechteldi de Vauderic filie Alardi de Vauderic hereditarie possidenda et Johannes Huberti et Beatrix cum suo tutore electo predicti littere et eius contentis predictis renunciaverunt promittentes facere renunciare omnes qui littere et eius contentis predictis de jure renunciare tenentur promittentes eciam warandiam Mechteldi de Vauderic predicte facere super littera et eius contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere omne plegium quod voerplicht dicitur de eisdem. Inde Johannes Bouman est fidejussor. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini Mº CCCº septuagesimo dominica post diem beati Laurentii martyris.
Transfix.
Hangt aan: 26-12-1347
Aanhangend: 26-06-1380
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 69-2 (Pag. 133)
100 ) 12-11-1363. Schepenen: Pelegrinus Holle en Albertus Schuerman
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Universis presencia visuris nos Pelegrinus Holle et Albertus Schuerman scabini in Tuel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Henricus de Hecel Huberti vendidit et optulit pro quinquaginta libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteras quibus hec presens littera est transfixa et omnia in dictis litteris contenta sicuti ibidem continentur domicellabus Mechteldi et Eefse sororibus filiabus Bartholomei de Beesde Elizabeth et Florencie sororibus filiabus Goeswini Bartholamei de Beesde monialibus in Zenwinen hereditarie possidenda Et Henricus de Hecel predictus litteris et earum contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur; promittens eciam warandiam facere ex parte sua domicellabus Mechteldi Eefse Elizabeth et Florencie antedictis super litteris et earum contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere omne plegium quod vorplicht dicitur de eisdem ex parte sua. Inde Hubertus de Hecel Huberti et Lambertus de Hecel Henrici sunt fidejussores indivisi. Insuper condicionabiliter adjectum est quod post mortem domicellarum Mechteldis Eefse Elizabeth et Florencie predictarum littere presentes et omnia earum contenta ad communem conventum de Zenwinen pleno jure devolventur.
Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini Mº CCCº sexa­gesimo tercio dominica post diem beati Martini hyemalis.
Transfix.
Hangt aan: 29-08-1360
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 63-3 (Pag. 121)