Koninklijke Bibliotheek archiveert
deze website als "Digitaal Erfgoed"

De Hoge Bank van Tuil | 1401 - 1460

Overzicht van 473 actes. (Veel teksten moeten nog nagezien worden.)

21-08-1401. Schepenen: Willem die Koc en Jan Doelvoet Heijnricss
        Willem Hac Marceliss test. dair nu
        Gherit Dirxss op woent
Wij Willem die Koc ende Jan Doelvoet Heijnricss scepen in Tuijl tugen dat
voir ons comen is Willem Hac Merceliss ende heeft geloeft Jan den Witten
tot behoef der kercmeisteren der tymmeringe der kerken van Hijer die altoes
...
... voir
Willem Hacken ziele ende voir alle sijnre vrienden ziele In orkonde
onser litteren gegeven int jair ons heren M vijerhondert ende een des son-
nendachts nae onser vrouwen dach assumptione ...
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 27v)
28-02-1402. Schepenen: Gherijt van Beesde her Gherijtssoin van Beesde wilneer ridders en Otte die Juede
Wij Gherijt van Beesde her Gherijtssoin van Beesde wilneer ridders ende Otte die Juede scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Rycout van Est ende heeft vercoft ende opgedragen voir vijftich gouden Engelsche nobel ghenge ende gheve die hij ghiede dat hem betaelt sijn vijf margen lants twe ende vijftich roden lants min gelegen in den gericht van Hyer over den Heyrnensche wech tusschen lant der tymmeringe der kercken van Hyer ende lant des abdes ende convents van Sunte Marienweerde an deen syde Margarieten die wijf was Huberts Symonssoins ende hoer kijnder of dieghene die daer met recht lant gelegen sijn an dander syde Corstiaen Janssoin in enen eyghendorn sonder tijns ende sonder dijcke erfeliken te besitten. Ende Rycout voirscr. verteech op dit lant voirgen, ende gheloefde daer op doin te vertyen allen dieghene die daer met recht op vertyen sullen ende geloefde oec te waren Corstiaen Janssoin voirscr. dit lant voirscr. jaer ende dach als recht is voir allen dieghene die ten recht comen willen ende alle voirplicht af te doin van denselven. Hieraf Gherijt Holle van Opynen is een burge. Doe dit geschiet was doe ghaf weder Corstiaen Janssoin voirscr. dit vercofte lant voirscr. Rycout van Est voirscr. in enen jaerlicschen erftijns te besitten voir drye gouden Engelsche nobel munten sconincs van Engelant,guet van goude ende gherecht van gewicht of ander guet payment in geliker werde op sunte Philips ende sunte Jacopsdach naest comende over enen jaer ende daernae alle jaer eweliken op sunte Philips ende sunte Jacopsdach Corstiaen voirscr. te betalen wollic tijns voirscr. were dat zaec dat hij alle jaer eweliken op ten voirgen. termijn der betalinge nyet betaelt en were dan soe sal daer alle dage daer naest comende een peen van eenre gueder Vlemscher placken op ten voirgen. tijns wassen wollic peen teghader metten tijns voirscr. Corstiaen voirscr. uten voirscr. vercoften lande verhalen mach wanneer hiis nyet langher beyden en wille. In orkonde onser litteren gegeven int jaer ons Heren M vierhondert ende twe des dinxsdaghes nae sunte Petersdach ad Cathedram.
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 116 (Pag. 161)
29-04-1402. Schepenen: Arnt die Koc en Willem die Koc
Wij Arnt die Koc ende Willem die Koc scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is her Sweder van Weerdenberch ridder ende heeft vercoft ende opgedragen voir hondert gouden gulden ghenge ende gheve die hij ghiede dat hem betaelt sijn vier hont ende vier roden lants gelegen in den gericht van Zenwinen in die Mate tusschen Mechtelden Hermans dochter an deen syde ende die nonnen van Zenwinen an dander syde voert veertyen hont ende vijf roden lants, gelegen in den selven gericht in die Mate tusschen Zegher van den Polle ende die nonnen van Zenwinen joncfrauwe Berthen uter Oesterwijc nonne tot Zenwinen in enen eyghendom sonder tijns ende sonder dijc erfeliken te besitten. Ende her Zweder voirscr. verteech op dit lant voirscr. ende geloefde daerop doin te vertyen allen dieghene die daer mit recht op vertyen sullen ende geloefde oec te waren joncfrouwe Berthen voirscr, dit lant voirscr. jaer ende dach als recht is voir allen dieghene die ten recht comen willen, ende alle voirplicht af te doin van denselven met alsulker voirwarden toegedaen dat nae dode joncfrouwe Berthen voirscr. dit voirscr. lant volcomeliken erven ende aencomen sal an joncfrouwe Mechtelden van Beesde nonne tot Zenwinen alsoe lange als sij leeft ende nyet langher. Ende nae dode joncfrouwe Berthen ende joncfrouwe Mechtelden vorscr. soe sal dan dit voirscr. Iant volcomeliken erven ende aencomen sonder yemants wedersegghen an dat ghemeyn convent des closters van Zenwinen daeran erfeliken te bliven. In orconde onser litteren gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende twe op ten neghen ende tweyntichsten dach in der maent van aprille. (in dorso) nu. 81. Zenwinen vier hont en vier roeden in die Maet noch 14 hont ende 5 roeden.
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 117 (Pag. 162)
03-10-1402. Schepenen: Heynric van Vauderic en Ghijsbert Arntssoin van den Eynde
Wij Heynric van Vauderic ende Ghijsbert Arntssoin van den Eynde scepen in Tuel tugen dat voir ons comen sijn Gheertruyt die wijf was Lamberts van den Voren mit horen gecoren momber ende Willem Lambertssoin ende hebben vercoft ende opgedragen voir vijftich gouden gulden guet ende gheve die sij ghiede dat hem betaelt sijn een huys ende een hofstat mit allen sinen toebehoren gelegen in den gericht van Zenwinen tusschen Zegher Symonssoin ende Mechtelt Gherijts Mechtelden Jacops Stansensoins dochter in enen eyghendom sonder tijns ende dijck,uytgenomen tijns die daer met recht uytgheet ende dijcke die daer mit recht toebehoert erfeliken te besitten. Ende Gheertruyt mit horen gecoren momber ende Willem voirscr. vertegen op dat guet voirscr. ende geloefden daerop doin te vertyen allen dieghene die daer mit recht op vertyen sullen ende geloefde oec te waren Mechtelden Jacops dochter voirscr. dit guet voirscr. jaer ende dach als recht is voir allen dieghene die ten recht comen willen ende alle voirplicht af te doen van denselven. Die rasuer hebbe loven wij guet. In orconde onser litteren gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende twe des dinxsdaghes nae sunte Romeysdach. (in dorso) nu. 90
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 118 (Pag. 163)
15-10-1402. Schepenen: Otte van Haeften ridder en Ghijsbert Arntssoin van den Eynde
Wij Otte van Haeften ridder ende Ghijsbert Arntssoin van den Eynde scepen in Tuel tugen, dat voir ons comen is Rolof van Weerdenberch ende heeft vercoft ende opgedragen voir hondert gouden gulden guet ende gheve die hij ghiede dat hem betaelt sijn twe margen ende drye ende tseventich roden lants gelegen in den gericht van Zenwinen op die Stege tusschen Heynric die Veer ende Ghesen sijns wijfs suster an deen syde ende die ghemeyn stege an dander syde Heynric van Drompt in enen eygendom sonder tijns ende dijcke uytgenomen tweyntich voetdijcs gelegen aldaer tusschen Jacop Voelken ende Adam Coppe wilneer erfeliken te besitten. Ende Rolof voirscr. verteech op dit lant voirscr. ende geloefde daerop doin te vertyen allen dieghene die daer mit recht op vertyen sullen ende geloefde oec te waren Heynric van Drompt voirscr. dit lant voirscr. jaer ende dach als recht is voir allen dieghene die ten recht comen willen ende alle voirplicht af te doin van denselven. Voirt Jan van Weerdenberch Rolofssoin voirscr. ende Ghijsbert van Brakel vertegen op dit lant voirscr. tot behoef Heynrics van Drompt voirscr. erfeliken te besitten. In orconde onser litteren gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende twe des sonnendages nae sunte Victoersdach.
Transfix.
Aanhangend: 03-11-1547
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 119-1 (Pag. 164)
1403. Schepenen: Otte van Haeften Ottensz en Gysbert van Est
Bron: Schepenen van het oude Thule nu Tuil in de jaren 1336-1482
1403. Hendrick Doelvoet Janssoon en Wolter Hacke schepenen in Tuijl doen kondt etc.
Met een kruisje ervoor als teken dat deze akte vernietigd is.
Bron: Collectie van Spaen, inv. 192 (Archieven Neerijnen)
30-01-1403. Kwijtschelding door Gheriit Stansensoon aan het D.H. van Tiel van alle klagen en toezeggen die hij tot nu toe op de D.O. heeft en afstand van een stuk land in de Vuerrijs onder Hemert dat zijn vader van het D.H. in pacht heeft gehad.
Wij Zweder van Weerdenberch ridder ende Wouter Duijs van Avezaet scepen in Tuel
tugen dat voir ons comen is Gheriit Scansen soin ende heeft quijtgeschonden ten ewi-
ghen dagen ...
....
... dat Scanse {Stanse?} Gheenkens
soins op dit lant voirsz ...
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2888
15-06-1403. Schepenen: Ot van Haeften otten soen en Ghijsbert van Est
Wij Ot van Haeften Otten soen ende Ghijsbert van Est scepen in Tuijl tugen
dat voir ons comen sijn Fije die wijff was Ghijsbert Hacken mit
horen gecoren momb. Willem {1} Gijsbert Willem ende Wouter kijnderen Ghijsbert
Hacken ende hebben vertegen op die brieff dair desen tegenwoirdige
brieff doersteken is ...
...
... tot behoeff Pelgrums Ghijsberts Hacken soen erffelicken te be-
sitten ...
...
... int or-
konde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende drie
op sunte Vijts dach ...
1. onderstippeld als indicatie van een verschrijving: niet de oudste zoon.
Viti (et Modesti): 15 juni
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 14v)
15-06-1403. Schepenen: Otte van Haeften Otten soin en Ghijsbert van Est
Wij Otte van Haeften Otten soin ende Ghijsbert van Est scepen
in Tuijll tuijghen dat voir ons comen sijn Fije die wijff
was Ghijsbert Hacken mit hoeren gecoren momber Ghijsbert Willem
ende Wouter kijnder Ghijsbert Hacken ende hebben vertegen op ....
...
.... tot behoeff
Pelgrums Ghijsberts Hacken soen ....
...
.... dusent vyer hon-
dert ind drye op sunte Vijts dach
Zie 7-6-1384 en 9-11-1445
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1218 (f. 4)
30-06-1403. Acte van eigendomsoverdracht aan de landcommandeur ten behoeve van de commanderij van Tiel van 4 1/2 hont land op het Sant buitendijks onder Hemert. 1419. Met vroegere eigendomsoverdrachten. 1397, 1403.
Wij Gherbrant van Beesde ende Wauter Duys van Avezaet scepen in Tuel ...
... Lijsbet Lambers Coelhouwers dochter ...
Met beide zegels.
Transfix.
Hangt aan: 1397
Aanhangend: 27-10-1419
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2883-0.2
24-09-1403. Akte waarbij Arnt en Lijsbet, kinderen van Willem Koc, aan hun broeder Ghijsbert den Koc hun aandeel in de nalatenschap hunner moeder jonkvrouw Lijsbet overdragen
Wii Ghiisbert van Est ende Wouter Duijs van Avezaet scepen in Tuel tugen dat voir ons comen siin Arnt
ende Liisbet dochteren Willems Kocs mit horen gecoren momberen ende hebben vercoft ende opgedragen ...
... alle erfenisse ende alle guets rueren-
de ende onruerende rede ende onrede dat hem mit recht anbestorven is overmits dode joncfrouwe Liisbetten hoer-
re moder dat gelegen is inder eninghe van Tuel Ghiisbert den Koc horen brueder Willems Kocs soin in
enen eijghendom erfeliken te hebben ...
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 549
06-10-1403. Schepenen: Otte van Haeften Ottensoin en Ghijsbert van Est
Wij Otte van Haeften Ottensoin ende Ghijsbert van Est scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Ghorijs
Heinricsz ende heeft gegeven puerlick om gods willen voir sijn ziele voir Mechtelden sijns wijfs
ziele ende voir Arnt Hubertsz ziele des god genadich sij eenen halven merghen lant gelegen inden
gericht van Nederinen op die weijde tuschen Aelbert Ottensz ende lant der costerien van Nederinen
Aelbert Ottensoin als kercmeijster der kercken van Nederijnen tot behoef der tymmeringen der kercken
van Nederinen ...
... des saterdachs nae sijnte Remijs dach
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 76)
1404. Schepenen: Otte van Haeften Ottensz en Gysbert van Est
Bron: Schepenen van het oude Thule nu Tuil in de jaren 1336-1482
29-06-1404. Schepenen: Gherbrant van Beesde en Wouter Duys van Avezaet
Wij Gherbrant van Beesde ende Wouter Duys van Avezaet scepen in Tuel, tugen, dat voir ons comen is Rutgher die Rover van Zantwijc ende heeft vercoft ende opgedragen voir vijftich pont ghever penninge die hij ghiede dat hem betaelt sijn die brieve daer desen tegenwordigen brief doirsteken is ende alle 'tghehaut dier brieve als daerin gescreven steet Zegher Symonssoin erfeliken te besitten. Ende Rutgher voirscr. verteech op ten brieven ende op 'tghehaut dier brieve voirscr., ende geloefde daerop doin te vertyen allen dieghene die van sijnre wegen daer mit recht op vertyen sullen ende geloefde oec te waren van sijnre wegen Zegher voirscr. die brieve ende 'tghehaut dier brieve voirscr. jaer ende dach als recht is voir allen dieghene die ten recht comen willen ende van sijnre wegen alle voirplicht af te doin van den selven. In orkonde onser litteren gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende vier des sonnendages nae sunte Jansdach Baptist nativitas.
Transfix.
Hangt aan: 11-07-1391
Aanhangend: 13-06-1424
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 106-3 (Pag. 165)
25-11-1404. Schepenen: Otte van Haeften Ottensoen en Ghijsbert van Est
Wij Otte van Haeften Ottensoen ende Ghijsbert van Est ...
.... Florijs Holle ende Otte Hacke sijn soen ...
... tuschen Gerit
Hollen van Nederinen ....
.... ende geloefden oeck te waeren Gerijt Holle voersz. die helft vanden lande voirsz ...
.... hebben geloeft Nenneken Florijs
dochter voirsz ....
.... op sinte Katheline dach
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 1)
02-12-1404. Schepenen: Gherbrant van Beesde en Wouter Duys van Avezaet
Wij Gherbrant van Beesde ende Wouter Duys van Avezaet scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Jacop die Haen ende heeft vercoft ende opgedragen voir vijf ende tweyntich gouden gulden guet ende geve die hij ghiede dat hem betaelt sijn den brief daer desen tegenwordigen brief doirsteken is ende alle 'tghehaut des briefs als daer in gescreven steet. Jan van Middelwijc erfeliken te besitten. Ende Jacop voirgen. verteech op ten brief ende op 'tghehaut des briefs voirscr. ende geloefde daerop doin te vertyen allen dieghene die van sijnre wegen daer mit recht op vertyen sullen ende geloefde oec te waren van sijnre wegen Jan van Middelwijc voirscr. den brief ende 'tghehaut des briefs voirscr. jaer ende dach als recht is voir allen diegene die ten recht comen willen ende van sijnre wegen alle voirplicht af te doin van denselven. In orkonde onser litteren Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende vier opten dorden dach nae sunte Andryesdach.
Transfix.
Hangt aan: 29-06-1389
Aanhangend: 30-03-1406
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 104-2 (Pag. 166)
19-01-1405. Schepenen: Arnt die Koc en Jan Doelvoet Heijnrics soin
Wij Arnt die Koc ende Jan Doevoet Heijnrics soin scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Gheriit Gerardus
soin ende heeft vercoft ende opgedragen voir vijftich gouden gulden guet ende gheve die hij ghiede dat hem betaelt
sijn een vierdel van dordenhalven margen lants alsoe groet ende alsoe cleijn als sij gelegen sijn inden ghe-
richt van Hemert opten uterdijck geheijten 'tSant tusschen Mechtelt Rutghers ende Hubert Taijen voirt van
twe hont ende van enen dordel van enen hont lants gelegen inden selven gericht in die voirss. stat tusschen Hubert
Taijen an beijden sijden Hubert van Loen bastaert soin Gerardus Coters in enen eijgendom sonder tijns
ende sonder dijcke erfelike te besitten ende Gheriit Gerardus soin voirg. verteech op dit vierdel van den
lande voirss. ende geloefde daer op doin te vertijen allen die ghene die daer mit recht op vertijen sullen
ende geloefde oec te waren Hubert van Loen voirss. dat vierdel vanden lande voirss. jaer ende dach als
recht is voir allen die ghene die ten recht comen willen ende alle voirplicht af te doin vanden selven. In
orconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende vive des manendages nae Sunte Ponciaens-
dach.
datering: St. Pontiaans = 14 jan. In 1405 viel dat op een woensdag. Dus de maandag daarna was 19 jan.
Bron: Het geslacht Mackay van Ophemert en aanverwante geslachten, 1370-1968 (1994), inv. 1396-3
02-04-1405. Schepenen: Arndt die Koc en Jan Doelvoet Heynricssoin
Wij Arndt die Koc ende Jan Doelvoet Heynricssoin scepen in Tuel tugen, dat voir ons comen is Jacop die Haen ende heeft vercoft ende opgedragen voir hondert pont ghever penninge, die hij ghiede dat hem betaelt sijn die brieve daer desen teghenwordigen brief doirsteken is ende alle 't ghehaut dier brieve als daerin gescreven steet Aelbert Quekel erfeliken te besitten. Ende Jacop voirscr. verteech op die brieve ende op 'tghehaut dier brieve voirscr., ende geloefde daerop doin te vertyen allen dieghene die van sijnre wegen daer mit recht op vertyen sullen ende geloefde oec te waren van sijnre wegen Aelbert voirscr. die brieve ende 'tghehaut dier brieve voirscr. jaer ende dach als recht is voir allen dieghene die ten recht comen willen ende van sijnre wegen alle voirplicht af te doin van denselven. In orconde onser litteren gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende vive op ten andren dach in der maent van aprille.
Transfix.
Hangt aan: 14-05-1396
Aanhangend: 01-08-1428
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 103-3 (Pag. 167)
1406. Schepenen: Jan Doelvoet Heynrickss., Peelgrim Jacopss
Bron: De Schepenbank van Tuil in de Neder-Betuwe
19-02-1406. In 1406 doet Dirck de Cock samen met zijn kinderen, afstand van goederen ten gunste van Willem (zijn broer) en diens zoon Gijsbert. Het betrof 6 morgen in Neerijnen, 13 morgen in Hier en 11 morgen in Hellouw.
Wij Jan Doelvoet Heijnrics soin ende Peelgrim Jacops soin scepen in Tuel tugen dat voir ons comen siin
Deriic die Koc Ghiisbert ende Nelle mit horen gecoren momber kiinder Deriics Kocs voirsz ende hebben ver-
tegen op alsulcke erve? ende guet als hier nae bescreven seet Inde ijrsten op viif morgen ende een hont
lants gelegen inde gericht van Neder IJnen opten Tijewelen tusschen erfgenamen heren Geriits hr van Weer-
denberchs wilner {wijlen} ridders ain deen sijde ende Hubert Hollen ain dander sijde Item op viif hont lants gele-
gen inden selve gericht int Zeelkempke tusschen die gemeijn stege ende Heijnric van Doern Item op drije
morgen lants gelegen inde gericht van Hijer boven int Broec tusschen Willem van Bruechem ende erf-
genamen Pauwels Rolofs soins an deen sijde Otten vanden Oever Goiswijns soin ende die gemeijn stege ghe-
heijten die Marck ain dander sijde Item drije morgen lants gelegen inden gericht van Hijer in des
Hanencampe {Haven...?} tusschen erfgenamen Aelbers Otten soins an deen sijde erfgenamen heren Geriits voirsz ende
lant des Ghasthuijs van Hijer an dander sijde Item op vier morgen ende twe? hont lants gelegen inde
gericht van Hijer opten Hoerninck? tusschen lant des Hertogen van Gelre ende Willem de Koc. Item op
soven hont lants gelegen inde gericht van Hijer opten Zanthovel tusschen Jan Alaers soin aen deen
sijde Otte van de Oever Jan van Bochoven ende Willem van Bruechom an dander sijde Item op negen
hont lants gelegen inde gericht van Hijer opten Kraijlart tusschen erfgenamen heren Gheriits
voirsz ende Willem Hack Item op twe cempen? lants haudende ses morgen lants gelegen inde gericht
van Hellu geheijten Martijns campken tusschen Otten Juede ende Joncfrauwe Stesken? van Gijesen
Item op enen campe lants van viif margen lants gelegen inde gericht van Hellu tusschen lant onser
Vrouwe autaer? gesticht? inder kercke van Hellu ende Gheriit Schouwen? soin voirt op een hoffstat gele-
gen inden gericht van Nederijnen tusschen erfgenamen Aelbers Otten soins ende ... etc...
...
... daer sij toe gerecht sijn
van dode heren Ghijsberts Kocs wilner ridders voir op alle rechts dat Deriic de Koc ende Ghijsbert
ende Nellen siinre kijnder voirsz mit recht anbestorven mach? inden voirsz guederen? avermits dode
Rolofs Kocs heren Ghijsberts Kocs soins wilner ridders / die een heelft vanden voirsz erven ende guederen
tot behoef Willems Kocs ende die ander heelft tot behoef Ghiisberts Kocs ende joncfrouwe
Lijsbetten Willems Kocs kijnder erfeliken te besitten in oirkonde ons litt...? gegeven? int jaer
ons heren ....
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 546
30-03-1406. Schepenen: Arnt die Koc van Opynen en Wouter Duys van Avezaet
Wij Arnt die Koc van Opynen ende Wouter Duys van Avezaet scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Jan van Middelwijc ende heeft vercoft ende opgedragen voir vijf ende tweyntich gouden gulden guet ende geve die hij ghiede dat hem betaelt sijn den brieve dair desen tegenwordigen brief doirsteken is ende alle 'tghehaut dier brieve als dair yn gescreven steet Gherijt van Wijc tot behoef des gemeyns convents der nonnen van Zenwinen erfeliken te besitten. Ende Jan van Middelwijc voirscr. verteech op die brieve ende op 'tghehaut dier brieve voirscr. ende geloefde dair op doin te vertyen allen diegene die van sijnre wegen dair mit recht op vertyen sullen ende geloefde oec te waren van sijnre wegen Gherijt voirscr. tot behoef des gemeyns convents voirscr. die brieve ende 'tghehaut dier brieve voirscr. jair ende dach als recht is voir allen diegene die ten recht comen willen ende van sijnre wegen alle voirplicht af te doin van den selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende sesse des dinxtdages nae des sonnendages als men singhet in der heyligher kercken Judica.
Transfix.
Hangt aan: 02-12-1404
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 104-3 (Pag. 168)
25-06-1406. Schepenen: Jan Doelvoet Heijnricss en Pelgrum Jacopss
        desen nae bescrevene thijns gecoft Johannes Goriss
        tegen Heijnric Scenckel Janss
Wij Jan Doelvoet Heijnricss ende Pelgrum Jacopss scepen in Tuijl tugen
dat voir ons comen is Heijnric Scenckel Janss ende heeft vercoft ...
...
... een huis ende een hofstat mit allen sijnre tymme-
ringe ende met allen sijnre toebehoren gelegen inden gericht van Hijer tusschen
erffg. Huberts van Hijer ...
... ende Peter? Calven? aen ander sijde Jannes Goriss als
kercmeijster ...
...
... gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende sesse opten
anderen dach nae synte Johans dach baptist nativitas
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 31-31v)
25-06-1406. Schepenen: Jan Doelvoet Heijnricks soen en Pelgrum Jacops
Wij Jan Doelvoet Heijnricks soen ende Pelgrum Jacops
soen ....
...
... opten an-
deren dach nae sunte Jans dach baptist nativitas
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1219 (p. 47-48)
17-08-1406. Schepenen: Arnt die Koc van Opijnen en Jan Doelvoet Heijnrics soin
Wij Arnt die Koc van Opijnen ende Jan Doelvoet Heijnrics soin scepen in Tuel tugen dat voir ons comen
is Rolof die molner ende heeft geloift Jan Ghorijs soin als ....ser der tymmeringen der kercke van Hijer
tot behoef der tymmeringe der kercken van Hijer tijns enen auden guldenen salcmunten?? sconincs? van
Vrancrijcs ghenge ende geve of ander guet payment in geliker weerde opten paeschdach naist comende
nae dode Rolofs ende Yden siins wiifs ende daer nae alle jaer eweliken opten paesdach der tymmeringe
der kercken voirss. te betalen uijt enen huijs ende uijt eene hofstat mit allen sinen tymmeringen ende toebe-
horen gelegen inden gericht van Hijer tusschen erfgenamen des heren van Weerdenberch ende Hubert van der
Stege met alsulker voirwarden toe gedaen soe wanneer Rolof voirss. ... in toecomende tijden
...fte der tymmeringen der kercken van Hijer voirss. tijns ende auden guldenen? salc mitten? sconincs?
van Vrancrijcs ghenge ende geve uijt alsoe gueder erfenisse als voirss. is gelegen inder eninghe
van Tuel dair soe soude dese voirss. tijns quijt sijn ende gheloest ende dit voirss. erven soude ghevrijt
in dien tijns die hij soe gecoft hedde In orkonde ... ... gegeven int jaer ons heren dusent vier
hondert ende sesse des dinxsdagh nae ons vrouwen dach assumptio
Klik om een foto of scan te zien: Scan  
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1220
17-08-1406. Schepenen: Arnt die Koc van Opijnen en Jan Doelvoet Heijnricss
        Rolofs molleners testament mijt alsussolke? thijns
        als hijer nae bescreven staet
bijschrift in marge: Item op desen bescreven hofstat woent nu Henric van Malssen Rolof van Beesd
Wij Arnt die Koc van Opijnen ende Jan Doelvoet Heijnricss
scepen in Tuijl tugen dat voir ons comen is Rolof die molner
ende heeft geloeft Jannes Goriss als provisoer? ...
...
... nae doden Rolofs ende Yden sijns wijfs ...
...
... uijt eene hostat mit allen sijnre tym-
meringe ende toebehoren gelegen inden gericht van Hijer tusschen erffg.
des heren van Weerdenborch ende Hubert van der {den?} Stege ...
...
... in orkonde onsser
litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende sesse des
dinxdachts nae onsser vrouwen dach assumptione ...
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 31v-32)
1407. Schepenen in Est: Jan Gheenmans soin en Hubert Jan Reijners soin ?
Wij Jan Gheenmans soin ende Hubert Jan Reijners soin scepen in Est tugen ...
Dit is een zeer vreemde eend in de bijt. Er bestaat geen schepenbank van Est. Omdat Est wel onder Tuil valt toch hierbij geplaatst. Zie ook Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 11v-12), anno 1419.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1853
1407. Schepenen: Dirck dye Koc, Peelgrum Jacopss., Heynrick Doelvoet Janss.
Bron: De Schepenbank van Tuil in de Neder-Betuwe
21-02-1407. Schepenen: Claes van Haefften en Otte van Haefften Otten soen
Wij Claes van Haefften ende Otte van Haefften Otten soen scepen in Tuijll tugen dat
voer ons komen is Goeswijn Jans soin van Herwairden ende heefft vercofft ende opgedra-
gen voir hondert aude gulden schilde genge ende geve die hij giede dat hem betaelt sijn
die helfft van acht morgen lants alsoe groet ende alsoe cleijn als sij gelegen sijn inden
gericht van Hellu geheijten Tolners campe tusschen Eccrijn? vander Stege ende Wil-
lem die Koc aen deen sijde, heren Ghijsbert van Herwinen ridder ende die gene die
daer mit recht lantgelegen sijn aen dander sijde Ghijsbert Hacken tot behoeff der
tafelen des heijligen geests van Zautbomell in enen eijgendom sonder thijns ende sonder
dijcke erffeliken te besitten Ende Goeswijn voerg. verteech op die helfft vanden landt
voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijen allen die gene die daer mit recht
op vertijen sullen Ende geloeffde oeck te waren Ghijsbert voirss. tot behoeff der tafelen
des heijligen geests voirss. die helfft vanden lande voirss. jare ende dach als recht is
voir allen die gene die ten recht komen willen Ende alle voirplicht aff te doen vanden
selven In orkonde onsen litteren gegeven int jair ons heren dusent vierhondert
ende soeven op sunte Peters avont ad cathedram

marge: die helft van acht mergen Tolners camp
Klik om een foto of scan te zien: Microfilm  
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (Pag. 237)
06-04-1407. Schepenen: Arnt die Koc en Pelgrum Jacopss
        Dit nae bescrevene is alsulcken test. als Heijlwich
        Johannes Goriss dochter gemaect heeft Ende irst
        den irsten coep brieff
Wij Arnt die Koc ende Pelgrum Jacopss scepen in Tuijl tugen dat
voir ons comen is Rijcout van Est Willems Ridderss. ende heeft ver-
coft ende opgedragen voir hondert gouwen gulden die hij giede dat
hem betaalt sijn seven mergen lands gelegen inden gericht van Hijer
opten Craijlart tusschen Jan bastaartss. Alarts van Uijtenberchts ende
Corstine Gherit Hollen dochter van Opinen, Jan Goriss in een eijgen-
dom sonder tijns ende sonder dijck erffeliken te besitten ...
...
... Jan Goriss vorss. ..
... in
orkonde onsser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert
end seven opten sesten dach inden maent van Aprille ...
N.B. de versie in Inv. 1219 heeft "Dirk dije Koc" als schepen en het land is gelegen tussen "Jan bastaert soin Alarts van Weerdenborchs".
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 39v-40v)
06-04-1407. Schepenen: Dirck dije Koc en Pelgrum Jacopsoin
Wij Dirck dije Koc ende Pelgrum Jacopsoin scepen in Tuijl
tuijghen dat voir ons komen is Rycout van Est Wil-
lems Ridders soin ende heeft vercoft ....
... Jan Gorijssoin in enen eijgendom ...
... Hijer ... tusschen
Jan bastaert soin Alarts van Weerdenborchs ende Corstine Gherit Hollen
dochter van Opijnen ...
N.B. de versie in Inv. 1217 heeft "Arnt die Koc" als schepen en het land is gelegen tussen "Jan bastaartss. Alarts van Uijtenberchts".
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1219 (p. 4)
07-04-1407. Schepenen: Peelgrum Jacops soin en Heijnric Doelvoet Jans soin
Wij Peelgrum Jacops soin ende Heijnric Doelvoet Jans soin scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Willem die
Koc ende heeft vertegen op soven margen lants gelegen inde gerichte van Nederijnen tusschen Willem voirsz
ende lant .... der kercke van Nederijnen voirt op vijer margen ende twe hont ...
... tusschen erfgenamen ....
... ubert? soins ende lant des ghasthuijs ...
...
Gher.... her van Weerdenberchs wilner ridders ende Hubert Hellen {Hollen?} an deen sijde Willem die Koc of die ghene
die dair mit recht lantgelen siin an dander sijde voirt op die Hoe... enen campe lants geheijten den
Hornic campe gelegen inden gericht van Hijer tusschen Willem voirss. an deen sijde ....
lant? des/dat? ghasthuijs van Hyer an dander sijde .... op dat vierdel van vijerdehalve morgen ...
half hont lants gelegen in den gericht van Hyer inden Groetacker? tusschen erfgenaemen heren G..... voirss. an
beijden sijden tot behoef Giisberts Kock sijns soins erfelike te hebben ....
...
Klik om een foto of scan te zien: Scan  
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1681
24-07-1407. Akte van overdracht van een rente uit een huis te Hier voor de opbouw van de kerk aldaar, met last van een uitkering aan de armen, 1422. Met een oudere brief van 1407, en een akte waarbij dit huis door kerkmeesters wordt aangekocht voor kosterswoning, 1481.
Wij Deriic die Koc ende Heijnric Doelvoet Jan soin scepen van Tuel tugen dat voir ons
comen is Gheriit van Wijc Wouters soin ende heeft geloeft Jannes? Ghoriis soin tijns tijen
vle...placken ghenge ende geve of ander guet paijment in geliken we.... ende ...
de .... ... alle jair eweliken op sunte Jans dach ... ...
eweliken te betalen uijt ... huijs ende hofstat mit allen sinen ... ende potinge
die dair op getijmmert ende gepoit is gelegen inden gericht van Hijer tusschen den?
kerckhof der kercken van Hijer ende die gemeijn straet Wellic tiins voirss ...
dat hij alle jair eweliken opten? voirg. ... der betalinge ... betaelt ...
soe ... alle dage dair naest comende ....
.... ... ende .... mitten tijns voirss. ... Ja.... Ghorijs soin
voirss. .... voirsss. ... ... sal ende ....
... In orkonde ... gegeven int jair ons Heren dusent vier hondert ende soven
op Sente Jacobs avont
Klik om een foto of scan te zien: Scan  
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1221-1
24-07-1407. Schepenen: Dirc die Kock en Heijnric Doelvoet Janss
        Johannes Goriss heeft die nae bescrevene
        goet der kercken gegeven den irsten erf brieff
Wij Dirc die Kock ende Heijnric Doelvoet Janss scepen in Tuijl tu-
gen dat voir ons comen is Gherit van Wijck Wouterss ende
heeft geloeft Johannes Goriss tijns ...
...
... een peen van enen auwen zwarte moerken
opten vorss. tijns wassen ende gaen ...
..
... in orkonde onsser
litteren gegeven int jair ons Heren dusent vijerhondert ende soven op synte
Jacops avont
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 38v-39)
24-07-1407. Schepenen: Dirick die Kock en Heijnrick Doelvoet Janssoen
Wij Dirick die Kock ende Heijnrick Doelvoet Janssoen scepen in
Tuijll tuijghen dat voir ons comen is Gherijt van Wijck Wouters
soen ende heeft geloeft Joannes Ghorijssoen tijns ....
.... op sunte Jacops
avont
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1219 (p. 39-40)
1408. Schepenen: Gysbert de Cock en Gysbert van Est
Bron: Schepenen van het oude Thule nu Tuil in de jaren 1336-1482
25-05-1408. Schepenen: Alaert van Vauderic en Heynric Doelvoet Janssoin
Wij Alaert van Vauderic ende Heynric Doelvoet Janssoin scepen yn Tuel tugen dat voir ons comen is joncfrouwe Mechtelt van Vauderic mit haren gecoren momber ende heeft vercoft ende opgedragen voir hondert pont ghever penninge die sij ghiede dat hair betaelt sijn die brieve dair desen tegenwordigen brief doirsteken is ende alle tghehaut dier brieve als dair yn gescreven steet heren Jan Heyse profst van Zenwinen tot behoef des gemeyns convents van Zenwinen erfeliken te besitten. Ende joncfrouwe Mechtelt mit horen gecoren momber voirscr. verteech op die brieve ende opt tghehaut dier brieve voirscr. ende geloefde dair op doen te vertyen alle diegene die van hoerre wegen dair mit recht op vertyen sullen ende geloefde oec te waren van hoerre wegen heren Jan voirscr. tot behoef des gemeyns convents voirscr. die brieve ende tghehaut dier brieve voirscr. jair ende dach als recht is voir allen diegene die te recht comen willen ende van haerre wegen alle voirplicht aff te doin van de selven. Ende voirwarde eest dat Aleyt bastart dochter Goeswijns van Vauderics hair lijftocht hebben ende gebruyken sal alsoe lange als sij leeft ende nyet langher an den guede dat inden principael brief gescreven steet dair desen brief doirsteken is ende dair en teynde an den convente voirscr. te erven ende te bliven. In orkonde ons litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende acht des vridages nae Ons Heren Hemelvaertsdach.
Transfix.
Hangt aan: 13-03-1357
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 81-3 (Pag. 169)
15-07-1408. Schepenen: Ghiisbert die Koc en Ghiisbert van Est
Wij Ghiisbert die Koc ende Ghiisbert van Est scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Gheerlich van Nulant Otto van Bue-
ren heren Arnts soin van Bueren wilner ridders ende joncfrouwe Liisbeth Willems Kocs dochter mit horen gecoren momber ende hebben
vercoft ende opgedragen ....
... inden gericht van Hijer opten Zanthovel tusschen Jan Alaerts soin an deen sijde Otten van den Oever Goiswiins soin ende
Jan van Bochoven an dander sijde ...
Met beschadigd zegel van Van Est.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1262
15-07-1408. Schepenen: Ghijsbert die Koc en Ghijsbert van Est
Wij Ghijsbert die Koc ende Ghijsbert van Est scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is
Gheerlich van Nulant Otte van Vueren heren Aerntsz. van Vueren {1} wilner ridders ende joncfrouwe Lijs-
beth Willems Kocs dochter mit horen ghecoren momber ende hebben vercoft ende opghedragen
voir vijftich gouden gulden guet ende geve die si ghieden dat hen betaelt sijn seven hont lants ge-
legen inden gericht van Hier opten Zanthovel tuschen Jan Alaertssoin aen deen sijde Otten vanden
Oever Goeswijnsz. ende Jan van Bochoven aen dander sijde also ver als dese voirs. coeper inden voirs.
lande met recht geerft sijn Gherijt Hollen Willem Riddersz van Est als kercmeijster der tym-
meringen der kercken van Nederinen tot behoef der tymmeringe der kercken voirg. in enen eygendom
sonder thijns ende sonder dijcke erfelicken te besitten Ende Gheerlich Otte van Vueren ende joncfrouwe Lijs-
beth mit horen ghecoren momber voirs. vertegen op dit lant voirs. ende geloefden dair op doen te ver-
tien allen die gene die dair mit recht op vertien sullen ende dat van hoirre wegen, ende gheloefden
oec te waren van hoirre wegen Gherijt voirs. tot behoef der tymmeringhen der kercken voirs. dit lant
voirs. jair ende dach als recht is voir allen die gene die ten recht comen willen ende van hoere
wegen alle voirplicht afte doin vanden selven Ende voirwaerde eest dat die kercmeijster der
tymmeringen der kercken voirs. die altoes inder tijt sijn alle jair ewelicken vanden reynten ende pacht
die jaerlix comen sal vanden lande copen sullen een mander guets weijts ende geven dat den armen
luden des dorps van Nederinen alst ghebacken is Ende wat dan dair overlopet vanden reijnten
voirs. dat sullen hebben ewelicken deen helft die cureijt der kercken voirs. ende dander helft
die tymmeringe der kercken voirs. Ende dair voir souden die kercmeysters die inder tijt sijn
der kercken voirs. ewelicken jairlix copen wassen keersen diemen jairlix bornende in jairgeti-
de joncfrouwe Berthen van Culenborch wilner dochter heren Ghijsberts Kocs. Ende die cureyt der
kercken voirs. die altoes inder tijt is sal voir sijn helft vanden reynten voirs. jairlix ewelicken co-
men in jairgetide joncfrouwe Berthe voirs. te vespertide ende te missetyde ende biden voir ioncfrou
Berthen ziele ende hoir memorie ende jairgetide kundigen alsmen des pleget. In oirkonde onsen litteren gegeven
int jair ons heren dusent vierhondert ende acht des sonnendachs nae sente Margrieten dach.
1. Dat moet waarschijnlijk Buren zijn.
Deze tekst komt overeen met AHWN inv. 1262.
Klik om een foto of scan te zien: Foto 1   Foto 2  
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 133-134)
1409. Schepenen: Ghijsbert die Cock, Ghijsbert van Est
Bron: De Schepenbank van Tuil in de Neder-Betuwe
16-04-1409. Schepenen: Heymeric Spiegel van Herwijnen en Jan Hacke Maes soin
Wij Heymeric Spiegel van Herwijnen ende Jan Hacke Maes soin scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is heren Brustiin
van Herwinen ridder ende heeft quijtgeschonden ten ewigen dagen Jacop van Emychoven Heymeric Haecs soin als
momber ende wittestisch man siins wiifs Margareten siins wijfs Jans dochter van Nyewel ende Margareten voir so...
van alre schont ende verhalle ende brieven ende toeseggen dat hij ruerende van Jans wegen van Nyewel tot Jacop
ende Margareten voirsz te seggen heeft in enigher wiis tot huden des dages toe Ende heren Brustiin voirsz heeft
vertegen op alle erfenisse ende op alle guets dair Jacop ende Margariet voirsz hebben gelegen inder eninge van
Tuel tot behoef Jacops van Emychoven ende Margareten voirsz erfeliken te besitten In orkonde ons litteren gegeven
int jair ons heren dusent vierhondert ende neghen des dinxdages nae beloken paesdach
Met beide zegels.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1922
17-11-1409. Schepenen: Ghijsbert die Cock en Ghijsbert van Est
Wij Ghijsbert die Cock ende Ghijsbert van Est scepen in Tuijl tugen
dat voer ons comen sijn Willem van Bruechem als momber ende wittes-
tighe man sijns wijffs Mergrieten Ghijsbert Mergrieten ende Hadewich
mit horen gecoren momberen kijnderen Pauwels Rolofs Sauwels soins
ende hebben vercoft ende opgedragen voer vijfhondert pont gauwen penninge
...
... alsoe var? als sij daer mit? recht in
gheerft sijn Jan jan Hermans soens soen erffelic te besitten ende willen
Ghijsbert Margrieten ende Hadewich mit hoeren ghecoeren momberen
voerss. vertegen opten brieff...
...
.. te waeren van hoere wegen Jan Jan Her-
mans soins soen den brieff ende tghaut des brieffs ...
...
In orkonde onser litteren ghegeven int jair ons Heren M CCCC ende
IX des sonnendachts nae Synte Mertens dach inden wijnter
Transfix met 26-8-1390 en 23-3-1417.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 5v-6)
17-11-1409. Schepenen: Ghijsbert die Cock ende Ghijsbert van Est
Wij Ghijsbert die Cock ende Ghijsbert van Est scepen in Tuijll tugen
dat voir ons comen sijn Willem van Bruechem als mombers
ende wittestich man sijns wijfss Magarieten Ghijsber {sic} Margariet
ende Hadewich mit horen ghecoren momberen kijnder Pauwels
Roelofs Sauwels soins Ende hebben vercoft ende opgedragen ...
.... den brieff dair desen tegenwoirdighen brijeff doirsteecken is ...
.... Jan Jan Hermans soins
soen ...
.... des sonnenda-
ges nae sunte Martijns dach inden wijnter
Transfix met 26-8-1390 en 23-3-1417.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1219 (p. 67)
1410. Schepenen: Gheryt van Beesde heren Geritszn van Beesde en Wouter Hacke
Bron: Schepenen van het oude Thule nu Tuil in de jaren 1336-1482
31-03-1410. Schepenen: Gheriit van Beesde heren Gheriits soin van Beesde wilneer ridders ende Wouter Hacke
Wij Gheriit van Beesde heren Gheriits soin van Beesde wilneer ridders ende Wouter Hacke scepen in Tuel tugen dat Jacop
bastart soin Ghiisberts Kocs heren Ghiisberts Kocs van Nederijne wilner ridders heeft geloeft Gheriit Aelberts soven?
hondert gouden nije gelressche gulden ....
... des manendachs nae beloken paesdach
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 547
19-04-1410. Schepenen: Gerit van Beesde heren Gerits soon van Beesde wilneer ridders en Wouter Hacke
      Copia
Wij Gerrit van Beesde, Henrick Gerits soon van Beesde, Willem ridders {1}, ende Wouter Hacken scheepenen in Tuijl, tuijgen dat voor ons coomen is Reijner Janss van Tuijl ende heeft gelooft Jan van Brouckhuijsen heer van Weerdenburch thins seeven goude nije Gelresche gulden waer aff elcken gulden voorschreven weert sall sijn thien Vleemsche placken, goet ende gave ....
... te beuren uijt der helft van elfff hont lants alsoo groot ....
1. Hier moet staan: "Gerit van Beesde heren Gerits soon van Beesde wilneer ridders".
PAS OP: de afschriften in dit tijnsboek bevatten fouten, o.a. in namen.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1635 (Folio 9v)
03-05-1410. Schepenen: Deriic van Weerdenberch en Wouter Duys van Avezaet
Wij Derijc van Weerdenberch ende Wouter Duys van Avezaet scepen yn Tuel, tugen, dat voir ons comen is Mechtelt Jacops dochter mit horen gecoren rnomber ende heeft vercoft ende opgedragen voir vijftich gouden gulden guet ende geve die sij ghiede dat hair betaelt sijn een hofstat haudende tsestich roden lants mit allen horen toebehoren, gelegen in den gericht van Zenwinen tusschen die nonnen van Zenwinen ende Mechtelden voirscr. Rutgher Bluwelssoin in enen eygendom sonder tijns ende mit twe deel van dordehalver rode dijcs tusschen Jan Stoetken ende Jan Hac Janssoin erfeliken te besitten. Ende Mechtelt mit horen gecoren momber voirscr. verteech op dit guet voirscr. ende geloefde dairop doin te vertyen allen diegene die dair mit recht op vertyen sullen ende geloefde oec te waren Rutgher voirgen. dit guet voirscr. jair ende dach als recht is voir allen diegene die ten recht comen willen ende alle voirplicht af te doin van denselven. Voirt Lijsbet Jacops dochter mit horen gecoren momber voirscr. verteech op dit guet voirgen. tot behoef Rutghers voirscr. erfeliken te besitten. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende tyen des saterdages nae Ons Heren Hemelvartsdach. (in dorso) nu. 98
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 120 (Pag. 170)
20-01-1411. Schepenen: Ghijsbert van Est en Heynric Doelvoet Jans soen
Wij Ghijsbert van Est ende Heynric Doelvoet Jans soen scepen in Tuijll tugen dat voir
ons komen is heren Peeter Vosse priester die oude ende heeft opgedragen ende omme Gods will
gegeven om salicheijt wille sijnre zielen die helfft van vijff margen lants alsoe groet ende
alsoe cleijn als sij gelegen sijn inden gericht van Tuijll op die Slymweide tusschen die
gemeijn stege ende Jacop den Roden Dirck Auwrijn als kerckmeester der tymmeringe der
kercken van Zaltboemell tot behoeff der tymmeringe der kercken van Zaltboemell in enen eij-
gendom sonder thijns ende sonder dijcke erffelicken te besitten Ende heren Peter Vosse voirss.
verteech op dit lant voirss ende geloeffde dair op doen te verteen alle die gene die dair
met recht op vertijen sullen Ende geloeffde oock te waeren Dirck Auwrijn als kerckmeijster
voirss. tot behoeff der tymeringe der kercken van Zaltbomell voirss. die helft vanden lande
voirss. jair ende dach als recht is voir allen die gene die ten recht komen willen ende alle
voirplicht aff te doen vanden selven Ende heren Peter voirss. heeft vertegen ende geloefft
doen te vertijen op die helfft vanden lande voirss. tot behoeff der tymmeringe der kercken
voirss. ende anders nyet In orkonde onse letteren Gegeven int jair ons heren dusent
vyerhondert ende ylve op Sunte Agnieten avont.
marge: op die Slymweijde vijff mergen
Klik om een foto of scan te zien: Microfilm  
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (Pag. 229)
23-05-1411. Schepenen: Ghisbert van Est en Heijnric Doelvoet Janss
        Joffrouwe Jutte testament tijns
        den irste coep brieff ut patet ...
marge bijschrift: Item op dit goet dair dessen? tijns uijt geet woent nu Peter Heijnricsz op die helft Ende Art Fredericsz op die ander helft ende Art vorss. h... in? ho...n? t...s her?...ijl teg... tot Boemell
Wij Ghisbert van Est ende Heijnric Doelvoet Janss scepen in Tuijl
tugen dat voir ons comen is Marcelus die Wit Ghijsbertss ende
heeft vercoft ...
... een hont lands
gelegen inden gericht van Tuijl int Weerthovels Keijmpken mit
alle sijnre potinge et timmeringe tusschen lant der kerken van Tuijl ende erffg.
Margrieten die wijf was Jan Pauwen streckende van den Jofferen lant
van Gaberdingen {1} totten killen toe. Item vier hont lants ...
.... op
doe loeten tusschen Jan Pauwen ende Gherit van Beesd. Item vierdalf
hont lands twe roden lands ...
... tusschen joffrouwe van Colen ende Gherit van Beest
Item ...
.... tusschen
her Art van Scoenhauwen ...
... streckende totten water toe joffrouwe Jut Jans Storms dochter van
Weerdenborch in enen eijgendom sonder tijns ....
... ende Marcelus vorss. verteech op dit lant ...
...
... joffrouwe Jutte vorss. mit
horen gecoren momber gaff weder Marcelus die Wit vorss. dat
vorg. lant ...
...
... in orkonde onsser litteren gegeven int
jair ons Heren dusent vijerhondert ende ijlve des saterdages nae ons
heren hemelvarts dach
1. Golberdingen
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 36-37)
29-11-1411. Schepenen: Deriic van Weerdenberch en Goeswiin van den Sloet
Wij Deriic van Weerdenberch ende Goeswiin vanden Sloet scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Heijnric De-
riics soin ende heeft vercoft ...
... inden gerichte van Hemert
in die Vlaken tusschen Gheriit van Heze ende die nonne van Zenwinen Lijsbetten Lamberts Coelhouwers doch-
ter in enen eijgendom ...
...
Met het zegel van Goeswijn.
Transfix.
Aanhangend: 27-10-1419
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2886-0.2
1412. Schepenen: Goeswijn van der Sloet, Ghijsbert van Est.
Bron: De Schepenbank van Tuil in de Neder-Betuwe
10-06-1412. Schepenen: Henric Doelvoet Jans soin en Jan Scoecke
Wij Henric Doelvoet Jans soin ende Jan Scoecke scepen ijn Tuel tugen dat voir ons comen is Peter Colne ende
heeft vercoft ...
... and dije ander sijde erfgenamen Heijnric Moiviis Everaet Sijmons soin erfeliken te be-
sitten ende Peter Colne voirss. ...
.... gegeven int jair ons heren dusent vierhondert ende twelve der vridach nae sunte
Bonifacius dach
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1222-2
17-08-1412. Schepenen: Goesewijn van der [den?] Sloet en Ghijsbert van Est
        Heijnric Doelvoets test. mijt aldus-
        danighen thijns
marge bijschrift: Item op des... tijns woent Jan Heijnrics tot Tuijl
Wij Goesewijn van der {den?} Sloet ende Ghijsbert van Est scepen in Tuil
tugen dat voir ons comen is Jan Doelvoet Aelbertss ende heeft
vercoft ende opgedragen ...
... acht hont ende vijfendetachtentich
roden lands gelegen inden gericht van Tuijl tusschen Ael-
bert Doelvoet aen een sijde Jan Doelvoet Jan Leonis soen ende
Salomon Merseliss aen ander sijde voirt een huijs ende een hofstat
mijt allen sijne tijmmeringe ende toebehoren gelegen inden selven gericht
tusschen Jan Doelvoet aen een sijde Jan den Riken ende Salo-
mon vorss aen ander sijde Heijnric Doelvoet Janss sonder dijck
ende sonder thijns erffeliken te besitten ...
...
... in orkonde onsser litteren gegeven
int jair ons Heren dusent vijerhondert ende tuelve des woen-
dachs nae onsser lieven vrouwen dach assumptione ...
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 34-34v)
17-08-1412. Schepenen: Goeswijn van den Sloet en Ghijsbert van Est
Wij Goeswijn van den Sloet ende Ghijsbert van Est scepen
in Tuijll tughen dat voir ons comen is Jan Doel-
voet Aelberts soen ende heeft vercoft ...
...
... des woensdages nae onser lieven vrouwen dach assumptio
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1219 (p. 55)
11-10-1412. Goeswiin van Vanderic ende Goeswiin vander Sloet, schepenen in Tuel, verklaren dat Heinric van Vanderic verkocht heeft voor 400 gouden gulden acht morgen lands in het geregt van Hemert in die ouerste langemaet tusschen Heynric voirs. ende die ghemeyn stege Ghiisbert Hacken, ten behoeve van Jan van Arkel. Beide zegels verloren.
1412. Dingsdag St. Victor (11 Oct.)
Oorspr. bron: Nassause Domeinraad, II, inv. 875. (N.A. toegang 1.08.06)
Zie ook Leenrepertorium van Arkel.
Bron: Codex Diplomaticus Neerlandicus
1413. Schepenen: Wouter Hacke, Jan Scoecke.
Bron: De Schepenbank van Tuil in de Neder-Betuwe
11-02-1413. Schepenen: Wouter Hac en Jan Scoeck
        Jans van Boemels test. dair
        nu Gort van Brugge op woent
Wij Wouter Hac ende Jan Scoeck scepen in Tuijl tugen dat voir
ons comen is Jan van Boemel Heijnricss ende heeft geloeft Hubert
Arntss tot behoef ...
...
... tusschen Jan
van Hoet? {Hoec?} ende die gemeijn straet ...
...
... in orkonde onsser litteren gegeven
int jair ons Heren dusent vijerhondert ende dertijen des sonnendachts
saterdachts nae den heijlige synte Agathen dach ..
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 32-33)
11-02-1413. Schepenen: Wouter Hacke ende Jan Scoecke
Wij Wouter Hacke ende Jan Scoecke scepen in Tuijll tugen dat
voir ons comen is Jan van Boemell Heijnricks soen ...
...
... des sa-
terdages naeden heijlighen sunte Aghaten dach
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1219 (p. 53-54)
09-04-1413. Schepenen: Deriic van Weerdenberch en Goeswijn van Vauderic
Wij Derijc van Weerdenberch ende Goeswijn van Vauderic scepen in Tuel, tugen, dat voir ons comen sijn Hildewaer die wijf was Dibbouts Gherijtssoins mit horen gecoren momber ende Alaert Dibboutssoin ende hebben vercoft ende opgedragen voir tweyntich gouden gulden guet ende geve die sij ghieden dat hem betaelt sijn twe hont ende tnegentich roden lants,gelegen in den gericht van Zenwinen op die Hoefackeren tusschen die nonnen van Zenwinen ende Heyn Coppen Heynric van Drompt tot behoef des gemeyns convents van Zenwinen in enen eygendom sonder tijns ende sonder dijcke erfeliken te besitten. Ende Hildewaer mit horen gecoren momber ende Alaert voirscr. vertegen op dit lant voirscr. ende geloefden dairop doin te vertyen allen diegene die dair mit recht op vertyen sullen ende geloefden oec te waren Heynric voirscr. tot behoef des gemeyns convents voirscr. al soever als sij dair toe gerecht sijn dit lant voirscr. jair ende dach als recht is voir allen diegene die ten recht comen willen ende alle voirplicht aff te doin van denselven. Hieraf Gherijt die Vriese is een burge. Voirt Gherijt van den Sloet ende Goeswijn van den Sloet gebrueders ende Gherijt die Vriese ongesceyden hebben geloeft Gherijt Jan ende Dibbout kijnder Dibbouts voirscr. doin te vertyen wanneer sij tot horen mondigen dagen comen op dit lant voirscr. tot behoef des gemeyns convents van Zenwinen voirscr. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende dertyen op ten sonnendach als men singhet in der heyligher kercken Judica. (in dorso) nu. 87
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 121 (Pag. 171)
18-05-1413. Schepenen: Deriic van Weerdenberch en Ghiisbert die Koc
Wij Deriic van Weerdenberch ende Ghiisbert die Koc scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Aelbert En-
gelbertens soin ende heeft vercoft ...
....
.... Wouter van Dornic ...
...
... dusent vierhondert ende dertijen des donredag nae sunte Servaes dach
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1897
30-06-1413. Schepenen: Ghijsbert de Kock en Wouter Hack
Wij Ghijsbert de Kock ende Wouter Hack scepen in Tuijll tugen dat voer ons komen is Jan die Kock Rykoutsz
ende heeft vercoft ende opgedragen ....
.... thien mergen lants also groot ende alsoe cleijn als sij gelegen sijn inden gericht van Nederijnen
buijten dijcks inden gryent tuschen erffgenamen Henricks van Tuijll ende erffg. Rykouts Kocks streckende
van den eenre kyllen totten ander kyllen toe geheiten Oude Diepe Otten van Buren heren Aerntsz van
Buren willner ridders in eenen eijgendom sonder thijns ....
....
.... Ghijsbert die Kock Rykoutsz is een borghe
Doe dit geschiet was Otte van Buren voirsz gaff weder Jan die voersz die voirg. lant in
eenre iaerlixen erffthijns te besitten voir twentich gouden nije Ghelresche gulden ....
.... dusent vier hondert ende derthien dess vrijdach nae sunt Jans
baptist dach nativitatis
Onderdeel van een serie afschriften.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1747-1
26-09-1413. Schepenen van Tuil oorkonden dat Hadewig, weduwe Wouter van Kuelenberg, verkocht heeft, aan Gerit Weggen, voor Gijsbert Hacken Peter Hackenzn: land in Tuil in de Enge en percelen dijk, onder meer op de Luten
Den brief van vier mergen lants
Wij Gheriit van Beeste heer Gheriits zoen van Beeste wilneer ridders ende Wouter Hacke scepen in Tuyl tuyghen dat voir ons comen is Joncfrouwe Hadewich die wijf was Wouter van Cuelenberch met haeren ghecoeren momber ende heefft vercocht ... ... vier
margen lants gelegen in de ghericht van Tuyl in den Enge tusschen Arnt van Bommel an deen sijde, Angneesen Michiels dochter off die ghene .... Gherit Weggen tot behoef Ghijsberts Hacken Peter Hacken zoens ... ... tusschen erffgenamen Dircx van Tuyl ende erfgenamen Margariete van den Werve ....... tusschen in/mi? Gherijt van Beeste voirg. ende
Derick den Rover die totten voirsz. ...
...
... voirt Joffrouwe Kathelijn die wijf was Claes van Haeften Ghijsberts Voichts dochter mit horen ghecoren momber verteech op ...
Kopie inventarisnr 2, 1e deel, folio 129-129v, T 3
Bron: Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg, inv. 2
1414. Schepenen: Ghijsbert van Est, Wouter Hacke
Bron: De Schepenbank van Tuil in de Neder-Betuwe
30-04-1414. Schepenen: Ghijsbert van Est en Wouter Hac
        Gherits van Wijck test. dair nu Jan
        die Greef op woent ..
Wij Ghijsbert van Est ende Wouter Hac scepen in Tuijl tugen dat voir ons
comen is Gherit van Wijck ...
voir sijn ziel ende Geertruijt sijns wijfs Jan Rutgens/Ringhens? soen end Lijs-
betten sijns wijfs een huijs ende een hofstat myt allen horen potinge
....
... tusschen Jan den Groten ende die gemeijn stege ...
... Ghijsbert Hacken tot behoeff der kercmeijsteren der tymmeringe der
kerken van Hijer ...
...
... voir jairgetide ende
memorie Jan Rutgers soins ende Lijsbetten van Drijel sijns wijfs
Gherit van Wijck ende Gheertruijden sijns wijfs ...
...
In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vier-
hondert ende veertijen opten dertichtsten dach inden maent van
Aprille ...
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 28v-29v)
30-04-1414. Schepenen: Ghijsbert van Est en Wouter Hacke
Wij Ghijsbert van Est ende Wouter Hacke scepen in Tuijll
tuijghen dat voir ons comen is Gherit van Wijcke
ende heeft opgedragen ...
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1219 (p. 23-24)
1415. Schepenen: Heynrick Doelvoet Janss., Wouter Hacke
Bron: De Schepenbank van Tuil in de Neder-Betuwe
15-01-1415. Schepenen: Ghijsbert die Koc en Ghijsbert van Est
Wij Ghijsbert die Koc ende Ghijsbert van Est scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Jan Lubbertssoin ende heeft vercoft ende opgedragen voir tyen gauden gulden guet ende geve die hij ghiede dat hem betaelt sijn een stucke lants gelegen in den gericht van Zenwinen in die Hoefackeren tusschen die nonnen van Zenwinen ende die gemeyn stege Heynric van Drompt tot behoef des gemeyns convents van Zenwinen in enen eygendom sonder tijns ende sonder dijcke erfeliken te besitten. Ende Jan voirscr. verteech op dit lant voirscr. ende geloefde dairop doin te vertyen allen diegene die dair mit recht op vertyen sullen ende geloefde oc te waren Heynric voirscr. tot behoef des gemeyns convents van Zenwinen voirscr. dit lant voirscr. jair ende dach als recht is voir allen diegene die ten recht comen willen ende alle voirplicht af te doin van denselven. Voirt Claes Capper verteech op dit lant voirscr. tot behoef des ghemeyns convents voirscr. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende vijftyen des dinxdages nae sunte Ponciaensdach. (in dorso) nu. 102. Zenwynen buten dijcks Hoeffackeren.
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 231-122 (Pag. 172)
06-11-1415. Schepenen: Goeswijn van Vauderic en Goeswijn van den Sloet
Wij Goeswijn van Vauderic ende Goeswijn van den Sloet scepen in Tuel tugen dat voir ons comen sijn Heynric Maeth ende Mechtelt Jacops dochter mit haren gecoren momber ende hebben vercoft ende opgedragen voir achtyen gauden nye Gelressche gulden guet ende geve die sij ghieden dat hem betaelt sijn een hofstat gelegen in den gericht van Zenwinen tusschen Lambert Claessoin ende Rutgher Bluwelssoin Rutgher voirscr. in enen eygendom sonder tijns ende mit dijcke die dair mit recht toe behoert erfeliken te besitten. Ende Heynric Maeth ende Mechtelt mit haren gecoren momber voirscr. vertegen op dese hofstat voirscr. ende geloefden dairop doin te vertyen allen diegene die dair mit recht op vertyen sullen ende geloefden oec te waren Rutgher voirscr. dese hofstat voirscr. jair ende dach als recht is voir allen diegene die ten recht comen willen ende alle voirplicht af te doin van denselven. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert en de vijftyen des woensdages nae Alre Gods Heyligendach. (in dorso) nu. 99 Zenwynen
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 124 (Pag. 173)
30-06-1416. Schepenen: Gheriit van Beesde her Gheriits soin van Beesde wilner ridders ende Ghiisbert die Koc
Wij Gheriit van Beesde her Gheriits soin van Beesde wilner ridders ende Ghiisbert die Koc scepen in Tuel tugen
dat voir ons comen is Jan Jans soin als momber ende wittestich man siins wiifs Gheertruijde ende heeft ver-
coft ende opgedragen voir viif ende tweijntich aude gulden scilde ghenge ende geve die hij ghiede dat hem betaelt
siin die brieve dair desen tegenwordigen brief doirsteken is ende alle tgehaut dier brieve als dair in gescreven
steet alsoe ver als Jan voirsz dair in mit rechte gheerft is Agnieten die wiif was Aelbert Otten soins erffliken
te besitten Ende Jan voirss. verteech op die brieve ende op tgehaut dier brieve voirss. ende geloifde dair op doin te
vertijen alle die gene die van siine wegen dair mit recht op vertijen sullen ende geloofde oec te waren
van siine wegen Agniese voirss die brieve ende tgehaut dier brieve voir jair ende dach als recht is voir
allen die gene die ten recht comen willen ende van siinre wegen alle voirplicht aff te doin van de selven Voirt?
Beatrisse? Rolof Rolofs soins dochter mit horen gecoren momber verteech op die brieve ende op tgehaut dier
brieve voirss tot behoef Agniesen voirss. In orkonde ons litteren gegeven int jair ons heren dusent vierhon-
dert ende tsestyen des des dinsdagh nae sunte Peters ende sunte Pauwels dach
Klik om een foto of scan te zien: Scan  
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1746-3
11-08-1416. Schepenen: Wolfaert van Culenborch en Gherit van Beesde heren Gheriits soin van Beesde [wilner*] ridders
Wij Wolfaert van Culenborch ende Gherit van Beesde heren Gherits soin van Beesde wilner ridders scepen
in Tuel tugen dat voir ons comen is heren Jan Gherits Coeters soin priester ende heeft vercoft ende opgedra-
ghen voir hondert gouden gulden ghenge ende geve die hij ghiede dat hem betaelt sijn yllef hont lants
gelegen inden gericht van Hemert opten uterdiicke tusschen Hubert van Loon ende Aelbert Quekel voirt twe
hont lants gelegen inden gericht voirss. op die voirg. stat tusschen Gheertruyden Hubert Tayen dochter an
beijden sijden Gheertruyden Hubert Tayen dochter voirss. in enen eijgendom sonder tijns ende sonder diicke
erfeliken te besitten ende heren Jan voirss. verteech op dit lant voirss. ende geloefde dair op doin te vertijen allen
die ghene die dair mit recht op verteijen sullen ende geloefde oec te waren Gheertruyden voirss. dit lant voirss.
jair ende dach als recht is voir allen die ghene die ten recht comen willen ende alle voirplicht aff te doin
vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende sestyen des
dinx daghe nae Sunte Laureijns dach.
datering: St. Laurijns dag is op 10 augustus, In 1416 viel dat op een maandag. De dinsdag daarna is dus 11 augustus.
Bron: Het geslacht Mackay van Ophemert en aanverwante geslachten, 1370-1968 (1994), inv. 1396-4
06-10-1416. Akte waarbij Ghijsbert de Koc beslag laat leggen op de goederen van Lijsbeth, weduwe van Bruysten van Herwijnen
Wij Otte van Haeften ridder, Wolfaert van Culenborch, Gherart van Beesde h. Gherarts soin van Beesde wiilner ridders Otte van Haeften
Otten soin, Goeswiin van Vauderic, Ghiisbert die Koc, Alaert van Haeften ende Wouter Hack scepen in Tuel tugen dat wij nae
vraghen des gesworen richters ons heren van Gelren in Tyelreweert dair wij mede inder dingbancken van Tuel te gedinge geseten
waren mit o.....? gueden berade te varen? gehadt eendrechteliken gewiist hebben nae der afwisinge? ende af....inge ende van gebrecke
van der waerscappen van den lande dat hier nae bescreven steet Inden yersten negen mergen lants gelegen inden gericht van Haeften in? der?
broecke in heren Brustiins campe wilner? tusschen heren Brustiins van Herwinen ridder ende Jan Pollart? Item tyen hont lants gelegen inden selven
gericht inden Boter?campe wilner? tusschen Jan Pollart ende Broesken? Goderts soen Item viiftenhalven ....
inden Braecschenckel tusschen wilner? lant der her heyligen geests van Zautbomel ende die Haeftensche zydenwien? Item anderhalve? mergen lan...
inden selven gericht in die St.... tusschen wiln..... die gemeyn stege an deen syde .... van Beesde ....? heren Peter Vosse priester
lant der canonick van Haeften ende lant des heyligen gheests van Zautbomel ...
selven gericht opten Ryetacker wiln.... tusschen mi Otten van Haeften ridder ende lant der canonicke van Haeften Item .....
inden selven gericht opten Ryetacker wiln.... tusschen mi Otten van Haeften ridder an beijden sijden Item ... mergen lants gelegen ...
voirsz inden Sa....schencampe willn... tusschen erfgenamen Coenraet Pollarts ende Ghisebrt .... soin Item den vierde halven mergen ....
gelegen inden gericht van Hellu in die Rijc? wiln.. tusschen Otten Jueden ende Ghiisbert den Joeden Item ....
inden gericht van Hellu inder Vuyencampe? wiln... tusschen die gemeyn stege ende lant onsen vrouwen autaer gesticht in...
Item die heelft van seven mergen lants gelegen inden gericht van Hellu wiln... tusschen heren Bruisten? voirsz ende die Herwiinsche zijdewinde? ...
mergen lants gelegen inden gericht van Hellu after die Laec wiln... tusschen dese voirsz seven mergen lants an deen sijde ...
ende Arnt den Wolf an dander syde wellic voirsz lant heren Bruustiins van Herwinen ridder wilner? vercoft heeft Ghiisbert den Koc ende dair
burgen aff siin Jan van Herwinen heren Bruustiins soin Jan die Stercke Peter die Stercke gebrueders Gheriit Beriis soin Lodewich Maes
soin ende Deriic van Ghenpe Heynrics soin geliic als die scepenbrief van Tuel dien aff ...... die dair op gemaeckt? is ....
lant Ghiisbert den Koc voirsz afgewiist is ende Willem van Haeften soin mijns Otten van Haeften ridders voirsz toegewiist is nae .....
beyder brieve? ende betoen? die wij dair af gesien ende gehoert hebben Soe hebben wij gewijst? dat hem Ghiisbert voirsz verhalen? sal
siin gebrecke vanden waerscappen vanden lande voirsz anden principael vercoper ende burgen? ..... .... sijnre scepe..?
re? brieve voirsz die wij daer aff gesien ende gehoert hebben in/na? alsulken erven ende guede als sij ter dyen tiit hebben ...doe sij die voirsz
lant vercoften ende verborghden ende sij ende hoir erven naemaels gehadt hebben of thans hebben
als ons lantrecht ...
dair nae wij Otte van Haeften Otten soin ende Alaert van Haeften scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is die gesworen bode ons heren van
Gelren in Tyelreweert ende heeft geghiet dat hij gemaent heeft van wegen Ghijsberts Kocs vrauwe Liisbetten die wiif was heren Brustiins
van Herwinen ridders ende erfgenaem heren Brustiins voirsz dair.... mit recht op gheerft is als principael vercoper vanden voirsz lande Jans?
van Herwinen heren Brustiins soin Jan den Starcken Peter den .... gebrueders Gheriit Beris soin Lodewich Maes soin Deriic Heijn-
rics soin van Ghenpe ende erfgenamen? ... ...... ...... .... .... .... ... geerft is als burgen ongesceijden van gebrecke vander waer-
scappen vanden lande van voirsz dat? sij? Ghiisbert voirsz sculdich .... ende geloeft hadden te waren in eenen scepen brief van Tuel geliic
als die inh...? die dair opgemaeckt is Dair na tugen wij dat wij dair over geweest hebben dair Ghiisbert die Koc voirsz.
gericht is overmits den gesworen richter ons heren van Gelren voirsz.? ten? allen recht in alle guets der principael vercoper ende der
burgen voirsz dat gelegen is inder eninge van Tuel ende inden gerichten van Vuern van Herwinen van Hellu van Haeften ende...
van Nederijnen van? ghebrecke vander waerscappen vanden landen voirsz Des braghde ons die richter voirsz? wat dat Ghiisbert
die Koc voirsz mitten voirg. ...... sculdichte doin? we... dair op....den wij ..... dat guet voirsz verbieden sal als recht is ende
dair nae? soe s..el.. Ghiisbert die Koc voirsz vercopen tot onsen lantrecht dit gesciede int jair ons heren dusent vier hondert ende
seestyen? op ons liever vrouwen dach assumptionis dair nae wii scepen van Tuel voirss als Otte van Haeften ende Alaert van Haeften
tugen dat voir ons comen is die gesworen bode voirsz. end eheeft geghiet dat hij verboden heeft als recht is drije sonnendage
te rechter misse uur? inden kercken van Vuurn van Herwinen van Hellu van Haeften ende van Nederijnen alle guets vrouwe Lijsbetten
ende erfgenaemen hebben? .....? voirsz dair dat mit recht opgheeist? is als principael vercoper des lants voirsz ende der burgen voirsz dair
dat mit recht opgheeist? is dat gelegen is anden gerichten van Vuern van Haerwinen van Hellu van Haeften ende van Nederijnen dat
dat te vercopen were? voir ghebrecke vander waerscappen vanden lande voirsz overmits Ghiisbert den Koc voirsz daer nae tugen wij
dat voir ons comen is Ghiisbert die Koc voirsz ende heeft vercoft nae allen formen ende manicken?geliic als ons lantrecht eyscht? ende
wiist alle guets vrouwe Liisbetten ende erfgenamen heren Bruustiins voirsz dair dat mit recht opgeeist opgeerft? is als principael vercoper des
lants voirsz. voir tyen scillinge ghever penninge ende alle guets? Jans? van Herwinen voirsz Jans Stercken Peter Stercken Gheriit Berijs
soins Ludewich Maes soins Deriic van Ghenpe? Gennip ende erfgenamen...? Johannen? siins wiifs dair dat mit recht op gheerft? is als Baatjen? voirsz
voir viif scillinge ghever penninge dat gelegen is inden gerichten van Vuern van Herwinen van Hellu van Haeften ende van Nederijnen
ende dat aldair inden kercken van Vuern van Herwinen van Hellu van Haeften ende van Nederijnen verboden is als recht is ende dat men
aldair .....ich is ende pleghen? te verb...den Ghiisbert Hacken Heijnricksoin te hebben ende te besitten ende die richter? voirsz voirt
an? ons vraghde? wair dat Ghiisbert die Koc voirsz siin? gebrecke dat hij hedde anden principael vercopers des lants ende den
....... voirsz van gebrecke? van der waerscappen vanden ...... voirsz verhalen soude dair op wiisden wij dat hij dat ver-
halen sal ende mach an be...? ende ansthoven? vrouwe Liisbetten ende erfgenamen heren Bruustiins voirsz dair dat mit recht op gheerft
is als principael vercopers des lants voirsz Jans van Herwinen voirsz Jans Stercken Peters Stercken Gheriit Beriis soins Lode-
wich Maes soins Deriics van Ghenpe ende erfgenamen dachelven? voirsz? d... dat mit recht op gheerft is als bungen? voirsz ende bo....
ende? alle guets dat sijnaemac.... hebben ende origen? ......ten ewigen daghen ter tiit toe dat hij tsijn? heeft geliic als ons...
lantrecht eyscht ende wiist In orkonde ons litteren? gegeven int jair ons heren dusent vier hondert ende seestyen des dynxdaghes
nae sunte Remeys? dach
Zegels van Wolfaert van Culenborch, Otte van Haeften Otten soin en Wouter Hack zijn kwijt.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 555-2
1417. Gauthier Hacke, échevin de Tuel (Tuil), 1417: trois pals de vair; au chef chargé de trois marteaux penchés; un filet broch. sur l'écu (Geld.) [Wouter Hacke]
Bron: Sceaux armories des Pays-Bas et des pays avoisinants (Deel 2, pag. 16)
1417. Otto van Haeften Ridder en Hendrik Doelvoet Janssoon schepenen in Tuil getuigen dat Mechteld weduwe Heijman Claessoon etc.
Met een kruisje ervoor als teken dat deze akte vernietigd is.
Bron: Collectie van Spaen, inv. 162 (Archieven Neerijnen)
20-01-1417. Schepenen: Ghijsbert van Esdt en Wouter Hack
Wij Ghijsbert van Esdt ende Wouter Hack scepen van Tuijll tuigen dat voer ons komen is Ot
van Bueren heren Aerntsz van Buren willner ridders ende heeft vercoft ...
.... den brieff daer desen
tegenwoerdigen brieff doersteken is ....... als daer in gescreven steet
Ghijsbert die Kock tot behoeff sijn selffs ende tot behoeff Gheerlichs van Nulant ende Willems
van Wijck erffelicken te besitten ....
.... op sunte agnieten avont
Onderdeel van een serie afschriften.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1747-2
21-01-1417. Akte waarbij Otto van Bueren heer Arntsz. aan Ghijsbert den Koc al het goed, in de eninge van Tuyl gelegen, dat hem en zijn vrouw Arnt aanbestorven is van Willem Koc en diens vrouw, ouders van Arnt, en hetgeen zij zullen erven van hun oom Rolof Koc, overdraagt.
Wij Ghiisbert van Est ende Wouter Hacke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is
Otte van Bueren heren Arnts soin van Buren wilneer ridders ende heeft vercoft ...
... dat hem ende Arnt siinen wive
mit recht anbestorven is ...
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 550
23-03-1417. Schepenen: Heijnric Doelvoet Janss en Wouter Hac
Wij Heijnric Doelvoet Janss ende Wouter Hac scepen in Tuijl tugen
dat voer ons comen is Jan jan Hermans soins soin ende heeft vercoft
ende opgedragen voer vijfhondert gauden geve penninge ....
....
... Alart van Hoy Janss jan Hermanss
erfelicke te besitten ende Jan jan Hermanss voerss. vertheech op die
brive ende tghaut der brive ...
....
... alle voirplicht af te doen vanden selven
..out? {rout?} Bijatrisse Roloff Souwels soens dochter myt horen ghecoren
momber vertheech op die brive ...
...
int jair ons Heren M CCCC ende XVII des dinxdachts nae des
sonnendachts alsmen singet inden heiligen kercken letare ....
Transfix met 17-11-1409 en 30-6-1422.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 6)
23-03-1417. Schepenen: Heijnrick Doelvoet Jans soen en Wouter Hacke
Wij Heijnrick Doelvoet Jans soen ende Wouter Hacke scepen in
Tuijll tuijghen dat voir ons comen is Jan Jan Hermans soens soen
ende heeft vercoft ...
... Alaert van Hoije Jans soen erffeliken te
besitten ...
... des
dynxdages nae des sonnendages alsmen singhet inder heijli-
ghen kercken letare Jherusalem
Transfix met 17-11-1409.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1219 (p. 67-68)
23-11-1417. Schepenen: Ghijsbert van Est en Wouter Hacke
        dit nae bescrevene goet geet paep ende coster{?} aen
        ende met der kerken van Hier nochtant sic mit
        correyten der kerken kercmeijsters
Wij Ghijsbert van Est ende Wouter Hacke scepen in Tuijl tugen
dat voir ons comen is Jan E...n Hubert Gherit Heijnric Dirc et {?} ende
Gheertruit met horen gecoren momber kijnderen Huberts van der {den?} Stege ende
hebben vercoft ....
...
.... mit den enen eijnde aen
die polle tusschen lant scureits? van Hijer ende d’ermen luden van
Hijer aen die een sijde ende Jacop van der Eep? and {?} dander sijde alsoe
ver als ...
...
... Heijnric Doelvoet
Janss in enen eijgendom sonder tijns ende sonder dijck ..
...
... voirt Jan
Leonis ? soen verteech op dit goet ...
In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren M CCCC ende seventijen
op synte Clemens dach ...
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 29v-30)
24-11-1417. Schepenen: Ghijsbert van Est en Wouter Hac
        den anderen brief die paep ende coster dijent
        ende mede die kercmeijsters ...
Wij Ghijsbert van Est ende Wouter Hac scepen in Tuijl tugen dat
voir ons comen is Heijnric Doelvoet Janss ende heeft opgedragen
... voir sijn ziele ende voir ziele Aleij-
ten sijns wijfs was ende voir sijnre kijnderen ende sijnre vriend{?} ziel
den brief dair desen tegenwordigen brief doirsteken is ...
...
... In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren du-
sent vierhondert ende seventijen des anderen daachts op nae synte Cle-
mens dach ...
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 30-31)
1418. Schepenen: Heynrick Doelvoet Janss., Alairt van Hoye
Bron: De Schepenbank van Tuil in de Neder-Betuwe
03-04-1418. Schepenen: Ghijsbert van Est en Heijnrick Doelvoet Janssoen
Wij Ghijsbert van Est ende Heijnrick Doelvoet Janssoen scepen in Tuel tugen
dat voir ons comen siin Otte Hacke Florijs Hollensoen ende Nenne siin suster mit
horen gekoren momber ...
... tusschen mij
Heijnrick voirss. ende erffgenamen Jans van Beesde aen deen sijde ende Jan van Bocho-
ven aen dander sijder . Maes Gerits soen in enen eijgendom sonder thijns / ende vierde
halve roede dijck gelegen inden gericht van Hijer tuschen Gijsbert de Koc Rycouts
soin ende Hubert Hollen erffeliken te besitten ...
... des sonnendaechs nae beloken paesdach
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 117)
14-06-1418. Acte van eigendomsoverdracht ten behoeve van Heynric van Nyewel Roelofsz. van een hof c.a. in Hemert met 7 hont land aldaar op Balchovel. 1418. Met vroegere eigendomsoverdracht. 1386.
Wij Heynric Doelvoet Jans soin ende Alaert van Hoije scepen in Tuel tugen dat voir ons komen is Jan van Litte bastairt
soin Jans van Litte ende heeft vercoft ende opgedragen voir hondert gouden gulden ghenge ende geve die hij ghiede dat hem
betaelt siin den brief dair desen tegenwordigen brief doirsteken is ende alle tghehaut des briefs als dair in gescreven
steet uijtenomen soven hont lants gelegen opten Bollichovel die inden brief gescreven staen dair desen brief doirsteken is
Heijnric van Nijewel Rolofs soin erfeliken te besitten Ende Jan van Litte voirss verteech opten brief ende op tghehaut des
briefs voirss. ende geloefde dair op doin te vertijen allen die gene die van siinre wegen dair mit recht op vertijen sullen
ende geloefde oic te waren van siinre wegen Heijnric van Nijewel voirss. den brief ende tgehaut des briefs voirss. jair ende
dach als recht is voir allen die gene die ten recht comen willen ende van siinre wegen alle voirplicht af te doein vanden
selven uijtgenomen dese soven hont lants voirss. In orkonde onsen litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende
achtijen des dinxdach .... sunte Odulphs? dach
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2868
01-07-1418. Schepenen: Ghijsbert van Est en Heynric Doelvoet Janssoin
Wij Ghijsbert van Est ende Heynric Doelvoet Janssoin scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Gherijt die Vriese ende heeft vercoft ende opgedragen voir twe ende dertich gouden gulden ghenge ende geve die hij ghiede dat hem betaelt sijn die heelft van enen mergen lants seventyen roden lants min gelegen in den gericht van Zenwinen op ten Aelst tusschen Derijc van Blitterswijc ende Gherijt den Vriese voirscr., wollic heelft van den lande voirscr. gelegen is naest Gherijt den Vriesen voirscr. Jan van Litte Ghijsbertssoin in enen eygendom sonder tijns ende sonder dijcke erfeliken te besitten. Ende Gherijt die Vriese voirscr. verteech op die heelft van den lande voirscr. ende geloefde dairop doin te vertyen allen diegene die dair mit recht op vertyen sullen ende geloefde oec te waren Jan van Litte voirscr. die heelft van den lande voirscr. jair ende dach als recht is voir allen diegene die ten recht comen willen ende alle voirplicht af te doin van denselven. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende achtyen op Onser Liever Vrauwenavont Visitatio. (in dorso) nu. 93 Zenwinen op den Alst 1/2 mergen.
Transfix.
Aanhangend: 18-11-1427
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 126-1 (Pag. 174A)
01-07-1418. Schepenen: Ghijsbert van Est en Heynric Doelvoet Janssoin
Wij Ghijsbert van Est ende Heynric Doelvoet Janssoin scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Gherijt die Vriese ende heeft vercoft ende opgedragen voir twe ende dortich gouden gulden ghenge ende geve die hij ghiede dat hem betaelt sijn die heelft van enen mergen lants seventyen roden lants min gelegen in den gericht van Zenwinen opten Aelst tusschen Derijc van Blitterswijc ende Gherijt den Vriesen voirscr. wollic heelft voirscr. gelegen is naest Derijc voirscr. Gherijt van Est in enen eygendom sonder tijns ende sonder dijcke erfeliken te besitten. Ende Gherijt die Vriese voirscr. verteech op die heelft van den lande voirscr. ende geloefde dair op doin te vertyen allen diegene die dair mit recht op vertyen sullen ende geloefde oec te waren Gherijt van Est voirscr. die heelft van den lande voirscr. jair ende dach als recht is voir allen diegene die ten recht comen willen ende alle voirplicht af te doin van denselven. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende achtyen op Onser Liever Vrouwenavont Visitacio. (in dorso) nr. 92 Alst Zenwinen
Transfix.
Aanhangend: 18-11-1427
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 125-1 (Pag. 174B)
18-08-1418. Schepenen: Ghiisbert van Est en Heijnric Doelvoet Jans soin
Wij Ghiisbert van Est ende Heijnric Doelvoet Jans soin scepen in Tuel tugen dat voir ons comen siin heren Otte
van Haeften ridder ende Willem van Haeften heren Otten soin voirg. ende hebben vertegen op viif mergen lants
gelegen inden gericht van Hellu ende op seven mergen lants gelegen inden gericht van Herwinen die men onder
deijlen sal mit Arnts van Drakenborchs erve? was tot behoef Ghiisberts Kocs Willems soins erfeliken te
besitten soe en sullen heren Otte van haeften ende Willem van Haeften voirss. Ghiisbert den Koc voirg. ....
moer? ... oc noch hiinder doin an desen voirg. erve mit gheenrehande? brieven die tot desen dage toe gheghaen
siin die sij van heren Brustiin voirg. {1} hebben alsoe ver als dat voirss. erve bliift? an Ghiisbert de Koc of an sine
erven In orkonde ...licken gegeven int jair ons heren dusent vierhondert ende achtijen des donredagh nae ons
liever vrouwen dach assumptio.
1. er staat verder geen Brustiin in deze acte.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1875
24-08-1418. Schepenen: Heijnric Doevoelt {sic} Jansz en Alart van Hoije
       Joffrou Jutte test.
marge bijschrift: desen mergen lands heeft gegeven Joffrou Jut ende Johannes vanden Weiden? heeft hem? gewisselt? ...
Wij Heijnric Doevoelt {sic} Jansz ende Alart van Hoije scepen in Tuyl tughen
dat voir ons comen is Willem Goesewijn Scenckels soen ende heeft vercoft
...
.... tusschen erffg.
Jans Witten ende Mechtelden Hubers Scoecs dochter Jan Scoeken Hu-
bertsz in enen eijgendom ....
.... Jan van
Asselt ende Heijnric Scenckel Goesewijns soen vertegen op dit lant
....
In orkonde onser litteren gegeven int jair ons heren dusent CCCC ende
achijen op sunte Bartholomeus dach ...
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 2v-3)
24-08-1418. Schepenen: Heijnrick Doelvoet Jans soen en Alart van Hoije
Wij Heijnrick Doelvoet Jans soen ende Alart van Hoije
scepen in Tuijll tuijghen dat voir ons comen is Willem
Goeswijn Schenckelssoen ...
... tusschen erfgenamen Jans Wicken {1} ende Mech-
telden Huberts Scoecs dochter, Jan Scoeck Huberts soen in enen eijgen-
dom ...
... op sunte Bartholomeeus dach
1. In de versie van Inv. 1217: Jans Witten.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1219 (p. 7-8)
09-10-1418. Schepenen: Ghijsbert van Est en Heinrik Doelvoet Jansz
Wij Ghijsbert van Est ende Heinrik Doelvoet Jansz scepen in Tuel tugen dat voir ons
comen is Agnese die wijf was Aerbert Ottensoins mit horen gecoren momber ende heeft opgedra-
gen ende puerlicken om gods wille gegeven voir hoir ziele ende Aelbert hoirs mans ende allen
hoirre kinder vier hont lants gelegen inden gericht van Nederinen op die weijde tuschen erf-
genamen Ghorijs Heinrics soins ende Agnesen voirg. heren Arnde Walwijn priester tot behoef
der kercmeijsteren .......
...
... int jair ons heren dusent vierhondert ende acht thien op
sente Victoers avont
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 77)
1419. Schepenen: Jacop Doelvoet Janss en Gherit Otten soen
       Dit nae bescrevene vervult noch Heijnrics Doelvoets voirss test.
       ende het is den coep brieff ende is mede Margriet
       Doelvoets test.
Wij Jacop Doelvoet Janss ende Gherit Otten soen scepen in Est {sic!} orkonde
dat Otte Hac Otte Hackense heeft gheloeft Gosewijn Volkens tot be-
hoef Margrieten die wijff was Heijnric Doelvoet Janss weert saeck
dat Mergrieten voirss ...
... in Est ...
... tusschen erffg. Heijnrics van Tuijl ende Joffrou Adriaen die wijff
was Heijnrics van Tuijl voirss aen die een side ende Arnt van Tuijl
heren Ghijsbertss ridders aen die anderen side dat van Margrieten wege
met en queem ...
...
... dan geloeft Ote Hac Otte Hac Ottenss voirss Gose-
wijn Volcwijnss ...
...
.... in orkonde onser litteren gegeven int
jair ons Heren dusent vijerhondert ende negentijen
Zonder datum.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 11v-12)
1419. Schepenen: Jan Scoecke, Alairt van Hoye, Otte van Haeften Ottens.
Bron: De Schepenbank van Tuil in de Neder-Betuwe
06-01-1419. Schepenen: Ot van Haeften en Jan Scoeck
        Noch van meer gods van Joffrou voerss
        test. te vervullen als hier nae bescreven staet
        end eirst den coop brief
marge bijschrift: dit bescreven lant heeft in huer Matheus? Claesz ... Dit lant heeft nu Rolof Rueck? in huer ...
Wij Ot van Haeften ende Jan Scoeck scepen on Tuyl tugen dat voer
ons comen is Dirc Goerdts soen ende heeft vercoft ende opgedragen voer
hondert ouden gulden genge ende geven die hi giede dat hem betaelt sijn
dertijen hont lands gelegen inden gericht van Hijer in Hollenweije
tusschen lant synte Victoers autaer gesticht in Synte Peters kerck
tUtrecht ende lant onser lieven vrouwen ende synte Marien Magdalenen
autaer gesticht inden kercken van Tuyl. Jan Goriss tot behoeff Joffrou
Jutten Jan Storms dochter van Weerdenborch in enen eijgendom ....
....
.... ende alle voirplicht af te doen vanden selve
hijer aff Broesken Goedrts {sic: Goerdts?} soen is een burge voert Ode Dirck wijff
voerss verteecht op dit tlant voerss. ....
...
... in orkonde onser litteren gegeven int jair ons
heren M CCC ende XIX opten heiligen dertien dach
N.B. in dit afschrift (welke ouder is) heet de schepen Ot van Haeften, in het afschrift in inv. 1219 heet hij Otte van Haeften Ottensoen. Bovendien wordt in deze betaald met ouden gulden, in de andere met gouden gulden.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 4-4v)
06-01-1419. Schepenen: Otte van Haeften Otten soen en Jan Scoecke
Wij Otte van Haeften Otten soen ende Jan Scoecke sce-
pen in Tuijll tughen dat voir ons comen is Derijc
Goderts soen ende heeft vercoft ende opgedragen
voir hondert gouden gulden genge ende
geve die hij giede hem betaelt sijn / dertijen hont
lants gelegen inden gericht van Hijer in Hollen weijde -
tusschen lant sunte Victoers autaer ...
...
... Jan Gherit soen tot behoeff joncfrouwe Jutten
Jans Storms dochter van Werdenberch in enen eijgendom ...
...
... opten
heijlighen dertijen dach
N.B. in dit afschrift heet de schepen Otte van Haeften Ottensoen, in het afschrift in Inv. 1217 (welke ouder is) heet hij Ot van Haeften. Bovendien wordt in deze betaald met gouden gulden, in de andere met ouden gulden.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1219 (p. 33-34)
15-05-1419. Schepenen: Jan Scoeck en Alart van Hoey
        Den anderen coop brieff
Wij Jan Scoeck ende Alart van Hoey scepen in Tuyl tugen dat voir ons
comen is Jan Scoeck voirss. ende heeft vercoft ....
...
.... joffrou Jutte Jans Storms dochter
van Weerdenborch erffelick te besitten ende ic Jan Scoeck voerss. vertech
opden briefff ...
...
... gegeven int jair
ons heren M.m CCC ende negentyen des maenendages nae synte
Pancraes
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 3)
15-05-1419. Schepenen: Jan Scoeck en Alairt van Hoije
Wij Jan Scoeck ende Alairt van Hoije ...
.... Jan Scoeck voirsz...
... Jutte Jans Storms dochter van Weerdenborch erfeli-
ken te besitten ...
... des manen-
daechs nae sunte Ponciaens dach {1}
Valt op 16-01-1419. Maar dit betreft een kopieerfout, er had moeten staan: "nae sunte Pancraes dach".
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1219 (p. 8)
16-05-1419. Schepenen: Jan Scoeck en Alart van Hoy
        Den dorden die der kerke dient
Wij Jan Scoeck ende Alart van Hoy scepen in Tuyl tugen dat voer
ons comen is Joffrou Jut Jans Storms dochter van Weerdenborch
mit horen gecoren momber ...
... hoere ziele ende voer ziele
Jans Storms hoers vaders Lubburtge hoere moeder Huberts Storms {1}
Jan Scoecs Heynrics van Dorne Mechtelden Huberts Scoecs dochter
ende allen Lubbertgen kynderen die brieve daer desen tegenwordei-
ghen brive dorsteken is ....
...
.... Pelgrum Hac ...
...
... gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert
ende negentyen des dinsdachts nae synte Pancraes dach {2}
1. In de versie van inv. 1219, p. 8 staat: Huberts Scoecs
2. In inv. 1219, p. 8: suntte Ponciaens dach
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 3-4)
16-05-1419. Schepenen: Jan Scoeck en Alart van Hoye
     Dese nae bescreven brieff gheet d’kerken aen
Wij Jan Scoeck ende Alart van Hoye scepen in Tuijl tugen dat voer
ons comen is Jut Jan Storms dochter van Weerdenborch ...
...
...om salicheit wille hoere zielen ende voer zielen Jan Storms
hoers vaders Lubburge hoere moeder Huberts Scoeks Jan Scoecs Henrics
van Dorne ende Mechtelden Huberts Scoets dochter ende allen Lubburg. kijnderen
den d. brief daer desen tegenwordigen brief dorsteken is ...
...
.... Pelgrum Hacken tot behoef der
kercmeisteren de tymmeringe der kercken van Hijer ...
....
... jairlix uutreijken ende gheven aen
weiten brode de anderen dachts nae jairdach den ermen luden
des derps van Hijer voer der gheenre zielen die voerss zijn
...
... In orkonde onser litteren gegeven int jaer ons Heren dusent
vijerhondert ende negentijen des dinxdachts nae Synte Pancraes
dach ...
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 4v-5)
16-05-1419. Schepenen: Jan Scoecke en Alaert van Hoije
Wij Jan Scoecke ende Alaert van Hoije ...
... Jutte Jans Storms dochter
van Werdenborch ....
... voir zijele Jans Storms hores va-
ders Lubborgen horer moeder Huberts Scoecks {1} Jan Scoecs Heijn-
ricks van Doerne ende Mechtelden Huberts Scoecks dochter
ende allen Lubborgem kijnder ...
....
.... des dijnxdages nae sunte Pontiaens dach {2}
1. In inv. 1217, f. 3v: Huberts Storms!
2. Valt op 17-01-1419. In inv. 1217, f. 3v: synte Pancraes dach; de datum hier vermeld is een kopieerfout.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1219 (p. 34-35)
16-05-1419. Schepenen: Jan Scoeck en Alairt van Hoije
Wij Jan Scoeck ende Alairt van Hoije ...
... jonckfrouwe Jutte Jans Storms dochter
van Weerdenborch ...
....
....voir zijelen Jans Storms hores vaders Lubborgen
horers moeder Huberts Scoecs {1} Jan Scoecs Heijnricks van Dorne
Mechtelden Huberts Scoecks dochter ende allen Lubborgen kijnder die
....
dinxdages nae suntte Ponciaens dach {2}
1. In inv. 1217, f. 3v: Huberts Storms!
2. In inv. 1217, f. 3v: synte Pancraes dach; de datum hier vermeld is een kopieerfout.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1219 (p. 8-10)
27-10-1419. Acte van eigendomsoverdracht aan de landcommandeur ten behoeve van de commanderij van Tiel van 4 1/2 hont 3 1/2 roeden land op het Sant buitendijks onder Hemert. 1419. Met vroegere eigendomsoverdrachten. 1400.
Wij Deriic van Weerdenberch ende Goeswiin van Vauderiic scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Lijsbet Lamberts Coelhouwers dochter .... ende heeft veroft ende opgedragen ...
... die brieve dair desen tegenwordigen brief doirsteken
is ende alle tghehaut dier brieve als dair in gescreven steet heren Zweder Kubbinck? lantcommelduer der Balyen
van Utrecht der oerden vanden Duijtschen Huijse ....
...
In orkonde ons litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende negentijen des vridaghes nae den
illef dusent meghdendach
Transfix.
Hangt aan: 28-07-1400
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2884-0.1
27-10-1419. Schepenen: Deriic van Weerdenberch en Goeswiin van Vauderic
Wij Deriic van Weerdenberch ende Goeswiin van Vauderic scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Lijsbette
Lamberts Coelhouwers dochter met horen gecoren momber ende heeft vercoft ...
...
.... In orkonde onsen litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende
negentijen des vridaghes nae den illef dusent meghdendach
Met zegel van Goeswijn
Transfix.
Hangt aan: 29-11-1411
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2886-0.1
27-10-1419. Acte van eigendomsoverdracht aan de landcommandeur ten behoeve van de commanderij van Tiel van 4 1/2 hont land op het Sant buitendijks onder Hemert. 1419. Met vroegere eigendomsoverdrachten. 1397, 1403.
Wij Deriic van Weerdenberch ende Goeswiin van Vauderick scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Lijsbet
Lamberts Coelhouwers dochter mot horen gecoren momber ende heeft vercoft ...
.... die brieve dair desen tegenwordigen brief doirste-
ken is ...
...
..... In orkonde onsen
litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende negentijen des vridaghes nae den illef dusent meghdendach
Zegels af.
Datum vrijwel onleesbaar op de scan maar is te herleiden van inv. 2884.0.1
Transfix.
Hangt aan: 30-06-1403
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2883-0.1
11-11-1419. Schepenen in Est [sic!]: Jacob Doevoet [sic] Janss en Gherit Otten soen
         Margriet Doelvoets test. den irsten coepbrieff
Wij Jacob Doevoet {sic} Janss ende Gherit Otten soen scepen in Est {sic!} orkon-
de dat voir ons comen is Goetscalc Heijnrijcss ende heeft vercoft ende opge-
dragen ...
...
.... inden ghericht van Est ... tusschen erffg.
Heijnrics van Tuijl ende Joffrou Ariaen die wijff was Heijnrics van
Tuijl voerss. aen die een sijde ende Arnt van Tuijl heren Ghijsbrechts
soen van Tuijl ridders aen die ander sijde. Gosewijn Volkenss
tot behoef Margrieten die wijff was Heijnric Doelvoet Janss
sonder dijck ... ... ende Goetscalc
Heijnrics soen verteech op dit lant voerss.
...
.... Gosewijn Volcwijnss tot behoef Mar-
grieten voirgenoemt ...
...
... Ende des is Ot Hac Otte Hacken soen
een waerburge van den lande voerss. In orkonde der litteren gegeven
int jair ons Heren dusent vierhondert ende negentyen op synte Mertens
dach inden wynter ...
Dit is een zeer vreemde eend in de bijt. Er bestaat geen schepenbank van Est. Omdat Est wel onder Tuil valt toch hierbij geplaatst. Zie ook Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1853, anno 1407.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 19v-20)
11-11-1419. Schepenen: Jacop Doelvoet Ians soen en Gherit Otten soen
Wij Jacop Doelvoet Ians soen ende Gherit Otten soen scepen
in Est ...
.... inden gericht
van Est ...tusschen erfgenamen Heijnrics
van Tuijll ende joncvrou Ariaen die wijff was Heijnricks van
Tuijll voirsz. aen die een sijde ende Aernt van Tuijll heren Gijsbrechts
soen van Tuijll ridders aen die ander sijde...
....
.... Margarieten die wijff is Heijnrick Doelvoet Ians
soen ...
...
.... op sunte Martens dach inden
wijnter
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1219 (p. 25)
11-11-1419. Schepenen: Jacop Doelvoet Jans soen en Gherit Otten soen
Wij Jacop Doelvoet Jans soen ende Gherit Otten soen ...
.... dat Otte Hac Otte Hacken soen ...
...
... op sunte Martens dach inden wijnter
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1219 (p. 27-28)
1420. Schepenen: Gosuin van Vaudrick en Henric Daelvoet Jansz
Bron: Schepenen van het oude Thule nu Tuil in de jaren 1336-1482
1420. Schepenen: Heynrick Doelvoet Janss., Otte van den Oever Goeswijnss
Bron: De Schepenbank van Tuil in de Neder-Betuwe
10-01-1420. Schepenen: Gheryt van Beesde her Gherytssoen van Beesde wilner ridders en Wouter van Dornick
Wij Gheryt van Beesde her Gherytssoen van Beesde wilner ridders ende Wauter van Dornick schepen in Tuel tugen dat voor ons comen is Jan Hacke die Rover ende heeft vercocht ende opgedraegen voor tweyntich goude gulden genge ende geve die hij ghiede dat hem betaelt sijn, thijns thien guede aude vleemsche cleyken ende seven penningen gever penningen ghenge ende geve of ander guet payment in geliker weerde alle jaer ewelicken op Sinte Lambertsdach te betaelen uyt eenre hoffstadt daer Mechtelt Keyen ende hoir kynder op wonen, gelegen in den gericht van Zenwijnen tusschen Arnt Becke ende Wauthan Wauthanssoen Willem den Rover Jan Hacken soen voirn. erfelycken ende ewelycken jaerlicx te heffen ende te boeren te hebben ende te besitten. Ende Jan Hacken voirscr. verteech opten thijns voirn. ende geloeffde daerop doen te vertijen allen diegene die daer mit recht op vertijen sollen ende geloeffde oyck te waeren Willem den Rover voirscr. den thijns voirscr. jaer ende dach als recht is voor alle diegene die te recht commen willen ende alle voorplicht aff te doen van denselven. In orkonde onser letteren. Gegeven int jaer ons Heeren dusent vierhondert ende tweyntich des woensdages na den heylighen Dertiendach. Accordeert mitten originaelen besegelden brieff. Quod attestor H. van Zoerendoncq notaris 1615
Transfix.
Aanhangend: 12-08-1464
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 230-234-1 (Pag. 176)
11-02-1420. Schepenen: Wouter van Dornic ende Willem van Heze
Wij Wouter van Dornic ende Willem van Heze scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Ghijsbert Huberts Bluwelssoin ende heeft vercoft ende opgedragen voir vijftich gouden gulden ghenge ende geve die hij ghiede dat hem betaelt sijn die heelft van eenre hofstat, gelegen in den gericht van Zenwinen tusschen die joncfrauwen van Zenwinen ende Jan van Eyndoven bastart Rutgher Huberts Bluwelssoin in enen eygendom sonder tijns ende mit alsulken dijcke als dair mit recht toe behoert erfeliken te besitten. Ende Ghijsbert voirscr. verteech op die heelft van der hofstat voirscr. ende geloefde dair op doin te vertyen allen diegene die dair mit recht op vertyen sullen ende geloefde oec te waren Rutgher vorscr. die heelft van der hofstat voirscr. jair ende dach als recht is voir allen diegene die ten recht comen willen ende alle voirplicht af te doin van denselven. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende tweyntich des sonnendages nae sunte Scolasticas dach. (in dorso) Zenwynen nr. 85
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 128 (Pag. 177)
05-03-1420. Schepenen: Goeswiin van Vaudic [sic!] en Heijnric Doelvoet Jans soin
Wij Goeswiin van Vaudic {sic!} ende Heijnric Doelvoet Jans soin scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Arnt
van den Berge Jacops soin ende heeft vercoft ...
een huijs ende een hofstat haudende acht hont lants mit alle siinre tymmeringen
potingen ende toebehoren gelegen inden gericht van Hijer op Cukelreberge tusschen die gemeijn stege ende den
broecgreve Agnesen Hermans dochter van Langelen in enen eijgendom ...
.... dusent vierhondert ende tweijntich des dinxdages nae des sonnendagh als men singhet in den heijligen ...
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1263-1
05-03-1420. Schepenen: onbekend.
Koop en opdraghtsbrief van hondert goude gulden, voor een huis en hofstat, houdende acht hondt lants met alle sijne timmeringen en potingen en toebehooren gelegen in den gerichte van Hier op Enkeleberge tussen die gemeijne stege en Agnes Hermans dochter van Langelen; tijns vrij. uijt dit lant is daer nae een erftijns betaelt jaerlijck op St: Martensdach in den winter, een oude Engelse nobel die de Coningh Edward heeft doen munten of ander goede paijement.
In't jaer 1420 des dingsdaeghs nae den sonnendagh als men singt in de kercke reminiscre
Dit is 1 van 2 afschriften die voorkomen in inv. 1221. Dit is zeer waarschijnlijk een samenvatting van een acte in inv. 1263. Het regest van inv. 1263 luidt: "Eigendomsbewijs voor de kerk van Neerynen van een huis en hofstede van 8 morgen land te Hyer op Cukelenberge, afkomstig van Beatrix, weduwe van Symon Dericksz., 1432. Met oudere brieven van 1420 en 1426".
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1221 (afschrift)
01-08-1420. Schepenen: Ghijsbert van Est en Heijnric Doelvoet Janss
        den brieff die d’kerken dient
marge bijschrift: Item dit voirbescrevene lant heeft in hueren Dirc Hermansz? voir ij alde ...
Wij Ghijsbert van Est ende Heijnric Doelvoet Janss scepen in Tuijl
tugen dat ick Heijnric Doelvoet voirss heb gegeven ...
... voir sijn ziel ende voir Aleijten sijn
wijffs ziell ...
...
Jan heren tot Broechusen ende tot Weerdenborch ...
...
... In or-
konde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vijerhondert
ende tweijntich des sonnendachts nae synte Peters dach ad
vincula ...
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 11-11v)
15-08-1420. Schepenen: Heijnric Doelvoet Jans soin en Otte vanden Oever Goeswiins soin
Wij Heijnric Doelvoet Jans soin ende Otte vanden Oever Goeswiins soin scepen in Tuel tugen dat voir ons
comen is Fije die wiif was Ghiisbert Hacke ....
.....
.... Alaert
van Hoije erfeliken te besitten ...
...
... dusent vier hondert ende tweijntich op ons liever vrouwen dach assumptio
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1228-3
15-08-1420. Schepenen: Heijnric Doelvoet Janss ende Ot vanden Over Gosewijns soen
            den dorden coep brieff
marge bijschrift: Item op dessen voorsc. hostat woent Gherit Aertsz ....
Wij Heijnric Doelvoet Janss ende Ot vanden Over Gosewijns soen scepen in
Tuijl tugen dat voir ons comen is Fije die wijff was Ghijsbert Hacken
mit horen ghecoren momber ende ...
...
... Alart van Hoye erffeliken
te besitten ...
...
... in orkonde onser litteren gegeven int jait ons Heren dusent
vierhondert ende tweijntich op onser lieven vrouwen dach assumptio ...
Afschrift van: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1228-3
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 8)
15-08-1420. Heijnrick Doelvoet Jans soen en Otto van den Oever Goeswiins soen
Wij Heijnrick Doelvoet Jans soen ende Otto van den Oever Goeswiins
soen scepen in Tuijll tughen dat voir ons comen is Fije die wijff was
Ghijsbert Hacken mit horen gekoren momber ende heeft vercoft ....
....
... op onser liever vrouwen
dach assumpcio
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1219 (p. 80-81)
16-08-1420. Schepenen: Heijnric Doelvoet Jans soin en Otte vanden Oever Goeswiins soin
Wij Heijnric Doelvoet Jans soin ende Otte vanden Oever Goeswiins soin scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is
Fije die wiif was Ghiisbert Hacken ...
.... een hofstat gelegen inden gericht van Hijer ...
... Alaert van Hoije ...
...
vierhondert ende tweijntich des anderen daechs nae onser liever vrouwen dach assumptio
Volgens de inventaris is de datum 15-8-1420, maar volgens mij 1 dag later.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1228-4
16-08-1420. Schepenen: Heijnric Doelvoet Janss en Ot vanden Over Gosewijnss
       den vierden coepbrieff bijschrift: van een anderen hofstat
Wij Heijnric Doelvoet Janss ende Ot vanden Over Gosewijnss scepen
...
... int jair ons Heren dusent vijerhondert ende tweijntich
des anderen dachs nae onser lieven vrouwen dach assumptio ...
Afschrift van: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1228-4
Volgens de inventaris is de datum 15-8-1420, maar volgens mij 1 dag later.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 8-8v)
16-08-1420. Schepenen: Heijnrick Doelvoet Jans soen en Otto van den Oever Goeswiins soen
Wij Heijnrick Doelvoet Jans soen ende Otto van den Oever Goeswiins soen
scepen in Tuijll tughen dat voir ons comen is Fije die wijff was Gijsbert
Hacken mit horen gekoren momber ende heeft vercoft ....
...
... die gemeijnt geheijten Den Polle ....
... des anderen dages
nae onser liever vrouwen dach assumpcio
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1219 (p. 81)
03-09-1420. Schepenen: Heijnric Doelvoet Janss en Otte van den Oever Gosewijnss
        Heijnric Sanderss testament dair
        nu op woent Heijnric van Malsen ...
Wij Heijnric Doelvoet Janss ende Otte van den Oever Gosewijnss
scepen in Tuijl tugen dat voir ons comen is Heijnric Sanderss
ende heeft geloeft Ghijsbert Hac tot behoef der kercmeijsteren der tymme-
ringe der kerken van Hijer ....
...
... in hair getijde Heijnric Sanderss
ende Berthen? sijns wijfs was alstoes onsteken ende bornende hou-
wen drije wasskarssen ..
...
tot jairgetide Heijnrics ende Berthen? sijns wijfs ...
...
...... in orkonde onser litteren gegeven int jair ons
Heren dusent vijerhondert ende tweijntich des dinxdach nae
Gielis dach ...
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 33-34)
09-09-1420. Schepenen: Heijnric Doelvoet Janss en Otte van den Oever Gosewijnss
        Jan van Assels Testament
Wij Heijnric Doelvoet Janss ende Otte van den Oever Gosewijnss scepen
in Tuijl tugen dat voir ons comen is Jan van Assell ende heeft op-
gedragen ...
... geheijten Witcops campe tusschen
Willem van Nulant ende erffg. Jan Scoken Willem Hacken tot behoef
der kercmeijsteren der tijmmeringen der kerken van Hijer ...
...
.... Jans van Asselen ...
... etc...
....
.... in orkonde onser litteren gegeven int jair ons
Heren dusent vierhondert ende tweijntich des anderen dachs nae
onser Lieven Vrouwen dach nativitas ...
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 17v)
09-09-1420.
Wij Heijnrick Doelvoet Jans soen ende Otte van den Oever Goes-
wijns soin scepen in Tuell ...
.... Jan van Assell {Asselt?} ....
.... inder gericht van Hijer ...
... tusschen Willem van Nulant ende erfgenamen Jan Scoecke
...
... des anderen daghes nae onser liever vrou-
wen dach nativitas
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1219 (p. 72-74)
21-09-1420. Schepen: Arnt van Drakenborch en Heijnric Doelvoet Jan soin
Wij Arnt van Drakenborch ende Heijnric Doelvoet Jan soin scepen in Tuel tugen
dat Peter die Stercke ende heren Otte van Asperen ende van Vueren ridder ongesceijden heb-
ben geloeft Ghiisbert den Koc twe ende negentich ende een halve gauden ...
.... ghenge ende geve of ander
guet payment in geliker weerde op sunter Mertijns dach inden wynter ...
... op sunte Matheus dach
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 558-1
02-11-1420. Schepenen: Heijnric Doelvoet Jans soen en Otte van den Oever Goeswinus soin
Wij Heijnric Doelvoet Jans soen ende Otte van den Oever Goeswinus soin scepen in
Tuel tugen dat Deriic Goderts soin ende Jan van Malsen ongesceijden hebben ghe-
loeft Ghiisbert den Koc seven aude gulden scilde ...
... int jair ons heren dusent vier
hondert ende tweijntich op alre zielen dach
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 558-2
05-12-1420. Schepenen: Heijnric Doelvoet Janss en Wouter Hac
          her Anthonis testament
marge bijschrift: Item hijer th... op Art van Hoeck
Wij Heijnric Doelvoet Janss ende Wouter Hac scepen in Tuijl
tugen dat voir ons comen is Hildewair die wijf was
Arnts van den Hoeck mijt horen gecoren momber Gherit
Arnt Heijnric ende Margriet mijt horen gecoren momber
kijnderen Hildewaren vorss. ende hebben vercoft ...
...
... een huijs ende een hostat
mit allen sijner tijmmeringe ...
... inden gericht van Nederijnen tusschen
Alart van Weerdenborch ende die gemeijn straet her An-
thonis Lambertsz prijester cureijt der kerken van Hijer
in enen eijgendom ...
...
Hildewair ende Margriet mijt horen gecoren momberen Gerit
Arnt Heijnric vorss vertegen op dit goet vorss. ende ...
...
... in orkonde onsser litteren gegeven
int jair ons Heren dusent vijerhondert ende tweijntich op
synte Claes avont
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 42v-43v)
17-12-1420. Schepenen: Gherit van Beest heren Gherits soen van Beesde wilner Ridders en Ghijsbert van Est
        desen nae bescreven brieff is noch van Heijnric voirss
        test. ende irst den coip brieff vanden naebescreven goij
Wij Gherit van Beest heren Gherits soen van Beesde wilner Ridders
ende Ghijsbert van Est scepen in Tuijl tugen dat voir ons comen
Gherit Salomons soen ende vercoft ende opgedragen ...
...
.. inden Calffhorninck?
tusschen Jan van Weerdenborch ende Mathias Doelvoet Heinric
Doelvoet Janss in enen eijgendom ..
... ende Gherit Doelvoet Janss voirss Salomonss soen
verteech op dit lant voirss ....
.... ende gelofden
oeck te waren Heijnric Doelvoet vorg. .....
....
.... voirt Maess Gheritss
verteech op dit lant voirss tot behoeff Heijnric Doelvoet voirss
in orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vijer-
hondert ende tweijntich des dinxdachts nae sijnte Lucyen dach ..
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 11)
17-12-1420. Schepenen: Gerit van Beesde heren Gerits soen van Beesde wilner ridders en Ghijsbert van Est
Wij Gerit van Beesde heren Gerits soen van Beesde wilner ridders ende
Ghijsbert van Est scepen in Tuijll ...
.... Gerijt Salomons soen ende heeft vercoft ...
.... tusschen Jan van Weerdenborch ende Matheus
Doelvoet, Henrick Doelvoet Jans soen in eenen eijgendom ...
... Ende Gherit vorscreven {1} Salo-
mons soin verteech ...
... ende geloefde oeck te waren Heijnrick Doelvoet ...
...
.... Voirt
Maes Gherits soen verteech op dit lant voirss tot behoef Heijnricks
Doelvoets voirss. ....
... dusent vyerhondert ende tweijntich des dinxdages nae
suntte Lucien dach
1. Dit woord is aangedikt (overgeschreven, gecorrigeerd?).
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1218 (f. 4v)
18-12-1420. Schepenen: Ghijsbert van Est en Heynric Doelvoet Janssoin
Wij Ghijsbert van Est ende Heynric Doelvoet Janssoin scepen in Tuel tugen dat wij dairover geweest hebben dair Gherijt Doelvoet soin mijns Heynrics voirscr. als een erfgenaem Aleyten sijnre moder mit enen verhalle dat nu Heynric voirscr. gewijst is op Jan Zweymen van ghebrecke dat ic Heynric voirscr. hadde van negendenhalven auden gulden en Vrancrijcschen scilt ghenge ende geve gelijc als die scepenbrieve van Tuel dairaf inhauden die dairop gemaect sijn. Ghericht is overmits den gesworen richter ons heren van Gelren in Tyelreweert tot allen recht in vercregen guede erfgenaem Jan Zweymen ende erfgenaem Agnesen sijns wijfs als een huys ende een hofstat mit allen sinen potingen ende toebehoren, gelegen in den gericht van Zenwinen tusschen die gemeyn stege an deen syde ende die joncfrauwen van Zenwinen an dander syde ende erfgenaem Besselen van Dromel an deen eynde ende Heynric van der Molen an dander eynde alsoe ver als dit voirscr. guet erfgenaem Jans Zweymen ende erfgenaem Agnesen voirscr. overmits dode Jans ende Agnesen voirgen. mit recht anbestorven is ende hem mit recht toebehoert. Dairnae tugen wij dat voir ons comen is Gherijt Doelvoet voirscr. ende heeft vercoft als een erfgenaem voirscr. nae allen formen ende manieren gelijc als ons lantrecht eyscht ende wijst dit voirscr. erve ende guet voir tyen scillinge ghever penninge Huge Boudewijnssoin te hebben ende te besitten. Ende dat alsoever als Gherijt Doelvoet voirscr. als erfgenaem voirscr. totten voirscr.verhalle mit recht gerecht is ende hem dat mit recht toebehoert. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende tweyntich des woensdages nae sunte Luciendach. (in dorso) Zenwynen nr. 80
Transfix.
Aanhangend: 20-12-1420
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 130-1 (Pag. 179)
19-12-1420. Schepenen: Ghijsbert van Est en Heynric Doelvoet Janssoin
Wij Ghijsbert van Est ende Heynric Doelvoet Janssoin scepen in Tuel tugen dat wij dairover gheweest hebben dair nae onsen vonnisse Huge Boudewijnssoin nae yngehaut sijnre scepenre brieve van Tuel ingesettet is overmits den gesworen richter ons heren van Gelren in Tyelreweert tot allen recht in een huys ende een hofstat mit allen sijnre potingen ende toebehoren gelegen in den gericht van Zenwinen tusschen die gemeyn stege an deen syde ende die joncfrouwen van Zenwinen an dander syde ende erfgenaem Besselen van Dromel an deen eynde ende Heynric van der Molen an dander eynde,welc voirscr. erve ende guet Gherijt Doelvoet vercoft heeft Hughen voirscr. gelijc als die scepenbrieve van Tuel dair af ynhauden die dair op gemaect sijn. Ende die richter voirscr. verboet enen yegeliken den aenvanc van den voirscr. erve ende guede op sijn lijf ende op sijn guet hij en deedt mit wille Hughen voirscr. of hij en mocht dat doin mit enen beteren recht dan Huge voirscr. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende tweyntich des donredages nae sunte Luciendach. (in dorso) Zenwynen nr. 94
Transfix.
Aanhangend: 20-12-1420
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 129-1 (Pag. 180)
20-12-1420. Schepenen: Ghijsbert van Est en Heynric Doelvoet Janssoin
Wij Ghijsbert van Est ende Heynric Doelvoet Janssoin scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Huge Boudewijnssoin ende heeft vercoft ende opgedragen voir tyen pont ghever penninge die hij ghiede dat hem betaelt sijn den brief dair desen tegenwordigen brief doirsteken is ende alle 'tghehaut des briefs als dairin gescreven steet Gherijt Doelvoet soin mijns Heynrics voirscr. erfeliken te besitten. Ende Hughe voirscr. verteech op ten brief ende op 'tghehaut des briefs voirscr. tot behoef Gherijts Doelvoets voirs. ende geloefde van sijnre wegen alle voirplicht af te doin van denselven. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende tweyntich des vridages nae sunte Lucien dach.
Transfix.
Hangt aan: 18-12-1420
Aanhangend: 01-04-1421
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 130-2 (Pag. 181)
20-12-1420. Schepenen: Ghijsbert van Est en Heynric Doelvoet Janssoin
Wij Ghijsbert van Est ende Heynric Doelvoet Janssoin scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Hughe Boudewijnssoin ende heeft vertegen op ten brief dair desen tegenwordigen brief doirsteken is ende op alle 'tghehaut des briefs als dairin gescreven steet tot behoef Gherijts Doelvoets1soin mijns Heynrics voirscr. erfeliken te besitten. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende tweyntich des vridages nae sunte
Luciendach.
Transfix.
Hangt aan: 19-12-1420
Aanhangend: 01-04-1421
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 129-2 (Pag. 182)
1421. Schepenen: Ghijsbert van Est, Heynrick Doelvoet Janss
Bron: De Schepenbank van Tuil in de Neder-Betuwe
1421. Johan Hacke van den Polle en Gijsbert van Est schepenen van Tuijl tuigen etc.
1e van 3 transfixen die blijkens een + voor de aantekening vernietigd zijn. Zie ook 1421 en 1423.
Bron: Collectie van Spaen, inv. 162 (Archieven Neerijnen)
1421. Gerrit van Beesde H. Gerritzoon van Beesde Ridder zaliger en Heinrick Doelvoet Janszoon schepenen in Tuijl etc.
2e van 3 transfixen die blijkens een + voor de aantekening vernietigd zijn. Zie ook 1421 en 1423.
Bron: Collectie van Spaen, inv. 162 (Archieven Neerijnen)
01-04-1421. Ingevoegd vanwege ontbrekende pagina in de transcriptie. Vermoedelijk betreft dit de overdracht van nr. 129-2 aan "Ghijsbert Hacken tot behoef des ghemeyns convents der nonnen van Zenwinen". Zie ook nr. 130-3 op deze datum.
Transfix.
Hangt aan: 20-12-1420
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 129-3 (Pag. 183)
01-04-1421. Schepenen: Ghijsbert van Est en Heynric Doelvoet Janssoin
Wij Ghijsbert van Est ende Heynric Doelvoet Janssoin scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Gherijt Doelvoet soin mijns Heynrics voirscr. ende heeft vercoft ende opgedragen voir tyen pont ghever penninge die hij ghiede dat hem betaelt sijn die brieve dair desen tegenwordigen brief doirsteken is ende alle 'tghehaut dier brieve als dairin gescreven steet Ghijsbert Hacken tot behoef des ghemeyns convents der nonnen van Zenwinen erfeliken te besitten. Ende Gherijt Doelvoet voirscr, verteech op die brieve ende op 'tghehaut dier brieve voirscr. ende geloefde dairop doin te vertyen allen diegene die van sijnre wegen dair mit recht op vertyen sullen ende geloefde oec te waren van sijnre wegen Ghijsbert voirscr. tot behoef des ghemeyns convents voirscr. die brieve ende 'tghehaut dier brieve voirgen. jair ende dach als recht is voir allen diegene die ten recht comen willen ende van sijnre wegen alle voirplicht af te doin van denselven. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende een ende tweyntich opten yersten dach in der maent van aprille.
Transfix.
Hangt aan: 20-12-1420
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 130-3 (Pag. 184)
02-04-1421. Schepenen: Ghiisbert van Est en Heijnric Doelvoet Jans soin
Wij Ghiisbert van Est ende Heijnric Doelvoet Jans soin {1} scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is
die gesworen bode ons heren van Gelre ....ende heeft gegiet dat hij gemaent heeft
van wegen Ghiisberts Kocs Nelle Broenis dochter van vijf ende tweijntich aude gauden Engel-
sche nobelen ...
....dusent vierhondert ende een ende tweyntich des woensdages nae beloken paesdach {2-4-1421} Dair nae wij Heijnric Doelvoet voirsz ende Wolfaert van
Culenborch scepen in Tuel ....
.... dusent vierhondert ende een ende tweyntich des dinx-
dages nae sunte Urbaens dach {27-5-1421}
1. Kleine beschadigingen in de aanhef.
Twee verschillend gedateerde teksten in 1 charter.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1704-1
02-05-1421. Ghijsbert van Est en Henrick Doilvoit schepenen van Thuel – Transport van Jan Alard zoons zoon van een hofstad etc. in ’t gericht van Neerijnen ten behoeve van Gijsbert [doorgestreept: Gerrit] Cock ridder en zijn zoon Willem. 1421, vrijdag na St Philips en Jacobs dag.
De bron van deze aantekening is onbekend.
Bron: Collectie van Spaen, inv. 162 (Archieven Neerijnen)
27-05-1421. Schepenen: Heijnric Doelvoet voirsz en Wolfaert van Culenborch
Wij Ghiisbert van Est ende Heijnric Doelvoet Jans soin {1} scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is
die gesworen bode ons heren van Gelre ....ende heeft gegiet dat hij gemaent heeft
van wegen Ghiisberts Kocs Nelle Broenis dochter van vijf ende tweijntich aude gauden Engel-
sche nobelen ...
....dusent vierhondert ende een ende tweyntich des woensdages nae beloken paesdach {2-4-1421} Dair nae wij Heijnric Doelvoet voirsz ende Wolfaert van
Culenborch scepen in Tuel ....
.... dusent vierhondert ende een ende tweyntich des dinx-
dages nae sunte Urbaens dach {27-5-1421}
1. Kleine beschadigingen in de aanhef.
Twee verschillend gedateerde teksten in 1 charter.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1704-1
28-05-1421. Schepenen: Wolfaert van Culenborch en Heijnric Doelvoet Jans soin
Wij Wolfaert van Culenborch ende Heijnric Doelvoet Jans soin scepen in Tuel tugen dat
voir ons comen is Jan Goeswiins soin ende heeft vercoft ...
.... den brief dair desen tegenwordigen brief doir-
steken is ....
.... Ghiisbert den Koc erfeliken te besitten ....
.... dusent vierhondert ende een ende tweyntich des woensdaghes nae sunte Urbaens dach
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1704-2
10-06-1421. Schepenen van Tuil oorkonden dat Aarnt Vastraatszn verkocht heeft aan Peter Vose, priester, kanunnik kerk van Haaften: land in Tuil.
Schepenen: Wolfaert van Culemborch en Henric Doelvoet Jansz
... land in Tuil, tussen erfgen. Diriec? Rover en erfgenae die wiif was Jans van Ceps...
Kopieën inventarisnr 1, folio 144v, b inventarisnr 2, 1e deel, folio 129v, T 4
Zie ook inventarisnr 743
Bron: Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg, inv. 1
20-07-1421. Schepenen: Heynric Doelvoet Janssoin en Herman Hacke scepen in Tuel
Wij Heynric Doelvoet Janssoin ende Herman Hacke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Lijsbette Jansdochter van Ryeningen mit horen gecoren momber,ende heeft vercoft ende opgedragen voir hondert gouden gulden ghenge ende geve die sij ghiede dat hoir betaelt sijn seven hont lants ge1egen in den gericht van Hemert opt Overbeempt tusschen den hertoge van Gelren ende lant der tymmeringen der kercken van Hemert item enen mergen lants,gelegen in den gericht voirscr, opten Gulden Langher tusschen Rutgher Willemssoin ende lant des Heyligen Gheests van Hemert Jacop Derijc Smeetssoin in enen eygendom mit thijns mit recht dairuyt te betalen ende mitten dijcke die dair mit recht toebehoert erfeliken te besitten. Ende Lijsbette mit horen gecoren momber voirscr. verteech op dit lant voirscr. ende geloefde dairop doin te vertyen allen diegene die dair mit recht op vertyen sullen ende geloefde oecke te waren Jacop Derijcssoin voirscr. dit lant voirgen. jair ende dach als recht is voir allen diegene die ten recht comen willen ende alle voirplicht aff te doin van denselven. Hieraff Jan Derijcssoin is een burge. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende een ende tweyntich des sonnendages nae sunte Mergarietendach.
Transfix.
Aanhangend: 23-10-1431
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 131-1 (Pag. 185)
03-08-1421. Schepenen: Ghijsbert van Est en Heijnric Doelvoet Janss
         den anderen brieff die der kercken dient
Wij Ghijsbert van Est ende Heijnric Doelvoet Janss scepen in Tuijl
tugen dat voir ons comen is Heijnric vorss. hebbe gegeven
puerliken ende sijmeliken om Godts wille voir mijn ziel ende voir
ziele Aleijte mijns wijfs was wilner den brief dair desen
tegenwoirdigen brief dorsteken is ende allet tghehaut des briefs als
dair in gescreven steet Jan heer tot Broeckhusen ende tot
Weerdenborch tot behoef der kercmeijsteren der tijmmeringe der kercken van Hijer
...
... twe pont jairs
die Jan die Koc beseten? ende gegeven had den selven autaer uit sijnre
lande gelegen tot Hijer ...
...
... dat jair-
getide Aleijten vorss ende misse doen ...
..
voir ziele
mijns Henrics ende Aleiten vorss. In orkonde onsser litteren gegeven int jair
ons Heren dusent vierhondert ende eenendetweijntich des sonnen-
dachts nae synte Peters dach ad vincula ...
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 34v-36)
03-08-1421. Schepenen: Ghijsbert van Est en Heijnrick Doelvoet Jans soen
Wij Ghijsbert van Est ende Heijnrick Doelvoet Jans soen
scepen in Tuijll tughen dat ic Heijnrick Doelvoet voirss.
hebbe gegeven ....
.... voir Aleijten sijns wijfs was ...
.... Jan here tot Broeckhuijsen
ende tot Weerdenberch ....
...
... dusent vyer hondert ende een ende tweijntich des son-
nendaghes nae sunte Peters dach ad vincula
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1218 (f. 5)
03-08-1421. Schepenen: Ghijsbert van Est en Hanrick Doelvoet Jans soen
Wij Ghijsbert van Est ende Hanrick Doelvoet Jans soen scepen in
Tuijll tughen dat ick Heijnrick Doelvoet voirsz.
....
voir zijele Aleijte mijns wijfs was ....
...
...des sonnendages nae sunte Peters dach ad
vincula
Transfix bij 17-8-1412.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1219 (p. 56-57)
17-08-1421. Schepenen: Otte van Haeften Otten soin en Gherit van Beesde heer Geriits soin van Beesde wilner ridders
Wij Otte van Haeften Otten soin ende Gherit van Beesde heer Geriits soin van Beesde wilner ridders ...
... comen sijn Zibert Gaderts soin Gheriit ...rens soin Ghiisbert Arnts soin ende Claes die Jode ...
...
op den sonnendages nae sunte Laurens dach
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1222-3
18-09-1421. Schepenen van Tuil oorkonden dat Peter Vose, priester, kanunnik kerk van Haaften, geschonken heeft, aan Gijsbert Hacken, voor kartuizers: akte van 1421 juni 10 (regestnr 737)
Schepenen: Henric Doelvoet Jansz & Herman Hacke
Kopieën inventarisnr 1, folio 144v, b inventarisnr 2, 1e deel, folio 129v, T 4

Waterland als woestijn, door J.G.M. Sanders, pag. 69:
Volgens de vijftiende-eeuwse afschriften dateren twee akten van 18 september 1431, de derde van 18 september 1421. We zijn bij deze laatste uitgegaan van een verschrijving van de kopiist, maar met zekerheid is dit niet vast te stellen omdat het origineel ontbreekt.
Bron: Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg, inv. 1
21-09-1421. Schepenen: Ghiisbert van Est en Heijnric Doelvoet Jans soin
Wij Ghiisbert van Est ende Heijnric Doelvoet Jans soin scepen in Tuel tugen dat voir ons comen siin Arnt
van Ghestel Heijnric van Ghestel ende Mechtelt Claes dochter mit horen gecoren momber ...
...
.... Godert den Wicken erfeliken te besitten ...
...
.... int jair ons heren dusent vier
hondert ende een ende tweijntich des sonnendages nae sunte Lamberts dach
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1222-4
02-11-1421.
Wij Ghiisbert van Est ende Heijnric Doelvoet Jans soin scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Godert die Wicke
ende heeft vercoft ....
.....
... Lameijnsen/Laureijnsen? Vrancken
soin erfeliken te besitten ...
...
... dusent vierhondert ende een ende tweijntich des sonnendachs nae alreg..ds heijligen dach
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1222-5
1422. Schepenen: Gysbert van Est en Wouter Hack
Bron: Schepenen van het oude Thule nu Tuil in de jaren 1336-1482
1422. Schepenen: Gysbert de Cock en Wouter Hack
Bron: Schepenen van het oude Thule nu Tuil in de jaren 1336-1482
1422. Schepenen: Ghijsbert van Est, Wouter Hacke, Arent die Koc van Opijnen
Bron: De Schepenbank van Tuil in de Neder-Betuwe
11-04-1422. Akte van overdracht van een rente uit een huis te Hier voor de opbouw van de kerk aldaar, met last van een uitkering aan de armen, 1422. Met een oudere brief van 1407, en een akte waarbij dit huis door kerkmeesters wordt aangekocht voor kosterswoning, 1481.
Wij Ghiisbert van Est ende Wouter Hack scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Jan Ghorijs
soin ende heeft opgedragen ende ... ... gegeven den brief dair desen tegenwordigen brief
doirsteken is ende alle tgehaut des briefs als dair in gescreven steet alsoe ver als hij dair toe ghe-
recht is Heijnric Doelvoet als kercmeister der tymmeringhen der kercken van Hijer tot behoef der
kercmeisteren? der tymmeringe der kercken van Hijer die altoes? .... erfeliken te besitten ...
Jan Ghoriis soin voirss. verteech opten brief ende op tgehaut des briefs voirss. ende geloefde dair op doen
te vertijen allen die gene die van siinre wegen dair mit recht op vertijen sullen ende geloefde oec te
waren van siinre wegen Heijnric voirg. tot behoef der kercmeisteren? voirss. die altoes inder? tiit? ...
den brief ende tgehaut des breifs voirss. jair ende dach als recht is voir allen die gene die ten recht
comen willen ende van siinre wegen alle voirplicht aff te doen van den selven In aldusdanighen? voir-
warden ende manieren dat die kercmeisteren? voirss. die altoes inder tiit? ... ...
ende gheven? sullen? tijen vla..?placken die ... brief gescreven staen dair desen brief doirsteken is
aen broede off an vleijsch off an vissche ende dair sullen sij jairlix deijlen den armen luden in den
dorpe van Hijer geliic den voirss. kercmeisteren? dat niit/mit? ende oiverliic? drinck? wesen Item soe sullen die
selve kercmeister die ander? ... jairlix uijtreijken den cureijt? der kerck van Hijer ... ...
h.... die inden brief gescreven staen dair desen brief doirsteken is Ende dair van sal die cureijt?
voirss. die altoes? inder tiit? is .... ..... brief Willem? den Bruijnen? ende Wilems Bruijnen
voirss/wiif? Heijlwigen ende hoir kiender ende dair? bidden? voir hoir ziele geluc? hij ... ....
ende doet? bidden die hem inder memorie ....
daer geliic? als voirss. is Dat? sulic .... die kercmeister... voirss. die inder tiit siin gh.... die ....
... den armen luden van Hijer geliic den anderen ghelde voirss. In orkonde ... ... gegeven
int jair onsen Heren dusent vierhondert ende twe enden twijntich opten heyligen paeschavont
Klik om een foto of scan te zien: Scan  
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1221-2
11-04-1422. Schepenen: Ghijsbert van Est en Wouter Hac
         Den anderen die der kerken dijent
Wij Ghijsbert van Est ende Wouter Hac scepen in Tuijl tugen dat voir
ons comen is Jan Goriss ende heeft opgedragen ...
...
... Heijnric Doelvoet als kercmeister der tijmmeringe der
kerken van Hijer ...
...
... aen brode of aen vleijsche of aen vissche ...
...
... Item soe sullen
die selve kercmeijsterendie altoes inder tijt sijn jairlijx uijtreiken den
cureit der kerken van Hijer vijer tijns hoenre die inden brief
gescreven staen dair desen tegenwordigen brief doirsteken is Ende dair
voir sal die cureit die altoes inder tijt is noemen inden {inder?} memorie
brief Willem den Brunen ende Willems Brunen wijf Heijlwigen ende
hair kijnderen ende doen bidden voir hoir zielen ...
...
... in orkonde onsser litteren gegeven
int jair ons Heren dusent vijerhondert ende tweendetveijntich opten
heijligen paesavont ..
Transfix bij 24-07-1407.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 39-39v)
11-04-1422. Schepenen: Ghijsbert van Est en Wouter Hacke
Wij Ghijsbert van Est ende Wouter Hacke scepen in Tuijll
tughen dat voir ons comen is Jan Ghorissoin ....
...
... opten heijlighen Paesavont
Transfix bij Aº 1407.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1219 (p. 40-41)
26-05-1422. Schepenen: Ghijsbert van Est en Wouter Hacke
...Ghijsbert van Est ende Wouter Hacke
.... mijns Ghijsberts voirsz. ende Aleijten mijns wijfs
.... des anderen daghes nae sunte Urba-
ens dach dat was des dinxdaechs voir pinxterdach
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 2)
23-06-1422. Schepenen: Wolfaert van Culenborch en Wouter Hacke
Wij Wolfaert van Culenborch ende Wouter Hacke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen siin Jan van Gamberen
Willem Loef als momber ende wittestich man siins wiifs Lisbette ende Ghiisbert Hacke bastart soin Ghiisberts Kocs
ende hebben vertegen op die brieve dair desen tegenwordigen brief doirsteken is ende op alle tghehaut dier
brieve als dair in gescreven steet Ende op alsulke tymmeringe als getymmert is op die hofstat die inde ....
...pach brief gescreven steet dair desen brief doirsteken is tot behoef Vranck Deriics soins erfeliken te be-
sitten In orkonde ons litteren gegeven int jair ons heren dusent vierhondert ende twe ende tweyntich op sunte
Jans avont baptist nativitas
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1746-4
24-06-1422. Schepenen: Wolfaert van Culenborch en Wouter Hacke
Wij Wolfaert van Culenborch ende Wouter Hacke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Vranck
Deriics soin ende heeft vercoft .....
... Ghiisbert Hacke bastart
soin Ghiisberts Kocs erfelike te besitten ...
...op sunte
Jans dach baptiste nativatas
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1746-5
30-06-1422. Schepenen: Art die Cock van Opinen en Wouter Hack
       den vierden die d’kerken dyent
Wij Art die Cock van Opinen ende Wouter Hack scepen in Tuil tugen
dat voer ons comen is Alart van Hoy ende heeft gegeven om godts
wille voer sijn siele Corstinen sijns wijffs siel sijns vaders
ende sijnre moeder hoers vaders ende hoere moeder sielen die brive
daer desen tegenwordighen briefs doersteken is ende allet tghaut
der brive als daer in ghescreven steet Heijnric Doelvoet Janss als
kercmeister der timmeringe der kerken van Hijer die altoes ...
...
.... ende nae hoere beiden doden soe
sullen die voerss kercmeisteren den voerss weit aen gebacken broet
gheven als voerss is opten selven dach dat sij sterven dat is te
verstaen een malderen? broets opten dach dat Alart voerss sterff voer
sijn siel ende een malderen? weits opten dach dat Corsten voerss sterff
...
... in orkonde onsen litteren gegeven int jair ons Heren dusent
vijerhondert ende tweendetveyntich des dinxdachts nae Synte Jans dach
Transfix met 23-3-1417.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 6v-7)
30-06-1422. Schepenen: Art die Kock van Opinen en Wouter Hac
         den vijfften die der kerken aen geet ...
marge bijschrift: ...
Wij Art die Kock van Opinen ende Wouter Hac scepen in Tuul tugen
dat voir ons comen is Alart van Hoye ende heeft gegeven voir sijn
ziele om godtsswille voir Corstijn sijns wijffs ziele sijns vaders
ende sijnre moeder zielen die brieve ....
...
... etc...
....
In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent
vijerhondert ende tweendetveijntich des dinxdachts nae synte
Jans dach baptists nativitas ..
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 8v-10)
30-06-1422. Schepenen: Arnt die Koc van Opijnen en Wouter Hacke
Wij Arnt die Koc van Opijnen ende Wouter Hacke scepen in Tuell
tughen dat voir ons comen is Alaert van Hoije ende heeft gege-
ven omme goeds wille voir zijn zijele Corstinen sijns wijfs zijele sijns
vaders ende sijne moeder / hores vaders ende hoires moeder zijelen
die brieve dair desen tegenwoirdighe brijeff doirsteecken is ...
...
... des dinxdaghes nae
sunte Jans dach baptist nativitas
Transfix met 23-3-1417.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1219 (p. 68-69)
30-06-1422. Schepenen: Aernt die Koc van Opijnen en Wouter Hacke
Wij Aernt die Koc van Opijnen ende Wouter Hacke scepen in Tuijll
tughen dat voir ons comen is Alaert van Hoije ....
.... voir Corstijn sijns wijfs zijele ....
...
... des dinxdages nae sunte Jans dach
baptist nativitas.
Transfix bij 16-8-1420.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1219 (p. 81-83)
07-07-1422. Schepenen: Arnt die Kock van Oppijnen en Ghijsbert die Koc
Wij Arnt die Kock van Oppijnen en de Ghijsbert die Koc schepen in Tuel tugen dat voor ons comen is heren Jan van der Sloot priester als proost van Zenwijnen ende van wegen des gemeyns convents der nonnen van Zenwinen ende heeft uytgegeven een hoffstadt houdende twee hont lants gelegen in den gerichte van Zenwijnen tusscben die gemeyn stege aen deen sijde ende lant der joncfrauwe van Zenwinen allomme Sander Jacopssoen in enen erfeliken tijnse te besitten jaerlicx voor twee goude hollantsche schilde gwilhelmus schilde ghenge ende geve of voer ander guet payment in geliker weerde alle jaer opten heyligen Paesdach den gemeynen convent der nonnen van Zenwinen te betalen. Wellic thijns voirscr. weert zaec dat hij alle jaer ewelicken opten voirscr. termijn der betalinge nyet betaelt en were dan so salder alle daghe daernaest comende een peen van enen gueden vleemschen grooten opten voirscr. tijns wassen wellic peen tegader mitten tijns voirscr. dat gemeyn convent der nonnen voirscr, uten voirscr. lande verhaelen zullen ende moghen wanneer sijs nyet !anger beyden en willen. Ende heren Jan van der Sloet als proost voirscr. ende van wegen des gemeyns convents voirscr. heeft gelooft Sander voirscr. dese voirscr. hoffstadt ewelicken te waeren voor allen diegene die ten recht commen willen voor den tijns voirscr. Die rasuer "Sander" loven wij goet. In orkonde onser letteren. Gegeven int jaer ons Heeren dusent vierhondert ende twee ende twentich op Sunte Keliaensavont. Accordeert mit sijnen originaelen besegelden brieff. Quod attestor H. van Zoerendoncq notaris 1615
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 232 (Pag. 186)
13-08-1422. Schepenen: Ghijsbert die Koc en Wouter Hacke
Wij Ghijsbert die Koc ende Wouter Hacke scepen in Tuell tugen dat voir
ons comen is Aleijt die wijff was Ghijsberts van Est mit horen gekoeren momber ende
heeft opgedragen ende om goeds wille gegeven voir hoir zijele Gijsberts sie-
le van Est ende Yden ziele van Est hoire dochter dertijen hont lants ge-
legen inden ghericht van Hijer in die Peeckdelle tusschen Jan Sammel ende
lant scureijts der kercken van Nederijnen Ghijsbert Hacken als kercmeijster der
tymmeringe der kercken van Nederijnen ...
...
..... des donredages nae
sunte Laureijns dach
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 115-116)
17-08-1422. Schepenen: Ghysbert die Koc en Wouter Hacke
Wij Ghysbert die Koc ende Wouter Hacke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Wil-
lem die Ridder van Est ende heeft opgedragen ende gegeven omme gods wille voir sijn zijele
die helft van vier mergen lants gelegen inden ghericht van Nederinen op die Tyewelen
tuschen Gerijt van Coten ende Hubert Hollen of die gene die daar mit recht lant gelegen
sijn Ghijsbert Hacken als kerckmeijster der tymmeringhe der kercken van Nederinen
......
... des manendages nae onser liever vrouwen
dach assumption
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 4-5)
28-12-1422. Schepenen: Wouter Hacke en Goeswijn Hackaert
Wij Wouter Hacke ende Goeswijn Hackaert scepenen in Tuijll tugen dat voir ons comen
is Hadewich die wijff was Jans van Berne mit horen gecoren momber ende heeft ge-
loft Jan Leonis soen tot behoeff der tafelen des heyligen geeste van Zautbomell
thijns enen gouden arnhemschen gelresschen Rijnssche gulden die weert is een ende tweyn-
tich vlaemsche groet genge ende geve off ander guet payment in geliker weerde
opten paesdach naestcomende na dode Hadewigen voirss. ende dair na alle jair ewe-
licken opten paesdach te betalen uyt anderhalve mergen lants gelegen inden gerecht van
Tuijl op die Verchden tusschen Hadewigen voirss. ende Willem van Tyell Ende Hadewich
voirss. heeft geloefft Jan Leonis soen voirss. tot behoeff der tafelen des heyligh geestes
voirss. den voirss. thijns eweliken te waeren voir allen die gene die ten recht komen willen
uyten voirss. lande In orkonde onse letteren Gegeven int jair ons heren dusent vierhon-
dert ende drije ende tweijntich des dynxdages nae den heyligen korsdach
Datum: aanvankelijk foutief gedateerd in 1423, maar vanwege het gebruik van de Kerststijl moet het een jaar eerder zijn.
Klik om een foto of scan te zien: Microfilm  
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (Pag. 226)
1423. Wolter Hacke en Gosewijn Hackaert schepenen in Tuil etc.
3e van 3 transfixen die blijkens een + voor de aantekening vernietigd zijn. Zie ook 1421 (2x).
Bron: Collectie van Spaen, inv. 162 (Archieven Neerijnen)
02-05-1423. Schepenen: Wouter Hacke en Goeswijn Hackaert
Wij Wouter Hacke ende Goeswijn Hackaert scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is joncfrouwe Berthe Derijcsdochter Uter Oesterwijc nonne tot Zenwinen ende heeft opgedragen enen halven mergen lants gelegen in den gericht van Zenwinen in die Maet tusschen Jan den Wuesten ende joncfrauwe Jutten Jans Stormsdochter van Weerdenberch voirt anderhalven mergen lants gelegen in denselven gericht in die voirscr. stat tusschen joncfrauwe Marien van Tuel nonne tot Zenwinen ende lant Sanmeycs der kercken van sunte Lamberts tot Hemert voirt enen mergen lants gelegen aldaer op den Hoefackeren tusschen lant des gemeyns convents van Zenwinen an beyden syden heren Jan van den Sloet profst tot Zenwinen tot behoef des gemeyns convents der nonnen van Zenwinen in enen eygendom sonder tijns ende sonder dijcke erfeliken te besitten. Ende joncfrauwe Berthe voirscr. verteech op dit lant voirscr. ende geloefde dairop doin te vertyen allen diegene die dair mit recht op vertyen sullen ende geloefde oec te waren heren Jan voirscr. tot behoef des gemeyns convents voirscr. dit lant voirgen. jair ende dach als recht is voir allen diegene die ten recht comen willen ende alle voirplicht af te doin van denselven. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende drye ende tweyntich opten sonnendach als men singhet in der Heyligher Kercken Cantate. (in dorso) nr. 103 Zenwinen 1/2 mergen in die Mait noch 1 1/2 mergen ende 1 mergen butendijcks den Hoeffacker
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 132 (Pag. 187)
01-06-1423. Schepenen van Tuil oorkonden dat Margriet, weduwe Peter Hakker, verkocht heeft aan Peter Vos, priester, kanunnik kerk van Haaften: land in Tuil in Hacken Enge en perceel dijk.
Schepenen: Wouter Hack & Goeswijn Hackaert
Kopieën inventarisnr 1, folio 144, a inventarisnr 2, 1e deel, folio 129, T 2
Zie ook regestnr 747 en 817
Bron: Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg (Reg. 746)
01-06-1423. Schepenen van Tuil oorkonden dat Margriet, weduwe Peter Hacken Henrijkszn, beloofd heeft aan Peter Vos, priester, kanunnik kerk van Haaften: indien het in akte van 1423 juni 1 (regestnr 746) beschreven land uitgewonnen zou worden, hem koopsom ervan terug te betalen
Wij Wouter Hacke ende Goeswijn Hackart scepenen in Tuijl tughen dat voir ons comen is Margriet die wijf was Peter Hacken Henrijcx zoens ende ...
Kopie inventarisnr 2, 1e deel, folio 129, T 3
Bron: Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg (Reg. 747)
23-06-1423. Schepenen: Wouter Hacke en Otte van den Oever Goeswinus soin
Wij Wouter Hacke ende Otte van den Oever Goeswinus soin scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Yde die
wiif was Wemmers Claes soins mit horen gecoren momber ende heeft vercoft ...
...
.... op een hofstat gelegen inden gericht van Hemert inde Vrijt
hof tusschen Jan van Weerdenberch ende der ghemeijne stegen Claes Wemmers soin horen soin in enen
eijgendom ...
...
jair ons heren dusent vierhondert ende drij ende tweijntich opten heijlige Jans avont
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1895-3
1424. Schepen: Goeswyn Hackert
Bron: Schepenen van het oude Thule nu Tuil in de jaren 1336-1482
26-04-1424. Akte waarbij jonkvrouw Jutte, weduwe van Hubert van Mijnen, overdraagt aan Ghijsbert de Koc van Neerynen c.s. hetgeen haar aanbestorven is van Aleyt, weduwe van Heynric van Ranst
Wij Goeswiin Hackaert ende Ghiisbert Deriics soin scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is joncfrouwe Jutte die wiif
was Huberts van Mynnen mit horen gecoren momber ende heeft vercoft ende opgedragen voir dusent g..den nobel ghenge
ende geve die sij ghiede dat hoir betaelt siin alle alsulcke versterf ende guet rede ende onrede als hoir anbestorven is
ende anbestorven mach van dode joncfrouwe Aleyten die wiif was Heijnrics van Ranst ende mede alsulke guede
als Heijnric van Ranst in tuchten besittet die hoirre beijder geweest siin Ghiisbert den Koc van Nederijnen ende
Hughman uten Weerde in enen eijgendom ....
....
.... des anderen
daghes nae sunte Marcus dach ewangeliste
Met zegel Ghiisbert Deriicsz
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 557
13-06-1424. Schepenen: Deriic van Weerdenberch en Jan die Koc van Opynen
Wij Derijc van Weerdenberch ende Jan die Koc van Opynen scepen in Tuel tugen dat voir ons comen sijn Mechtelt die wijf was Zeghers Symonssoins mit horen gecoren momber Symon Zegher Adam ende Willem mit horen gecoren momber kijnder Zeghers Symonssoins ende hebben vercoft ende opgedragen voir vijftich pont ghever penninge die sij ghieden dat hem betaelt sijn die brieve dair desen tegenwordigen brief doirsteken is ende alle 'tghehaut dyer brieve als dairin gescreven steet Jan Lodewichssoin tot behoef joncfrauwe Berthen Uter Oesterwijc nonne tot Zenwinen erfeliken te besitten. Ende Mechtelt ende Willem mit horen gecoren momber voirscr. Symon Zegher ende Adam voirgen. vertegen op die brieve ende op 'tghehaut dier brieve voirscr., ende geloefden dairop doin te vertyen allen diegene die van hoirre wegen dair mit recht op vertyen sullen ende geloefden oec te waren van hoirre wegen Jan voirscr. tot behoef joncfrouwe Berthen voirscr. die brieve ende 'tghehaut dier brieve voirscr. jair ende dach als recht is voir allen diegene die ten recht comen willen ende van hoirre wegen alle voirplicht af te doin van den selven. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende vier ende tweyntich dinxsdages nae den heyligen Pinxstdach.
Transfix.
Hangt aan: 29-06-1404
Aanhangend: 14-07-1426
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 106-4 (Pag. 188)
05-10-1424. Hier geplaatst bij wijze van een later 'afschrift'.
Pro Memorie:
Scepen Genth Boshuijs qd Baers de Weert als gemechtichde van Marten van Hoorenbeeck bekende van Jacob Henricksz, Jhelis Jansz ende Seger Hanricksz ontfangen to hebben die summa van tachtentich gulden in afflossinge van eenen tijnsbrieff inhaldende eenen Engelsen nobel eertijts bekent aen Joffraue Jutta Jans Storms dr van Werdenburch, slaende op twee mergen op Senwenden ende Martini verschijnende vanden jaere 1424 des donredaechs post Remigij. Consenterende dat den selven opten signaete duergeslaegen sall worden.
{zonder datum, ca. 12 mei 1619}
Donderdag na Beate Remigij = 5-10-1424.
Bron: Hoge Bank van Tuil (ORA), inv. 1247 (f. 14)
17-10-1424. Schepenen: Heijnric Doelvoet Jans soin en Otte van den Oever Goeswiins soin
Wij Heijnric Doelvoet Jans soin ende Otte van den Oever Goeswiins soin scepenen in Tuel tugen dat voir ons comen
is Heynric Scoecke Hubers soin ende heeft vercoft......
..... Ghiisbert den Koc van Nederijnen erfelick te besitten ....
... dinxdach nae sunte Gallen dach
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1735-3
14-11-1424. Schepenen: Heynrick Doelvoet Jansz en Goeswijn Hackair
Wij Heynrick Doelvoet Jansz ende Goeswijn Hackair scepen in Tuel ...
... Jan heer van Broechusen ende van Weerdenburch als collatoer tot Hier, Wouter
Hacke ende Gerijt Holle als kerckmeester tot Hier ....
... des dinx-
daechs nae sinte Martijns dach inden wynter
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 5)
15-11-1424. Schepenen: Heynrick Doelvoet Jansz en Goeswijn Hackaert
Wij Heynrick Doelvoet Jansz ende Goeswijn Hackaert scepen in Tuel tugen dat voir
ons comen is Ghijsbert Hacke bastairt soin Ghijsberts Kocs als kercmeester der tymmeringen
der kercken van Nederijnen .... ende heeft uut ge-
geven een hofstat .... inden ghericht van Hier tuschen
die ghemeen straet ende lant der kercken van Hier Godert Petersz in eenen jairlixschen
erfthijns te besitten ....
...
... ende dese
voirsz thijns salmen jairlix gheven en betalen altoes voir ziel ende memorie Rycouts
Kocs ende joncfrouwe Lijsbetten sijns wijfs ende hoijrre kijnder In oirkonde onse litteren
..... des wo-
ensdages na sinte Martijns dach inden wijnter
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 17)
1425. Schepenen: Wouter Hacke, Alaert van Heye [Hoye]
Bron: De Schepenbank van Tuil in de Neder-Betuwe
09-04-1425. Schepenen: Wouter Hac en Alart van Hoij
        Heijnrics van Romd testament {1}
{marge bijschrift:} Item desen bescreven tijns betaelt Goesen van Romd Claess ende dat erff is Gossen vorss
Wij Wouter Hac ende Alart van Hoij scepen in Tuijl tugen dat voir
ons comen is Heijnric van Romd ende heeft gegeven ende opgedragen ende
geloeft Claes van Romd tot behoef der kercmeijsteren ...
...
... inden gericht van Hijer
in die Langeblocken {Langevlocken?} tusschen Gerit Scoeck ende Peter den Genten?
...
... in orkonde onsser litteren gegeven int jair ons Heren
dusent vijerhondert ende vijveendetweijntich des anderen dages
nae den heijligen paesdach ...
1. Rumpt
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 38v)
09-04-1425. Schepenen: Wouter Hack en Alaert van Hoije
Wij Wouter Hack ende Alaert van Hoije scepen in Tuijl tugen
dat voir ons comen is Heijnrick van Rombde ende heeft
gegeven ....
...
ende vive ende tweijntich des anderen daghes nae den heijligen
paesdach
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1219 (p. 53)
08-08-1425. Schepenen: Wouter Hacke en Ghiisbert Deriics soin
Wij Heijnric Doelvoet Jans soin Wouter Hacke ende Alart van Hoye scepen in Tuel tugen dat voir den gesworen richter ons heren van Gelre in Tyel-
reweert ende voir ons comen is Jan die Wrede ende ende heeft geclaghet over joncfrouwe Liisbetten ende joncfrouwe Marie dochteren Ghiisberts Kocs
van Nederijnen over horen momber of wye se mit recht beraut? worden sal of mach dat sij hem sculdich siin ellic bij sonder viif hondert gouden
Engelsche nobel ...
...
.... dit gesciede int
jair ons heren dusent vierhondert ende vive ende tweijntich opten tyenden dach inder maent van aprilis {10-4-1425}. Dair nae wiij Heijnric Doelvoet Wouter
Hacke Alaert van Hoye Deriic van Weerdenberch Arnt van Haeften Otte van Haeften Otten soin ende Ghiisbert Deriics soin scepen in Tuel tugen
dat voir den gesworen richter voirsz dair wij mede inder dingbancken van Tuel te gedinge geseten waren ende voir ons comen is Jan die Wrede ...
.... dit gesciede int jair ons heren dusent vierhondert ende vive ende tweyntich opten vyer
ende tweyntichsten dach inder maent ban aprilis {24-4-1425}. Dair nae wij Heijnric Doelvet Jans soin Wouter Hacke Alaert van Hoye Deriic van Weer-
denberch Arnt van Haeften Otte van Haeften Otten soin Ghiisbert Deriics soin ende Arnt van Drakenborch scepen in Tuel tugen dat voir den
gesworen richter voirsz dair wij mede inder dingbancken van Tuel ...
... dit gesciede int jair ons heren dusent vierhondert ende vive ende tweyntich
opten achtende dach inder maent van meye {8-5-1425}. Dair nae wij Heijnric Doelvoet Jans soin Wouter Hacke Alaert van Hoye Deriic van Weerdenborch
Ghiisbert Deriics soin ende Arnt van Drakenborch scepen in Tuel tugen dat ... {22-5-1425}.
Dair nae wij Wouter Hacke ende Ghiisbert Deriics soin scepen in Tuel tugen dat wij dair over geweest hebben dair Jan die Wrede ... {de vrijdag na st Baptist Nativitas = 29-6-1425}. Dair nae wij Wouter Hacke ende Ghiisbert Deriiics soin scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is die
gesworen bode voirsz ende heeft gegiet dat hij verboden heeft als recht is drye sonnendage te rechter misse tijt inden kercken van
Nederijnen van Hyer van Herwinen van Hellu ende van Haeften alle guets joncfrouwe Liisbetten ende joncfrouwe Marien voirsz dat gelegen
is inden gerichten van Nederijnen van Hyer van Herwinen van Hellu ende van Haeften dat dat te vercopen wer?voir dit ... Dair nae tugen wij dat voir ons comen is Jan die Wrede voirsz ende heeft ver-
coft nae allen formen? ende manieren geliic als ons lantrecht eyscht ende wiist alle guets joncfrouwe Liisbetten ende joncfrouwe Marien
voirsz .... {8-8-1425}.
N.B. 6 verschillend gedateerde actes in 1 charter!
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1767-1
09-08-1425. Schepenen: Wouter Hacke en Ghiisbert Deriics soin
Wij Wouter Hacke ende Ghiisbert Deriics soin scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Jan Goeswiins soin ende heeft vercoft
...
.... alle tghehaut des briefs als dair in gescreven steet, Ghiisbert den Koc van Nederijnen tot behoef joncfrouwe
Adryaens siinre dochter erfeliken te besitten ...
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1767-2
02-12-1425. Schepenen: Wouter Hacke ende Alart van Heije
Wij Wouter Hacke ende Alart van Heije {1} scepen in Tuel tugen
dat voir ons comen is Dirck Heymerts soin ...
... tusschen Gijsbert Dericks
soen ... heren Anthonus Lambertssoen
pryester ...
... dusent vyer hondert ende vive
ende tweyntich des sonnendaghes nae sunte Andryes dach
1. Hoije
Zie 10-2-1428
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1218 (f. 1)
15-12-1425. Schepenen: Wouter Hacke en Alaert van Hoye
Wij Wouter Hacke ende Alaert van Hoye schepen in Tuil tugen dat voor ons comen is joncfrauwe Ocke die wijff was Derycs van den Wercken heren Zweeders dochter van Weerdenberchs wilneer ridders met hoeren gecoren momber ende heeft vercocht ende opgedraegen voor hondert aude gulde schilde ghenge ende geve die sij ghiede dat hoir betaelt sijn thijns acht goude overlensche rijnsche gulden ghenge ende geve off ander guet payment in geliker weerde die gemaect sijn voor datum des brieffs alle jaer ewelicken op Sint Jacopsdach Jan den Koc van Opijnen te betaelen uyt elleffehalven mergen lants alsoo groot ende alsoo cleyn als sij gelegen sijn in den gericht van Zenwijnen geheyten dEend tusschen den dijcke aen d'een sijde ende die kille aen d'ander zijde ende Zeger van der Potten beneden ende Eccrim Duys boven wellic thijns voirscr. weert saecke dat hij alle jaer ewelick opten voirscr. termijn der betalinge nyet betaelt en were dan soo salder alle daege daernaest comende een peen van eene guede vleemscher placken opten voirscr. thijns wassen ende gaen wellick peen tegader metten thijnse voirscr. Jan die Koc van Opijnen erfelicken te besitten te hebben uten voirgen. lande verhalen zal ende mach wanneer hiis nyet langer beyden en wille van denselven Jan de Koc van Opijnen erfeliken te besitten te hebben ende opten voirscr. termijn te heffen altoos ende te boeren. Ende jonckfrauwe Ocke mit hoiren gecoren momber voirscr. verteech opten thijns voirscr. ende geloeffde daerop doen te vertijen allen diegene die daer mit recht op vertijen sullen ende geloeffde oyck te waren Jan den Koc van Opijnen voirscr. den thijns voirscr. jaer ende dach als recht is voor allen diegene die ten recht comen willen ende alle voorplicht aff te doen van denselven. In oirconde onser letteren. Gegeven int jaer ons Heeren duysent vierhondert ende vive ende twintich des saterdaghes nae Sinte Luciendach. daccordt deser copije metten originaelen besegelden brieff attesteert Henrick van Zoerendoncq oipenbaer geadmitteerde notaris toirconde H. van Zoerendoncq notaris 1615
Transfix.
Aanhangend: 30-07-1426
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 225-1 (Pag. 189)
1426. Schepenen: Wouter Hacke en Alaert van Hoye
Bron: Schepenen van het oude Thule nu Tuil in de jaren 1336-1482
1426. Wouter Hacke en Allart van Hoije schepenen van Tuil.
Met een kruisje ervoor als teken dat deze akte vernietigd is.
Bron: Collectie van Spaen, inv. 162 (Archieven Neerijnen)
26-02-1426. Schepenen: Otte van Haeften Ottensoin en Wouter Hacke
Wij Otte van Haeften Ottensoin en de Wouter Hacke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Heynric van den Polle ende heeft vercoft ende opgedragen voir sesse hondert gouden gulden ghenge ende geve die hij ghiede dat hem betaelt sijn anderhalven mergen ende seventyendehalve rode lants gelegen in den gericht van Zenwinen in den Stert tusschen Heynric van Ranst an deen syde lant des abdes ende convents van Sunte Marienweerde ende Rolof Hacken an dander syde item vijff hont ende acht ende dertich roden lants gelegen in den gericht voirscr. in Smalencampe tusschen Ghijsbert Hacken Ottensoin ende Jan Derijcssoin item twe hont ende vier ende twentich roden lants gelegen in denselven gericht in die voirscr. stat tusschen die gemeyn stege an deen syde Ghijsbert Hacken voirscr. Jan Derijcssoin ende Hubert Janssoin an dander syde item sevendehalf hont ende vierdehalve rode lants gelegen in denselven gericht in die Maet tusschen Sander Jacopssoin ende Heynric van Welderen item drye mergen een hont ende tyen roden lants gelegen in denselven ghericht in die voirscr. stat tusschen die nonnen van Zenwinen ende Sander Jacopssoin item dordenhalven mergen ende acht ende veertich roden lants gelegen in den gericht voirscr. in die voirscr. stat tusschen Heynric van den Polle ende die nonnen van Zenwinen item seven hont ende tyen roden lants gelegen in denselven gericht opten Nedersten Wynnert tusschen erfgenaem Zeghers Symonssoins ende die nonnen voirscr. item seven hont lants,gelegen in den gericht voirscr. opten Oversten Wynnert tusschen Sander Jacopssoin ende joncfrauwe Jutten Jans Storme dochter van Weerdenberch heren Jan van den Sloet profst van Zenwinen tot behoef des ghemeyns convents der nonnen van Zenwinen in enen eygendom sonder tijns ende sonder dijcke uytgenomen twelff roden dijcs gelegen in den gericht van Zenwinen bij die Drye Wyelen die totten voirscr. lande mit recht toebehoren erfeliken te besitten. Ende Heynric van den Polle voirscr. verteech op dit vercofte lant voirscr. ende geloefde dairop doin te vertyen allen diegene die dair mit recht op vertyen sullen ende geloefde oec te waren heren Jan voirscr. tot behoef des ghemeyns convents voirscr. dit lant voirscr. jair ende dach als recht is voir allen diegene die ten recht comen willen ende alle voirplicht aff te doin van denselven. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende sesse ende tweyntich des dinxsdages nae sunte Mathijsdach. (in dorso) nr. 101. Zenwynen in den Start ende noch meer lants tot anderen plaitsen
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 133 (Pag. 190)
19-03-1426. Schepenen: Wolfaert van Culemborch en Wouter Hacke
Wij Wolfaert van Culenborch ende Wouter Hacke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Maes van Loen Sanderssoin ende heeft vercoft ende opgedragen voir veertich gouden gulden ghenge ende geve die hij ghiede dat hem betaelt sijn die heelft van enen huyse ende hofstat mitter heelft van allen sinen tymmeringen ende toebehoren, gelegen in den gericht van Hemert op die Waelwijc tusschen die gemeyn stege ende Hubert van Loen Jan den Wisen Ghijsbertssoin in enen eygendom sonder dijcke ende mitten thijnse die dair mit recht uytgheet erfeliken te besitten. Ende Maes van Loen voirscr. verteech op die heelft van den guede voirscr. ende geloefde dairop doin te vertyen allen diegene die dair mit recht op vertyen sullen ende geloefde oec te waren Jan den Wisen voirscr. die heelft van den guede voirscr. jair ende dach als recht is voir allen diegene die ten recht comen willen ende alle voirplicht aff te doin van denselven. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende sesse ende tweyntich des dinxsdaghes nae sunte Gheertrudendach. (in dorso) nr. 126 Item te Hemert Henric Quekel dat Alit Claes plach te hebben
De datum '19' is onzeker.
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 134 (Pag. 191)
01-04-1426. Schepenen: Wouter Hacke en Alaert van Hoije
Wij Wouter Hacke ende Alaert van Hoije scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Agnese Hermans dochter van
Langelen mit horen gecoren momber ende heeft vercoft ....
... Sijmon Deriics soin erfeliken te besitten ...
... hier aff Jan Rolof Mathiis soins soin is een burge In orkonde
onsen litteren gegeven ... dusent vierhondert ende sesse ende tweijntich des manendagh nae paesdach
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1263-2
14-07-1426. Schepenen: Wouter Hacke en Alaert van Hoye
Wij Wouter Hacke ende Alaert van Hoye scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is joncfrouwe Berthe Uter Oesterwijc nonne tot Zenwinen ende heeft vercoft ende opgedragen voir vijftich pont ghever penninge die sij ghiede dat hoir betaelt sijn die brieve dair desen tegenwordigen brief doirsteken is ende alle 'tghehaut dier brieve als dairin gescreven steet Heynric van Drompt erfeliken te besitten. Ende joncfrouwe Berthe mit hoiren gecoren momber voirscr. verteech op die brieve ende op 'tghehaut dier brieve voirscr. ende geloefde dair op doin te vertyen allen diegene die van hoirre wegen dair mit recht op vertyen sullen ende geloefde oec te waren van hoirre wegen Heynric voirscr. die brieve ende 'tghehaut dier brieve voirscr. jair ende dach als recht is voir allen diegene die ten recht comen willen ende van hoirre wegen alle voirplicht aff te doin van den selven. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende sesse ende tweyntich des sonnendages nae sunte Margarietendach.
Transfix.
Hangt aan: 13-06-1424
Aanhangend: 16-07-1426
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 106-5 (Pag. 192)
16-07-1426. Schepenen: Wouter Hacke en Alaert van Hoye
Wij Wouter Hacke ende Alaert van Hoye scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Heynric van Drompt ende heeft opgedragen ende omme Gods wille gegeven voir joncfrauwe Berthen ziel Uter Oesterwijc nonne tot Zenwinen die brieve dair desen tegenwordigen brief doirsteken is ende alle 'tghehaut dier brieve als dairin gescreven steet Ghijsbert Hacken tot behoef eens autaers dat gesticht is inder kercken van Zenwinen in die eer Gods ende sunte Peters ende sunte Pauwels der heyliger apostelen erfeliken te besitten, behaudelike nochtant joncfrauwe Berthen voirscr. hoirre lijftochten die sij mit recht heeft an den lande dat in den principael brief gescreven steet dair desen brief doirsteken is. Ende Heynric voirscr. verteech op die brieve ende op 'tghehaut dier brieve voirscr. ende geloefde dair op doin te vertyen allen diegene die van sijnre wegen dair mit recht op vertyen sullen ende geloefde oec te waren van sijnre wegen Ghijsbert voirs. tot behoef des autaers voirscr. die brieve ende 'tghehaut dier brieve voirscr. jair ende dach als recht is voir allen diegene die ten recht comen willen ende van sijnre wegen alle voirplicht af te doin van den selven behaudeliken joncfrauwe Berthen voirs. hoirre lijftochten voirscr. In orkonde ons litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende sesse en tweyntich des dinxsdages nae sunte Margarietendach.
Transfix.
Hangt aan: 14-07-1426
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 106-6 (Pag. 193)
30-07-1426. Schepenen: Jan die Koc van Opijnen en Wouter Hacke
Wij Jan die Koc van Opijnen ende Wouter Hacke schepen in Tuel tugen dat voor ons comen is ic Jan die Koc voirscr. ende hebbe vercoft ende opgedraegen voor hondert aude gulden scilde ghange ende geve die ic ghiede dat mij betaelt sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle tgehaut des brieffs als daerin geschreven steet Bartholomeeus van Ecke erfelicken te besitten ende ic Jan de Koc voirscr. verteech opten brieff ende op tgehaut des brieffs voirscr. ende geloeffde daerop doen de vertijen allen dieghene die daer mit recht op vertijen sullen ende geloeffde oyck te waeren Bartholomeus voirscr. den brieff ende tgehaut des brieffs voirscr. jaer ende dach als recht is voor alle diegene die ten recht comen willen ende alle voorplicht aff te doen van denselve. Hieraff Jacop Doelvoet is een burge. In oirconde onser letteren. Gegeven int jaer ons Heeren dusent vierhondert ende sess ende tweyntich des dinxsdages nae Sinte Jacopsdach. Accordeert mitten originaelen besegelden brieff quod attestor H. van Zoerendonc notaris 1615.
Transfix.
Hangt aan: 15-12-1425
Aanhangend: 03-03-1438
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 225-2 (Pag. 194)
16-10-1426. Schepenen: Wouter Hack en Alaert van Hoye
Wij Wouter Hack ende Alaert van Hoije scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Adrijaen Ghiisberts Kocs dochter van Neder-
ijnen mit horen gecoren momber ende heeft vercoft ende opgedragen voir hondert gouden Engelsche nobel ghenge ende geve die sij
ghiede dat horen betaelt siin alle rechts dat sij heeft in een huis ende hofstat mit veerthyen mergen lants dair an gelegen
mit alle sinen tymmeringen ende toebehoren gelegen inden gericht van Nederijnen tusschen lant der tymmeringen der kercken
van Nederijnen ende Jan Sa.... an deen sijde ende lant Sinte Peters autaer gesticht inder kercke van Nederijnen ende Ghiisbert voirss
an ander sijde Ghiisbert de Koc horen vader in enen eijgendom erfeliken te hebben ende te besitten Ende Adriaen mit horen
gecoren momber voiss. verteech op alle rechts dat sij heeft anden voirss. guede ende lande ende geloefde dair op te vertijen allen
die gene die voir? haire wegen dair mit recht op vertijen sullen ende geloefde oec te waeren van hoire wegen Ghiisbert
den Koc horen vader voirss. alle rechts dat sij heeft anden voirss. lande ende guede jair ende dach alle recht ... dair? allen die gene
d... recht commen ... ende van hoirre wegen alle voirplicht aff te doin van den selven In orkonde onsen litteren gegeven
int jair ons Heren dusent vierhondert ende sesse ende tweyntich des woensdages nae sunte Victoers dach
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1676
1427. Schepenen: Bartholomeus Pieck en Henric Daelvoet Jansz
Bron: Schepenen van het oude Thule nu Tuil in de jaren 1336-1482
28-01-1427. Akte van verkoop voor schepenen van Tuil door Arnt die Leeuwe Roloffs aan heer Rolof Gijsbertsz ten behoeve van de prior en het convent van de Regulieren van St. Pieterswiel buiten Zaltbommel van 8 hont en 34 roeden land in "die Oplaghe" in het gericht van Haaften. Dinsdags na St. Paulsdag Conversio.
Wij Deriic die Rover van Tuel ende Heijnric Doelvoet Jans soin scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is
Arnt die Leeuwe Rolofs soin Ende heeft gegeven ende opgedragen puerliken ende sampeliken omme gods wille voir siin?
ziele? die brieve dair desen tegenwoirdigen brief doirsteken is ende alle ....
.... Rolof Ghiisberts soin tot behoef des pryoors ende des gemeins convents des regulieren cloesters van
sunte Peters Wiele gelegen bij der stat van Zautbomel ...
... dusent vierhondert ende seven ende tweyntich
des dinxsdages nae sunte pauwels dach conversio
Zie transfixen in 1382, 1388 en 1391.
Zie ook Wapenalbum Bommelerwaard, door Peter van de Zalm (doel/ 763). Doelvoet zegelt met dubbelkoppige adelaar met tussen de koppen een sterretje/schuinkruisje.
Het Wapenalbum heeft de datum per abuis als 25 januari.
Bron: Archieven Bommelse Weeshuizen, inv. 117-4
11-03-1427. Schepenen: Bartholomeeus Pijecke en Heijnric Doelvoet Jans soin
Wij Bartholomeeus Pijecke ende Heijnric Doelvoet Jans soin scepen in Tuel tugen dat voir ons comen siin Willem Pouwels soin als momber ende wiiestich man Liisbette siins wiifs ende mit hem Liisbette siin wiif ende hebben vercoft ...
...
... Ghiisbert Hacken tot behoef Gherbrants van Beesde erfeliken
te besitten ...
...
int jair ons heren dusent vierhondert ende seven ende tweijntich op sunte Gregorijs avont
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1900-2
02-05-1427. Schepenen: Bartholomeus Pijeck en Henrick Doelvoet Jans soen
Wij Bartholomeus Pijeck ende Henrick Doelvoet Jans soen scepen in
Tuel tugen dat voir ons comen is Jan Wickenbroec Jans soin ende
heeft geloeft Ghisbert Hacken als kerckmeijster der tymmeringen der kerc-
ken van Nederijnen .......
... nae dode Jans voirsz of nae dode Yde sijns
wijfs ...
... Nederijnen ... tuschen
Jan Gherit Hollen soen ...
...
... voir sijn zijele
Yden sijns wijfs zijele voirsz ende voir zijele Jans sijns dochter dier god
genedich sij ...
.... op des heijligen cruijs avont invencio
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 103-104)
27-07-1427. Schepenen: Arnt die Rover van Tuel en Heynric Doelvoet Janssoin
Wij Aernt die Rover van Tuel ende Heynric Doelvoet Janssoin scepenen in Tuel tugen dat voir ons comen is Jan die Wise Ghijsbertssoin ende heeft uytgegeven die helft van enen huys ende hofstat mitter heelft van allen sinen tymmeringen ende toebehoren gelegen in den gericht van Hemert Op die Waelwijck tussen Hubert van Loen ende die gemeyn stege Claes Vastraetssoin in eenen erfeliken thijns te besitten van twee gouden arnhemssche gelressche gulden die hertoge Reynalt heeft doin munten ghenge ende geve of ander guet payment in gelicker weerde alle jair eweliken op Sunte Martijns dach in den winter Jan de Wise voirscr. te betalen. Wellick thijns voirscr. weert zaecke dat hij alle jair eweliken opten voirscr. termijn der betalinge niet betaelt en weere dan soo salder alle dage daernaest comende een peen van enen gulden vleemschen cleyken opten voirscr. thijns voirscr. wassen ende ghaen wellic peen teghader mitten thijns voirscr. Jan die Wise voirscr. uter helft van den guede voirscr. verhalen sal ende mach wanneer hijs nyet Ianger beyden en wille. Ende Jan die Wise voirscr. heeft geloift Claes Vastraetssoin voirscr. die heelft van de guede voirscr. eweliken te waeren voir alle diegene die ten recht comen willen voir den thijns voirgen. In oirkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heeren dusent vierhondert ende seven ende tweyntich des sonnendages nae Sunte Jacopsdach. (in dorso) nr.36 (van de kopieen)
Transfix.
Aanhangend: 12-11-1434
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 256-1 (Pag. 195)
18-11-1427. Schepenen: Derijc die Rover van Tuel en Bartholomeeus Pyecke
Wij Derijc die Rover van Tuel ende Bartholomeeus Pyecke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Jan van Litte Ghijsbertssoin ende heeft vercoft ende opgedragen voir twe ende dertich gouden gulden ghenge ende geve die hij ghiede dat hem betaelt sijn den brief dair desen tegenwordigen brief doirsteken is ende alle 'tghehaut des briefs als dairin gescreven steet Jan Lodewichssoin tot behoef joncfrouwe Mechtelden van Beesde nonne tot Zenwinen erfeliken te besitten. Ende Jan van Litte voirscr. verteech op ten brief ende op 'tghehaut des briefs voirscr. ende geloefde dairop doin te vertyen allen diegene die van sijnre wegen dair mit recht op vertyen sullen ende geloefde oec te waren van sijnre wegen Jan voirscr. tot behoef joncfrauwe Mechtelde voirscr. den brief ende 'tghehaut des briefs voirscr. jair ende dach als recht is voir allen diegene die ten recht comen willen ende van sijnre wegen alle voirplicht aff te doin van denselven. Hieraff is Arnt van Est een burge. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende seven ende tweyntich des dinxsdages nae sunte Martijnsdach in den wijnter.
Transfix.
Hangt aan: 01-07-1418
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 125-2 (Pag. 196)
18-11-1427. Schepenen: Derijc die Rover van Tuel en Bartholomeeus Pyecke
Wij Derinc die Rover van Tuel ende Bartholomeeus Pyecke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Gherijt van Est ende heeft vercoft ende opgedragen voir twe ende dertich gouden gulden ghenge ende geve die hij ghiede dat hem betaelt sijn den brief dair desen tegenwordigen brief doirsteken is ende alle 'tghehaut des briefs als dairin gescreven steet Jan Lodewichssoin tot behoef joncfrauwe Mechtelden van Beesde nonne tot Zenwinen erfeliken te besitten. Ende Gherijt van Est voirscr. verteech opten brief ende op 'tghehaut des briefs voirscr. ende geloefde dair op doin te vertyen allen diegene die van sijnre wegen dair mit recht op vertyen sullen ende geloefde oec te waren van sijnre wegen Jan voirscr. tot behoef joncfrouwe Mechtelden voirscr. den brief ende 'tghehaut des briefs voirscr. jair ende dach als recht is voir allen diegene die ten recht comen willen ende van sijnre wegen alle voirplicht af te doin van denselven. Hieraf is Arnt van Est een burge. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende seven ende tweyntich des dinxsdages nae sunte Martijnsdach in den wijnter.
Transfix.
Hangt aan: 01-07-1418
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 126-2 (Pag. 197)
28-12-1427. Schepenen: Deriic van Weerdenberch en Willem van Heze
Wij Derijc van Weerdenberch ende Willem van Heze scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Jacop die Haen ende heeft vercoft ende opgedragen voir hondert gouden gulden ghenge ende geve die hij ghiede dat hem betaelt sijn die heelft van tweyntich hont lants acht rode lants min gelegen in den gericht van Zenwinen op die stege tusschen Segher van den Polle joncfrouwe Kathelinen van den Polle die joncfrouwen van Zenwinen ende Heynric van Weelderen an deen syde ende die gemeyn stege an dander syde Jan Derijcssoin in enen eygendom sonder thijns ende sonder dijcke uytgenomen den gemeynen dijcke die dair mit recht toebehoert erfeliken te besitten.Ende Jacop voirscr. verteech op die heelft van den lande voirscr. ende geloefde dairop doin te vertyen allen diegene die van sijnre wegen dair mit recht op vertyen sullen ende geloefde oec te waren van sijnre wegen Jan Derijcssoin voirscr. die heelft van den lande voirscr. jair ende dach als recht is voir allen diegene die ten recht comen willen ende van sijnre wegen alle voirplicht af te doin van denselven. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende acht ende tweyntich op Alle-Kijnderdach. (in dorso) nr. 107.
Datum: gedateerd in 1428, maar vanwege het gebruik van de Kerststijl valt het een jaar eerder.
Transfix.
Aanhangend: 11-07-1429
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 138-1 (Pag. 198)
1428. Schepenen: Heynrick Doelvoet Janss., Wouter Hacke
Bron: De Schepenbank van Tuil in de Neder-Betuwe
10-02-1428. Schepenen: Hanrick Doelvoet Jans soen en Wouter Hacke
Wij Hanrick Doelvoet Jans soen ende Wouter Hacke scepen in Tuijll
.... heren Anthonus Lamberss pryester ...
... tusschen Gijsbert Dirckssoen ...
... Gijsbert Hacken in eenen eygendom ...
... dusent vyer hondert
ende acht ende tweyntich opten tyenden dach inder maent
van ffebruario
Zie 2-12-1425 en 12-2-1428
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1218 (f. 1)
12-02-1428. Schepenen: Heijnrick Doelvoet Jans soen en Wouter Hacke
Wij Heijnrick Doelvoet Jans soen ende Wouter Hacke scepen
in Tuijll ..... Gijsbert Hacke
ende heeft vercoft ....
... Jacop
Doelvoet tot behoeff Lambarts bastairs soens heren Anthonis
Lamberts soens ...
... dusent vyer hondert ende acht end twentich opten
twelften dach inder maent van februario
Zie 10-2-1428
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1218 (f. 1v)
08-04-1428. Derijc van Weerdenberch en Willem van Heze, schepenen in Tuel, oorkonden, dat Gheertruyt Hubert Tayen dochter heeft verkocht en opgedragen voor 100 gouden gulden 1/3 van 7 hond land onder Hemert buitendijks op 't Sant en 4 hond land eveneens aldaar, aan Heynric van Doerne Heynrics soen.
Wij Deriic van Weerdenberch ende Willem van Heze scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Gheertruyt Hubert Tayen
dochter mit horen gecoren momber ende heeft vercoft ende opgedragen voir hondert gouden gulden ghenge ende geve die sij ghiede
dat hoir betaelt sijn een dordel van seven hont lants gelegen inden gericht van Hemert buten dijcs opt Sant tusschen here Aelbert Que-
kel ende Hubert van Loen. Voirt vyer hont lants gelegen inden selven gericht in die voirss. stat tusschen dese voirss. lant gelegen alsoe
ver als sij inden voirss. lande mit recht gheerft is Heijnric van Doerne Heijnrics soin in enen eijgendom sonder thiins ende sonder
dijcke erfeliken te besitten ende Gheertruyt mit horen gecoren momber voirss. verteech op dit vercofte lant voirss. ende geloefde
dair op doin te vertijen allen die gene die dair mit recht op vertijen sullen ende geloefde oec te waren Heijnric van Doerne
voirss. dit vercofte lant voirss. jair ende dach als recht is voir allen die gene die ten recht comen willen ende alle voirplicht aff
te doin vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende acht ende tweijntich des
donredages nae Paesdach.
De zegels van beide oorkonders zijn verloren.

datering: in 1428 viel pasen op zondag 4 april, dus de donderdag daarna is 8 april.
Bron: Het geslacht Mackay van Ophemert en aanverwante geslachten, 1370-1968 (1994), inv. 1396-5
09-04-1428. Derijc van Weerdenborch en Willem van Heze, schepenen in Tuel, oorkonden, dat Heynric van Dorne Heynricszoon is overeengekomen met Gheertruyd Hubert Tayendochter, dat de vorderingen van Heynric, waarmee 1/3 van 7 hond en nog 4 hond land op 't Sant buitendijks onder Hemert, toebehorende aan Gheertruyd, zijn bezwaard, te allen tijde aflosbaar zijn met 100 gouden gulden van elk 13 vlaamse groten.
Wij Deriic van Weerdenberch ende Willem van Heze scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Heijnric van Dorne
Heijnrics soin ende heeft geloeft Gheertruyden Hubert Tayen dochter als dat sij ten ten ewigen dagen wanneer sij wille
loessen mach een dordel van seven hont lants gelegen inden gericht van Hemert buten diics opt Sant tusschen
Aelbert Quekel ende Hubert van Loen. Item vyer hont lants gelegen inden selven gericht in die voirss. stat tusschen die
voirss. lantgelegen altoes wanneer sij wille opten heijligen Paesdach of binnen acht dagen dair naest comende mit
hondert gouden gulden wair aff elken gulden voirss. wairt sal sijn dertyen vleemsche groet ghenge ende geve of mit
ander guede payment in geliker weerde Heijnric van Dorne voirss. voir die loesse des lants voirss. te betalen ende als
die loesse des voirs. lants gesciet were als voorss. is soe sullen die briefe die Heijnric voirss. vanden voirss. lande heeft
quijt sijn ende niet langher dude{n. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende acht ende
tweijntich des vridages nae paesdach.
datering: in 1428 viel pasen op zondag 4 april. De vrijdag daarna was dus op 9 april.
Bron: Het geslacht Mackay van Ophemert en aanverwante geslachten, 1370-1968 (1994), inv. 1396-6
10-04-1428. Derijc van Weerdenberch en Willem van Heze, schepenen in Tuel, oorkonden, dat Heynric van Dorne Heynricssoen verkocht en overgedragen heeft voor 100 gouden gulden de brief, waardoor deze gestoken is, aan Gheertruyde Hubert Tayen dochter ten behoeve van Janne Derijc Beernts Smeedssoins dochter
Wij Deriic van Weerdenberch ende Willem van Heze scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Heijnric van Dorne Heijnrics soen
ende heeft vercoft ende opgedragen voir hondert gouden gulden ghenge ende geve die hij ghiede dat hem betaelt sijn den brief dair
desen tegenwordigen brief doirsteken is ende alle 't gehaut des briefs als dair in gescreven steet Gheertruyden Hubert Tayen
dochter tot behoef Janne Deriic Beerntss. Smeeds soins dochter erfeliken te besitten behaudeliken nochtant Gheertruyden voirss.
hoirre loessen die sij mit recht heeft anden lande dat inden brief gescreven steet dair desen brief doirsteken is geliic als die sce-
pen brief van Tuel dair aff ynheelt die dair op gemaeckt is ende Heijnric voirss. verteech opten brief ende op 't gehaut des
briefs voirss. ende geloefde dair op doin te vertijen allen die gene die van siinre wegen dair mit recht op vertijen sullen ende
geloefde ooc te waren van sinre wegen Gheertruyden voirss. tot behoef Jannen voirss. den brief ende 't gehaut des briefs
voirss. jair ende dach als recht is voir allen die gene die ten recht comen willen ende van sinre wegen alle voirplicht aff
te doin vanden selven behaudeliken Gheertruyden voirss. hoirre loessen voirss. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren
dusent vierhondert ende acht ende tweijntich des saterdages nae paesdach.
De zegels van beide oorkonders zijn verloren.

datering: in 1428 viel pasen op zondag 4 april, dus de zaterdag daarna is 10 april.
Bron: Het geslacht Mackay van Ophemert en aanverwante geslachten, 1370-1968 (1994), inv. 1396-7
01-08-1428. Schepenen: Deriic van Weerdenberch en Willem van Heze
Wij Derijc van Weerdenberch ende Willem van Heze scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Aelbert Quekel ende heeft vercoft ende opgedragen voir hondert pont ghever penninge die hij ghiede dat hem betaelt sijn die brieve dair desen tegenwordigen brief doirsteken is ende alle 'tghehaut dier brieve als daerin gescreven steet joncfrauwe Mechtelden van Beesde nonne tot Zenwinen erfeliken te besitten ende Aelbert voirscr. verteech op die brieve ende op 'ghehaut dier brieve voirscr. ende geloefde dairop doin te vertyen allen diegene die van sijnre wegen dairop mit recht op vertyen sullen ende geloefde oec te waren van sijnre wegen joncfrauwe Mechtelden voirgen. die brieve ende 'tghehaut dier brieve voirscr. jair en de dach als recht is voir allen diegene die ten recht comen willen ende van sijnre wegen alle vorplicht aff te doin van den selve. Voirt Derijc Derijcs Hellinsoin verteech op die brieve ende op 'tghehaut dier brieve voirscr. tot behoef joncfrauwe Mechtelden voirscr. erfeliken te besitten. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende acht ende twyntich op sunte Petersdach ad Vincula.
Transfix.
Hangt aan: 02-04-1405
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 103-4 (Pag. 199)
01-08-1428. Schepenen: Deriic van Weerdenberch en Willem van Heze
Wij Derijc van Weerdenberch ende Willem van Heze scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Jan Hacke van Tricht ende heeft vercoft ende opgedragen voir hondert gouden gulden ghenge ende geve die hij ghiede dat hem betaelt sijn illef hont lants gelegen in den gericht van Zenwinen tusschen Willem Raven ende Jan Hacke voirscr., joncfrouwe Mechtelden van Beesde nonne tot Zenwinen in enen eygendom sonder thijns ende sonder dijcke ende tyendvrye uytgenomen vier roden dijcs gelegen tusschen den profst van Zenwinen ende erfgenaem Derijcs van Blitterswijc die totten voirscr. lande mit recht behoren erfeliken te besitten. Ende Jan Hacke voirscr. verteech op dit lant voirscr. ende geloefde dair op doin te vertyen allen diegene die dair mit recht op vertyen sullen ende geloefde oec te waren joncfrouwe Mechtelden voirscr. dit lant voirscr. jair ende dach als recht is voir allen diegene die ten recht comen willen ende alle voirplicht aff te doin van denselven. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende acht ende tweyntich op sunte Petersdach ad Vincula. (in dorso) nr. 83 Zenwinen 11 hont
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 135 (Pag. 200)
24-08-1428. Schepenen: Deriic van Weerdenberch en Willem van Heze
Wij Derijc van Weerdenberch ende Willem van Heze scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Jacop die Haen ende heeft vercoft ende opgedragen voir hondert gouden gulden,ghenge ende geve die hij ghiede dat hem betaelt sijn die heelft van tweyntich hont lants acht roden lants min gelegen in den gericht van Zenwinen geheyten die Steghe tusschen Zegher van den Polle joncfrauwe Kathelinen van den Polle die joncfrauwen van Zenwinen ende Heynric van Welderen an deen syde ende die gemeyn stege an dander syde Jan Derijcssoin in enen eygendom sonder thijns ende sonder dijcke uytgenomen den ghemeynen dijcke die dair mit recht toebehoert erfeliken te besitten. Ende Jacop die Haen voirscr. verteech op die heelft van den lande voirscr. ende geloefde dairop doin te vertyen allen diegene die dair mit recht op vertyen sullen ende geloefde oec te waren Jan Derijcssoin voirscr. die heelft van den lande voirscr. jair ende dach als recht is voir allen diegene die ten recht comen willen ende alle voirplicht aff te doin van denselven. Hieraff Mechtelt Jacops Hanen dochter is een burge. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende acht ende tweyntich op sunte Bartholomeeusdach. (in dorso) nr. 97 Zenwynen
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 136 (Pag. 201)
05-12-1428. Schepenen: Heijnrick Doelvoet Jans soin en Wouter Hack
Wij Heijnrick Doelvoet Jans soin ende Wouter Hack ....
... Hildewair die
wijff was Arents vanden Hoecke ... Gerit Arnt
Heijnrick ende Margariet ..... kijnder Hilde-
wair voirsz ....
... op sunter Claess avont
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1219 (p. 10-11)
15-12-1428. Schepenen: Willem van Heze en Wouter Hacke
Wij Willem van Heze ende Wouter Hacke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen siin Soffie? die wiif was Rutgher Arnts soins
mit horen gecoren momber Arnt Rutghers soin ende Lambert Rutghers soin ende hebben vercoft ...
.... Deriic van Weerdenberch erfeliken te besitten ...
...
... dusent vierhondert ende acht ende tweijntich des woensdachs nae sunte Lucien dach
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1897-4
1429. Schepenen: Aernt die Koc van Opynen en Wouter Hacke
Bron: Schepenen van het oude Thule nu Tuil in de jaren 1336-1482
1429. Schepenen: Dirck dye Koc van Opijnen, Wouter Hacke, Otte van Haeften Ottens
Bron: De Schepenbank van Tuil in de Neder-Betuwe
01-02-1429. Schepenen: Otto van Haeften Ottensoen en Wouter Hacke
Wij Otto van Haeften Ottensoen ende Wouter Hacke scepen...
...
... op onser liever
vrouwen avont purificacio
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1219 (p. 60-61)
08-03-1429. Schepenen: Willem van Heze en Coenraet van Tuel, Willem van Heze en Steven van Haeften
Wij Willem van Heze ende Coenraet van Tuel scepen in Tuel tugen dat voor ons comen is die gesworen bode ons heren van Gelre in Tielreweert ende heeft geghiet dat hij gemaent heeft van wegen der priorinne ende des gemeyns convents der nonnen van Zenwijnen Gheryt van Eyndhoven off dieghene die mit recht besitter sijn van ene huys ende hofstadt ende van seven hont lants, gelegen in den gerichte van Hemert in die Helle wilneer tusschen die heren van den Duytschen Huyse van Tyel ende Claes Wommerssoen van thijns tweyntich schillingen ghever penningen ende van alsulcke peen als daer mit recht opgegaen is die der priorinne ende den gemeyn convent voirscr. onthouden is ende nyet betaelt en is welken thijns mitten peenen voirscr. men jaerlicx schuldich is te betaelen uten huys ende hoffstadt ende lande voirn. gelijck als die schepenbrieffven van Tuel daeraff inhouden die daerop gemaeckt sijn. Daernae tugen wij dat wij daerover geweest hebben daer heeren Jan van Sloet als proost van Zenwijnen ende van wegen der priorinne ende des gemeyns convents voirscr. gericht is overmidts den geswoeren richter ons heeren van Gelre in Tielrewert tot allen recht in dit huys ende hoffstadt ende lant voirscr. dat gelegen is in der dinginge van Tuel ende in den gerichte van Hemert voor den thijns ende peen voirscr. die der priorinne ende convent voirscr. onthouden is ende nyet betaelt en is. Des vraeghde ons die richter voirscr., wat dat heeren Jan als proost voirscr. ende van wegen der priorinnen ende des convents voirscr. mitten voirgen. huys ende hoffstadt ende lande voirscr. schuldich te doen were. Daerop wijsden wij dat men dat huys ende hoffstadt ende lant voirscr. verbieden sal als recht is en de daernae so saelt heren Jan als proost voirscr. ende van wegen der priorinnen ende des convents voirscr. vercoopen tot onsen lantrecht. Dit geschiede int jaer ons Heeren duysent vierhondert ende negen ende twintich des vrijdages op Sinte Agathedach. Daernae wij Willem van Heze ende Steven van Haeften schepen in Tuel tugen dat voor ons comen is die gesworen bode voirscr. ende heeft geghiet dat hij verboden heeft als recht is drye sondagen te rechter missetijt in der kercke van Hemert dit huys ende hoffstadt ende landt voirscr, dat gelegen is in den gerichte van Hemert, dat dat te vercoopen weere voor den thijns ende peen voirscr. die der priorinne ende den gemeynen convent voirscr. onthouden is ende nyet betaelt en is overmits heren Jan van den Sloet als proost voirscr. van wegen der priorinne ende convent voirscr. Daernae tugen wij dat voor ons commen is heeren Jan van den Sloet als proost voirscr. ende van wegen der priorinne ende des gemeyns convents voirscr. ende heeft vercocht nae allen formen ende manieren gelijck als ons lantrecht eyscht ende wijst dit huys ende hoffstadt ende lant voirscr. dat gelegen is in den gerichte van Hemert ende dat aldaer in der kercke van Hemert verboden is als recht is en dat men aldaer schuldich is ende pleget te verbieden voor thyen schillingen ghever penningen Otten bastartsoen heren Otten van Haeften ridders te hebben ende te besitten behoudelicken nochtans der priorinne ende den gemeynen convent voirscr. hoirre schepenebrieve voirscr. van alsulcke thijns ende penen als daerin noch te betaelen is daer die daege noch nyet aff comen en sijn hem dat nae ingehaut derselver brieve voirscr. te betaelen. In oirconde onser letteren. Gegeven int jaer ons Heeren dusent vierhondert ende negen ende tweyntich op ten achten dach in de maent van meerte dat was des dinxsdaeghs nae Letare Jerusalem. D'accordt deser copye mit sijnen originaelen besegelden brieff attesteert als notaris H. van Zoerendoncq notaris 1615 (in dorso) nr.13 B (van de copieen)
Transfix.
Aanhangend: 09-03-1429
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 237-1 (Pag. 202)
09-03-1429. Schepenen: Willem van Heze en Steven van Haeften
Wij Willem van Heze ende Steven van Haeften schepen in Tuel tugen dat voor ons commen is Otto bastaertsoen heeren Otto van Haeften ridders, ende heeft vercocht ende opgedraegen voor thien pont ghever penningen die hij ghiede dat hem betaelt sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff doorsteken is ende alle tgehaut des brieffs als daerin geschreven steet,heren Jan van den Sloet priester als proost van Zenwijnen tot behoeff des proossts van Zenwijnen die altoos in der tijt is erffelicke te besitten. Ende Otte voirscr. verteech opten brieff ende op tgehauwt des brieffs voirscr. tot behoeff des proosts van Zenwinen voirscr. die in der tijdt is ende geloeffde van sijnre wegen alle voorplicht aff te doen van denselven. In oirconde onser letteren. Gegeven int jaer ons Heeren duysent vierhondert ende negen ende twentich opten negenden dach in der maent van meerte. Accordeert mitten originaelen besegelden brieff quod attestor H. van Zoerendoncq notaris 1615 (in dorso) nr. 13B (van de kopieen)
Transfix.
Hangt aan: 08-03-1429
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 237-2 (Pag. 203)
13-06-1429. Schepenen: Willem van Heze en Wouter Hacke
Wij Willem van Heze ende Wouter Hacke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Rutgher Godertssoin ende heeft vercoft ende opgedragen voir veertich gouden gulden ghenge ende geve die hij ghiede dat hem betaelt sijn vijftehalf hont lants gelegen in den gericht van Hemert opten Bollichovel tusschen Rutgher Coenraetssoin ende Jan den Wieden Jan Rolofssoin tot behoef joncfrauwe Mechtelden van Beesde nonne tot Zenwinen in enen eygendom sonder thijns ende sonder dijcke erfeliken te besitten. Ende Rutgher Godertssoin voirscr. verteech op dit lant voirscr. ende geloefde dairop doin te vertyen allen diegene die dair mit recht op vertyen sullen ende geloefde oec te waren Jan Rolofssoin voirscr. tot behoef joncfrauwe Mechtelden voirscr. dat lant voirscr. jair ende dach als recht is voir allen diegene die ten recht comen willen ende alle voirplicht aff te doin van denselven. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende negen ende tweyntich des andren dages nae sunte Odulfsdach, (in dorso) nr. 119 Bollickhoevell Hemert
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 137 (Pag. 204)
13-06-1429. Schepenen: Arnt die Koc van Opynen en Coenraet van Tuel, Arnt van Haeften en Wouter Hacke
Wij Arnt die Koc van Opynen ende Coenraet van Tuel scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is die gesworen bode ons heren van Gelren in Tyelreweert ende heeft geghiet dat hij gemaent heeft van wegen heren Jans van den Sloet priesters als profst van Zenwinen Agnesen die wijf was Sander Jacopssoins ende erfgenaem Sanders Jacopssoins van gebrecke dat heren Jan als profst voirscr, heeft van dertyendehalven gouden hollanschen gwilhelmus scilt ende drye tuyn ende enen gouden overlenschen rijnschen gulden ende vijftyen gouden mechelsche scilde ende een quartier van enen scilde ende drye cromstert ghenge ende geve die Sander voirscr. den profst van Zenwinen voirscr. sculdich was ende geloeft hadde in enen scepenenbrieve van Tuel gelijc als die inheelt die dairop gemaect is. Dairnae tugen wij dat wij dairover geweest hebben dair heren Jan van den Sloet als profst voirscr. gericht is overmits den gesworen richter ons heren van Gelren in Tyelreweert tot allen recht in alle guets Agnesen ende der erfgenaem voirscr. dat gelegen is in der eninge van Tuel ende in den gericht van Zenwinen voir 'tghebrecke van den gelden voirscr. Des vraghde ons die richter voirscr. wat dat heren Jan van den Sloet als profst voirscr.mitten voirscr. guede sculdich te doin were. Dairop wijsden wij dat men dat guet voirscr. verbieden sal als recht is ende dairnae soe saelt heren Jan als profst voirscr. vercopen tot onser lantrecht. Dit gesciede int jair ons Heren dusent vierhondert ende neghen ende tweyntich opten heyligen Pinxtavont. Dairnae wij Arnt van Haeften ende Wouter Hacke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is die gesworen bode voirscr. ende heeft geghiet dat hij verboden heeft als recht is drye sonnendage te rechter missetijt in der kercken van Zenwinen alle guets Agnesen ende der erfgenamen voirscr. dat gelegen is in den gericht van Zenwinen dat dat te vercopen were van 'tghebrecke van den gelde voirscr. overmits heren Jan als profst voirscr. Dairnae tugen wij dat voir ons comen is heren Jan van den Sloet als profst van Zenwinen voirscr. ende heeft vercoft nae allen formen ende manieren gelijc als ons lantrecht eyscht ende wijst alle guets Agnesen ende der erfgenamen Sanders voirscr. dat gelegen is in den gericht van Zenwinen ende dat aldair in der kercken van Zenwinen verboden is als recht is ende dat men aldair sculdich is ende pleghet te verbieden voir tyen scillinge ghever penninge Otten bastartsoin heren Otten van Haeften ridders te hebben ende te besitten. Ende die richter voirscr. voirt an ons vraghde wair dat heren Jan van den Sloet als profst voirscr. sijn gebrecke dat hij hedde an Agnesen ende den erfgenamen Sanders voirscr. verhalen soude. Dairop wijsden wij dat heren Jan als profst voirscr. of die profst van Zenwinen die inder tijt is dat verhalen sal ende mach an benen ende an schenen Agnesen ende der erfgenamen Sanders voirscr. en de voirt an alle guets dat sij naemaels hebben en de crighen mogen ten ewigen daghen ter tijt toe dat hij 'tsijn heeft gelijc ons lantrecht eyscht ende wijst. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende neghen ende tweyntich des manendages nae sunte Odulfsdach. (in dorso) Zenwynen.
Transfix.
Aanhangend: 14-06-1429
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 139-1 (Pag. 205)
14-06-1429. Schepenen: Arnt van Haeften en Wouter Hacke
Wij Arnt van Haeften ende Wouter Hacke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Otte bastartsoin heren Otten van Haeften ridders ende heeft vercoft ende opgedragen voir tyen pont ghever penninge die hij ghiede dat hem betaelt sijn den brief dair desen tegenwordigen brief doirsteken is ende alle 'tghehaut des briefs als dairin gescreven steet uytgenomen dat verhalle dat in denselven brief gescreven steet heren Jan van den Sloet priester als profst van Zenwinen tot behoef des profsts van Zenwinen die in der tijt is erfeliken te besitten. Ende Otte voirscr. verteech opten brief ende 'tghehaut des briefs voirscr. tot behoef des profsts van Zenwinen die in der tijt is voirscr. ende geloefde van sijnre wegen alle voirplicht aff te doin van denselven. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende neghen ende tweyntich des dinxsdages nae sunte Odulfsdach.
Transfix.
Hangt aan: 13-06-1429
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 139-2 (Pag. 206)
11-07-1429. Schepenen: Coenraet van Tuel en Wouter Hacke
Wij Coenraet van Tuel ende Wouter Hacke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Jan Derijcssoin ende heeft vercoft ende opgedragen voir hondert gouden gulden ghenge ende geve die hij ghiede dat hem betaelt sijn den brief dair desen tegenwordigen brief doirsteken is ende alle 'tghehaut des briefs als dairin gescreven steet Jan Rutgherssoin erfeliken te besitten. Ende Jan Derijcssoin voirscr. verteech opten brief ende op 'tghehaut des briefs voirscr. ende geloefde dairop doin te vertyen allen diegene die van sijnre wegen dair mit recht op vertyen sullen ende geloefde oec te waren van sijnre wegen Jan Rutgherssoin voirscr. den brief ende 'tghehaut des briefs voirscr. jair ende dach als recht is voir allen diegene die ten rechte comen willen ende van sijnre wegen alle voirplicht aff te doin van denselven. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende neghen ende tweyntich des manendages nae sunte Kiliaensdach voirmiddage.
Transfix.
Hangt aan: 28-12-1427
Aanhangend: 16-05-1430
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 138-2 (Pag. 207)
25-07-1429. Schepenen: Art die Cock van Opinen en Wouter Hac
     Heijnrick Doelvoets test. mijt aldusdanige brieve
marge bijschrift: Item dit bescrevene lant heeft in hueren Jan van Herwijnen tot Herwijnen voir v t... gulden ... den irsten pacht anno M CCCC Lviij ? Ende .... Henric Doelvoet ... een ewige ... ....
Wij Art die Cock van Opinen ende Wouter Hac scepen in Tuijl
tugen dat voir ons comen is Heijnric Doelvoet Janss ende heeft
overgegeven ende opgedragen ...
...
... Herwinen in
die Corthoeve tusschen Jan van Beest heren Gijsbertss ende
Oersart? bastart soen heren Aernts van Leijenberch wal.. {wilner/Walravenss?} ridders Ghe-
rit van den Sautacker ende Jan Hacken Ghijsbertss als kercmeisteren der
timmeringe d’ kerken van Hijer ...
....
... In
orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vijerhondert ende
negenendetweijntich op sijnte Jacops dach
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 10-10v)
24-08-1429. Schepenen: Arnt die Koc van Opijnen en Wouter Hac
         den anderen coep brieff
Wij Arnt die Koc van Opijnen ende Wouter Hac scepen in Tuijl tu-
gen dat voir ons comen sijn Jan Gorijs soin, Heijnric sij soen
ende Jan van Houeningen als momber ende wittestige man sijns
wijfs Jannen ende hebben vercoft ende opgedragen ...
...
... Heijlwigen Jan Goriss dochter
erffeliken te besitten Ende Jan Goriss dochter {schrijffout} Heijnric sijn soin
ende Jan van Houeningen vors. verteechen opten brief ...
...
... in orkonde onsser litteren gegeven int jair ons Heren dusent
vierhondert endnegen ende tweijntich op synte Bartholomeus dach
De versie in Inv. 1219 heeft als schepen "Dirck die Koc van Opijnen".
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 40v-41)
24-08-1429. Schepenen: Dirck die Koc van Opijnen en Wouter Hacke
Wij Dirck die Koc van Opijnen ende Wouter Hacke ...
.... Jan Ghorijssoin ...
... op sunt Bartholomeus dach
Transfix bij 6-4-1407.
De versie in Inv. 1217 heeft als schepen "Arnt die Koc van Opijnen".
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1219 (p. 5)
13-09-1429. Schepenen: Willem van Heze en Coenraet van Tuel
Wij Willem van Heze ende Coenraet van Tuel scepen in Tuel tugen dat voir ons comen sijn Margariet die wijf was Jans van Hueselinghen mit horen gecoren momber ende Ghijsbert hoir soin ende hebben vercoft ende opgedragen voir vijftich gouden gulden ghenge ende geve die sij ghieden dat hem betaelt sijn een huys ende een hofstat mit allen sijnre tymmeringen ende toebehoren mit lande daerafter angelegen in den gericht van Hemert alst dair gelegen is binnendijcs ende butendijcs tusschen lant s'cureyts van Sinte Lamberts kercke van Hemert ende Gheryt Scherpenborch heeren Jan van den Sloet priester als prosst van Zenwinen in enen eygendom sonder thijns ende mit dijcke die daer mit recht toebehoirt erfelicken te besitten. Ende Margariet mit hoiren gecoren momber ende Ghijsbert voirscr. vertegen op dit guet voirscr. ende geloefde dairop doin te vertijen allen diegene die dair mit recht op vertijen sullen ende geloefden oec te waren heeren Jan als prosst voirscr. dit guet voirscr. jair ende dach als recht is vor allen diegenen die ten recht comen willen ende allen voirplicht aff te doen van denselven. Ende Margariet ende Ghijsbert voirscr. ongesceyden hebben geloeft heeren Jan als prosst voirscr. ten ewigen daegen scadeloos te houden van den dijcke voirscr. Doe dit gesciet was heere Jan als prosst voirscr. ghaf weder Margarieten ende Ghijsbert voirscr. dit guet voirscr. in eenen jaerlycschen erfthijnse te besitten voir enen auden guldenen scilt munten sconincs van Vranckrijcx ghenge ende geve of ander guet payment in geliker weerde op Sunte Remeysdach naestcomende over een jair ende dairnae alle jair eweliken voir enen auden guldenen scilt ghenge ende geve munten ende payments als voirscr. is jaerlicx altoos op Sunte Remeysdach den prosst van Zenwinen die altoes in der tijt is te betalen welcke thijns voirscr. weert zaec dat hij alle jair eweliken opten voirscr. termijn der betalingen niet betaelt en weere dan soe salder alle dage daernaest comende een peen van enen vleemsche groten opten voirscr. thijns wassen ende ghaen welke peen teghader mitten thijns voirscr. die prosst van Zenwinen die in der tijt is altoes verhalen zal ende mach uten voirscr. guede wanneer hijs nyet langer beyden en wille. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heeren dusent vierhondert ende neghen ende tweyntich des dinxsdages na Onser Liver Vrouwendach Nativitas. Deze copie accoirdt mette qriginale brieven verifficere ick Gerlingh Ruys als oipenbaer notaris bij den hove van Brabant geadmitteert tsHertogenbossche residerende Toirconde G. Ruys (in dorso) nr. 35 (van de kopieen)
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 255 (Pag. 208)
06-02-1430. Schepenen: Deriic van Weerdenberch en Coenraet van Tuel
Wij Deriic van Weerdenberch ende Coenraet van Tuel scepen in Tuel tugen dat voir ons comen siin Willem Huberts
soin van den Bossche Willem Gheriits soin ende Heijnric Gheriits soin ende hebben vercoft ende opgedragen voir twen-
tich gouden gulden ghenge ende geve die sij ghiede dat hem betaelt siin een hont ende dertyen roden lants gelegen
inden gericht van Hemert buten diics opten hogen weert tusschen lant der heren van den Duytschen Huyse van Tyel ende
Heijnric van Hesel voirt die heelft van anderhalf hont ende sesse ende dertich roden lants gelegen inden selven gericht
buten diics opten hogenweert tusschen die heren van den Duytschen Huys voirsz ende mi Deriic voirsz mit allen alsulken
anwasse als hem dair mit recht toebehoert Arnt Willems soin tot behoef Zweders van Weerdenberchs soin
mijns Deriic voirsz in enen eijgendom sonder thiins ende sonder diicke erfeliken te besitten ende Willem Willem ende
Heijnric voirsz vertegen op dit vercofte lant voirsz ende geloefde dair op doin te vertijen allen die gene die
dair mit recht op vertijen sullen ende geloefden oec te waren Arnt voirsz tot behoef Zweders voirsz dit vercof-
te lant voirsz jair ende dach als recht is voir allen die gene die ten recht comen willen ende alle voirplicht af te
doin vanden selven In orkonde onsen litteren gegeven int jair ons heren dusent vier hondert ende dertich des ma-
nendages nae onser liever vrouwen dach purificatio
Twee zegels. Dirck: paalvair met barensteel in schildhoofd. Coenraet: met 3 brakskoppen.
Bron: Acten betreffende Gelre en Zutphen 1107-1415, inv. 1894
16-05-1430. Schepenen: Bartholomeeus Pyecke en Heynrat Doelvoet Janssoin
Wij Bartholomeeus Pyecke ende Heynrat Doelvoet Janssoin scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Jan Rutgherssoin ende heeft vercoft ende opgedragen voir hondert gouden gulden ghenge ende geve die hij ghiede dat hem betaelt sijn die brieve dair desen tegenwordigen brief doirsteken is ende alle 'tghehaut dier brieve als dairin gescreven steet Jan Derijcssoin erfeliken te besitten. Ende Jan Rutgherssoin voirscr. verteech op die brieve ende op 'tghehaut dier brieve voirgen. ende geloefde dairop doin te vertyen allen diegene die van sijnre wegen dair mit recht op vertyen sullen ende geloefde oec te waren van sijnre wegen Jan Derijcssoin voirscr. die brieve ende 'tghehaut dier brieve voirscr. jair ende dach als recht is voir allen diegene die ten recht comen willen ende.van sijnre wegen alle voirplicht aff te doin van denselven. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende dertich des dinxsdages nae sunte Servaesdach.
Transfix.
Hangt aan: 11-07-1429
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 138-3 (Pag. 209)
26-05-1430. Schepenen: Deriic van Weerdenberch en Coenraet van Tuel
Wij Deriic van Weerdenberch ende Coenraet van Tuel scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Goeswiin van Dorne
Heijmans soin ende heeft vercoft ...
... een hofstat gelegen inden gericht van Hemert in die Vrijthofstege tusschen mi Deriic voirss. ende Sander den
cuper Willem van Heze tot behoef Zweders van Weerdenberchs soin mijns Deriics voirss. in enen eijgendom ...
... int jair ons heren dusent vierhondert
ende dertich opten sesse ende tweijntichsten dach inder maent van Meije
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1895-4
13-07-1430. Schepenen: Otte van Haeften Ottensoin en Heynric Doelvoet Janssoin
Wij Otte van Haeften Ottensoin ende Heynric Doelvoet Janssoin scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Ghijsbert Hacke ende heeft verhuert ende uytgegeven tweyntich hont lants acht roden lants min gelegen in den gericht van Zenwinen op die Stege tusschen erfgenaem Seghers van den Polle die nonnen van Zenwinen ende Heynric van Welderen an deen syde ende die gemeyn straet an dander syde voirt thijns vyerdenhalven gouden arnhemsche gelresschen gulden die hertoge Arnt heeft doin munten voir datam des briefs ghenge ende geve jairlix altoes te betalen op sunte Petersdach ad Cathedram uyt enen huys ende hofstat mit enen bonghaert mit allen sinen potingen ende toebehoren gelegen in den gericht voirscr. tusschen joncfrouwe Jutten Jans Stormsdochter van Weerdenborch ende Heynric van Drompt Jan Derijc Buckintssoin tot behoef sijns selfs ende tot behoef Hadewigen sijns wijfs alsoe lange als sij beyde leven ende niet langher in eenre jairliker ponsien te besitten alle jair voir vyer gouden arnhemsche gelressche gulden ghenge ende geve of ander guet payment in geliker weerde jairlix op sunte Petersdach ad Cathedram Ghijsbert voirscr. te betalen. Ende wanneer een van Jan ende Hadewigen voirscr. aflivich worde ende sterft dan soe sal die een heelft van den lande ende thijns voirscr. erven bliven ende comen an den ewigen cappellaen eens autaers dat gesticht is ende inenwyen sal in der kercken van Zenwinen in die eer Gods ende des heyligen Cruys onsen Lieven Heren Jhesu Christi. Ende wanneer Jan ende Hadewich voirscr. beyde doet sijn soe sal dit heel lant ende thijns erven ende bliven an den ewigen cappellaen voirscr. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende dertich op
sunte Mergarietendach. (in dorso) nr. 174
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 140 (Pag. 210)
29-12-1430. Schepenen: Deriic van Weerdenberch en Henrick Doelvoet Janssoen
Wij Derijc van Weerdenborch ende Henrick Doelvoet Janssoen schepen in Tuel tugen dat voor ons comen is Heynrick van den Molen ende heeft puerlick ende simpelicken omme Godts wille gegeven voor sijn siele Lijsbetten sijns wijffs ziele ende Aleyten hoere dochters ziele ende gelooft joncfrauwe Mechtelden van Beesde ende jonckfrauwe Hadewige van Beesde nonnen tot Zenwijnen tot behoeff der priorinne ende des gemeynts der nonnen van Zenwijnen thijns twee goude Arnhemsche Gelressche gulden die hertoghe Arnt heeft doen munten genge ende geve off ander guet payment in geliker weerde opten Paesdach naestcomende nae doode Henricx ende Lijsbette sijns wijffs ende daernae alle jaer ewelicken twee goude Arnhemssche Gelressche gulden genge ende geve als voirscr. sijn off payment als voirscr. is opten Paesdach der priorinne ende den gemeynen convent voirscr. te betaelen uyt eene hoffstadt gelegen in den gericht van Zenwijnen tusschen Agnesen Sanders ende Sanders erfgenaemen aen d'een sijde Derijc den Vryesen en de erffgenaem Ghisen Bluwels aen die ander zijde mit allen sinen boomen ende willigen ende mit allen sinen toebehoeren. Ende Heynric voirscr. heeft gelooft joncfrauwe Mechtelden ende joncfrauwen Hadewigen voirscr. tot behoeff der priorinne ende des gemeyns convents voirscr. dit voirscr. guet ewelick te waren voor allen diegene die te recht comen willen voor den thijns voirscr. Ende hiervoor sullen die priorinnen ende dat gemeyn convent voirscr. altoos houden ende doen jaergetijden ende memorie Heynrics van den Molen Lijsbetten sijns wijffs ende Aleytten hoire dochter voirscr. ende bidden voor zielen nae gewoenten ende manieren der Heyliger Kercke. In orkonde onse letteren. Gegeven int jaer ons Heeren dusent vierhondert ende een ende dertich des saterdages nae den heyligen Korsdach. Quoad copiam cum originali littera debite sigilata notarius H. van Zoerendoncq notaris 1615 (in dorso) nr. 4 (van de kopieen)
Datum: gedateerd in 1431, maar vanwege het gebruik van de Kerststijl valt het een jaar eerder.
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 228 (Pag. 214)
06-02-1431. Schepenen van Tuil oorkonden dat Roelof Salomonszn beloofd heeft aan Peter Vose, priester: land in Haaften op de Kortweide

.... Bartholomeus Pieck ende Henric Doelvoet Jans soen ...
land in Haaften, tussen Arnts kinder? van Beesde en Henrick Molier? ...
dat Mechtelt Wouter Arnts soins dochter erven sal ...
Kopieën inventarisnr 1, folio 144v -145, c inventarisnr 2, 1e deel, folio 46, H 1
Bron: Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg (Reg. 809)
20-02-1431. Schepenen van Tuil oorkonden dat Jacob Willemszn verkocht heeft aan Peter Vose, priester, kanunnik kerk van Haaften: land in Haaften op de Kortweide, dat laatstgenoemde daarna in erfcijns aan Jacob teruggaf
... Deriic van Weerdenberch ende Jan van Asperen van Vuern ...
Kopieën inventarisnr 1, folio 145v, d inventarisnr 2, 2e deel, folio 52, H 1
Zie ook regestnr 819
Transfix.
Aanhangend: 18-09-1431
Bron: Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg (Reg. 810)
18-09-1431. Schepenen van Tuil oorkonden dat Peter Vose, priester, kanunnik kerk van Haaften, overgedragen heeft, aan Gijsbert Hacken, voor kartuizers: akte van 1423 juni 1 (regestnr 746)
... Henric Doelvoet Jansz ende Herman Hacke...
Kopieën inventarisnr 1, folio 144, a inventarisnr 2, 1e deel, folio 129, T 2
Transfix.
Hangt aan: 20-02-1431
Aanhangend: 23-07-1499
Bron: Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg (Reg. 817)
18-09-1431. Schepenen van Tuil oorkonden dat Peter Vose, priester, kanunnik kerk van Haaften, beloofd heeft, aan Gijsbert Hacken, voor kartuizers: land in Haaften op de Kortweide
... Henric Doelvoet Jansz ende Herman Hacke ...
... 1431 de anderen daags na St Lambertsdag
Kopieën inventarisnr 1, folio 145, c inventarisnr 2, 1e deel, folio 46, H 1
Bron: Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg (Reg. 818)
18-09-1431. Schepenen van Tuil oorkonden dat Peter Vose, kanunnik kerk van Haaften, verkocht heeft, aan Gijsbert Hacken, voor kartuizers: erfcijns, beschreven in akte van 1431 februari 20 (regestnr 810)
... Heinric Doelvoet Jans soin en Herman Hacke ...
Kopieën inventarisnr 1, folio 145v, d inventarisnr 2, 2e deel, folio 52, H 1
Bron: Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg (Reg. 819)
23-10-1431. Schepenen: Heynric Doelvoet Janssoin en Herman Hacke
Wij Heynric Doelvoet Janssoin ende Herman Hacke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Jacop Derijc Smeetssoin ende heeft vercoft ende opgedragen voir hondert gouden gulden ghenge ende geve die hij ghiede dat hem betaelt sijn den brief dair desen tegenwordigen brief doirsteken is ende alle 'tghehaut des briefs als dairin gescreven steet heren Everaet cureyt van Hemert tot behoef des ewigen rectoers sunte Peters ende sunte Pauwels autaer, gesticht in der kercke van Zenwinen an die zuytside sonder dijcke erfeliken te besitten. Ende Jacop Derijcssoin voirscr. verteech opten brief ende op 'tghehaut des briefs voirscr. ende geloefde dairop doin te vertyen allen diegene die van sijnre wegen dair mit recht op vertyen sullen ende geloefde oecke te waren van sijnre wegen heren Everaet voirscr. tot behoef des ewigen rectoers voirscr. den brief ende 'tghehaut des briefs voirscr. jair ende dach als recht is voir allen diegene die ten recht comen willen ende van sijnre wegen alle voirplicht af te doin van denselven. Voirt Jacop voirscr. heeft vertegen op een half hont lants dat des lants op overkoemt mere is dan in den brief gescreven steet dair desen brief doirsteken is tot behoef des ewigen rectoers voirscr. erfeliken te besitten. Ende voirwarde eest dat joncfrouwe Berthe nonne tot Zenwinen dat lant dat dese brieve inhauden ende begrepen gebruycken sal also lange als sij leeft ende niet langher. Hieraff is Jan Derijcssoin een burge. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende een ende dertich op sunte Severijnsdach. (in dorso) Te Hemert tot die vicarien in die kerck van Zenwinen
Transfix.
Hangt aan: 20-07-1421
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 131-2 (Pag. 215)
1432. Schepenen: Gysbert die Koc van Opynen en Wouter Hacke
Bron: Schepenen van het oude Thule nu Tuil in de jaren 1336-1482
12-05-1432. Schepenen: onbekend en Wouter Hacke
.... ende Wouter Hacke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Byatrissen die wiif was van
Sijmon Dericksz .... ende heeft opgedragen ende puerliken omme gods wille ...
.... die brieve dair desen tegenwoirdigen brief doirsteken is ....
.... Ghiisbert Hacken als kerckmeister?
.... kercken van Nederijnen ...
.... Bijatrisse mit haren gecoren momber
....
..... jairlix uijtreijken ende betalen sullen voir ...? ewich testament Sijmons Byatrissen ende hoire
kinder voirsz opten tijenden dach inder maent van aprille. ...
....
.... ende bidden voir die zielen Sijmons Byatrissen ende hoir-
re kinder voirsz ....
....
dusent vierhondert ende twe ende dertich op sunte Pancraes dach
Zwaar beschadigd, aangevroten.
Het 2e zegel is gelijk aan de 1e zegel van de 2e transfix, van Wouter Hacke.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1263-3
20-07-1432. Erftinsbrief van een hofstede met bepoting te Hemert tussen de gemene straat en het St. Maartenskerkhof.
Wij Wouter Hacke ende Herman Hacke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is her Zweder van Dijepenbroecke als scheffener der heren vanden Duijtschen Huijse van Tyel .... ende heeft uijtgegeven een
hofstat mit allen hoire potingen ende mit allen hoire toebehoren gelegen inden gericht van Hemert tusschen den gemein
straet ende sunte Martijns kerchof Goeswiin vander Weijden in enen erfeliken thiins te besitten ...
Met beide zegels.
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 3022-0.1
23-09-1432. Schepenen: Wouter Hacke en Herman Hacke
Wij Wouter Hacke ende Herman Hacke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Jan Arentssoin van Beesde ende heeft vercoft ende opgedragen voir hondert gouden gulden ghenge ende geve die hij ghiede dat hem betaelt sijn seven hont lants vyer ende tweyntich roden lants min gelegen in de gericht van Hemert opten Acker tusschen Jan van Hesel ende Gyelis Hyecke heren Everaet cureyt tot Hemert priester tot behoef joncfrouwe Berthen Uter Oesterwijc nonne tot Zenwinen alsoe lange als sij leeft ende niet langher ende nae hoirre dode tot behoef des ewighen cappellaens eens autaers dat gesticht is in der kercken van Zenwinen in die eer Gods ende sunte Peters ende sunte Pauwels der heyligen apostelen in enen eygendom sonder thijns ende sonder dijcke erfeliken te besitten. Ende Jan Arentssoin voirscr. verteech op dit lant voirscr. ende geloefde dairop doin te vertyen allen diegene die dair mit recht op vertyen sullen ende geloefde oecke te waren heren Everaet voirscr. tot behoef joncfrouwe Berthen voirscr. alsoe lange als sij leeft ende niet langer ende nae hoirre dode tot behoef des ewigen cappellaens des autaers voirscr. die altoes in der tijt is dit lant voirgen. jair ende dach als recht is voir allen diegene die ten recht comen willen ende alle voirplicht aff te doin van denselven. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende twe ende dertich des andren dages nae sunte Maurissendach. (in dorso) nr. 145 Hemert
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 144 (Pag. 216)
11-11-1432. Schepenen: Wouter Hacke en Herman Hacke
Wij Wouter Hacke ende Herman Hacke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is die gesworen bode ons heren van Gelren in Tyelreweert ende heeft geghiet, dat hij gemaent heeft van wegen Marselis van Aelst Willem van den Bossche als saecwout Rutgher Willemssoin ende Rutgher Gherijtssoin als burgen ongesceyden van gebrecke dat Marselis voirscr. heeft van vijftyen aude guldenen scilden munten sconincs van Vrancrijcs ghenge ende geve, die sij Marselis voirscr. sculdich waren ende geloeft hadden in enen scepenenbrieve van Tuel gelijc als die inheelt die dairop gemaect is. Daernae tugen wij dat wii dairover geweest hebben dair Marselis van Aelst voirscr. gericht is overmits den gesworen richter ons heren van Gelren in Tyelreweert tot allen recht in alle guets des saecwouts ende der burgen voirscr. dat gelegen is in der eninge van Tuel ende in den gericht van Hemert voir tghebrecke van den gelde voirscr. Des vraghde ons die richter voirscr. wat dat Marselis voirgen. mitten voirscr. guede sculdich te doin were. Daerop wijsden wij darinne dat guet voirscr. verbieden sal als recht is ende daernae soe saelt Marselis voirscr. vercopen tot onsen lantrecht. Dit gesciede int jair ons Heren dusent vierhondert ende twe ende dertich op sunte Maurissendach. Daernae wij scepen voirscr. tugen dat voir ons comen is die gesworen bode voirscr. ende heeft geghiet dat hij verboden heeft als recht is drye sonnendage te rechter missetijt in der kercken van Hemert alle guets des saecwouts ende der burgen voirscr. dat gelegen is in den gericht van Hemert dat dat te vercopen were voir tghebrecke van den gelde voirscr. overmits Marselis voirscr. Daernae tugen wij dat voir ons comen is Marselis van Aelst voirscr. ende heeft vercoft nae allen formen ende manieren gelijc als ons lantrecht eyscht ende wijst alle guets des saecwouts voirscr. voir tyen scillinge ghever penninge ende alle guets der burgen voirscr. voir vijf scillinge ghever penninge dat gelegen is in den gericht van Hemert ende dat aldair in der kercken van Hemert verboden is als recht is ende darinne aldair sculdich is ende pleghet te verbieden Ghijsbert Hacken te hebben ende te besitten. Ende die richter voirscr. voirt an ons vraghde wair dat Marselis van Aelst voirscr. sijn gebrecke dat hij hedde an den saecwout ende an den burgen voirscr. verhalen soude. Dairop wijsden wij dat hij dat verhalen sal ende mach an benen ende an schenen des saecwouts ende der burgen voirscr. ende voirt an alle guets dat sij naemaels hebben ende crigen moghen ten ewigen dagen ter tijt toe dat hij tsijn heeft gelijc als ons lantrecht eyscht ende wijst. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende twe ende dertich op sunte Martijnsdach in den wijnter (in dorso) Wyllem van den Bossche
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 145 (Pag. 217)
12-11-1432. Schepenen: Wouter Hacke en Herman Hacke
Wij Wouter Hacke ende Herman Hacke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Ghijsbert Hacke ende heeft vercoft ende opgedragen voir tyen pont ghever penninge die hij ghiede dat hem betaelt sijn den brief dair desen tegenwordigen brief doirsteken is ende alle 'tghehaut des briefs als dairin gescreven steet uytgenomen dat verhallen dat in denselven brief gescreven steet Marselis van Aelst erfeliken te besitten. Ende Ghijsbert voirscr. verteech opten brief ende op 'tghehaut des briefs voirscr. tot behoef Marselis voirscr. ende geloefde van sijnre wegen alle voirplicht af te doin van denselven. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende twe ende dertich des andren dages nae sunte Martijnsdach in den wijnter.
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 146 (Pag. 218)
22-04-1433. Schepenen: Henrick Doelvoet Jansz en Wouter Hack
Wij Henrick – Doelvoet Jansz ende Wouter Hack scepen in Tuijll tuigen dat voer ons
komen sijn Willem van Nulant Gheerlichsz van sijnre wegen ende van wegen Jans van
Nulant sijns broeders ende Jans van Heymsteyn Hamsteyn {1} Willem van Wijck ende
Jan Baliaert ende hebben vercoft ...
.... die brieve daer desen tegenwoerdigen
brieff doersteken is ....
.... Ghijsbert die Kock erffelicken te besitten Ende
Willem van Nulant voer hem ende Jan sijnen broeder voirsz Jan van Hamsteyn Willem
van Wijck ende Jan Baliaert voirsz vertegen op die brieve ....
.... des woensdachs nae beloken paesdach
1. van Hamstell in het originele afschrift (van Amstel).
Onderdeel van een serie afschriften.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1747-3
22-04-1433. Schepenen: Heijnric Doelvoet Jans soin en Wouter Hack
Wij Heijnric Doelvoet Jans soin ende Wouter Hack scepen in Tuel tugen dat voir ons comen siin Willem van Nulant Gheer-
lics soin voir hem ende voir Jan van Nulant siinen broeder Jan van Haemstel Willem van Wiick ende Jan Baliaert ende hebben
vercoft ... thijns ...
... uijt eene hofstat gelegen inden gericht van Nederijnen tusschen Ghiisbert den Koc van Nederijnen ende die gemeijn straet
Item thijns ...
... uijt eene hofstat gelegen aldaer tusschen Ghiisbert den Koc ende die
gemeijn straet Item een hofstat gelegen aldaer dair Vrederic die Koc op plach te wonen tusschen dese voirsz hofstat ende die
gemeijn straet Item een hofstat mit allen horen toebehoeren gelegen inden gericht van Hyer tusschen her Heijnric van Doirne
ende lant eens autaers gesticht inder kercken van Tuel ....
... erfgenamen Huberts van der Stege an deen sijde Hilleke van Veen
ende doef Arnt an dander sijde ...
... Jan van Est ende sijn suster ...
....
.... Ghijsbert den Koc van Nederijnen in enen eijgendom erfeliken te besitten .....
...
.... Voirt Willem van Wiick heeft geloeft Willem den Koc sinen soin doin te vertijen wan-
neer hij tot sinen mondigen dagen coemt ....
Ende Jan van Haemstel heeft geloeft Marien siin dochter doin te vertijen wanneer sij tot horen mondigen daghen
coemt ....
.... des woensdachs nae beloken paesdach
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1768
08-11-1434. Derijc van Weerdenborch en Herman Hacke, schepenen in Tuel, oorkonden, dat Aelbert Quekel heeft verkocht en overgedragen voor 70 gouden gulden 1 morgen land onder Hemert buitendijks op 't Sant, aan Arnt Rutghers, bij welke verkoop naast de verkoper ook Ghijsbert Quekel Aelbertss., Hubert Heynricssoen, als man en voogd van Margriete Corstins en Lijsbeth Aelberts Quekels dochter vrijwaring hebben gegeven, en dat vervolgens Arnt Rutghers dit land weer aan Ghijsken Quekel Aelbertss. in erfpacht gegeven heeft voor 3 gouden overlandse rijnse gulden 's jaars.
Wij Deriic van Weerdenborch ende Herman Hacke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Aelbert Quekel ende heeft vercoft
ende opgedragen voir tseventich gouden gulden ghenge ende geve die hij ghiede dat hem betaelt sijn enen mergen lants gelegen inden
gericht van Hemert buten diics opt Sant tusschen Gheertruyden Hubert Tayen dochter ende Aelbert voirss. Arnt Rutghers soin in
enen eijgendom sonder thijns ende sonder diick erfeliken te besitten ende Aelbert voirss. verteech op dit lant voirg. ende geloefde
dair op doin te vertijen allen die gene die dair mit recht op vertijen sullen ende geloefde oec te waren Arnt voirss. dit lant
voirss. jair ende dach als recht is voir allen die gene die ten recht comen willen ende alle voirplicht aff te doin vanden selven
voirt Ghijsbert Quekel Aelberts soin, Hubert Heijnricss soin als momber ende witteftich man sijns wijfs Margareten Corstiin
die wijf was Deriicx Hellincs ende Lijsbette Aelberts Quekels dochter mit horen gecoren momberen vertegen op dit lant voirss. tot behoef
Arnts Rutghers soins voirss. erfeliken te besitten. Doe dit gesciet was Arnt Rutghers soin voirss. ghaf weder Ghijsbert Quekel Aelberts
soin voirss. dit lant voirg. in enen jairliicschen erfthijns te besitten voir drye gouden overlensche rijnsche gulden ghenge ende geve of ander
goet payment in geliker weerde op Sunte Martijns dach inden wiinter naest comende over een jair ende dair nae alle jair eweliken voir drye
gouden overlensche rijnsche gulden ghenge ende geve of payment als voirss. is jairlix altoes op Sunte Mertijns dach inden wiinter Arnt
Rutghers soin vurss. te betalen. Welke thijns voirss. weert zaecke dat hij alle jair eweliken opten voirss. termijn der betalinge niet be-
taald en were soe salder alle dage dair naest comende een peen van enen gueden auden vleemschen groten opten voirss. thijns wassen
ende gaan welke peen te ghader mitten thijns voirg. Arnt Rutghers soin voirg. uten voirss. lande verhalen sal ende mach wanneer
hij's niet langer beijden en wille. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vier hondert ende vyer ende dertich
des manendages nae Sunte Willebroerts dach.
Met de zegels van beide oorkonders.

datering: St. Willebrordsdag = 7 november. In 1434 viel dat op een zondag. De maandag daarna is dus 8 november.
Bron: Het geslacht Mackay van Ophemert en aanverwante geslachten, 1370-1968 (1994), inv. 1396-8
09-11-1434. Derijc van Weerdenborch en Herman Hacke, schepenen in Tuel, oorkonden, dat Arnt Rutgherssoin heeft verkocht en overgedragen voor 70 gouden gulden de brief d.d. 1434 november 8, waardoor deze gestoken is, aan Gooswijn Quekel ten behoeve van Vrederic Joede.
Wij Deriic van Weerdenborch ende Herman Hacke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Arnt Rutghers soin ende heeft vercoft ende opgedragen
voir seventich gouden gulden ghenge ende geve die hij ghiede dat hem betaelt sijn den brief dair desen tegenwordigen brief doirsteken is ende alle
't ghehaut des briefs als dair in gescreven steet Goeswiin Quekel tot behoef Vrederics Joeden erfeliken te besitten ende Arnt voirss. verteech
opten brief ende opt ghehaut des briefs voirss. ende geloefde dair op doin te vertijen allen die gene die van sijnre wegen dair mit recht op vertijen sullen
ende geloefde oeck te waren van sijnre wegen Goeswiin voirg. tot behoef Vrederics Joeden voirss. den brief ende 't ghehaut des briefs voirss. jair ende
dach alst recht is voir allen die gene die ten recht comen willen ende van siinre wegen alle voirplicht aff te doin vanden selven. In orconde onser
litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende vyer ende dertich des dinxsdages nae Sunte Willebroerts dach voir Sunte Mertijns avont.
Met de geschonden zegels van de beide oorkonders.

datering: St. Willebrords dag = 7 november viel in 1434 op een zondag. Dinsdag daarna was 9 november, en dat is inderdaad een dag voor St. Maartensavond, waarmee werd aangeduid de avond voor St. Maarten, dus 10 november.
Bron: Het geslacht Mackay van Ophemert en aanverwante geslachten, 1370-1968 (1994), inv. 1396-9
12-11-1434. Schepenen: Derijc van Weerdenberch en Herman Hacke
Wij Derijc van Weerdenberch ende Herman Hacke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Jan die Wise Ghijsbertssoin ende heeft vercoft ende opgedragen voir veertich gouden gulden ghenge ende geve die hij ghiede dat hem betaelt sijn den brief dair desen tegenwordigen brief doirsteken is ende alle 'tghehaut des briefs,als dairin gescreven steet Arnt Rutgherssoin tot behoef der pryorinnen ende des gemeyns convents des cloosters van Zenwinen erfeliken te besitten. Ende Jan die Wise voirscr. verteech opten brief ende op 'tghehaut des briefs voirscr. ende geloefde dairop doin te vertyen allen diegene die van sijnre wegen dair mit recht op vertyen sullen ende geloefde oec te waren van sijnre wegen Arnt voirscr. tot behoef der pryorinnen ende des gemeyns convents voirscr. den brief ende 'tghehaut des briefs voirscr. jair ende dach als recht is voir allen diegene die ten recht comen willen ende van sijnre wegen alle voirplicht af te doin van denselven. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende vyer ende dertich des andren dages nae sunte Martijnsdach in den wijnter.
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 148 (Pag. 220 A)
12-11-1434. Schepenen: Derijc van Weerdenberch en Herman Hacke
Wij Deryc van Weerdenborch ende Herman Hacke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Jan die Wise Ghijsbertssoin ende heeft vercoft ende opgedragen voir veertich gouden gulden ghenge ende,geve die hij ghiede dat hem betaelt sijn den brief dair desen tegenwoirdigen brief doirsteken is ende alle tgehaut des briefs als daerin gescreven steet Arnt Rutgherssoin tot behoeff der pryorinnen ende des gemeyn convents der nonnen van Zenwinen erfeliken te besitten. Ende Jan die Wise voirscr. verteech opten brieff ende op tgehaut des briefs voirscr. ende geloefde dairop doin te vertijen alle diegene die van sinne wegen dair mit recht op vertijen sullen. Ende geloefde oec te waren van sinne wegen Arnt voirgen. tot behoeff der pryorinnen ende des gemeyns convents voirscr. den brief ende tghehaut des briefs voirscr. jair ende dach als recht is voir allen diegene die ten recht comen willen ende van sinre wegen alle voirplicht aff te doen van denselven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heeren dusent vierhondert ende vyer ende dertich des anderen daiges nae Sunte Martijnsdach in den wynter. Deze copie is nae voorgaende collatie bevonden te concorderen mette originale brieven. Quod attestor als oipenbaer geadmitteert notaris G. Ruys (in dorso) nr. 36 (van de kopieen)
Transfix.
Hangt aan: 27-07-1427
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 256-2 (Pag. 220 B)
1435. Schepenen: Wouter Hack en Herman Hack
Bron: Schepenen van het oude Thule nu Tuil in de jaren 1336-1482
1435. Schepenen: Wouter Hacke, Herman Hacke
Bron: De Schepenbank van Tuil in de Neder-Betuwe
16-03-1435. Schepenen: Wouter Hac en Herman Hac
        den dorden brief die der
        kercken aen geet ...
Wij Wouter Hac ende Herman Hac scepen en Tuijl tugen dat voir ons
comen is Heijlwich Jannis Goriss dochter mit horen gecoren momber
ende heeft gegeven ...
...
voir hoir
ziel hoirs vaders hoire moeder ende alle hoere hoere anderen
zielen doin op synte Geertruijden dach ...
...
... in or-
konde onsser litteren gegeven int jair ons Heren dusent
vijerhondert ende vijveendedertich op synte Geertruijdenavont
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 41-42v)
16-03-1435. Schepenen: Wouter Hacke en Herman Hacke
Wij Wouter Hacke ende Herman Hacke scepen in Tuijll tugen dat voir
ons komen is Heijlwich Jans Ghorijs soens dochter ...
...
....op sunte Gheertruijde avont
Transfix bij 24-8-1429.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1219 (p. 5-7)
29-03-1435. Schepenen van Tuil oorkonden dat Jan van Asperen ende van Vuern verkocht heeft aan Brustiin Janssoin van Vorn 3 morgen land in Herwijnen in Rolofs Hueve.
Wij Walraven van Haeften ende Willem van Haeften scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Jan van Asperen ende van Vuren
ende heeft vercoft ende opgedragen voir hondert gouden gulden ghenge ende geve die hij ghiede dat hem betaelt siin drije mergen lants
alsoe groet ende alsoe cleijn als sij gelegen siin enden gericht van Herwinen in Rolofs Hueve streckende van lande erfgenamen ....
tot lande Jacobs vanden Veen tusschen Ghijsbert Starcken ende erfgenamen Jans van Beesde heer Gheriits soins Brustiin Jans soin van den
Veen in enen eijgendom sonder thiins ende mitter heelft van anderhalve rode diicks gelegen aldaer tusschen Otte van Asperen ende van Vuren
ende erfgenamen Jacop Deriics soins ...
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 226 (reg. 76)
17-07-1435. Acte van eigendomsoverdracht door Heynric Weert aan Hubert van Beveren van 7 hont land op Overbeempt onder Hemert.
Wij Goessen van .... ende Willem van Hees scepen in Tuel ...
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2881-1
1436. Schepenen: Heynrick Doelvoet Janss., Wouter Hacke
Bron: De Schepenbank van Tuil in de Neder-Betuwe
03-01-1436. Schepenen: Wouter Hacke en Herman Hacke [1435?], Wouter Hacke en Heynric Doelvoet Janssoin
Wij Wouter Hacke ende Herman Hacke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is die gesworen bode ons heren van Gelren in Tyelreweert ende heeft geghiet dat hij gemaent heeft van wegen des cloesters der nonnen van Zenwinen Herman Cluyt off diegene die mit recht besitter sijn van veertyen hont lants gelegen in den gericht van Vauderic in een stat geheyten Nabelaer wilneer tusschen den abdt van Sunte Pouwels ende Gherijt Philipssoin item van enen mergen lants gelegen aldair in een stat geheyten Cortpaeldoit wilneer tusschen Goeswijns kijnder van Vauderic ende Jan Ockertssoin van thijns vijff pont ghever penninge ende van alsulken peen als dair mit recht op gewassen is die den cloester voirscr. onthauden is ende niet betaelt en is. Welken thijns mit sijnre penen voirscr, men mit recht sculdich is jairlix te betalen den cloester voirscr. uten lande voirscr. gelijc als die scepenbrief van Tuel daeraff ynheelt die dairop gemaect is. Dairnae tugen wij dat wij dair over geweest hebben dair heren Derijc van Derthesen als profst van Zenwinen ende van wegen des cloesters der nonnen van Zenwinen gericht is overmits den gesworen richter ons heren van Gelren in Tyelreweert tot allen recht in dit lant voirscr. dat gelegen is den (gericht van) Vauderic voir den thijns ende den peen voirscr. die den cloester voirscr. onthauden is ende niet betaelt en is. Ende die richter voirscr. voirt an ons vraghde, wat dat die profst voirscr. vanwegen des cloesters voirscr. mitten voirscr. lande sculdich te doin were. Dairop wijsden wij darinne dat lant voirscr. verbieden sal als recht is ende daernae soe saelt die profst voirscr. vanwegen des cloesters voirscr. vercopen tot onsen lantrecht. Dit gesciede int jair ons Heren dusent vierhondert ende vijff ende dertich des vrijdages nae des Heyligen Cruysdach Exaltacio. Daernae wij Wouter Hacke ende Heynric Doelvoet Janssoin scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is die gesworen bode voirscr. ende heeft geghiet dat hij verboden heeft als recht is drye sonnendage te rechter missetijt in der kercke van Vauderic dit lant voirscr. dat gelegen is in den gericht van Vauderic dat dat te vercopen were voir den thijns ende peen voirscr. die den cloester voirscr. onthauden is ende niet betaelt en is overmits den profst vanwegen des cloesters voirscr. Dairnae tugen wij dat voir ons comen is heren Derijc als profst voirscr. ende vanwegen des cloesters voirscr. ende heeft vercoft nae allen formen ende manieren gelijc als ons lantrecht eyscht ende wijst dit lant voirscr. dat gelegen is in den gericht van Vauderic ende dat aldair in der kercken van Vauderic verboden is als recht is ende dat men aldair sculdich is ende pleghet te verbieden voir den thijns ende den peen voirscr. die den cloester voirscr. onthauden is ende niet betaelt en is Rolof Janssoin te hebben ende te besitten behaudeliken nochtant den cloester voirscr. sijnre scepenre brieve van alsulken thijns ende peen als dairin noch te betalen is dair die dage noch niet aff comen en sijn hem dien nae ingehaut derselver brieve voirscr. te betalen. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende sesse ende dertich des dinxdages nae jaersdach.
(in dorso) Varyck gewijnbrieff.
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 149 (Pag. 221)
04-01-1436. Schepenen: Heynric Doelvoet Janssoin ende Wouter Hacke
Wij Heynric Doelvoet Janssoin ende Wouter Hacke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Rolof Janssoin ende heeft vercoft ende opgedragen voir tyen pont ghever penninge die hij ghiede dat hem betaelt sijn den brief dair desen tegenwordigen brief doirsteken is ende alle 'tghehaut des briefs.als dairin gescreven steet heren Derijc van Derthesen profst van Zenwinen tot behoef der pryoerinnen ende des gemeyns convents des cloesters van Zenwinen erfeliken te besitten. Ende Rolof voirscr. verteech opten brief ende op 'tghehaut des briefs voirscr. tot behoef der pryoerinnen ende des gemeyns convents voirscr. ende geloefde van sijnre wegen alle voirplicht af te doin van denselven. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende sesse ende dertich des woensdages nae des heyligen jaersdach.
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 150 (Pag. 222)
13-03-1436. Schepenen: Deriic van Weerdenborch, Ghijsbert die Koc, Goeswiin van Vaud[eric], Willem van Heze, Bartholomeeus Pyeck, Heynric Doelvoet Jans soin en Wouter Hack.
Gerechtelijke verkoop van kapittelgoederen te Opijnen aan Jan van der Stege ter betaling van bede, 1436 mrt. 13, met overdracht aan Aernt de Koc van Opijnen
Wij Deriic van Weerdenborch Ghijsbert die Koc Goeswiin van Vauderic Willem van Heze Bartholomeeus Pyeck Heynric
Doelvoet Jans soin ende Wouter Hack scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is die gesworen bode ons heren van Gelren
in Tyelreweert ende heeft geghiet? dat hij van ons liefs genedigen heren wegen voirsz voir ons genedigen heren bede
geliic die gemeyn ridder ende knecht stede lande ende lude onsen genedigen heren voirsz die gegeven hebben gepeindt heeft
an allen der guede van Sunte Jans tUtrecht die gelegen siin inden gericht van Opijnen want? die heemraet van
Opijnen die heren van sunte Jan voirss. op die selve bede dair? gesettet? hebben Ende die voirss gesworen bode heeft geghiet
dat hij der heren guede van sunte Jans voirss verboden heeft als recht is drye sonnendagen te rechten missen tijt inder kercken
van Opijnen dat dieselve guede te vercopen weren voir die selve bede dair die heren van sunte Jans voirss op gesettet? siin?
overmits den schatmeister van ...
Vranck Pyecke als schatmeister ...
heeft vercoft ... alle die guede ...
... voirss geliic dair an gepeyndt is ...
... Jan van der Stege te hebben ende te besitten. Dit gesciede int jair ons heren
dusent vierhondert ende sesse ende dartich des dinxdages nae des sonnendagh alsmen singhet inder heijligher kercke oculi
Twee charters (getransfigeerd), met 7 + 2 zegels.
Transfix op 7-8-1442
Bron: Kapittel van Sint Jan, inv. 810-1
20-06-1436. Schepenen: Derijc van Weerdenberch en Willem van Heze
Wij Derijc van Weerdenberch ende Willem van Heze scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Ghijsbert Hacke van Meteren ende heeft vercoft ende opgedragen voir twe hondert gouden gulden ghenge ende geve die hij ghiede dat hem betaelt sijn vijff mergen lants achtyende halve rode lants min gelegen in den gericht van Zenwinen tusschen die nonnen van Zenwinen ende Heynric van Welderen Ynwaen Vredericssoin tot behoef Jans van Weerdenberchs soin mijns Derijcs voirscr. in enen eygendom sonder thijns ende sonder dijcke erfeliken te besitten. Ende Ghijsbert Hac voirscr. verteech op dit lant voirscr. ende geloefde dairop doin te vertyen allen diegene die daer mit recht op vertyen sullen ende geloefde oec te waren Ynwaen voirgen. tot behoef Jans van Weerdenberchs voirscr. dit lant voirscr. jair ende dach als recht is voir allen diegene die ten recht comen willen ende alle voirplicht aff te doin van denselven. Voirt Jacop Arnts Molnerssoin verteech op dit lant voirscr. tot behoef Jans van Weerdenberchs voirscr. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende sesse ende dertich des woensdages nae sunte Vijtsdach. (in dorso) nr. 149
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 151 (Pag. 223)
25-06-1436. Schepenen: Aernt van Haefften en Bartholomeus Piecke
Wij Aernt van Haefften ende Bartholomeus Piecke scepen in Tuijll tugen dat voir ons
comen is ic Aernt van Haefften voirss. ende hebbe vercofft ende opgedragen voir twee hondert
gouden gulden genge ende geve die ick giede dat mij betaelt sijn die helfft van acht
mergen lants alsoe groet ende alsoe cleijn als sij gelegen sijn inden gericht van Hellu
geheijten den Tolner tuschen Otten van Asperen ende van Vuern heren Otten soen wilner
ridders aen deen sijde erffgenamen Eccrijns? van der Stege erffgenamen Aernts vanden Poell
ende die dair met recht lantgelegen sijn aen dander sijde heren Godert Neven priester
tot behoeff der tafelen des heijligen geests van Zautbomell in enen eijgendom sonder
thijns ende sonder dijcke erffelicken te besitten Ende ick Aernt van Haefften voirss. verteech
op die helfft vanden lande voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijen allen die gene
die dair mit recht op vertijen sullen Ende geloeffde oick te waren heren Godert voirss
tot behoeff der tafelen des heyligen geests voirss die helfft vanden lande voirss. jair
ende dach als recht is voir allen die gene die ten Recht komen willen Ende alle voirplicht
aff te doen vanden selven In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusen
vierhondert ende sesse ende dertich des anderen dages nae sunte Jans dach baptisti
nativitas
Marge: die helfft van acht mergen den Tolner
Klik om een foto of scan te zien: Microfilm  
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (Pag. 238)
15-09-1436. Schepenen: Heijnric Doelvoet Janss en Wouter Hac
        den anderen brieff die der kercken
        dijent ende aen geet ...
Wij Heijnric Doelvoet Janss ende Wouter Hac scepen in
Tuijl tugen dat voir ons comen is het Jan Iordenss{?} priester
als erffg. her Anthonis Lamberss walner? priester cureijt
der kerken van Hijer end eheeft opgedragen ...
....
... her Willem
Hollem Hollen {sic} priester tot behoef der kercmeisters ...
...
... etc ...
...
... jairlix utreiken ten selven tijden voirsz. Lambert her An-
thonis natuerlic soin alsoe lang als hij leeft ...
...
... in orkon-
de onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vijerhon-
dert ende sessendertich des anderen dages nae des heij-
ligen cruijs dach exaltatio ...

Het is te weten dat uijten vorsz goede daer jairlix
...
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 43v-45)
15-09-1436. Schepenen: Heijnrick Doelvoet Janssoen en Wouter Hacke
Wij Heijnrick Doelvoet Janssoen ende Wouter Hacke ...
.... Jan Jordens soin ...
... des
anderen daghes nae des heijlighen cruijs dach exaltatio
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1219 (p. 11-12)
11-11-1436. Schepenen: Deriic van Weerdenberch en Willem van Heze
Wij Deriic van Weerdenberch ende Willem van Heze scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Godert
Heijnrics soin ende heeft vercoft ...
.... inden gericht van Hemert buten diics opt sant ...
... Jan Homerts? soin tot be-
hoef Zweders van Weerdenberchs soin mijns Deriics voirss. in enen eijgendom sonder thiins ...
...
.... voirt Gherbrant van Beesde verteech op dit
lant voirss tot behoef Zweders voirg. dit lant voirss. jaer ende dach als recht is ...
...
... int jair ons heren dusent vierhondert ende sesse ende dortich op sunte Mertijns dach inde wiinter
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1897-5
1437. Acte van eigendomsoverdracht ten behoeve van de commanderij van Tiel van een morgen land op de Bolchovel onder Hemert.
Wij Deriic van Weerdenberch ende Heynriic Doelvoet Jans soin scepen in Tuel tugen dat voir ons comen siin Deriic
Heynric Deriics soins soin ende Liisbet siin dochter ...
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2870
1437. Acte van eigendomsoverdracht ten behoeve van de commandeur van Tiel van een huis, berg en schuur op land van het D.H. onder Hemert.
Wii Deriic van Weerdenberch ende Heijnric Doelvoet Jans soin scepen in Tuel tugen dat voir ons ...
Gheertruijt die wiif was Rolofs van ... mit horen gecoren momber Ghiisbert Hack Rolofs soin ende
Deriic Rolofs soin ende hebben vercoft ende opgedragen voir viiftich gouden gulden ...
....
.... tusschen die heren voirss ende Arnt Rolofs soin heren Gheriit Rutghers
soin te hebben ... in enen eijgendom te besitten ende Gheertruijt mit horen gecorem momber
Ghiisbert ende Deriic voirss ...
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2856-0.1
06-02-1437. Acte van eigendomsoverdracht aan de commanderij van Tiel van 2 morgen land op de Parricstert onder Varik.
Wij Bartholomeeus Pieck ende Heynric Doelvoet Jans soin scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Heijnric Gheriitssoin ende
heeft vercoft ende opgedragen voir hondert gouden gulden ghenge ende geve die hij ghiede dat hem betaelt siin twe mergen lants gele-
ghen inden gericht van Vauderick op die Perricstert tusschen Arnt Noude Conraets soin ain deen syde . Willem van Heze ende Vrederic
die Juede an dander sijde heren Gheriit Michels soin als scheffener der heren van den Duijtsche Huijse van Tijel ....
...
.... int jair ons heren dusent vierhondert ende seven ende
dertich des woensdages nae sunte Aghaten dach {1}
1. de naam van de heilige is deels onder de pliek verscholen, dus is daardoor onzeker.
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2938
23-04-1437. Schepenen: Jan van Schonouwen en Heijnric Doelvoet Jans soin
Wii Jan van Schonouwen ende Heijnric Doelvoet Jans soin scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Gherbrant
van Beesde ende heeft vercoft ende opgedragen voir viiftich gouden gulden guet ende geve die hij ghiede dat hem betaelt
siin een stuck lants mit allen sijnre bomen willigen ende toebehoren gelegen inden gericht van Hemert buten diicks
op die Gheren tusschen Deriic van Weerdenborch ende die Duijtsche stege Ghiisbert Hacken tot behoef Deriics van Weer-
denberch voirsz in enen eijgendom sonder thiins ende sonder diicke erfeliken te besitten Ende Gherbrant voirsz ver-
teech op dit guet voirsz ende geloefde dair op doin te vertijen allen die gene die van sijnre wegen dair mit
recht op vertijen sullen ende geloefde oec te waren van siinre wegen Ghiisbert voirg. tot behoef Deriics voirsz
dit guet voirsz jair ende dach als recht is voir allen die gene die ten recht comen willen ende van siinre wegen
alle voirplicht af te doin van den selven In orkonde onsen litteren gegeven int jair ons heren dusent vier hondert ende
seven ende dertich opten drije ende tweijntichsten dach inder maent van Aprille
Zegels: Schonouwen met 2 stormbalken (en kleinere tekens?), Doelvoet met tweekoppige adelaar.
Bron: Acten betreffende Gelre en Zutphen 1107-1415, inv. 1896
20-10-1437. Acte van eigendomsoverdracht ten behoeve van de commanderij van Tiel van 7 hont en van 5 (?) hont 15 roeden land op de Overste en de Nederste Worden onder Hemert.
Wij Deriic van Weerdenberch ende Heijnrc Doelvoet Jans soin scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Gheriit van
.... inden gerichte van Hemert ...
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2891
11-01-1438. Gerit van Beesde Jans zoon draagt voor schepenen van Tuel ten behoeve des hertogs op een huis en hofstad in den geregte van Hellu.
Wij Jan van Schonouwen ende Herman Hack scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Gerit van Beesde Jans soin van Beesde ende heeft
vercoft ende opgedragen voir seshondert gouden gulden .... een huijs ende hofstat
mit alle hoirre potinge tymmeringe ende toebehoren ende mit lande dair after aengelegen haudende tsamen sevendalve mergen lants
anderhalf hont lants myn gelijc dat dair gelegen is inden gericht van Hellu tusschen Walraven van Asperen ende van Vuern
aen die een sijde Ghijsbert die Kock ende Jacop Maes soin aen die ander sijde streckende vanden gemeinre straten totten
Corengrave toe. Ghijsbert Hacken tot behoef des hogeboren doirluchtige vorst hertoge Aerts hertoge van Gelren van
Gulic ende greve van Zutphen in enen eijgendom ....
... Voir welck erfenisse ende goet die
... vorst voirsz vrijen ende eijghenen sal Gerit van Beesde voirsz ses mergen lants gelegen
inden gericht van Tuel in die Haer tusschen die Enggrave ende ...
die Gerit van Beesde voirsz tot deser tijt van hem the leen helt.
....
N.B. Beide zegels van de schepenen staan online, maar op moment van schrijven foutief gedateerd op 12-01-1438.

N.B. Voor een bedrag van 600 goudgulden en in ruil voor bevrijding uit het leenverband van 6 morgen land onder Tuil, gelegen “in die Haer”. Gijsbert van Beesd Jansz. 1438 met dit huis c.a. beleend “tegen een gevrijd goed in den gerichte van Tiel [sic]”, Martens van Sevenhoven, Leenaktenboeken. Nijmegen 211; blijkt daar 1467 “dat huys tot Haeften” [geworden] te zijn. Het land onder Tuil niet in het leenregister gevonden.

Voorheen: Charterverzameling (0243), inv. 734.
Bron: Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen , inv. 2459
12-02-1438. Schepenen: Willem van Haeften en Jan van Sconauwen
Wij Willem van Haefften ende Jan van Sconauwen scepen in Tuijll tugen dat voir ons komen is
Ott Pauwe ende heeft bekent ende geloefft Fijen Peter Heijnrics soins dochter dat dese dijcke
hier nabescreven altoes toebehoren sall tot sijnen erve ende guedt gelegen inder eninge van Tuijll
Inden yersten seven roeden dijcks gelegen inden gerecht van Hyer in die nije inlage
tusschen Dirck die Rover van Tuijll boven ende Bartholomeus Pyecke beneden Item dordehalf
roede dijcks gelegen inden gerecht van Tuijll op die Lueten elcke roede van sestien voeten
tusschen Henrick Jans soen boven ende Bartholomeus Pyecken beneden Item dordehalve roede
dijcx gelegen op die Lueten sestien voet voir elcke roede tusschen Bartholomeus voirsz.
boven ende Dirck van Tuijll beneden Ende Ott Pauwe voirss. heeft geloefft Fijen voirss. dese
voirss. dijcke ten ewigen dagen alsoe te houden ende te verwaeren op sijn erve ende op sijn guet
dat dair Fijen voirss. nimmermeer crot hijnder noch scade aff en come Ende van alle scade
crot off hijnder die Fijen voirss. tot enniger tijt dair aff coemt dair aff geloeff houde/heren?
Otte voirss. altoes waell tontheffen te quijten ende schadeloes te houden In orkonde onser
litteren Gegeven int jair ons heren dusent vierhondert ende acht ende dertich des woens-
dages nae sunte Agathen dach.

in de marge:
Enen brieff dair Ott Pauwe in geloefft heeft te verwaeren ende scadelois te houden van soeven roeden dijcks op Hijer ende vijff roeden dijckx op Tuijll van Rijckouts Camp.
Hier aff beroert den Heijligen Geest van Zaltbomell IIII 1/2 roede als inden brieff hier nabescreven begrepen steet.
Klik om een foto of scan te zien: Microfilm  
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (Pag. 231)
03-03-1438. Schepenen: Jan van Asperen ende van Vueren en Otte van Haeften
Wij Jan van Asperen ende van Vueren ende Ot te van Haeften scepen in Tuel tugen dat voor ons comen is Bartholomeeus van Ecke ende heeft vercocht ende opgedraegen voor hondert aude gulden scilden ghenge ende geve die hij ghiede dat hem betaelt sijn die brieve daer desen tegenwoirdigen brieff doorsteken is ende alle tgehaut dier brieve als daerin geschreven steet Roeloff Janssoen tot behoeff der priorinne ende des gemeyns convents der nonnen van Zenwijnen erfelicken te besitten ende Bartholomeus voirscr. verteech op die brieve ende op tgehaut dyer brieve voirscr. ende geloeffde daerop doen te vertijen allen diegene die van sijnre wegen daer mit recht op vertijen sullen ende geloeffde oyck te waren van sijnre wegen Roeloff voirscr. tot behoeff der pryorinne ende des gemeyns convents voirscr. die brieven ende tgehaut dier brieve voirscr. jaer ende dach als recht is voor allen diegene die te recht commen willen ende van sijnre wegen alle voorplicht aff te doen van deselve. In oirconde onser letteren. Gegeven int jaer ons Heeren dusent vierhondert ende acht ende dertich op den dorden dach in de maent van meerte. Gecolloneert dese copye mitten originaelen besegelden brieff ende daar mede desene bevonden concorderen bij mij Henrick van Zoerendoncq oipenibaer geadmitteerde notaris. Oirconde H. van Zoerendonq notaris 1615
Transfix.
Hangt aan: 30-07-1426
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 225-3 (Pag. 225)
26-08-1438. Aernt die Koc van Opijnen, als momber van zijn vrouw joncfrouwe Katheline, dochter van Giisbert, heer tot Hemert, doet afstand van alle goederen te Tuel, die Joncfr. Katheline aanerven mochten bij het overlijden van haar ouders Gijsbert heer tot Hemert en Joncfr. Steesken, t.b.v. Jan, Steesken en Peter, kinderen van Gijsbert heer tot Hemert; ten overstaan van Aernt die Koc van Opijnen en Jan van Schonauwen, schepenen in Tuel (met zegels).
Bron: Oud-archief gemeente en heerlijkheid Neder-Hemert 1, inv. 128
01-09-1438. Arnt die Koc van Opijnen belooft te zullen betalen aan Gijsbert heer tot Hemert 3000 gouden Gelressche gl., indien zijne vrouw Joncfrouwe Kathelijn, dochter van Gijsbert heer tot Hemert, zonder kinderen komt te overlijden; als borgen treden op Alfert die Koc, zijn broeder, Joncfrouwe Corstijn, zijne moeder, Jan van der Stege, Gherijt Marcelissoen en Jan van Ghissen; ten overstaan van Arnt die Koc van Opijnen en Wouter Hacke, schepenen te Tuel. Met zegels der schepenen.
Bron: Oud-archief gemeente en heerlijkheid Neder-Hemert 1, inv. 130
1439. Barthélemy Pijecke, échevin de Tuel (Tuil), 1439 : une croix (cassé á dextre). C. : un coq. T. senestre : une damoiselle, coiffée d'une épaisse couronne de feuillages (Geld.).
Bron: Sceaux armories des Pays-Bas et des pays avoisinants (Deel 3, pag. 120)
17-01-1439. Schepenen: Heijnric Doelvoet en Wouter Hacke
Wij Heijnric Doelvoet ende Wouter Hacke scepen in Tuel tugen dat voer ons comen is Ghiisbert die Kocke
Willems soen ende heeft vercoft ...
... op sente anthonis dach
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1382
07-04-1439. Schepenen: Bartholomeeus Pieck en Heijnric Doelvoet Jans soin
Wij Bartholomeeus Pieck ende Heijnric Doelvoet Jans soin scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Lodewich
vanden Ham Jans soin ende heeft vercoft ...
... dordenhalve mergen lants ... inden
gericht van Haeften inden Botercampe tusschen Jan den S...c van Tuel ende erfgenaem Ghiisbert Neijsen Jan vanden
Ham Peters soin in ene eijgendom mit thijns ...
.... dusent vierhondert ende neghen ende dartich des dinxdaeges nae Paesdach
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1864-1
07-04-1439. Schepenen: Heynric Doelvoet Janssoin en Wouter Hacke
Wij Heynric Doelvoet Janssoin ende Wouter Hacke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Jan Corstiaenssoin ende heeft vercoft ende opgedragen voir hondert gouden gulden ghenge ende geve die hij ghiede dat hem betaelt sijn die heelft van den brieve dair desen tegenwordigen brief doirsteken is ende die heelft van allen 'tghehaut des briefs,als dairin gescreven_steet Gherijt Corstiaenssoin sinen brueder erfeliken te hebben ende te besitten. Ende Jan Corstiaenssoin voirscr. verteech op die heelft van den brieve ende van alle 'tghehaut des briefs als dairin bescreven steet ende geloefde dairop doin te vertyen allen diegene die van sijnre wegen dair mit recht op vertyen sullen ende geloefde oecke te waren van sijnre wegen Gherijt sine brueder voirscr. die heelft van den brieve ende die heelft van allen 'tghehaut des briefs voirscr. jair ende dach als recht is voir allen diegene die ten recht comen willen ende van sijnre wegen alle voirplicht af te doin van denselven. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende neghen ende dertich des dinxsdages nae den heyligen Paesdach.
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 153 (Pag. 226)
19-07-1439. Schepenen: Goeswijn van Vauderic en Willem van Heze
Wij Goeswijn van Vauderic ende Willem van Heze scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Jan van Hesel Lambertssoin ende heeft vercoft ende opgedragen voir vijftich gouden gulden guet ende geve die hij ghiede dat hem betaelt sijn vijff hont lants gelegen in den gericht van Zenwinen in die Maet tusschen lant der nonnen van Zenwinen an beyden syden heren Heynric Janssoin priester tot behoef des gemeyns convents der nonnen van Zenwinen in enen eygendom sonder thijns ende sonder dijcke ende tyentvrie erfeliken te besitten. Ende Jan van Hesel voirscr. verteech op dit lant voirscr. ende geloefde dairop doin te vertyen allen diegene die dair mit recht op vertyen sullen ende geloefde oeck te waren heren Heynric voirscr. tot behoef des ghemeyns convents voirscr. dit lant voirscr. jair ende dach als recht is voir allen diegene die ten recht comen willen ende alle voirplicht af te doin van denselven. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende neghen en dertich des sonnendages nae sunte Margarietendach. (in dorso) nr. 96 Zenwynen Mait
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 154 (Pag. 227)
07-09-1439. Schepenen: Henrick Doelvoet Jans soen en Wouter Hacke
Wij Henrick Hacke Doelvoet Jans soen ende Wouter Hacke scepen in Tuijll tugen dat
voir ons komen is Heijnric van Kedichem Claes soin ende heefft gegeven ende opgedragen
puerlicken ende sempelicken omme gods wille ende omme salicheit wille sijnre zielen
ende Hildewaren sijns wijffs dordenhalven morgen lants gelegen inden gericht van
Est in Esterbroecken tusschen Wouter van Eemskercke ende lant Dirc van Eijle streckende
van lande s....ts der kercken van Est tot lande tot Heijnrcs van Kedichem voirsz
Peter Leonis soin tot behoeff der tafelen des heijligen geests van Zautbomell in eenen
eijgendom {1} sonder thijns ende sonder dijck erffelicken to besitten Ende Heijnric van Kedichem voirss
verteech op dit lant voirsz ende geloefde dair op doen te vertijen allen die gene die
daer mit recht op vertijen sullen Ende geloeffde oeck te waren Peter voirss tot behoeff
der tafelen des heijligen geests voirss dit lant voirss jaer ende dach als recht is
voir allen die gene die ten recht komen willen, Ende alle voirplicht aff te doen vanden
selven in aldusdaniger manieren ende voirwaerden dat die heijlige geestmeijsters der
tafelen voirss die altoes inder tijt sijn opten ijersten sunte Bonifaes avont naest-
comende na dode Heijnrics van Kedichem ende Hildewaren sijns wijfs voirss ende voirt
dair nae altoes op sunte Bonifaes avont geven sullen den armen luden binnen der stat
van Zautbomell dordehalff malder weijts gebackens broets tot eene spijnde voir
die zielen Henrix van Kedichem ende Hildewaren sijns wijfs voirss dat onse liever heren
god huerre zielen genedig wesen wille.. ende dit broet sullen die heijlige geest
meijsters voirss altoes geven off doen geven alle jair op sunte Bonifaes avont In
alder maten als voirss is In orkonde onser litteren Gegeven Int jair ons heren dusent
vierhondert ende negen ende dertich op ons liever vrouwen avont nativitas
Marge: Int Est'broeck IIJ mergen
1. Vermoedelijk is dit woord weggevallen in het afschrift.
Klik om een foto of scan te zien: Microfilm  
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (Pag. 217)
22-09-1439. Schepenen: Heijnrick Doelvoet Jansz en Wouter Hacke
Wij Heijnrick Doelvoet Jansz ende Wouter Hacke scepen in Tuijll tugen dat voir ons
komen is Heijnrick van Kedichem Claes soin ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert
gouden gulden genge ende geve die hij giede dat hem betailt sijn dordenhalven mergen
lants gelegen inden gericht van Est in Esterbroecken tusschen Wouter van Emskercke
ende lant Dirc van Eijle streckende van lande des heijligen geests van Zautbomell
totten Broeckgrave toe Heijnric Teetsen in enen eijgendom sonder thijns ende sonder
dijck erffelicken te besitten Ende Heijnric van Kedichem voirss verteech op dit lant
voirss ende geloefde dair op doen te vertijen allen die gene die daer mit recht op ver-
tijen sullen Ende geloeffde oick te waren Heijnrick Teetsen voirss dat lant voirss jair
ende dach als recht is voir allen die gene die ten recht komen willen Ende alle voirplicht
aff te doen vanden selven In orkonde onser litteren Gegeven Int jair ons heren dusent
vierhondert ende negen ende dertich op sunte Maurissen dach
Marge: Int Est'broeck IIJ mergen
Klik om een foto of scan te zien: Microfilm  
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (Pag. 217)
24-09-1439. Schepenen: Heijnric Doelvoet Jans soin en Wouter Hacke
        Transfixa supra predicta
Wij Heijnric Doelvoet Jans soin ende Wouter Hacke scepen in Tuijll tugen dat voir ons
komen is Heijnric Teetse ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert gouden gulden
genge ende geve die hij giede dat hem betaelt sijn den brieff daer desen tegen-
woirdigen brieff doirsteken is ende all tgehaut des brieffs als daer in gescreven steet
Heijnric van Kedichem -- tot behoeff Heijnric Heijmans soins erffelicken te besitten
behoudelicken nochtant Heijnric van Kedichem ende Hildewaren sijnen wijve alsulcken
lijfftochten als sij mit recht hebben aenden lande dat inden brieve gescreven steet dair
desen brieff doirsteken is Ende Heijnric Teetse voirss verteech opten brieff ende op tge-
haut des briefs voirss ende geloeffde daer op doen te vertijen allen die gene die van
sijnre wegen daer met recht op vertijen sullen Ende geloeffde oick te waren van sijnre
wegen Heijnric van Kedichem voirss tot behoeff Heijnrics Heijmans soins voirss den brieff
ende tgehaut des brieffs voirss jair ende dach als recht is voir allen die gene die ten recht
komen willen Ende van sijnre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven Behoude-
licken nochtant Heijnric van Kedichem ende Hildewaren voirss horen lijfftochten voirss
in aldusdaniger voirwaerden weert zaecken dat Heijnric Heijmans soin voirsz sonder
wittefftige blijvende geboert vercregen mit Wendelmoden siinen wijve storve ende aff-
lijvich worde off dat Heijnric Heijmans soin voirss wittefftige blijvende geboert ver-
cregen met Weijndelmoden voirss na haere beijder doot achter laeten{?} ende dat dan die
geboert voirt sonder wittefftige blivende geboert storven ende afflijvich worden dan soe
souden dese brieve ende alle tgehaut deser brieve voirss volcomelicken erven ende aenco-
men sonder ijemants wederseggen aender tafelen des heijligen geests van Zautbomell
dair aen dan erffelicken te blijven voir die zielen Heijnrics van Kedichem ende Hilde-
waren sijns wijfs voirss in aldusdaniger voirwaerden dat dan die heijlige geest-
meister van Zautbomell die inder tijt sijn uijtreijcken ende betalen sullen der tymme-
ringen der kercken van Zautbomell tweijntich gouden ...nsche gelressche gulden
ende den Gasthuijs van Zautbomell dertich gouden ....ensche gelressche gulden als
voirss sijn In orkonde onder litteren Gegeven int jair ons heren dusent vierhondert ende
negen ende dertich des donredages na sunte Maurissen dach
Klik om een foto of scan te zien: Microfilm   Microfilm (vervolg)  
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 131v / scan 217)
1440. Schepenen: Henric Dalevoet Janssoon en Gerit Scoeck
Bron: Schepenen van het oude Thule nu Tuil in de jaren 1336-1482
1440. Schepenen: Heynrick Doelvoet Janss., Gherit Scoecke
Bron: De Schepenbank van Tuil in de Neder-Betuwe
1440. Willem van Haeften en Jan van Schoenauwen schepenen van Tuil tuigen dat Margriet weduwe van Derk van Bommel verkoopt een goed aan Rutger Heinrickzoon. [1]
Met een kruisje ervoor als teken dat deze akte vernietigd is.
1. Het jaartal 1404 dat Spaen erbij geplaatst heeft is onmogelijk voor deze schepenen; het is waarschijnlijk een verschrijving voor 1440.
Bron: Collectie van Spaen, inv. 162 (Archieven Neerijnen)
03-04-1440. Schepenen: Heinrick Doelvoet Jansz en Gerijt Scoecke
Wij Heinrick Doelvoet Jansz ende Gerijt Scoecke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen
sijn Jan die wijf was Wouter Hacken mit horen gecoren momber Adriaen Jacop Gijsbert Hu-
bert Willem Feije ende Yde met horen gecoren momber kinder Wouter Hacken ende hebben op-
gedragen ende gegeven puerlicken ende simpelicken omme gods wille voir die ziele Wouter Hac-
ken ende Jans sijns wijfs voir hoir ewige memorie ende testament vier mergen lants gelegen
inden gericht van Hemert geheten die Wijbeempt tuschen die gemeyn weteringe van Hemert
ende van Vanderic ende erfgenaem heren Derijcs van Arnhem willen ridders Dirck Scoecke Hein-
ricksz tot behoef der kercmeijsteren .....
.... Ende Jan die wijf
was Wouters voirs. Fije ende Yde hoir dochteren ....
...
... opten beloken paesdach
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 37-38)
25-04-1440. Schepenen: Heijnric Doelvoet Janss en Gherit Scoeck
         den anderen die der kerck aen geet ...
Wij Heijnric Doelvoet Janss ende Gherit Scoeck scepen in Tuijl tugen
dat voir ons comen is ick Heijnric voerss als momber ende wit-
techtigen man Margrieten sijns wijffs ...
...
... in orkonde
onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vijerhondert ende veertich
op sunte Marcus dach Evangeliste ...
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 12-12v)
25-04-1440. Schepenen: Heijnric Doelvoet Janss en Gherit Scoeck
       den anderen brieff die den kerken aen geet ...
Wij Heijnric Doelvoet Janss ende Gherit Scoeck scepen in Tuijl
tugen dat voir ons comen is ick Heijnric voirss. als momber
ende wittestige man Margrieten mijns wijffs ende heb gegeven ...
....
... etc....
... in orkonde onser litteren gegeven int jair
ons Heren dusent vijerhondert ende veertich op synte Marcus
dach ewangeliste ..
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 20-21)
25-04-1440. Schepenen: Heijnrick Doelvoet Ians soen en Gherit Scoecke
Wij Heijnrick Doelvoet Ians soen ende Gherit Scoecke ....
... ick Heijnrick voirsz als
momber ende wittestich man Margarieten mijns wijfs ...
...
... op sunte Marcus dach ewangelist
Transfix bij 11-11-1419.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1219 (p. 25-27)
25-04-1440. Schepenen: Heijnrick Doelvoet Jans soen en Gherit Scoecke
Wij Heijnrick Doelvoet Jans soen ende Gherit Scoecke ...
.... ic Heijnrick voers. ....
... op sunte Marcus dach ewangelist
Transfix bij 11-11-1419.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1219 (p. 28)
27-06-1440. Schepenen: Dieric van Werdenberch en Willem van Heze
Wij Dieric van Werdenberch ende Willem van Heze schepen in Tuel tugen dat voor ons comen is Angnes die Wijff was Sander Jacobssoens mit hoeren gecoren momboir ende heeft gelooft Daem Zegerssoen tot behoeff des gemeyns convents der nonnen van Zenwijnen thijns enen gouden gwilhelmus hollansche schilt genge ende geve of ander guet payment in geliker weerden alle jaer ewelicken op Sinte Jans Baptistendach Nativitas Daem Zegers soen tot behoeff des gemeyns convents der nonnen voirscr. te betaelen ende te ontfangen uyt die helleft van enen stucke lants gelegen in den gericht van Zenwijnen buytendijcs geheyten Den Hoefacker tusschen den dijck aen die een zijde ende die jonckfrouwe van Zenwijnen voirscr. aen die ander zijde. Wellic thijns voirscr. weert saecke dat hij alle jaer ewelicken opten voirscr. termijn der betalinge nyet betaelt en were dan soe sal daer alle daege daernaest comende een peen van enen alden swarten opten voirscr. thijns wassen ende gaen. Wellic peen tegader mitten thijns voirscr. die proest der jonckfrouwen voirscr. die altoos in den tijt is uyten voirscr. lande verhalen sal ende mach wanneer hijs niet langer beyden en wille. Ende Angnes mit hoeren gecoren momber voirscr. heeft gelooft Daem Zegerssoen tot behoeff des gemeyns convents der jonckvrouwen voirscr. die helleft van den lande voirscr. ten ewigen daegen te weren voor allen diegene die ten recht commen willen voor den thijns voirscr. In oirconde onse letteren. Gegeven int jaer ons Heren duysent vierhondert ende veertich des manendachs nae Sinte Jans Baptistendach Nativitas. Accordeert mit sijnen originaelen besegelden brieff. Quod attestor tamquam notarius H. van Zoerendoncq notaris 1615
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 233 (Pag. 228)
26-07-1440. Deriic die Rover van Tuel bekent verpacht en verhuurd te hebben aan Ghijsbert heer van Hemert en zijne nakomelingen een tiende, gelegen in het gericht van Amerzoijen in Welschebroeck, voor 150 jaar; ten overstaan van Willem van Haaften en Gherit Scoeck, schepenen in Tuel.
Op perkament, met uith. zegels in groen was der schepenen.
Bron: Oud-archief gemeente en heerlijkheid Neder-Hemert 1, inv. 135
19-09-1440. Schepenen: Heijnric Doelvoet Jans soin en Gheriit Scoecke
Wij Heijnric Doelvoet Jans soin ende Gheriit Scoecke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Ghiisbert die Koc van Nederijnen
ende heeft geloeft Ghijsbert Hacke als kercmeijster der tymmeringen der kercken van Nederijnen ....
... dusent vierhondert ende veertich den manendages nae sunte Lamberts dach
Zie ook inv. 1261 (p. 78-79).
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1264
19-09-1440. Schepenen: onbekend.
Tijns van negen en dertigh guld. te betalen op paesdagh allejaer, uijt een stuk lands gelegen int gericht van Nederijnen geheijten die Wellekompst tussen Gijsbert Doncker en erfgenamen van Duren, tot de timmering van de Kerck van Neederijnen
in 't jaar 1440 des maendaghs nae St. Lambertsdagh
Dit is 1 van 2 afschriften die voorkomen in inv. 1221. Dit lijkt op een acte in inv. 1264.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1221 (afschrift)
19-09-1440. Schepenen: Heinrick Doelvoet Jansz en Gerijt Scoecke
Wij Heinrick Doelvoet Jansz ende Gerijt Scoecke scepen in Tuel ...
... Ghijsbert die Koc van Nederinen ende heeft geloefft Ghijsbert Hacken als kercmeijster der
tymmeringen der kercken ...
... voir memorie ende testament heer Petres Crasbleec vica-
rius tot Nederinen ....
...
... te betalen uut eenen stucke lants gelegen inden gericht van Nederinen gheheijten
dat Zeelkampken alsoe groet ende also cleijn alst gelegen is tuschen Ghijsbert den Koc
voirss. ende erfgenamen Heinrics van Duern ....
... des manendages nae sente Lamberts dach
Dit lijkt op een acte in inv. 1264. Inv. 1264 heeft als regest: "Tynsbrief voor de kerk van Neerynen, groot 39 gulden, gaande uit het land het Zeelkempken te Neerynen, afkomstig van Gheisbert de Koc van Nederynen".
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 78-79)
1441. Schepenen: Goeswijn van Vanderic, Gherit Scoeck
Bron: De Schepenbank van Tuil in de Neder-Betuwe
02-06-1441. Schepenen van Tuil, Gerit Stoecke [Scoecke] en Herman Janszn, oorkonden, dat Lucie Wittestik, weduwe Jan Moleman, en Peter Spoerkman, als man en voogd van Bartrud Jan Moelmansdr verkocht hebben aan Jan Moleman, priester en monnik orde van Sint-Bernardus (Mariëndonk):
akte, waardoor deze was gestoken, voor 200 pond en tevens, dat zij deze som hebben ontvangen
(N.B.: er is mogelijkerwijs een transcriptiefout gemaakt, misschien staat er "Lucie, wittestich wedue Jan Moleman")

Kopie in groot cartularium (inventarisnr 120) pagina 142
Gecancelleerd
Had transfix van 1448 maart 27 (regestnr 804)
De in dit regest vermelde akte was blijkbaar reeds in 2e helft 15 eeuw zoek: in dit cartularium is 1/2 pagina blanco voor gelaten. Blijkens het opschrift handelt de akte over 3 morgen en 1 hond in Hemert en 1 1/2 morgen in Varik.
Zie ook: Toegang 239, Inv.nr. 120
Bron: Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631 (R.687)
23-11-1441. Schepenen: Deryc van Weerdenborch en Gooswijn van Vauderic
Wij Deryc van Weerdenborch ende Gooswijn van Vauderic scepen in Tuel tugen dat voor ons commen is Goede die wijff was Arnts Willems soens mit horen gecoren momber ende Willem Arntssoen ende hebben vercocht ende opgedraegen voor vijftich goude gulden guet ende geve die sij ghieden dat hem betaelt sijn een huys ende een hoffstadt mit allen sijnen tymmeringen potingen ende mit willigen binnendijcs ende butendijcks die daer mit recht toebehoeren gelegen in den gericht van Hemert tusschen erffgenaem Jan Vigen ende der gemeyne straete heren Deryc van Derthuysen proost tot Zenwijnen tot behoeff des gemeyns convents der nonnen des cloosters van Zenwijnen in enen eygendom sonder thijns ende mit dijcke die daer mit recht toebehoirt erfelycken te besitten. Ende Goede mit horen gecoren momber ende Willem voirscr. vertegen op dit lant voirscr. ende. geloeffde daerop doen te vertijen alle diegene die daer mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oyck te waeren heren Derycken voirscr. tot behoeff des gemeyns convents voirscr. dit guet voirscr. jaer ende dach als recht is voor allen dieghene die te recht commen willen ende alle voorplicht aff te doen van denselven. Voirt Goede ende Willem voirscr. hebben geloeft heren Deryc voirscr. tot behoeff des gemeyns convents voirscr. ten eeuwigen dagen schadeloos te houden van den dijcke voirscr. Doe dit geschiedt was heren Deryc voirscr. als proost ende van wegen des gemeynen convents voirscr. gaff weder Goeden ende Willem voirscr. dit guet voirscr. in enen jaerlicschen erffthijns mitten dijcke voirscr. te besitten voor twee goude hollantsche gwilhelmus scilde genge ende geve off ander guet payment in geliker weerde alle jaer ewelicken opten heyligen Korsdach den gemeyn convent voirscr. te betaelen, wollic thijns voirscr waert zaec dat hij alle jaer ewelicken opten voirscr. termijn der betalinge nyet betaelt en were dan soo souder alle daege daernaest comende een peen van enen gueden vleemschen grooten opten voirscr. thijns wassen ende gaen wellic peen tegader mitten thijns voirscr. die proost van Zenwijnen die altoos in den tijdt is vandes gemeyns convents wegen voirscr. verhalen sal ende mach uten voirscr. guede wanneer sijs nyet langer beyden en wille. In oirkonde onser letteren. Gegeven int jaer ons Heeren dusent vierhondert ende eenenveertich op Sunte Clemensdach. Accordeert mitten originaelen besegelden brieff quod attestor tamquam notarius H. van Zoerendoncq notaris 1615 (in dorso) nr.15 A (van de copieen)
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 239 (Pag. 229)
23-11-1441. Schepenen: Deryc van Weerdenborch en Gooswijn van Vauderic
Wij Deryc van Weerdenborch ende Gooswijn van Vauderic schepen in Tuel tugen dat voor ons comen is Eghen die Wreede ende heeft gelooft heren Heynric Janssoen priester tot behoeff des gemeyns convents der nonnen van Zenwijnen te waeren voor allen diegene die ten recht commen willen thijns twee gouden hollantsche gwilhelmus scilde gange ende geve die men den convent voirscr. jaerlicx schuldich is te betaelen opten Korsdach uyt enen huys ende hoffstadt mit sijnen t.ymmeringe potingen willigen binnendijcs ende butendijcs gelegen in den gericht van Hemert tusschen erffgenaem Jan Vigen ende de gemeyn straet, ende dit guet voirscr. als van enen huerbrieve die Ghijsbert die Koc heeft daer Arnt Willemssoen satewout in is ende Gheryt van Avesaet burge in is gelic als die inhoelt die daeraff geschiedt is. In orkonde onser letteren. Gegeven int jaer ons Heeren dusent vierhondert ende eenenveertich op Sunte Clemens dach. Quoad copiam notarius H. van Zoerendoncq notaris 1615
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 240 (Pag. 230)
26-11-1441. Schepenen: Arnt de Koc van Opijnen en Gheriit Scoecke
Wij Arnt de Koc van Opijnen ende Gheriit Scoecke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Ghijsbert die Koc Deriics soin ende heeft ver-
coft ...
... gelegen in den gericht van Hijer op den Hoghen Weert ....
... Heijnric Scoecke Deriics soin in enen eijgendom sonder thiijns ....
[vreemd, de naam van zijn zoon Willem hier niet gevonden]
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1677-A
28-11-1441. Schepenen: Goesewijn van Vauderic en Gherit Scoeck
        Lijsbeth van Cuijcks testament ut ... ...
Wij Goesewijn van Vauderic ende Gherit Scoeck scepen in Tuijl tugen
dat voir ons comen is Ghijsbert Doelvoet Heijnrics soen ende heeft
vercoft ende opgedragen ...
...
... tusschen Ghijsbert voerss ende Willem den Kem?-
pen Adriaen Hacken tot behoeff Lijsbetten van Cuijck in enen eijgen-
dom sonder thijns ende sonder dijck erffeliken te besitten ende Ghijsbert
Doelvoet voirss verteech ...
... in orkonde onser litteren gegeven int
jair ons Heren dusent vierhondert ende eenendeveertich des dinxdachts
nae synte Katherinen dach ..
Transfix met 7-4-1443.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 12v)
28-11-1441. Schepenen: Goeswijn van Vauderic en Gherit Scoeck
Wij Goeswijn van Vauderic ende Gherit Scoeck scepen in Tuell
tughen dat voir ons comen is Ghijsbert Doelvoet
Heijnrics soen ende heeft vercoft ...
... Adriaen Hacken tot tot behoeff Lijsbetten van Cuijcke in
enen eijgendom sonder thijns ende sonder dijck erffelicken te be-
sitten ....
... des dinxdages
nae sunte Kathelijnen dach
Transfix met 7-4-1443.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1219 (p. 64)
1442. Schepenen: onbekend
....
... Alaers .... voirss. op....
...dat vers... dat sij niet en deden gel...
.... soe en sullen sij ...
....Ende tot Hier voir? ziele? Alaers ....
der tymmeringe der kerck voirss. jairlix ...
voirss twelve? ..
... de hande drye waskersen? ... onse...
overloept vande rey... voirss dat sullen die ...
sullen jairlix voir ziele Alaer..
dusent vier hondert ende twe en ...
Zwaar beschadigd.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1228-5
11-04-1442. Schepenen: Bartholomeus Pyecke ende Everaet Pauwe
Wij Bartholomeus Pyecke ende Everaet Pauwe scepen in Tuijll tugen dat voir ons comen
is Joncfrouwe Fije Peter Hacken dochter met horen gecoren momber ende heefft vertegen opten
brieff daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende op alle tgehaut des briefs als
dair in gescreven steet tot behoeff der tafelen des heijligen geests van Zautbomell erf-
felicken te hebben ende te besitten. Ende joncfrouwe Fije voirss. geloefde van hoerre wegen
alle voirplicht aff te doen vanden selven. In oirkonde onser letteren gegeven Int jair ons heren
dusent vierhondert ende twee ende veertich opten ylleften dach inder maent van Aprille.
Klik om een foto of scan te zien: Microfilm  
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (Pag. 231)
11-04-1442. Schepenen: Bartholomeus Pyecke en Everaet Pauwe
Wij Bartholomeus Pyecke ende Everaet Pauwe scepen in Tuijll tugen dat voir ons comen
is Joncfrouwe Fije Peter Hacken dochter met horen gecoren momber ende heefft vercofft ende op-
gedragen voir drijehondert aude gulden schilde genge ende geve die sij giede dat hoir be-
tailt sijn een hoffstat met alle sijne potinge ende toebehoringen ende met vijer mergen lants
dair affter aen gelegen alsoe groot ende alsoe cleijn alst dair gelegen is inden gericht van Tuijll
in Rycouts campe tusschen mij Bartholomeus voirss. aen deen sijde ende Marselis Coenraetss
aen dander sijde streckende met beijden eijnden aen die gemeijn straet Heynric Teetsen als
heijlige geestmeijster der tafelen des heijligen geests van Zautbomell tot behoeff der tafelen
des heijligen geests voirss. in enen eijgendom sonder thijns ende met vijffdehalve roede dijcks
gelegen inden gerecht van Tuijll tusschen Dirck den Rover van Tuijll ende heren Peter Vossen pries-
ter off die dair met recht dijck gelegen sijn die dair met recht toebehoert erfeliken te
besitten. Ende joncfrouwe Fije met horen gecoren momber voirss. verteech op dit lant ende guet
voirss. tot behoeff der tafelen des heijligen geests voirss. ende geloefde dair op doen te vertijen
allen die gene die daer met recht op vertijen sullen Ende geloefde oick te waeren Heijnrick
Teetsen als heilige geestmeijster voirss. tot behoeff des tafelen des heijligen geests voirss. dit
lant ende guet voirss, jaer ende dach als recht is voir allen die gene die ten recht komen willen
ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. In orkonde onser letteren Gegeven int jair ons
heren dusent vierhondert ende twee ende veertich opten ylleften dach inder maent van aprille.
marge: Een hofstat mit IIII mergen
Klik om een foto of scan te zien: Microfilm   Microfilm (vervolg)  
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (Pag. 231)
27-04-1442. Schepenen: Goessen van Vauderic en Willem van Heze
Wij Goessen van Vauderic ende Willem van Heze scepen in Tuel tugen dat voer ons comen is Rutgher van Bomel ende heeft vercoft ende opgedragen voer hondert gouden gulden genge ende geve die hij giede dat hem betaelt sijn enen mergen lants gelegen in den gericht van Hemert opten Baembolck tuschen den abt van Sente Pauwels t'Utrecht aen die een syde ende Gherit van Eyndoven aen die ander syde; item noch enen halven mergen ende ses en veertich roden lants gelegen aldaer opten Gulden Langher tuschen lant der Tafelen des Heylichs Geests tot Hemert aen die een syde ende den abt van Sente Pauwels voerscr. aen die ander syde heren Heynric Janssoen priester tot behoef des gemeyns convents der joncfrouwen van Zenwynen in enen eygendom sonder thijns ende sonder dijck erfeliken te besitten. Ende Rutger van Bomel voerscr. verteech op dit lant voerscr. ende geloefde daerop doen te vertyen allen diegene die daer met recht op vertyen sullen ende geloefde oeck te waren heren Heynric Janssoen tot behoef des gemeyns convents der joncfrouwen voerscr. dit lant voerscr. jaer ende dach als recht is voer allen diegene die ten recht comen willen ende alle voerplicht af te doen van denselven. Voert so hebben Jan van Bomel ende joncfrouwe Lijsbet sijn suster met horen gecoren momber vertegen op dit lant voerscr. tot behoef des gemeyns convents der joncfrouwen voerscr. te hebben ende erfeliken te besitten. In orkonde onser litteren gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende twee en veertich des vridachs na Sente Mercusdach des heyligen ewangelists. (in dorso) nr. n?4 item te Hemert den Bambolck nonnen tot Zenwinen
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 155 (Pag. 231)
02-06-1442. Schepenen: Goeswiin van Vauderic en Willem van Heze
Wij Goeswiin van Vauderic ende Willem van Heze scepen in Tuel ... Marie Hubert Taijen
dochter mit horen gecoren momber ... Deriic van Weerdenberch ...
...
... dusent vierhondert ende twe en veertich des
saterdaches nae beloken Pinxstdach
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1897-6
07-08-1442. Gerechtelijke verkoop van kapittelgoederen te Opijnen aan Jan van der Stege ter betaling van bede, 1436 mrt. 13, met overdracht aan Aernt de Koc van Opijnen
Wij Bartholomeeus Pijeck ende Everaet Pauwe scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Jan van der Stege Arnts
soin ende heeft vercoft ende opgedragen voir viiftyen gouden gulden ghenge ende geve die hij ghiede dat hem betaelt sijn
den brief daer desen tegenwordigen brief doirsteken is ende alle tgehaut des briefs als dair in gescreven steet
Arnt den Koc van Opijnen erfliken te besitten ende Jan vander Stege voirss. verteech opten brief ...
.... int jair ons heren dusent vier hondert ende twe en veertich des dinxdages nae sunte Peters
ad vincula
Twee charters (getransfigeerd), met 7 + 2 zegels.
Transfix op 13-3-1436.
Bron: Kapittel van Sint Jan, inv. 810-2
20-11-1442. Schepenen: Goeswijn van Vauderic en Willem van Heze
Wij Goeswijn van Vauderic ende Willem van Heze schepenen in Tuel tughen dat voor ons commen is Eghen die Wrede ende heeft vercocht ende opgedragen voor vijftich goude gulden ghenge ende geve die hij ghiede dat hem betaelt sijn seeste halff hont ende ellef roden lants gelegen in den gerichte van Hemert opten Langher tusschen lant der kercke van Hemert ende Egbert Heynricssoen item acht hont lants gelegen in den gerichte voirscr. in die Lange Herp tusschen Willem voirscr. ende Heynrick van Malsen Hackensoen heeren Deryck van Darthesen proost tot Zenwijnen tot behoeff des gemeyns convents der nonnen van Zenwijnen in enen eygendom sonder thijns ende sonder dijcke erffelycken te besitten. Ende Eghen voirscr. verteech op dit lant voirscr. ende geloeffde daerop doen te vertijen allen degene die daer mit recht op vertijen sullen. Ende gelooffde oyck te weren heeren Deryc voirscr. tot behoeff des gemeyns convents voirscr. dit lant voirscr. jaer ende dach als recht is voor allen degene die te recht commen willen ende alle voorplicht aff te doen van denselven. Doe dit geschiedt was heeren Deryc als proost voirscr. ende van wegen des gemeyns convents voirscr. gaff weder Eghen die Wreede voirn. dit lant voirscr. in eenen jaerlycschen erffthijns te besitten alle jaer ewelicken voor twee goude hollantsche Guilhelmus scilde gange ende geve off ander guet payment in gelijcker weerde jaerlicx altoos op Sinte-Martijnsdach in de winter den proost voirscr. die inder tijdt is tot behoeff des gemeyns convents voirscr. te betaelen, welc thijns voirscr. weert saecke dat hij alle jaer ewelicken opten voirscr. termijn der betalinge nyet betaelt en werden soo salder alle daege daernaest comende een peen van eene gueder vleemscher placken opten voirscr. thijns wassen ende gaen wellic peen tegader mitten thijns voirscr. die proost voorscr. die inder tijdt is van wegen des gemeyns convents voirscr. uten voirscr. lande verhalen sal ende mach wanneer sijs niet langer beyden en willen. In oirconde onse letteren. Gegeven int jaer ons Heeren duysent vierhondert ende tweenveertich des anderen daeghs nae Sinte Lysbettendagh. Accordeert mitten originaelen besegelden brieff. Quod attestor H. van Zoerendoncq notaris 1615 (in dorso) nr.20 (van de kopieen)
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 245 (Pag. 232)
20-11-1442. Schepenen: Goeswijn van Vauderic en Willem van Heze
Wij Goeswijn van Vauderic ende Willem van Heze scepen in Tuel tugen dat voor ons comen is Eghen die Wrede ende heeft vercocht ende opgedraegen voor vijftich goude gulden gange ende geve die hij ghiede dat hem betaelt sijn twee morgen ende tzestich roden !ants gelegen in den gerichte van Hemert opten Langer tusschen Hubert van Bueren ende Jan van Hesel heren Deryck van Derthesen proost van Zenwinen tot behoeff des gemeyns convents der nonnen van Zenwinen in enen eygendom sonder thijns ende sonder dijck erffelick te besitten. Ende Eghen die Wrede voirscr. verteech op dit lant voirscr. ende gelooffde daerop doen te vertijen allen dieghene die daer mit recht op vertyen sullen ende gelooffde oyck te weren heren Deryc voirscr. tot behoeff des gemeyns convents voirscr. dit lant voirscr. jaer ende dach als recht is voor allen dieghene die ten recht commen willen ende alle voorplicht aff te doene van deselve. Doe dit geschiedt was heren Deryck als proost voirscr. ende van wegen des gemeyns convents voirscr. gaff weder Eghen den wreden voirscr. dit lant voirscr. in enen jaerlycschen erffthijns te besitten alle jaer voor twee goude hollantsche Gwilhelmus schilde gange ende geve off ander guet payment in geliker werde Jaerlicx ewelycken op Sinte Lambertsdach den proost voirscr. die in der tijt is tot behoeff des gemeyns convents voirscr. te betaelen. Welck thijns voirscr. weert zaecke dat hij alle jaer ewelicken opten voirscr. termijn der betalinge nyet betaelt en weere dan soo salder alle dage daernaestcomende een peen van eene gueder vleemscher placken opten voirscr. thijns wassen ende gaen. Wellic peen tegader mitten thijns voirscr. die proost voirscr. die in der tijdt is van wegen des gemeyns convents voirscr. uten voirscr. lande verhalen sal ende mach wanneer sijs nyet langer beyden en willen. In orkonde onse letteren. Gegeven int jaer ons Heeren dusent vierhondert ende twee ende veertich des anderen dages nae Sinte Lysbettendach. Dat dese copye accordeert mitten originalen besegelden brieff attesteert Henrick van Zoerendoncq oipenbaer geadmitteerde notaris. Toirconde H. van Zoerendoncq notaris 1615 (in dorso) nr. 19 (van de kopieen)
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 244 (Pag. 233)
1443. Schepenen: Gherit Scoecke, Otte Pauwe
Bron: De Schepenbank van Tuil in de Neder-Betuwe
1443. Herman van den Polle, échevin de Tuela (Tuil), 1443: un aigle éployée (Geld.)
Het is niet zo waarschijnlijk dat zowel een Herman én een Gijsbert in hetzelfde jaar schepen zijn. Een transcriptiefout van de voornaam is mogelijk.
Bron: Sceaux armories des Pays-Bas et des pays avoisinants (Deel 3, pag. 145)
1443. Hermannus dictus van de Poll et Henricus dictus ... Telo? [van Tuil?] scabini in Tuil.
Met een kruisje ervoor als teken dat deze akte vernietigd is.
Merkwaardig dat deze in Latijn was opgesteld.
Bron: Collectie van Spaen, inv. 162 (Archieven Neerijnen)
05-01-1443. Schepenen Willem van Haeften en Gheriit Scoecke
Wij Willem van Haeften ende Gheriit Scoecke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is her Adryaen van Beesde priester ende heeft
vercoft ... .... viiff scharen
coeweijden van neghen scharen coeweijden die hij heeft op enen stucke lants gelegen in den gericht van Nederijnen op sunte
Keliaen tusschen den heer van Weerdenberch an deen eijnde ende Arnt den Koc van Opijnen an dander eijnde ende Arnt die Koc
voirsz an deen sijde ende den Wael an dander sijde Heijnric Scoecke tot behoef Willems Kocs Ghijsberts soins in enen eijgendom ...
...
.... voirt Marselis Willems Ridders soin v... voirsc. verteech op dese viiff scharen ...
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1729-1
25-02-1443. Schepenen: Willem van Haeften en Bartholomeus Pyecken
Wij Willem van Haeften ende Bartholomeus Pijecke scepen in Tuijll tugen dat voir
ons komen is Ghijsbert Hack ende heefft gegeven ende opgedragen om gods wille ende om
salicheit will sijnre zielen vier mergen lants als sij gelegen sijn inden gericht
van Hellu geheijten den Sammert tusschen Ghijsbert van Haeften aen die overste sijde
ende die papelicke provend tot Hellu aen die nederste sijde, Brueder Valck priester prior
vanden Regulier cloester buten der stadt van Zautbomell bij sunte Peters wijele van
sunte Augustijns orde tot behoeff der tafelen des heijlichs geests van Zautbomell
in enen eijgendom sonder thijns ende sonder dijck erffelicken te besitten Ende Ghijsbert
Hack voirsz verteech op dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijen allen
die gene die dair met Recht op vertijen sullen Ende geloeffde oick te waren Brueder
Valck priester tot behoeff der tafelen des heijlichs geests tot Zautbomell voirss dit?
lant voirss jair ende dach als recht is voir allen die gene die ten recht komen willen
Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven In alsulcker voirwaerden ende manijeren dat
die heijlige geestmeijsters van Zautbomell vanden reijnten die jairlix vanden voirss lan-
de comen hebben ende beholden sullen enen gouden overlensche rijnsche gulden genge ende
geve tot behoeff der tafelen des heijlichs geests voirss ende om die ander reijnten sullen
die heijlige geestmeijsters voirss jairlix altoes weijt copen ende geven dien tot eenre
ewiger spijnden aen gebackenen brode om gods wille den armen luden opten dach als
hij sterfft voir zielen Ghijsbert Hacken voirss sijns -brueders-* vaders ende sijnre moeder
ende allen sijnre vriende zielen In orkonde onser litteren Gegeven int jaer ons heren du-
sent vierhondert ende drie ende veertich des manendachs nae sunte Peters dach ad
cathedram
* doorgestreept
Klik om een foto of scan te zien: Microfilm  
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (Pag. 238)
02-04-1443. Schepenen: Willem van Haeften en Bartholomeeus Pyecke
Wij Willem van Haeften ende Bartholomeeus Pyecke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is die gesworen bode ons heren van Gelren in Tyelreweert ende heeft geghiet dat hij gemaent heeft van wegen Herman Janssoins van Bochoeven Goeswijn Hackart Volquijnssoin als diegene die mit recht besitter sijn van enen huys ende hofstat mit lande dair after an gelegen mitten bonghaert mit allen sinen tymmeringe ende toebehoren gelegen in den gericht van Nederynen tusschen die gemeyn straet an deen syde ende die gemeyn straet ende Peter Hacke an dander syde streckende van der gemeynre straten tot Arnt Foyen {1} lande toe van thijns tweyntich gouden overlensche rynsche gulden drye gulden voirscr. voir twe auden gulden Vrancrijcsche scilde gerekent ghenge ende geve die men Herman voirscr. jairlix sculdich is te betalen gelijc sijn scepenbrieve dairaf inhauden die dairop gemaect sijn ende van alsulken peen als dair mit recht op geghaen is die Herman voirscr. onthauden is ende niet betaelt en is. Dairnae tugen wij dat wij dairover geweest hebben dair Herman voirscr. gericht is overmits den gesworen richter ons heren van Gelren in Tyelreweert tot allen recht in dit lant ende guet voirscr. dat gelegen is in den gericht voirscr. voir den thijns ende peen voirscr. die Herman voirscr. onthauden is ende niet betaelt en is. Des vraghde ons die richter voirscr. wat dat Herman voirscr. mitten voirscr. lande ende guede sculdich te doin were. Dairop wijsden wij dat men dit lant ende guet voirscr. verbieden sal als recht is ende dairnae soe saelt Herman voirscr. vercopen tot onsen lantrecht. Dit gesciede int jair ons Heren dusent vierhondert ende drye en veertich des dinxsdages nae sunte Petersdach ad Cathedram. Daernae wij scepen voirscr. tugen dat voir ons comen is die gesworen bode voirscr. ende heeft geghiet dat hij verboden heeft als recht is drye sonnendage ter rechter missetijt in der kercken van Nederynen dit lant ende guet voirscr. dat gelegen is in den gericht van Nederynen dat dat te vercopen were voir den thijns ende peen voirscr. die Herman voirscr. onthauden is ende niet betaelt en is overmits Herman voirscr. Daernae tugen wij dat voir ons comen is Herman Janssoin voirscr. ende heeft vercoft nae allen formen ende manieren gelijc als ons lantrecht eyscht ende wijst dit lant ende guet voirscr. dat gelegen is in den gericht van Nederynen ende dat aldair in der kercken van Nederynen verboden is als recht is ende dat men aldair sculdich is ende pleghet te verbieden voir den thijns ende peen voirscr. die Herman voirscr. onthauden is ende niet betaelt en is Ghijsbert Hacken te hebben ende te besitten behaudeliken nochtant Herman voirscr. sijnre scepenre brieve voirscr. van alsulken thijns ende peen als dairin noch te betalen is dair die dage noch niet af comen en sijn hem dien nae ingehaut sijnre scepenre brieve te betalen. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende drye en veertich des dinxsdages nae des sonnendages als men singhet in der heyligher kercken Letare Jherusalem. (in dorso) ho(f)stat stijt Gosen Helle
1. Fey
Transfix.
Aanhangend: 03-04-1443
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 157-1 (Pag. 235)
03-04-1443. Schepenen: Willem van Haeften en Bartholomeeus Pyecke
Wij Willem van Haeften ende Bartholomeeus Pyecke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Ghijsbert Hacke ende heeft vercoft ende opgedragen voir tyen pont ghever penninge die hij ghiede dat hem betaelt sijn den brief dair desen tegenwordigen brief doirsteken is ende alle 'tghehaut des briefs als dairin gescreven steet uytgenomen dat verhalle dat in den selven brief gescreven steet Herman Janssoin van Bochoeven erfeliken te besitten. Ende Ghijsbert voirscr. verteech opten brief ende op 'tghehaut des briefs voirscr. tot behoef Hermans voirscr. ende geloefde van sijnre wegen alle voirplicht af te doin van denselven. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende drye en veertich des woensdages nae des sonnendages als men singhet in der heyliger kercke Letare Jherusalem.
Transfix.
Hangt aan: 02-04-1443
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 157-2 (Pag. 236)
07-04-1443. Schepenen: Gherit Scoeck en Ot Pauwe
         den anderen brieff die der kerken aen geet ...
Wij Gherit Scoeck ende Ot Pauwe scepen in Tuijl tugen dat voir ons
comen is Lijsbetten van Cuijck mijt horen gecoren momber ende heeft
opgedragen ende puerlic om godts wille gegeven ...
....
... etc...
...
... In orkonde onser litteren
gegeven int jair ons heren dusent drijhondert vierhondert
ende drieendeveertich opten sonnendach alsmen singet inder
heiligen kerken Judica ...
Transfix met 28-11-1441.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 12v-13v)
07-04-1443. Schepenen: Gherit Scoecke en Otto Pauwe
Wij Gherit Scoecke ende Otto Pauwe scepen in Tuell tugen dat voir
ons comen is Lijsbeth van Cuijcke mit horen gekoren momber ende
heeft opgedragen ende puerlicken omme goids wille gegeven voir hore
zijele den brijeff dair desen tegenwoirdighen brijeff doirsteecken
mit? alle tgehaut des brijeffs ...
...
opten sonnendach alsmen sanghet inder heijligher kercken judica
Transfix met 28-11-1441.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1219 (p. 65-66)
13-04-1443. Schepenen: Wouter Hac en Gosewijn Hackert
         den anderen brieff die der kerc dijent
Wij Wouter Hac ende Gosewijn Hackert scepen in Tuijl tugen dat
voir ons comen is joffrouwe Jutte Jans Storms dochter van
Weerdenborch mijt horen gecoren momber ende heeft opgedragen
...
als dair gescreven steet Heijnric Doelvoet Janss als kercmeijster der
tijmmeringe der kerken van Hijer ...
...
... nae dode joffrouwe Jutte ende Marien hoire suster ...
...
In orkonde onsser litteren gegeven int jair ons Heren dusent
vijerhondert ende drije ende veertich opten dertijen dach inden maent vanden
Aprille
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 37-37v)
16-04-1443. Schepenen: Ghijsbert van den Polle en Gherit Stoecke [Scoecke]
Wij Ghijsbert van den Polle ende Gherit Stoecke scepen in Tuel tugen dat voer ons comen is Rutger Willemssoen ende heeft vercoft ende opgedragen voer hondert gouden gulden genge ende geve die hij giede dat hem betaelt sijn een huys ende een hofstat met allen sijnre timmeringe potinge ende toebehoeren ende met vier hont lants daeraen gelegen in den gericht van Hemert opten Tielschen Acker tuschen den Commandeur van Tiel aen die een syde Aden van Doern ende den Commenduer voerscr. aen die ander syde heren Heynric Janssoen priester tot behoef des proefs van Zenwynen ende tot behoef des gemeyns convents der nonnen van Zenwynen in enen eygendom met thijns met recht daeruyt te betalen ende sonder dijck erfeliken te besitten. Ende Rutger voerscr. verteech op dit lant ende guet voerscr. ende geloefde daerop doen te vertyen allen diegene die daer met recht op vertyen sullen ende geloefde oeck te waren heren Heynric tot behoef des proefts ende gemeyns convents der nonnen voerscr. dit lant ende guet voerscr. jaer ende dach als recht is voer allen diegene die ten recht comen willen ende alle voerplicht af te doen van denselven. In orkonde onser litteren gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende drieenveertich des dijnxdachs na Palmdach. (in dorso) Hemert nr. 113 item te Hemert Dirck Heynen
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 156 (Pag. 237)
16-04-1443. Schepenen: Ghijsbert van den Polle en Gherit Stoecke [Scoecke]
Wij Ghijsbert van den Polle ende Gherit Stoecke scepen in Tuel tugen dat voer ons comen is Jan Aerntssoen ende heeft vercoft ende opgedragen voer vijftich gouden gulden genge ende geve die hij giede dat hem betaelt sijn een hofstat met allen hoerre potinge ende toebehoren houdende een hont lants gelegen in den gericht van Hemert tuschen Jan Aerntssoen voerscr. aen die een syde ende die gemeyn strate aen die ander syde heren Heynric Janssoen priester tot behoef des proests van Zenwynen ende tot behoef des gemeyns convents der nonnen van Zenwynen in enen eygendom sonder thijns ende metten dijck die op die hofstat voerscr. gelegen is die daer met recht toebehoert erfeliken te besitten. Ende Jan Aerntssoen voerscr. verteech op dit guet voerscr. ende geloefde daerop doen te vertyen allen diegene die daer met recht op vertyen sullen ende geloefde oek te waren heren Heynric tot behoef des proests ende gemeyns convents der nonnen voerscr. dit guet voerscr. jaer ende dach als recht is voer allen diegene die ten recht comen willen ende alle voerplicht af te doen van denselven. In orkonde onser litteren gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende drie en veertich des dinxdachs na Palmdach. (in dorso) nr.l4
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 158 (Pag. 238)
13-09-1443. Schepenen: Gheriit Scoeck en Otte Pauwe
Wij Gheriit Scoeck ende Otte Pauwe scepen en Tuel tugen dat voir ons comen is Heijnric Scoeck Deriics ende heeft vercoft ...
...des briefs als dair in gescreven steet Ghijsbert den Koc van Nederijnen tot behoef
Willems Kocs siins soins ...
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1677-B
1444. Schepenen: Aernt doe Koc van Opynen en Ot Pauwe
Bron: Schepenen van het oude Thule nu Tuil in de jaren 1336-1482
13-05-1444. Schepenen: Arnt die Koc van Opynen en Otte Pauwe
Wij Arnt die Koc van Opynen ende Otte Pauwe ...
... Jan Scuerman Albertsz ende heeft vercoft ....
....
...Gerijt Holle Arnt Feyenz. in enen eijgen-
dom ...
.... op sinte servaes dach
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 6)
14-05-1444. Schepenen: Arnt die Koc van Opynen en Otte Pauwe
Wij Arnt die Koc van Opynen ende Otte Pauwe ....
.... Gerijt Hollen Arnt Feyenz. ende heeft gegeven ende opgedragen puerlic
ende simplic om gods willen voir sijn ziel ende Heylwigen sijns wijfs Arnt sijns soins
alre sijnre kinderen sijns waders ende sijns moeders den brief daer desen tegenwoirdi-
gen brief doirsteken is ende alle tgehaut des briefs als dair in gescreven steet
Arnt Feyen ende Herman Jansz van Bochoven als kercmeesteren der tymmeringen der
kercken van Nederijnen ....
...
.... misse doen in jairgetiden Gerijts
Heylwigen ende hoirre kinderen Ende die cureyt sal condigen alle sonnendaghe
inden zielbrief Arnt Feyen Beatrisse sijn wijfs / Gerijt Holle Heilwighen
sijns wijfs ende Arnts ende Adriaen hoirre kinder ...

.... des
anderen dages na sinte servaes dach
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 7-8)
12-10-1444. Schepenen: Gherit Scoecke en Otte Pauwe
Wij Gherit Scoecke ende Otte Pauwe scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Jan Goriis soin ende heeft
gegeven ende opgedragen om gods wille ... sielen siins vaders siine moeder ende
allen siinre vriende sielen enen mergen lants als hij gelegen is inden gericht van Nederijnen op die
Middelste Weije ...
... dusent vierhondert ende vier ende veertich des manen-
dachs na sente Victoers dach
Zie ook inv. 1261 (p. 79-80).
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1265
12-10-1444. Schepenen: Gherijt Scoecke en Otte Pauwe
Wij Gherijt Scoecke ende Otte Pauwe scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Jan
Gorijsz gegeven ende opgedragen om gods wille ende om salich.z wille sijnre siele sijns va-
ders sijnre moeder ende alle sijnre vrienden sielen enen mergen lants als hi gelegen is inden
gericht van Nederinen op die Middelste weijde ...
.... Marijen dochter Jan Gorijssoins voirsz tot behoef
der tymmeringe der kercken van Nederinen ....
...
.... reynten die jairlix vanden voirsz lande comen elliken cloester vanden vier biddende oirden
drie Vleemsche groet ...
... inden jairgetide Gorijs Heijnrijcksz ende Mechtelden sijns wijfs ....
... des manendaechs nae sente Victo-
ers dach
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 79-80)
04-12-1444. Schepenen: Gherit Scoeck en Otte Pauwe
Wij Gherit Scoeck ende Otte Pauwe scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Ghiisbert die Kocke Diirics soin
ende heeft vercoft ....
.... inden gericht van Nederijnen buijten diics inden
grient tuschen Jan die Kocke Rycouts soin aen deen sijde Alfert die Kocke ende Ghiisbert die Kocke kiinder Aerts
Kocks aen dander sijde , Ghijsbert die Kocke van Nederijnen in enen eijgendom sonder thiins ....
.... tuschen erfgenaem Symon Diirics soins aen deen sijde ende Aernt vander Maze aen dander
sijde ....
...
... op sen-
te berberens dach
St. Barbare v.m. valt op 4 dec. De inventaris houdt aan: St Urbanus ep. = 25 mei.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1743
1445. Schepenen: Goessen van Vauderic en Willem van Heze
Bron: Schepenen van het oude Thule nu Tuil in de jaren 1336-1482
27-02-1445. Betreffende 4 morgen bij Est.
J. Wolphart Everit van Wyttenhorst heer tot Doorn, Rossem etc vendidit literas hyreditaras inhaudende vier mergen lants ind gerichte van Est inter Jan van Alpen aen d’een sijde ende Jan van Ghijsen aen d’ander geloeft per Gerit Holl aen Jan van Alpen voirsz in dato 1445 des saterdaechs nae St Mathijsdach, Adolph van Malsen met laste van soeven gulden jaerlicx in allodio; promittens het verloop vande voirsz soeven gulden jaerlicx aff to doen tot dato deses. 5-1-1608.
Bron: Hoge Bank van Tuil (ORA), inv. 1245 (f. 146)
27-08-1445. Eene hofstad met zeven morgen lands te Wadenoyen door Mechteld weduwe van Johan van Beesde ten behoeve des hertogs opgedragen, 1445 augustus 27 (1445, des neesten vrijdages na St. Barthelmeusdach). 1 charter
Schepenen: Johan van Asperen van Vuern en Johan van Schonauwen.
Akte van transport door jonkvrouw Mechtelt, weduwe van Johan van Beesd heer Geritsz., ridder, aan hertog Arnold, van een hofstad c.a. te Wadenoijen, haar aangekomen van wijlen haar tante jonkvrouw Jutte, Jan Stormsdr.
De zegels staan online.
N.B. Zie Martens van Sevenhoven, Leenaktenboeken. Nijmegen, 530.

Voorheen: Charterverzameling (0243), inv. 732.
Bron: Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen , inv. 1367
09-11-1445. Schepenen: Jan van Asperen ende van Vuern en Willem van Heze
      den vierden die d' kercken aen geet
marge bijschrift: Dit voirg. lant heeft in hueren Goessen Claess ... Ende nae duet Jan van Weerdenborch Joffrou Adriaen sijn wijf een ewigen jairsanck of memorie ...
Wij Jan van Asperen ende van Vuern ende Willem van Heze scepen in Tuijl
tugen dat voir ons comen is Pelgrum Hack Ghijsbertss ende heeft vercoft
...
... in orkonde onser litteren gegeven int jair ons
Heren dusent vierhondert ende vijffenveertich des dinxdachts nae
sijnte Wilbroets dach des heijligen bisscops {1445}

Het is te weten dat Jan van Weerdenborch ...? mijt Adriaen sijnre
v {?} huisvrouwen voerss hoer test. ghemact hadden mijt een deel
lands ende een hoft. ghelegen inden g {?} eninge van Malsen Deil inden
ghericht van Malsen {*} ende dat ende dat voerss lant wart inden dijck gegeven
soe dat l {?} Jan van Weerdenborch ...? mijt Adriaen voerss sijnre
huisvrouwen vervullen? hoer test. mijt desen vijer mergen lands
ende een hont voerss in alsolke manieren als ...
...
Item vorwarden sijnt dat die ....
...
hijer voer sullen sij erffelick ende ewelick een ewige memori doen
...
... erffelick ende ewelick ende visiteren
ende gaen ten graften Jan van Weerdenborch Joffrou Adriaens
ende Joffrouwen Katharinen vorss. als sij misse doen ende lesen ..
...
...etc...
...
... in orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren du-
sent vierhondert ende drijenveertich op sijnte Pancraes dach ... {1443}
Zeer lang bijschrift.
Klik om een foto of scan te zien: Foto 1   Foto 2   Foto 3   Foto 4  
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 15-16v)
09-11-1445. Schepenen: Jan van Asperen ende van Vueren en Willem van Heze
Wij Jan van Asperen ende van Vueren ende Willem van Heze
scepen in Tuijl tuijgen .... Pelgrum
Hacke Ghijsberts soen ende heeft vercoft ...
...
... Gerit Scoecke als kerckmeijster inder tijt ...
...
... Gegeven int jair ons heren dusent vyer hondert ende vijfende veer-
tich des dijnsdachs nae sunte Willibrordus dach des heij-
lighen biscops
Zie 15-6-1403
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1218 (f. 4)
23-11-1445. Schepenen: Goessen van Vanderen [1] en Willem van Heze
Wij Goessen van Vanderen {1} ende Willem van Heze ... Fye
die wijf was Heijnrics Yoden ...
...
.... Aert Feijen
ende Herman van Bochoven tot behoef der tymmeringe der kercken van Nederinen ...
...
... Fyen voirss jairgetide ende gangen tot horen grave ende bidden voir hoir ziele Sweder
Hacken siele Rover Hacken ende Ermgaerte sijns wijfs hoirre kinder ende Ghijsbert Roversz
siele ende voirt voer alle hoirre vriende ziele ...
... dusent vierhondert ende vijf ende veer-
tich op sente Clemens dach
1. Vauderic
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 81)
1446. Schepenen: Bartholemeus Pieck en Evert Pauwe
Bron: Schepenen van het oude Thule nu Tuil in de jaren 1336-1482
12-05-1447. Schepenen van Tuil, Henrik van Tuyl en Willem Eerstenzn, oorkonden, dat Jan Moleman, priester en monnik van Mariëndonk, zich heeft laten rechten aan:
kamp van 3 morgen en 1 hond in Hemert in Nederste Abkuler en 1 1/2 morgen in Vauderic (Varik) in de Abkuler, waarbij bepaald wordt, dat bij gebreke cijns en boete, alle recht van bezitter op land zal vervallen
(op sunte Pancraesdach des heyligen martelaers)
Kopie in groot cartularium (inventarisnr 120) pagina 143
Gecancelleerd
Zie ook: Toegang 239, Inv.nr. 120
Bron: Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631 (R.785)
1448. Schepenen: Willem die Kocke van Nederynen en Gerit Scoecke
Bron: Schepenen van het oude Thule nu Tuil in de jaren 1336-1482
1448. Jan van Schoonauwen en Bartholomeus Pijecke schepenen in Tuijl etc.
1e van 3 transfixen die blijkens een + voor de aantekening vernietigd zijn. Zie ook 1465 en 1482.
Bron: Collectie van Spaen, inv. 162 (Archieven Neerijnen)
02-01-1448. Schepenen: Goossen van Vauderic en Jan van Schonauwen
Wij Goossen van Vauderic ende Jan van Schonauwen schepen in Tuel tugen dat voor ons comen is Symon Schoen ende heeft vercocht ende opgedraeghen voor vijftich goude gulden genge ende geve die hij giede dat hem betaelt sijn acht hont lants alsoo groot ende alsoo cleyn als sij gelegen sijn in den gericht van Zenwijnen butendijcks tusschen erfgenaem Heynricx van den Polle aen die een sijde ende Ghijsbert van Welderen aen die ander zijde Arnt die Cocke van Oppijnen in enen eygendom sonder thijns ende sonder dijck erfelicken te besitten ende Symon Scoen voirscr. verteech op dit lant voirscr. ende geloeffde daerop doen te vertijen allen diegene die daer mit recht op vertijen sullen ende geloeffde oyck te waeren Arnt die Kocke voirscr. dat lant voirscr. jaer ende dach als recht is voor allen dieghene die ten recht commen wille ende alle voorplicht aff te doen van denselven. Hiervoor soo sijn Mechtelt Seghers mit haren gecoren momboir ende Daen Scoen borgen. Doe dit geschiedt was Arnt die Kocke voirscr. gaff weder Symon Scoenen voirscr. dit lant voirscr. in enen jaerlicxschen erffchijns te besitten voor twee goude overlensche rijnsgulden genge ende geve off ander guet payment in geliker weerden alle jaer ewelicken op Sinte Lambertsdach Arnt die Kocke voirscr. te betaelen. Wellick thijns voirscr. weert sake dat hij alle jaer ewelicken opten voirscr. termijn der betalinge off binnen eenre maent daernaest commende nyet betaelt en were dan soo sal daer alle daege daernaest commende een peen van enen vlemsche groten opten voirscr. thijns wassen ende gaen. Wellick peen tegader mitten thijns voirscr. Arnt die Kocke voirscr. uyten voirscr. lande verhalen sal ende mach wanneer hijs nyet langer beyden en wille. In orkonde onser letteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende acht ende veertich des dynxdaeghs nae Jairsdach. Daccordt deser copye mitten originaelen besegelden brieff attestere ick notaris ondergescreven. Toirconde H. van Zoerendoncq notaris 1615 (in dorso) nr 5 (van de kopieen)
Transfix.
Aanhangend: 02-03-1470
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 229-1 (Pag. 241)
06-03-1448. Schepenen: Willem die Kocke van Nederynen en Gherijt Scoke
Wij Willem die Kocke van Nederynen ende Gherijt Scoke scepen in Tuel tugen dat
voir ons comen is Ghijsbert van Bruechem ende heeft geloeft ende ghegeven om gods
wille ....
....
.... voir die zielen
Ghijsberts van Bruechem voirsz ende Willem van Bruechem sijns vaders ...
....
.... des woendaechs nae den sonnendaechs alsmen singt inden heijligher kercken
letare Jherusalem
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 18)
27-03-1448. Schepenen van Tuil, Jan van Sconauwen en Bertholomeus Pyecke, oorkonden, dat Hubert Bouman verkocht heeft aan Jan Moleman:
kamp van 3 morgen en 1 hond in Hemert in Nederste Abkuler / 1 1/2 morgen in Vauderic (Varik) in de Abkuler, voor 200 gulden, die hij bekent ontvangen te hebben;
waarna Jan Moleman deze weer aan Hubert heeft overgedragen voor erfcijns van 8 overlandse rijnsgulden
(des woensdachs na den heiligen Paesdach)
Kopie in groot cartularium (inventarisnr 120) pagina 143
Gecancelleerd
Was gestoken door akte van 1441 juni 2 (regestnr 687)
Zie ook * Toegang 239, Inv.nr. 120
Bron: Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631 (R.804)
12-11-1448. Schepenen: Gherit Scoeck en Arnt Feije
        dit nae bescreven lant hebben die kercmeisteren gecoft
        tegen Ffije Heijnrics Joden wijf was ..t patet?
Wij Gherit Scoeck ende Arnt Feije scepen in Tuijl tugen dat voir ons comen
is Fije die wijf was Heijnric Joden myt horen momber ende heeft vercoft
...
... inden
ghericht van Hijer geheijten op die Weij tusschen lant
der kerken van Nederinen aen die een side ende mij Gherit Scoeck
vurss. aen die ander side Willem bastrats {sic!} soen Gherits van
Broeckhusen wilneer her tot Weerdenborch ende tot Ammerzoijen als
kercmeister inder tijt der timmerijnge d’ kerken van Hijer ...
...
... in orkonde
onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vijerhondert ende
achenveertich {sic} des anderen dachts nae synte Meertens dach
inden wijnter ..
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 17)
12-11-1448. Schepenen: Gherit Scoecke en Aernt Feye
Wij Gherit Scoecke ende Aernt Feye scepen in Tuijll tugen
dat voir ons comen is Fije die wijff was Heijnrick Yoden mit
haren gecoren momber ...
...
.... Willem bastaert soin Gherits van Broechusen wilner here?
tot Weerdenberch ende tot Ameroijen als kerckmeijster inder tijt
....
.... dusent vyer hon-
dert ende acht ende veertich des anderen dachs nae sunte
Martijns dach inden wijnter
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1218 (f. 5v)
06-06-1449. Schepenen: Dirric van Weerdenberch en Aernt die Kocke van Opijnen
Wij Dirric van Weerdenberch ende Aernt die Kocke van Opijnen scepen in Tuel tugen dat voir
ons comen is Claes van Malsen ende heeft vercoft ...
... Hemert ... tusschen Otte Diirics soin
ende Eghen die Wrede aen die een sijde ende Jan van Hesell aen die ander sijde Gijelis Hijeck tot be-
hoeff Jans van Weerdenberch soene miins Diirics van Werdenberch voirss ...
...
.. geg. int jair ons heren dusent vierhondert ende negen
ende veertich des vridachs na sunte Bonifaes dach
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1898-3-1 (3)
10-10-1449. Schepenen van Tuil oorkonden dat Herberen van Haeften en zijn zusters [1] jonkvrouwe Aleyt, weduwe van Wouter van Haeften, jonkvrouwe Mary en jonkvrouwe Mergariet verkocht hebben aan Steven van Haeften een kamp land in Hellouw, geheten Den Hoevell.
Wij Jan van Schonauwen ende Bertholomeus Pijecke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen siin Herberen
van Haeften joncfrouwe Aleijt die wiiff was Wouters van Haeften joncfrouwe Marij ende joncfrouwe Merga-
riet susteren Herberens van Haeften voirsz mit haren gecoren momberen ende hebben vercoft ende opgedragen
voir driehondert gouden gulden genge ende geve die sij giede dat hoir betaelt siin enen camp lants gele-
gen inden gericht van Hellu geheijten Den Hoevell tuschen Jan Essen aen die overste sijde ende die pa-
pelike provend van Hellu aen die nederste sijde streckende van den Paelgrave totten Middelsloet toe
Steven van Haeften in enen eijgendom sonder thijns ende sonder diick erfeliken te besitten ende Herberen
van Haeften joncfrouwe Aleijt joncfrouwe Marij ende joncfrouwe Mergariet mit haren gecoren momber-
ren voirsz. vertegen op dit lant voirsz. ende geloefden oyck te waren Steven van Haeften voirsz. dit lant voirsz
jair ende dach als recht is voir allen die ghene die ten recht comen willen ende alle voirplicht aff te
doin van den selven In orkonde ons litteren gegeven int jair ons heren dusent vierhondert ende negen ende
veertich op sente Victoers dach
1. Uit de tekst blijkt niet eenduidig of Aleijt ook een zus is van Herberen.
Zie nr. 304
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 279 (Reg. 127)
18-10-1449. Schepenen: Jan van Schonauwen en Bertholomeus Pyecke
Wij Jan van Schonauwen ende Bertholomeus Pyecke scepen in Tuijll tugen dat voir ons
komen is Jan Pollart, ende heeft vercofft ende opgedragen voir vijfftich gouden gulden genge
ende geve die hij giede dat hem betailt sijn enen mergen lants gelegen inden gericht van
Tuijll geheijten den Steechacker tusschen die papelike provens van Tuijll aen die een
sijde ende erffgenaem Ghijsbert Neijsen aen die ander sijde Corstijaen vander Molen in
enen eijgendom sonder thijns ende sonder dijcke erffeliken te besitten Ende Jan Pollart voirss.
verteech op dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijen allen die gene die dair met
recht op vertijen sullen ende geloeffde oick te waeren Corstijaen vander Molen voirss. dit lant
voirss. jaer ende dach als recht is voir allen die gene die ten recht komen willen ende
alle voirplicht aff te doen vanden selven Voirt so hebben Willem Pollart ende Gijelis Hen-
rics soen als momber Hadewigen sijns wijffs kynder Jacop Pollarts vertegen op dit lant
voirss. tot behoeff Corstyaens vander Molen voirss. te hebben ende erffelicken te besitten. In orkon-
de onser letteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende negen ende veertich
op Sente Lucas dach des Heijligen ewangelist
marge: den Steeckacker enen mergen
Klik om een foto of scan te zien: Microfilm   Microfilm (vervolg)  
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (Pag. 229)
02-11-1449. Schepenen van Tuil oorkonden dat Everit Merselissoen verkocht heeft aan Gerit van Kreytenberch een kamp land in Hellouw.
Wij Jan van Schonauwen ende Evert Pauwe scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Everit
Mercelis soin ende heeft vercoft ende opgedragen voir hondert gouden gulden genge ende geve die hij
giede dat hem betaelt siin enen camp lants gelegen inden gericht van Hellu tuschen den
Paelgrave streckende mitten enen eijnde aenden Broecgrave tuschen Claes den bastart van
Haeften aen die een sijde ende Ghiisbert Anerint?? aen die ander sijde Gherit van Kreijtenborch
in enen eijgendom sonder thiins ende sonder diick ...
.... van den selven lant so heeft Jan van Oe....? vercregen op dit
lant voirsz tot behoeff ...
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 228 (Reg. 128)
1450. Schepenen: Willem die Kocke en Willem van Beest
Bron: Schepenen van het oude Thule nu Tuil in de jaren 1336-1482
25-01-1450. Schepenen: Willem die Kocke van Nederinen en Gerijt Scoecke
Wij Willem die Kocke van Nederinen ende Gerijt Scoecke scepen in Tuel tugen dat
Claes bastairt soin heren Aernt Balwijns {later: Walwijn} priesters heeft geloeft Aernt Feije
Aerntz als kercmeijster inder tijt der tymmeruinge der kercken van Nederinen ...
...
... op sente Pouwels dach conversio
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 47)
25-01-1450. Schepenen: Willem die Kocke van Nederinen en Gherijt Scoecke
Wij Willem die Kocke van Nederinen ende Gherijt Scoecke scepen in Tuel tugen dat voir ons
comen is heer Aernt Walwijn priester cureijt der kercken van Nederinen ...
... op sente Pouwels dach conversio
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 82)
25-01-1450. Schepenen: Willem de Kock van Nederinen en Gherijt Scoeck van Nederinen
Wij Willem de Kock van Nederinen ende Gherijt Scoeck van Nederinen scepen in Tuel
tugen dat voir ons comen is heren Aernt Walwijn priester cureijt der kercken van
Nederinen ....
... op sente Pouwels dach conversio
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 83-84)
31-03-1450. Schepenen: Gherit Scoecke en Evert Pauwe
Wij Gherit Scoecke ende Evert Pauwe scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Willem die
Kemp ende heeft vercoft ende opgedragen voir hondert gouden gulden genge ende geve die hij
giede dat hem betaelt siin twee mergen ende viiffendeveertich roden lants gelegen inden ge-
richt van Hijer aen die Raemstege tuschen mij Gherit Scoecken voirsz aen die een sijde ende
die gemeijn stege aen die ander sijde Merselis Willems soin in enen eijgendom mit thiins
Merselis Willems soin voirsz jairlix mit recht dair uijt te betaelen ...
...
Merselis Willems soin voirsz gaff weder Willem den Kempen voirsz dit lant voirsz in enen
jairlixschen erfthiins te besitten voir den thiins voirsz ende voir enen gouden overlensche
Riinsche gulden...
....
... In orkonde onser
litteren gegeven int jair ons heren dusent vierhondert ende viiftich des diinxdachs na palm dach
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1223-1
31-03-1450. Gerit Scoecke en Evert Paeuwe, schepenen in Tuil, etc
Uit AHWN, inv. 1223
Bron: Collectie van Spaen, inv. 162 (Archieven Neerijnen)
05-05-1450. Schepenen [van Gorinchem], Willem Segersz. Gijsbert Aarndsz. Jan de Roey, Jan Henrixsz, Geerid van den Oever.
Heer Goert Neve, Deken van Haaften, draaght over aan Brien’ van Wey, (oud Schepen van Gorinchem) twee deel van een Tiend' in Dalem, volgens desen Brief:
Walraven van Haaften, en Dirk Pauw [1], Schepenen in Tuyl, tuygen dat voor haar quam Heer Goert Neve, Priester, Deken der Kerk van Haaften, en heeft opgedragen voor 300 goude Philippus Bourgoense Schilden, tweedeel van een Tiend, gelegen in Schumer-oird; strekkende van Staden tot den twy-schild, toe, (van welke Tiend een 3. deel placht te hooren, Aarnd van Avezaat, die 't verkocht heeft Gerit Ruys’, еп Ruys’, Heer Goert, en 't ander 3. deel van Jan van Heeswijk, voort op Aarnd van de Dussen, en daar na op Aarnd van Haaften, en soo op Goert Neve, gekomen is) alsnu aan Brien van Weyburgh, in eygendom, met 6. roeden Dijk, aan de Lingen, daar 't Blok-huys plagh te staan, tussen den Dijk's Lands van Tielre-weerd, en Dirk Roelofsz. stellende tot borgen voor de bevrydingh van de Tiend Henrik, en Jan, Neve, Gegeven den 5. van Bloey-maant 1450.
1. Dat zal een verschrijving zijn voor Evert Pauw.
Uit: Leven der doorluchtige Heeren van Arkel, ende Jaar-Beschrijving der Stad Gorinchem, heerlijkheyd, ende lande van Arkel, onder desselfs Heeren, ook onder de Graven van Holland, tot den Jaare 1500. Door Abraham Kemp. Pag. 267/268.
Bron: Overigen
05-05-1450. Heer Govert Neve, deken van de kerk van Haaften, priester, die de helft kocht van Gerard Ruysch, die kocht van heer Arnout van Avezaath, en de andere helft van Arnout van Haaften, die kocht van Arnout van der Dussen en die van Jan van Heeswijk, verkoopt voor schepenen van Tuil aan Brien van Weiburch voor 300 gouden filips guldens, bevestigd door Hendrik en Jan Neve, broers.
Betreft: Tweederde van een tiende in Scuvenoord, strekkend van Staden tot Twystilt, tijnsvrij, belast met 6 roeden dijk aan de Linge, waar het blokhuis placht te staan tussen de dijk van de Tielerwaard (1476: van Dalem) en Dirk Rudolfsz., (1476: en twee paar oude zwanen in de heerlijkheid Dalem).
Aangetroffen in Repertorium van de lenen van de hofstede Arkel, Ons Voorgeslacht 1985, pag. 51.
Als bron wordt genoemd: LRK 118 c.Arkel fo. 26. Dat zal misschien inv. 181 moeten zijn.
Bron: Leenhoven en Leen- en Registerkamer Holland (LRK)
04-06-1450. Schepenen: Willem die Kocke en [Willem van] Beesd
Wij Willem die Kocke ende Beesd scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Otte
Doelvoet ende heeft vercoft ....
... inden gericht van
Opijnen geheijten die Breetbeemden tusschen Herman Hubertsz aen die een sijde ende Wil-
lem Hacke ... Aernt Feijen Aerntsz
in enen eijgendom ...
...
.... op sente Boni-
faes avont
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 50-51)
05-06-1450. Schepenen: Willem die Kocke en Willem van Beesd
Wij Willem die Kocke ende Willem van Beesd scepen in Tuel tugen dat voir ons
comen is Aernt Feijen Aerntsz ....
....Aernt Feijen voirsz ende Heylwigen sijnre huys-
vrouwe ...
....
... op sente Bonifaes dach
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 49-50)
03-11-1450. Schepenen: Aernt die Kocke van Opijnen ende Geert Scoecke
Wij Aernt die Kocke van Opijnen ende Gerit Scoecke scepen in Tuyll tugen dat voir ons
komen is Dirck van Tyell Willems soen ende heeft vercofft ende opgedragen voir hondert
gouden gulden genge ende geve die hij giede dat hem betailt sijn een huijs ende een hoff-
stat met allen sijnre tymmeringe potinge ende toebehoren ende met acht hont lants daer
teynden aen gelegen inden gerecht van Tuijll tusschen heren Matheus Coenraets soen -
priester ende Corstyaen Molenere{?} aen die een sijde ende Aernt Maes soen aen die ander sijde
Willem vander Molen Clais die Groot ende Aelbert Peters soen als heylige geestmeysters
inder tijt der tafelen des heyliche geests tot Zautbomel tot behoeff der tafelen des hey-
liche geeste voirss. in enen eijgendom met thijns Henric den Vriesen jairlix mit recht
daer uyt te betalen ende metten dijck die daer met recht toebehoirt erfeliken te besitten
Ende Dirck van Tyell voirss. verteech op dit lant ende guet voirss. ende geloeffde dair op dat
te vertijen alle die gene die daer met recht op vertijen sullen Ende geloeffde oick te
waeren Willem vander Molen Claes die Groot ende Aelbert Peters soen als Heylige Geest
meysters tot behoeff der tafelen des Heylichs Geests voirss. dit lant ende guet voirss. jair
ende dach als recht is voir allen die gene die ten recht komen willen Ende alle voirplicht
aff te doen vanden selven sonder den thijns voirss. van welcken thijns ende dijck voirss. Dirck
van Tyell voirss. geloefft heeft Willem vander Molen Claes die Groot ende Aelbert Peters soen
voirss. ten ewigen dagen schadeloes te houden als Heylige Geestmeijsters voirss. Soe dit
gesciet was Willem vander Molen Claes die Groot ende Aelbert Peters soen als Heylige
Geestmeijsters voirss. ende van wegen der tafelen des Heylichs Geests voirss. gaven weder
Dirck van Tiell voirss. dit lant ende guet voirss. in enen jairlyxen erffthijns te besitten
voir dordenhalven gouden overlensche rijnsche gulden genge ende geve off ander guet pay-
ment in gelijker weerden op Sente Mertijns dach inden wijnter naestcomende over een
jair ende dair na alle jair ewelicken voir dordenhalven gouden overlensche rijnsche gulden
als voirss. sijn off payment dair voir als voirss. is jairlix altoes Willem vander Molen
Claes die Groot ende Aelbert Peters soen als Heylige Geestmeysters tot behoeff der tafe-
len des Heylichs Geests voirss. op Sente Mertijns dach inden wijnter uijtten voirss.
landt ende guedt, tot enen thijns recht te belaten Welck thijns voirss. weert saicke
dat hij alle jair eweliken opten voirss. termijn der betalinge off bynnen veertien dagen
dair naestcomende niet betaelt en were dan so sall dair alle dag dair naestcomende
marge: II sch. fut

Nota dat Willem Henricksz desen tegenwoirdigen thijns der dordalve
gouden overlensche rijnsche gulden geloeft heeft te waren uut die aeng.?
... der ...f ende uut alle sijn andere guederen inden Eninge van Tuyl
FF XX      gelegen luyt aen/naar den breden inhalt des
                 transfix brief duer dese brief gestoken
                 van date ... 1329 den tienden in? meert.

vervolg op pag. 227
een peen van eenre vleemscher placken opten voirss. thijns wassen ende gaen Welck peen
te gader metten thijns voirss. Willem vander Molen Claes die Groot ende Aelbert Peters
soen als Heylige Geestmeijsters tot behoeff der tafelen des Heylichs Geests voirss. uijten
voirss. lande ende guede verhalen sullen ende mogen wanneer sije niet langer beyden en wil-
len. In orkondt onser letteren gegeven int jair ons heren dusent vierhondert ende
vijfftich des dijnxdaechs na alre heijligen dach.
Klik om een foto of scan te zien: Microfilm   Microfilm (vervolg)  
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (Pag. 226)
01-05-1451. Schepenen: Walraven van Haeften en Ghijsbert vanden Polle
       Copia
Wij Walraven van Haeften ende Ghijsbert vanden Polle scepen in Tuel tugen dat voer ons comen is joncfrouwe Adelisse die wijf was Aernts van Drakenborch met haren gecoren momber ende heeft vercoft ende opgedragen voir vierhondert gouden gulden genge ende geve die sij giede dat haer betaelt sijn sestien mergen lants, alsoo groot ende also cleijn als sij gelegen sijn inden gericht van Herwijnen bynnen den Hoecgrave van lande der joncfrouwen van Gyessen nederwaert tuschen Ghijsbert van Gyessen aen die overste sijde ende Jan vander Kercke aen die nederste sijde streckende vander stegen totten Hoecgrave toe / Jacob van Drakenborch ende Aernt van Drakenborch die Jonge gebrueders soenen Aernts van Drakenborch voirs. in enen eijgendom sonder thijns ende sonder diick erfelicken te besitten ende joncfrouwe Adelisse met haren gecoren momber voirsz. verteech op dit lant voirsz. ende geloefde dair op dem te vertijen allen die ghene die daer met recht op vertijen sullen ende geloefde oeck te waren Jacob van Drakenborch ende Aernt van Drakenborch voirsz. dit lant voirsz. jaer ende dach als recht is voir alle die ghene die ten recht comen willen ende alle voirplicht aff te doen vanden selven / voirt so heeft Aernt van Drakenborch die alde soene Aernts van Drakenborch voirsz. vertegen op dit lant voirsz. tot behoeff Jacops van Drakenborch ende Aernts van Drakenborch die Jonge voirsz. sijnre brueders erfeliken te besitten in alle sulliken voirwaerden ende manieren weert sake dat enich van Jacob van Drakenborch ende Aernt van Drakenborch die Jonge voirsz. sonder witteftiche blijvende geboerte van hem vercregen storven dat dan die ghene die daer langste te lijve bleve van Jacop van Drakenborch ende Aernt van Drakenborch voirsz. dit lant voirsz. alinge ende geheel hebben ende besitten salle sonder ijemants weder seggen / voert so sijnt voerwaerde dat Jacop ende Aernt voirsz dit lant voirsz. in gheenre wijs vercoopen vervremden noch versetten en mogen, noch gheen van hem beijden ten weer dat hem noot van vengenisse dair to drunge ofte ander grote noot saken ende dat alsdan also te doen bij rade joncfrouwe Adelyssen haerre moder, Aernts van Drakenborch die alde haers brueders voirsz, Aernt van Haeften ende Mertijns heer tot Poderoijen hoerre neven ende anders niet. In orkonde onsen litteren gegeven Int jaer ons heeren dusent vierhondert ende eenenvijftich op sunte Phylips ende sente Jacops dach der heijligen apostolen

De voirsz. brieven beseghelt met twee vuijthangende zeghelen in groenen wasse
Bron: Brieven aan en van het Hof van Gelre, inv. 650, nr. 288c
Bron: Overigen
05-06-1451. Schepenen: Willem die Kocke en Gerit Scoecke
Wij Willem die Kocke ende Gerit Scoecke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Herman
Hubertsz ende heeft geloeft Jacob Hermans soin sijnen soin tot behoeff der tymmeringe der kercken
van Nederijnen thiins vier alde gulden scilde ...
... uijt enen huijs ende hofstat met allen siinre tymmeringe potinge ende ...
heren met lande daer after aen gelegen inden gerichte van Nederijnen tusschen die ghemeijn
stege aen die een sijde ende Herman Huberts soin voirsz aen die ander sijde ...
...
... op sinte Bonifacius dach
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1266
05-06-1451. Schepenen: Willem die Kocke en Gerit Scoecke
Wij Willem die Kocke ende Gerit Scoecke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is
Herman Hubertsz ende heeft geloeft Jacob Hermansz sijnen soin ...
...
.... op sinte Bonifacius dach
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 58-59)
25-08-1451. Schepenen: Willem die Kocke en Gerijt Scoecke
Wij Willem die Kocke ende Gerijt Scoecke ....
comen is Gerijt Evericsz? ende heeft vercoft ende opgedragen .....
....
.... Herman vanden Gheijn in enen eijgendom...
.... op sente Grego-
rius dach
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 8-9)
08-10-1451. Akte waarbij Walraven van Haeften afstand doet van hetgeen hem aanbesterven zal van jonkvrouw Fye, weduwe van Ghijsbert Kock, gelegen onder Tuyl, ten behoeve van Willem, Ghijsbert, Frederic en Beatrijs Kock, met uitzondering van enkele goederen in Hemert en Hesel, welke, als zijn vrouw Heynrick eerder zou sterven dan haar moeder Fye, echter ook aan hen zouden komen.
Wij Walraven van Haeften ende Gherit Scoecke scepen in Tuel tugen dat ick Walraven van
Haeften voirsz heb vertegen op alle erfenisse ende guets rede ende onrede ruerende ende onruerende
dat wij overmits dode Joncfrouwe Fijen die wittich wiiff was Ghiisberts Kocks aenbestor-
ven mach inden eninge van Tuel gelegen tot behoeff Willems Kocks Ghijsberts Kocks Fre-
derics Kocks ende joncfrouwe Beatriisen Kocks erfeliken te besitten uijtgenomen acht mergen
lants gelegen inden gericht van Hemert in die Lange Maet ... etc....
....
.... wert sake? dat Joncfrouwe Heijnrick wit-
tich wiiff mijns Walravens van Haeften voirsz eerstorven dan joncfrouwe Fije voirsz
haer moder dan so sollen Willem die Kocke Ghiisbert die Kocke Frederick die Kock ende
Joncfrouwe Beatriis voirsz die sestenhalven mergen ....
1 charter.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 559
1452. Schepenen: Gysbert die Koc en Aernt van Tuel
Bron: Schepenen van het oude Thule nu Tuil in de jaren 1336-1482
1452. Schepenen: Arent Fey Arentss., Gheryt Doelvoet
Bron: De Schepenbank van Tuil in de Neder-Betuwe
16-04-1452. Schepenen: Ghijsbert die Koc en Aernt van Tuijl
Wij Ghijsbert die Koc ende Aernt van Tuijl scepen in Tuel tugen dat voir ons co-
men is Jan Roelof Ottenz soin ende heeft vercoft ...
... Aernt die Koc van Oppinen ...
... opten beloken paesdach
Transfix bij 14-1-1458.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 33)
11-07-1452. Schepenen: Aernt Feij Aerntssoen en Herman Janssoen
Wij Aernt Feij Aerntssoen ende Herman Janssoen scepen in Tuel tugen dat
voir ons comen is Jacop Pollert Jansz ende heeft vercoft ende opgedra-
ghen voir hondert gouden gulden genge ende geve ...
... seven hont lants gelegen inden gericht van
Tuel geheijten den Kathijff tuschen Jan van Ham Jansz aen die
nederste sijde inden selven camp ende oijck Jan van Ham voirsz aen
die ander sijde boven over den graeff. Item noch enen grijent
met willigen gelegen inden selven gericht ....
.... Roloff die Kock Heijnricksz in enen eijgendom
... Voirt soe heeft
Aernt van Haeften op dit lant ende goet voirsz verteghen tot be-
hoeff Roloffs die Kock voirsz ...
... int jair ons heren dusent vierhondert
twe ende vijftich des dijnxsdages nae sente Martijns dach in den
zoemer
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1910-1
09-09-1452. Stukken betreffende een door Jan van Rossum namens Jan van Redinchoven voor het gerecht van Tuil aanhangig gemaakte maar niet voortgezette procedure, 1452, 1454.
Wij Dierijc van Weerdenberch • Jan van Schonouwen • Willem van Heze • Aernt Feij Aerntsoen • Herman Jansoen ende
Gherijt Doelvoet scepen in Tuel tugen dat wij inder gebannere dingbancken tot Tuel dair wij mitten geswo-
ren richter ons heren des hertoghen van Gelren in Tielreweert the gedinge ende the gericht geseten waren nae
aensprake Johans van Rossem op den heren proesst deken ende ghemeijn capittel van Sente Johan tUtrecht
van allen saken ..... Ende nae antworden
heren Jans van Wije, als een procuratoer gemechticht ....
.... etc ....
gewijst hebben, dat heren Jan van Wije als procuratoer ....
.... sijn onsthout daer voir doen sall. Voert daer hem Johan van Rossem voirsz. vervolch aff verme-
ten heeft ....
... etc ...
... In orkonde ons litteren gegeven Int jair ons heren dusent vierhon-
dert tweenvijftich des dijnxdages nae Sente Lamberts dach
De aard van de vordering is onduidelijk. 1 omslag, 3 charters (inv. 811-1 is niet relevant).
Met 6 schepenzegels.
Bron: Kapittel van Sint Jan, inv. 811-2
18-09-1452. Schepenen: Aernt Feije Aernts soen en Herman Jans soen
Wij Aernt Feije Aernts soen ende Herman Jans soen scepen in Tuel tugen dat
Jan Wyckenbroet Adriaens soen heeft geloeft Gherit Hollen Sammels soen tot
behoeff der tymmeringe der kercken van Nederijnen thijns ...
...
.... uut vierdenhalve mergen lants gelegen inden
gericht van Nederijnen geheiten die Tyewelen tuschen Willem die Kocke aen
dye een sijde ende Jan van Est aen die ander sijde ...
...
... opten achtentwentichsten dach inder maent van
februario alst jairgetide is Otte Maes soins ende Elyzabeth sijns
wijfs ....
... des anderen daechs nae sunte
Lamberts dach martelaers
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 105-106)
18-09-1452. Schepenen: Aernt Feije Aerntsz en Herman Jansz
Wij Aernt Feije Aerntsz ende Herman Jansz scepen in Tuel tugen dat Jan Wyckenbroet
Adriaensz heeft gheloeft Gherijt Hollen Sammelsz tot behoef der tymmeringe der kercken van
Nederinen thijns ....
.... ghelegen inden gericht van Nederinen geheijten die
Tyewelen tuschen Willem die Kocke aen die een sijde ende Jan van Est aen die ander sijde
....
... des anderen daechs nae sente Lamberts dach des heiligen martelaers
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 130)
02-10-1452. Stukken betreffende een door Jan van Rossum namens Jan van Redinchoven voor het gerecht van Tuil aanhangig gemaakte maar niet voortgezette procedure, 1452, 1454
Wij Aernt Feij Aerntssoen ende Herman Janssoen scepen in Tuel tugen dat wij gesien ende gehoert hebben lesen enen brieff van wolcken brieff den datum helt doemen screeff int jair ons heren dusent vierhondert achtendeveertich opten yersten dach in julio daer Johan van Rossem van wegen Jans van Redinchoven in gemechticht is met recht the spreken ruerende van brieven die Jan van Redinchoven voirsz. heeft op die vijff goidtshuijsen tUtrecht In orkonde onsen litteren gegeven int jair ons heren dusent vierhondert tweenvijftich des manendages nae sente Michiels dach
Met 2 schepenzegels.
Bron: Kapittel van Sint Jan, inv. 811-3
05-11-1452.
Predicti {1} renunciaverunt litteris censualibus van drije overlantsche Rijnse gl. genge ende gheeff bij Henrick Henricksoon aen Jan van Heessel inden jaere 1452 (dico 1452) des sonnendaechs nae alre heijligen {2} verschreven, bij Peeter die Roover? aen het convent van Westeroijen inden iaere 1517 den eersten dach in Julio, ende bij Willem Pauw als specialycken gemachticht bij Julia van Driel schefferinne? des vsz. convents van Westeroijen aenden vsz. eersten comparant ende den voorschreven Dirck Cornelissen Jongbloet inden jaere 1609 den 28 decembris {3} getransporteert, ad opus predictarum in qualitate predicta, cum renunciatione et promissione ut supra eodem.
1. Andries Willemsen van den Broeck en Cornelis Jonghbloet
2. zondag na 1 nov. = 5-11-1452
3. zie ORA Tuil, inv. 1245, f. 186
Bron: Hoge Bank van Tuil (ORA), inv. 1248 (f. 147)
30-11-1452. Schepenen: Aernt Feij Aernts soen en Gherijt Doelvoet
Wij Aernt Feij Aernts soen ende Gherijt Doelvoet ...
... Gherijt Scoeck
ende heeft uijtgegeven een huijs ende een hofstat mit
allen sijnen tymmeringhen ende toebehoeren gelegen inden gericht
van Tuel tusschen onser liever vrouwen autaer gesticht inder
kercken van Hijer aen deen sijde ende Ghijsbert van der Maze
aen dander sijde. Gijsbert Hacken Peterssoen ...
....
.... op sunte
andries dach apostel
Transfix bij 22-11-1475.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1219 (p. 61-62)
04-12-1452. Stukken betreffende een door Jan van Rossum namens Jan van Redinchoven voor het gerecht van Tuil aanhangig gemaakte maar niet voortgezette procedure, 1452, 1454
Wij Aernt Feij Aerntssoen ende Herman Janssoen scepen in Tuel tugen dat voir ons
comen is Johan van Rossem ende heeft verdraghen ende quijt geschouwen heren Jan
van Wije als een procuratoer gemechticht met enen brieff van wegen der
heren van sente Johan tUtrecht .... etc ....
... dan met brieven dair hij in gemechticht was van wegen
Jans van Redinchoven spreckende op die vijff goidtshuijsen tUtrecht
In orkonde onsen litteren gegeven int jair ons heren dusent vierhondert tweenvijftich
op sente Barbara dach der heijligen joffr.
Met 2 schepenzegels.
Bron: Kapittel van Sint Jan, inv. 811-4
06-12-1452. Schepenen van Tuil oorkonden dat Ghijsbert van den Poll verkocht heeft aan Gherijt Jacopssoin een kamp land van 16 hond in Herwijnen geheten Cause Campen.
Wij Aernt van Tuel ende Herman Janssoin scepen in Tuel tugen dat voir
ons comen is Ghijsbert van den Poll ende heeft vercoft ...
.... in den gericht van Herwinen ghe-
heyten Canse Campen streckende van der Merken tot Ghijsberts lande
toe van den Poll voirss. tuschen den sedijck van Herwijnen aen die overste
sijde ....
Met het geschonden zegel van Herman Janssoin.
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 274 (Reg. 136)
1453. Walraven van Asperen en van Vuuren en Arnd van Tuijll schepenen in Tuil etc.
Met een kruisje ervoor als teken dat deze akte vernietigd is.
Bron: Collectie van Spaen, inv. 162 (Archieven Neerijnen)
20-06-1453. Schepenen: Herman Jans soen van Bochoven en Gerit Doelvoet
                            Transfixa supra predicta
Wij Herman Jans soen van Bochoven, ende Gerit Doelvoet, scepen in Tuyll, tugen dat voir
ons komen is Corstyaen vander Molen, ende heefft vercofft ende opgedragen voir vijfftich
gouden gulden genge ende geve die hij giede dat hem betailt sijn, den brieff daer desen
tegenwoirdigen brieff doirsteken is, ende alle 't gehout des brieffs als daer in geschreven steet
Willem vander Molen ende Aelbert Peters soen als Heijlige Geestmeijsters inder tijt der
tafelen des Heijlichs Geests van Zautbomell, tot behoeff der tafelen des Heijlichs Geests voirss.
erffelicken te besitten. Ende Corstyaen vander Molen voirss. verteech opten brieff ende opt
gehout des brieffs voirss., ende geloeffde dair op doen te vertijgen allen die gene die van
sijnre wegen daer mit recht op vertijen sullen, ende geloeffde oick te waeren van sijnre
wegen Willem vander Molen ende Aelbert Peters soen als Heijlige Geestmeisters tot behoeff
der tafelen des Heijlichs Geests voirss. den brieff ende 't gehout des brieffs voirss. jaer ende
dach als recht is, voir allen die gene die ten recht komen Willen, ende van sijnre wegen
alle voirplicht aff te doen vanden selven. In oirkonde onser letteren gegeven int jair ons
Heren dusent vierhondert ende drie ende vijfftich, opten twentichsten dach inder maent
van junio
Klik om een foto of scan te zien: Microfilm  
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (Pag. 230)
30-06-1453. Schepenen van Tuil oorkonden dat Walraven van Asperen ende van Vuern verkocht heeft aan Roeloff van Groensbeeck ten behoeve van heer Aernt van Heerlaer, ridder, 6 morgen en 2 hond land in Herwijnen, geheten Den Langhen Camp.
Wij Walraven van Asperen ende van Vuren ende Willem van Haeften scepen in Tuel tugen dat voir ons comen
is ick Walraven van Asperen ende van Vuren voirsz. ...
.... tus-
chen Hadewigen van Veen? aen die overste sijde ende ....
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 217 (Reg. 140)
10-07-1453. Schepenen van Tuil oorkonden dat Gherit van Kreytenborch beloofd heeft aan Claes Spierinck ten behoeve van heer Aernt van Heerlaer, ridder, een erfcijns van 5 wilhelmusschild uit 3 morgen land in Hellouw in Die Hoycampen en uit 14 hond land daar, geheten Den Ketel.
Wij Willem van Haeften ende Willem die Kocke scepen in Tuel tugen dat Gherit van Kreytenborch
heeft geloeft Claes Spierinck Jans soin tot behoeff heren Aernts van Herlaer ...
... inden gericht van Hellu geheijten den Hoijcamp tuschen Dieric van Hemert ...
Bron: Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg, inv. 174 (Reg. 141)
06-12-1453. Schepenen: Willem van Haeften en Willem die Kocke
         Transfixa supra predicta
Wij Willem van Haeften ende Willem die Kocke scepen in Tuijll tugen dat voir ons comen
sijn Wemmer Heijnrics soen ende Gerit Heijnrics soen ende hebben vercofft ende opgedragen
voir hondert gouden gulden genge ende geve die sij gieden dat hem betaelt sij die
brieve daer desen tegenwoerdigen brieff doersteken is ende allet tgehout dier brieve
als daer in gescreven steet Willem vander Molen ende Claes die Groet als heijlige geestmees-
ters inder tijt der tafelen des heijlichs geests van Zautbomell tot behoeff der tafelen
des heijlichs geests van Zautbomell voirss erfelicken te besitten Ende Wemmer Henrics soen
Ende Gerit Henrics soen voerss vertegen op die brieve ende op tgehout dier brieve voirss
ende geloeffde dair op te vertijen allen die gene die van hoere wegen dair op mit
recht vertijen sullen Ende geloeffde oick te waren Willem vander Molen ende Claes die Groet
als heijlige geestmeijsters tot behoeff der tafelen des heijlichs geests van Zautbomell
voirss die brieve ende tgehout dier brieve voirss jair ende dach als recht is voir allen
die gene die ten recht komen willen ende van hoere wegen alle voirplicht aff te doen vanden
selven Voirt soe heefft Gerit vanden Veern vertegen op die brieve ende op tgehout
dier brieve voirss tot behoeff der tafelen des heijlichs geests van Zautbomell voirss
erffelicken te besitten ende die voirss waerschap hebben Wemmer ende Gerit voirss ge-
loefft van hoere wegen In orkonde onser litteren Gegeven int jair ons heren
dusent vierhondert ende drie ende vijftich op sente Nyclaes dach des heijligen biscops
Transfix bij 24-09-1439.
Klik om een foto of scan te zien: Microfilm  
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 132 / scan 218)
1454. Bartholomeus Pijck en Gerit Scocke schepenen in Tuil getuigen etc.
Met een kruisje ervoor als teken dat deze akte vernietigd is.
Bron: Collectie van Spaen, inv. 162 (Archieven Neerijnen)
02-04-1454. Schepenen: Aernt van Haeften, Willem van Haeften, Walraven van Asperen ende van Vuern, Willem die Kocke, Bartholomeus Pyecke, Jan van Vauderick, Gherit Stoecke [Scoecke] ende Alaert van den Sloet,
Wij Aernt van Haeften Willem van Haeften Walraven van Asperen ende van Vuern Willem die Kocke Bartholomeus Pyecke Jan van Vauderick Gherit Stoecke {1} ende Alaert van den Sloet scepen in Tuel tugen dat voir den gesworen richter ons heren van Gelren in Tielreweert daer wy mede in der dingbancken van Tuel te gedinge geseten waren ende voir ons comen sijn Symon Schoen van der eenre syden ende heren Olifier van Tricht priester capellaen ende reyntmeister gemechticht als proest in der tijt der pryorissen ende gemeyns convents der nonnen van Zenwynen van der andere syden ende sonnen ende baden den gesworen richter voirscr. dat hy ons scepenen voirscr. des vonnisse vermaenen soude dat wy van hoerre wegen onder hedden; wollic vonnisse voirscr. stont ende was in deser manieren als dat Symon Schoen voirscr. geclaegt ende gecroent hedde over ende op den proest van Zenwynen der pryorissen ende gemeyn convent des cloesters van Zenwynen als dat geboert is dat Symon Schoen voirscr. een joncfrouwe uyten voirscr. cloester die gheen professye gedaen en hadde tot enen echten wyve genomen hadde die in den voirscr. cloester hondert phylippus burgunsche scilde genge ende geve of ander guet payement daervoer in geliker weerden gebracht hadde die hem by den maghen ende vrienden toegesticht werdden te hebben so dat ons Heer Godt synen will mit haer gedaen heeft ende heeft enen soen by Symon Schonen voirscr. vercregen after gelaten daer ons Heer Godt oeck synen wil mede gedaen heeft; ende dat voirscr. gelt is also voert op Symon Schonen voirscr. geheel bestorven ende want sy hem die voirscr. hondert phylippus burgunsche scilde niet betaelt noch uytgereict en hebben als sy sculdich sijn te doen als hij seechde so hebben sy hem daeraen gescaedt twehondert gouden phylippus burgunsche scilde oec als hij seechde. Op welliker toespraken voirscr. heren Olifier van Tricht priester gemechticht als proest voirscr. ende van wegen der pryorissen ende gemeyns convent der nonnen voirscr. antwoerde so wes Symon Schoen voirscr. hem van wegen der pryorissen ende gemeyn convent der nonnen voirscr. met synen voerspreke betegen hedde des weer hij alinge ende all onsculdich ende werdt daer sijn onscout voer doen hoe die scepen van Tuel wesen dat hij sculdich weer te doen bydien dat de statuten ende gewoenten des cloesters voirscr. weren ende hielden so wye aldaer ontfangen wordt tot eenre nonnen wes goet sy daerin brochten dat dat daerin blyven moet voir een ewich testament dat voirscr. cloester mede te tymmeren ende te halden. Ende sonnen voert den richter voirscr., dat hij ons scepenen voirscr. vraegde na woerden ende na wedereoerden, wats met recht wesen soude.
Waerop wij scepen voirscr. met enen guede berade te voerens gehadt eendrechtelick ghewijst hebben heren Olifier van Tricht priester gemechticht als proest voirscr. tot sijnre onschout, welke onschout Symon Schoen voirscr. heren Olifier van Tricht priester gemechticht als proest van wegen der pryorissen ende gemeyn convent der nonnen voirscr. van stonden aen verdroech. Die superscripsi "des vonnisse'' loven wij guet. In orconde onser litteren gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende vier ende vijftich des dincxdachs na den sonnendach als men singt in der heyliger Kercken Laetare Jherusalem.

(in dorso) nr. 175
Een vonnisse van een joffrou die vore hoeer professy uytgynck
1. Scoecke
Ook gepubliceerd in "Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht", deel 15, pag. 222.
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 162 (Pag. 242)
19-04-1454. Schepenen: Willem die Kocke en Gerijt Scoke
Wij Willem van Haeften ende Willem die Kocke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is
die gesworen bode ons heren van Gelre in Tielreweert ende heeft gegiet ....
.... Ghijsbert
Hermansz Jacob Hermansz Jan Hermansz Willem die Ridder Hermansz ende Aernt Gerijtsz
als momber ende wittestich man Katherinen sijns wijfs erfgenamen Herman Hubertsz ende
Werner Elderick als erfgenamen Belen sijnre dochter die wittestich wijf was Herman
Hubertsz voirsz of diegene die met recht besitters sijn van eenen huijse ende hofstat ende
hofstat {sic!} mit allen sijnre tymmeringen potingen ende toebehoeren en met lande dair after aen
gelegen inden gerichte van Nederinen tuschen die gemeen stege aen die een sijde ende erfgen.
Herman Hubertssoins voirsz aen die ander sijde .......
.... dit gesciede int jair ons
heren dusent vierhondert ende vierenvijftich des saterdaechs na sinter Pouwels dach
conversio {26-1-1454}. Dair na wi Willem die Kocke ende Gerijt Scoke scepen in Tuel tugen dat vo-
ir ons comen is die gesworen bode voirsz ende ...
...
... Jan van Ewijck te hebben ende te besitten .....
Transfix bij 20-4-1454.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 60-61)
20-04-1454. Schepenen: Willem die Kocke en Gherijt Scoecke
Wij Willem die Kocke ende Gherijt Scoecke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen
is Jan van Ewijck ende heeft vercoft ende opgedragen ...
Transfix bij 19-4-1454.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 61)
08-08-1454. Schepenen: Jan van Vauderick en Alaert vanden Sloet
Wij Jan van Vauderick ende Alaert vanden Sloet scepen in Tuel tugen dat voir ons comen siin Aernt die
Kocke van Opijnen Aernt die Kocke soen Aernts Kocks voirsz ende joncfrouwe Aernt dochter Aernts Kocks
van Opijnen vorsz met haren gecoren momber ende hebben vertegen op sesse gouden overlensche riinsche gulden
genge ende geve erfelics thiins alle jair eweliken te betalen ende te boeren uijt lande gelegen inden
gericht van Est op die Hoecht geliick die scepen brieve dat inhalden die daer aff gemaect siin
tot behoeff joncfrouwe Jannen dochter Aernts Kocks van Opijnen vorsz erfeliken te besitten ...
... dusent vierhondert vierende
viiftich opten achten dach inder maent van augusto
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1857-1
01-10-1454. Schepenen: Willem van Haeften en Alaert van den Sloet
Wij Willem van Haeften ende Alaert van den Sloet scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Hubert Bluwel ende heeft vercoft ende opgedragen voir hondert pont ghever penninge die hij giede dat hem betaelt sijn acht hont lants gelegen in den gericht van Zenwynen op die Laer tuschen den abdt van Sente-Marienweerd aen die een syde ende die joncfrouwen van Zenwynen aen die ander syde off tuschen dieghene die daer aen beyden syden met recht langelegen {1} sijn Jan van Hesel Lambertssoin in enen eygendom sonder thijns ende sonder dijck erfeliken te besitten ende Hubert Bluwel voirscr. verteech op dit lant voirscr. ende geloefde daerop doen te vertyen allen dieghene die daer met recht op vertyen sullen ende geloefde oeck te waren Jan van Hesel voirscr. dit lant voirscr. jair ende dach als recht is voir allen dieghene die ten recht comen willen ende alle voirplicht aff te doen van denselven. Hyervoer so sijn byde Aernt Aerntssoins soin ende Aernt Aerntsoin burgen. In orconde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert vier ende vijftich op Sente-Remeysdach des heyligen byscops.

(in dorso) nr. 70
die Laer VIII hont
die opdracht van die Lair
1. lantgelegen?
Transfix.
Aanhangend: 02-07-1535
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 163-1 (Pag. 243)
12-11-1454. Schepenen: Aernt van Haeften en Gherit Scoecke
Wij Aernt van Haeften ende Gherit Scoecke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Jan van Dorsten
ende heeft vercoft ende opgedragen ...
... drie mergen lant gelegen in den gericht van Est int broeck tuschen Gherit Merselis soin aen die
een sijde ende .... der armer van Nederijnen aen die ander sijde Aernt die Kock van Opijnen in enen
eijgendom sonder thijns ende sonder diick erfeliken te besitten ...
.... dusent vierhondert vier ende viiftich
op sente Liebuinus dach des heijligen confessors
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1848
1455. Schepenen: Jan van Vauderick en Alaert van den Sloet
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2875
1455. Schepenen: Gysbert die Kocke van Nederynen en Aernt Foye Aerntsz
NB. Foye moet waarschijnlijk zijn: Feye.
Bron: Schepenen van het oude Thule nu Tuil in de jaren 1336-1482
1455. Schepenen: Gysbert de Kock van Nederynen en Willem van Beest
Bron: Schepenen van het oude Thule nu Tuil in de jaren 1336-1482
1455. Schepenen: Bartholemeus Pyeck en Gerit Scoeck
Bron: Schepenen van het oude Thule nu Tuil in de jaren 1336-1482
1455. Schepenen: Bartholomeus Piecke, Gherit Scoecke
Bron: De Schepenbank van Tuil in de Neder-Betuwe
04-02-1455. Schepenen: Walraven van Haeften, ridder, Dijrck Weerdenberch, Bartholomeus Pijcke, Jan van Vand[er]ic, Ghijsbert die Kocke, Gherijt Scoecke en Alaert van den Sloet
Wij Willem die Kocke ende Bartholomeus Pijecke scepen in Tuel tugen dat voir den geswo-
ren richter ons heren van Gelre in Tielreweert ende voir ons comen sijn Aernt Feije ende Herman
Jansz als kercmeijsters inder tijt der tymmeringe der kercken van Nederinen ende van wegen der
tymmeringe der kercken van Nederinen voirsz ende claechden over Jacob Hermansz Jan Hermansz
Willem die Ridder Hermansz ende Aernt Gerijtssoin als momber ende wittestich man Kathrinen
sijns wijf erfgenamen Herman Hubertssoins ende Ghijsbert Hermanssoins ende over diegene
die met recht besitters sijn van eenen huijs ende hofstat ...
...
... ende dit is der kercmeijsters voirsz yerste clage dit gesciede
int jair ons heren dusent vierhondert vier ende vijftich des anderen daechs nae sinte Martens
dach inden winter {12-11-1455}. Dair nae wi Aernt van Haeften Willem van Haeften Walraven van Asperen
ende van Vuern Bartholomeus Pijcke ende Gerijt Scoecke scepen in Tuel tugen ...
...
ende hebben geclaecht over Jacob Jan Willem die Ridder ende Aernt Geritsz als
momber ...
...
... ende dit is des kercmeisters voirsz ander clage die gesciet is
als recht is dit gescide int jair ons heren dusent vierhondert vier ende vijftich des dinx-
daechs nae sente Kathrinen dach {26-11-1454} / Dair nae wi Bartholomeus Pijcke Ghijsbert die Kocke
Gherijt Scoecke Alaert vander Sloet ende Dijrick van Hemert schepen in Tuel tugen dat ...
....
.... ende heben geclaecht over Jacob Jan Willem die Ridder ende Aernt
Gherijtssoin als momber voirsz ...
.... ende dit is des kercmeisters voirsz dorde claege die ghe-
sciet is als recht is / dit gesciede int jair ons heren dusent vier hondert vijf ende vijftich
des anderen daechs nae den heiligen dertien dach {7-1-1455} Dair nae wi heren Walraven van
Haeften ridder Dijrck Weerdenberch Bartholomeus Pijcke Jan van Vanderic Ghijsbert die
Kocke Gherijt Scoecke Dijrck van Hemert ende Alaert van den Sloet scepen in Tuel tugen ...
...
... dit geschiede int jair ons heren dusent vierhondert vijf ende vijftich op
sente Agnieten dach der heiliger joncfrouwen {21-1-1455} Dair na wi scepen voirsz uut gesceijen Dijrck
van Hemert tugen dat ....
.... In oirkonde ons litteren gegeven Int jair ons heren dusent vierhon-
dert vijf ende vijftich des dinxdaechs nae sente Blasius dach des heiligen biscops
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 62-64)
10-02-1455. Schepenen: Ghijsbert die Koc van Nederinen en Gherit Scoeck
       Willems van Waden testament
Wij Ghijsbert die Koc van Nederinen ende Gherit Scoeck scepen
in Tuijl tugen dat voir ons comen is Willem Waijen heeft
geloeft Jan Scocken als kercmeisters inder tijt ....
...
... voir die
ziel Willems van Waijen vorsz Arnts sijnre huisvrouwen
ende alle hoire alder zielen opten dach alst jairgetide
is Willems van Waijen vorsz . ...
...
... etc ...
...
... in orjonde onsser litteren gegeven int jair
ons Heren dusent vijerhondert ende vijfendevijftich opten tijenden
dach inden maent van februario ..

Item het is te weeten dat Willem van Waijen saliger gedachten
begeert heeft ...
... soe
heeft Johannes van den Waden Willems van Waijen soen dair
aff een dordeel vierdeel te betalen ...
...
Ende Coenraet Wegge wairt? hij oeck een dochter gehat Willems
vorsz. heeft oeck op sijn goet geset besiden Johannes
van den Waden aen een sijde ende her Willems Hollen aen anderen
sijde ...
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 46-47)
05-03-1455. Schepenen van Tuil oorkonden dat Ghijsbert van den Polle verkocht heeft aan Aernt Holle ten behoeve van Adriaen Jan Alertssen soen van Gorrichem een kamp land van 4 morgen in Herwijnen in Aernts Kinder Hoeve binnen de Broeckgraeve.
Inv. 262 zijn afschriften van akten uit 1455 en 1464 betreffende 4 morgen land in Herwijnen, afkomstig van Arnt van Herlaer, gemaakt omdat daarop mogelijk dijklasten voor het klooster zullen komen te rusten, die verhaald kunnen worden, (c. 1600). Er staan daarvan geen scans online.
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 262 (Reg. 148)
08-04-1455. Schepenen: Bartholomeusz Pijecke en Gherit Scoecke
Wij Bartholomeusz Pijecke ende Gherit Scoecke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is
...es die Maeke? als momber ende wittestich man Frederics siins wiiffs dochter Corst...? Mo
vis? ende heeft vercoft ...
...
... Gherit Aernts
soin als gasthuijs meijster tot behoeff des gasthuijs van Hijer voirss. ...
...
ons heren dusent vierhondert viiffendeviiftich des diinxdachs na de heijligen Paes
dach
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1222-6
05-05-1455. Schepenen: Bartholomeus Pieck en Gherit Scoeck
        Dit nae bescreven vervult noch Jans van Assels
        voirss Testament ...
Wij Bartholomeus Pieck ende Gherit Scoeck scepen in Tuijl tugen
dat voir ons comen is Jan van Assel ende heeft gegeven..
...
... inden ghericht van
Hijer int Broeck tusschen den heer van Weerdenborch aen die
een sijde ende erffg. Mechtelt Jacops Ke..er..cks aen die ander
side ...
.... aldaer
aen den Hemelthen wech tusschen erffg. Jans Goriss aen die een
sijde ende Herman Janss aen die ander sijde. Item sesse hont lands
... als sij dair gelegen sijn opten Valdacker
tusschen lant l {?} der kerken van Hijer aen die een sijde ende mij
Gherit Scoeck voirss aen die ander sijde. Item noch sesse hont lands
gelegen in sPapen camp tusschen Jutte van Romd {Rumpt} aen die een
sijde ende lant synte Harbirens? altair inden kerke van Zaltbommel aen
die ander sijde .... aen beijde side
lant gelegen sijn Jan Scoken ende Gherit Hollen als kercmeisteren der
tijmmeringe d’ kerken van Hijer ...
...
... in orkonde onser litteren gegeven int jair
ons Heren dusent vierhondert vijffenvichtich {sic!} opten vijften dach
inden maent van meije ...
Er staat nog tekst in de marge. Het jaartal zou een verschrijving kunnen zijn.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 18v-19v)
05-05-1455. Schepenen: Bartholomeus Piecke en Gherit Scoecke
Wij Bartholomeus Piecke ende Gherit Scoecke scepen in Tuell
.... Jan van Asselt ...
...
... Jutte van Rombd ....
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1219 (p. 74-75)
20-05-1455. Schepenen: Jan van Vauderick en Gherit Scoecke
Wij Jan van Vauderick ende Gherit Scoecke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Goessen
Ghiisberts soin ende heeft vercoft ende opgedragen ....
... Matheus van Hoesden erfeliken te besitten ...
Transfix.
Hangt aan: 28-05-1354
Aanhangend: 23-10-1459
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1856-2
23-05-1455. Schepenen: Ghijsbert Hac [1] die Koc van Nederinen en Bartholomeus Pieck
        Dit is ...s van ... ende Heijl...
        hoiren dochters testament
Wij Ghijsbert Hac {1} die Koc van Nederinen ende Bartholomeus
Pieck scepen in Tuijl tugen dat Jan van Waijen Willems soin
heeft geloeft Willem van Hoet? Eerstensz tot behoef der
tijmmeringe der kerken van Hijer tijns ... ....
...
... tusschen die gemeijn straet aen een?
sijde Arnt die wittestige wijff was Willems van Waijen
ende hoer dochter aen die ander sijde Ende Jan van Waijen
vorsz heeft geloeft Willem van Hoet ...
...
...in orkonde onsser litteren gegeven int jair ons heren du-
sent vijerhondert ende vijfendevijftich opten drije ende tweijntichsten
dach inden maent van meije

ondermarge: Item desen ... tijns is bet. als wij over?comen sijn biden joffer van Weerdenborch ende Jan die bastaart .. ende Jan Scoich? ende Willem Erstensz ende Conrat Weg. Uijt die hofstad ghelijc als desen ...
.... kercmeisters inder tijt als Pellegrum Holl ende Hermen? Sandersz hoe dat ons bet. is ende gheloft is desen ...
... Henric Jansz ... Jannas? van Waijen ende heer Willem Hollen die nu? Conrat Weg gheleet heft op ij mergen inden ...
1. Gezien de actes op dezelfde datum en in de rest van het jaar, moet 'Hac' een schrijffout zijn.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 47v)
23-05-1455. Schepenen: Ghijsbert die Koc van Nederinen en Bartholomeus Pieck
        Dit nae bescreven gelt heeft Johannes vanden
        Waden der kercken gegeven nae sijnre doet tot
        enen missael? als bescreven steet ...
Wij Ghijsbert die Koc van Nederinen ende Bartholomeus Pieck
scepen in Tuijl tugen dat v Jan van Waijen Willemsz heeft
geloeft her Gherit Hollen als kercmeister inder tijt der tijmme-
ringe der kerken van Hijer voirss ....
...
... in orkonde onsser litteren gegeven int jair
ons Heren dusent vierhondert vijffendevijfftich opten drijendetweijntichsten
dach inder maent van meije ...
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 48-48v)
08-06-1455. Schepenen: Diirick van Weerdenberch en Gherit Scoecke
Wij Diirick van Weerdenberch ende Gherit Scoecke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Matheus Claes soin ende
heeft vercoft ... soven hont
lants gelegen inden gericht van Hyer in Die Lange Byloken tusschen Matheus Claes soin voirsz. aen die een sijde ende
Jan van Wijen / Waijen ? aen die ander sijde Goert Tengnagel in enen eijgendom sonder thiins ...
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1689
23-07-1455. Schepenen: Bertholomeus Pijecke en Gherit Scoecke
Wij Bertholomeus Pijecke ende Gherit Scoecke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Jan Holl ende heeft gegeven ende
opgedragen om gods wille ende om salicheijt wille siinre zielen ende Fijen sijns wijffs ende voir allen haere alder zielen die
helleft van enen huijs ende hofstat met allen siinre tymmeringe potinge ende toebehoeren gelegen inden gericht van Nede-
rijnen tuschen Goessen van Oever Otten soen aen die een sijde ende Hubert Heijnrics soin aen die ander sijde Gherit Hollen tot
behoeff der tymmeringe der kercken van Nederijnen in enen eijgendom ....
....
... dusent vierhondert viiffendeviiftich des woensdach na sente Maryen Magdalelen dach
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1267
19-08-1455. Schepenen: Ghijsbert die Kocke van Nederijnen en Gherit Scoecke
Wij Ghijsbert die Kocke van Nederijnen ende Gherit Scoecke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen
siin Claes van Malsen ende Otte van Malsen ende hebben vercoft ...
... die helleft van viiff mergen lants onder deijlt met Deriic
van Weerdenberch also groot ende also cleijn als sij gelegen siin inder gericht van Hemert buijten diick..
geheijten dat Grote Rosendael tuschen Jan van Hesel aen die een side ende Wemmer ... soin aen die an-
der side Sweder van Weerdenberch in enen eijgendom ...
...
jair ons heren dusent vierhondert viiffendeviiftich des dinxdachs na onse lieve vrouwen dach assump-
tionis
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1898-4
28-10-1455. Schepenen: Dirick van Werdenberch en Jan van Vauderick
Wij Dirick van Werdenberch ende Jan van Vauderick scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is die geswo-
ren bode ons heren van Gelren in Tielreweert ende heeft giegiedt dat hij gemaent heeft van wegen heren Johans
van Maren als scheffener inder tiit des commeluers ende der heren vanden Duijtscen Huijse tot Tiel ...
... Heijnrick Weert van gebrecke ... ..... Johan van Maren als scheffener
voirsz heeft van tiendenhalven als gulden scilde genge ende geve ende seven? hoenren die Heijnrick Weert
voirsz. heren Johan van Maren als scheffener voirsz. sculdich was ...
....
... daer heren Johan van Maren als scheffener voirsz gericht is ...
... tot allen recht in alle guets Heijnrick Weert voirsz dat gelegen is inder
eninge van Tuel ende inden gericht van Hemert ...
.... Dit gesciede int jaer ons heren du-
sent vierhondert viiffendevifftich op onser liever vrouwen avont nativitatis {7-9-1455} Daer na wij Bartholomeus
Pijecke ende Ghiisbert die Kocke van Nederijnen scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is die gesworen
bode voirsz. ende heeft gegiet dat hij verboden heeft als recht is drie sonnendage ter rechter mysse tiit
inder kercken van Hemert alle guets Heijnrick Weerts voirsz. dat gelegen is inden gericht van Hemert
dat dat te verkopen were voir tgebrecke vanden gelde voirsz. ...
... etc ...
... Roeloff van Groensbeeck te hebben ende te
besitten ...
... etc ...
.... int jair ons heren dusent vierhondert viiffenviiftich op sente...
Datum staat niet op de scan maar is vrijwel zeker St. Simon- en Judasdag Apostelen.
Transfix.
Aanhangend: 29-10-1455
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2874-0.2
28-10-1455. Schepenen: Dirick van Werdenberch en Jan van Vauderick
Wij Dirick van Werdenberch ende Jan van Vauderick scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is die gesworen bo-
de ons heren van Gelren in Tielreweert ende heeft gegiet dat hij gemaent heeft van wegen heren Johans van Maren
als scheffener inder tiit des commeluers ende der heren vanden Duijtscen Huijse tot Tiel ende van wegen des commeluers
ende des heren vanden Duijtscen Huijse voirsz. Jan Aernts soin van gebrecke dat heren Johans van Maren
als scheffener
voirsz. heeft van viiftien alde gulden scilde genge ende geve ende twelleff hoenren die Jan Aernts soin voirsz. heren Johan
van Maren als scheffener voirsz. sculdich was ....etc ...
... Daer na tugen wij dat wij daer over geweest hebben daer heren Johan van
Maren als scheffener voirsz. gericht is overmits den gesworen richter ons heren van Gelren in Tielreweert tot
allen recht in alle guets Jan Aernts soins voirsz. dat gelegen is inder eninge van Tuel ende inden gericht van
Hemert ...
... etc ...
.... Ende daer na so salt heren Johan van Maren als scheffener voirsz. vercopen tot onsen lant-
recht Dit gesciede int jair ons heren dusent vierhondert viifendeviiftich op onser liever vrouwen avont
nativitatis {7-9-1455} Daer na wij Bartholomeus Pyecke ende Ghiisbert die Kocke van Nederijnen scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is die gesworen bode voirsz ende heeft gegiet dat hij verboden heeft als recht is drie sonnendage ter
rechter mysse tiit inder kercken an Hemert alle guets Jan Aernts soins voirsz dat gelegen is inden gericht
van Hemert dat dat te vercopen were voir tgeberecke vanden gelde voirsz. overmits heren Johan van Maren
als scheffener voirsz. Daer na tugen wij dat voir ons comen is heren Johan van Maren als scheffener voirsz.
.... ende heeft vercoft na alle formen
ende manieren geliick als ons lantrecht eijscht ende wijst alle guets Jan Aernts soins voirsz. dat gelegen is
inden gericht van Hemert ....
... voir tien scillinge gever penninge Roeloff van Groensbeeck te
hebben ende te besitten ... etc ...
....
.... viif ende viiftich ... .... sente Symons ende sente Juden dach der heyligen apostelen
De datum is grotendeels onleesbaar op de scan.
De RDO heeft als datum 1 mei 1455. Dat is vrijwel zeker abuis maar is nog niet geverifieerd.
Transfix.
Aanhangend: 29-10-1455
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2874-0.4
29-10-1455. Schepenen: Bartholomeus Pijecke en Ghijsbert die Kocke van Nederijnen
Wij Bartholomeus Pijecke ende Ghijsbert die Kocke van Nederijnen scepen in Tuel tugen dat voir ons comen
is Roeloff van Grooensbeeck ende heeft vercoft ende opgedragen voir tien pont ghever penninge die hij gie-
de dat hem betaelt siin den brieff daer desen tegewoerdige brieff doirsteken is ende allet tghehout
des brieffs ... ...
heren Johan van Maren als scheffener inder tiit des commeluers ende der heren vanden Duijtscen Huijse tot
Tiel .... .... erfeliken te besitten Ende Roeloff van Groensbeeck
voirsz. verteech opten brief ......
...
int jair ons heren dusent vierhondert viiffendeviiftich des anderen dachs na sente Sijmons ende sente
Juden dach der heijligen apostelen
St. Simon- en Judasdag Apostelen valt op 28 oktober.
Transfix.
Hangt aan: 28-10-1455
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2874-0.1
29-10-1455. Schepenen: Bartholomeus Pijecke en Ghijsbert die Kocke van Nederijnen
Wij Bartholomeus Pijecke ende Ghijsbert die Kocke van Nederijnen scepen in Tuel tugen dat voir ons comen
is Roeloff van Grooensbeeck ende heeft vercoft ende opgedragen voir tien pont ghever penninge die hij giede dat hem
betaelt siin den brieff daer desen tegewoerdige brieff doirsteken is ende allet tghehout des brieffs ...
... heren Johan van Maren als
scheffener inder tiit des commeluers ende der heren vanden Duijtscen Huijse tot Tiel ....
.... erfeliken te besitten Ende Roeloff van Groensbeeck voirsz. verteech
opten brief ......
... int jair ons heren
dusent vierhondert viiffendeviiftich des anderen dachs na sente Sijmons ende sente Juden dach der heijligen
apostolen
NB. St. Simon- en Judasdag Apostelen valt op 28 oktober.
Transfix.
Hangt aan: 28-10-1455
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2874-0.3
23-11-1455. Schepenen van Tuil oorkonden dat Jacop en Aelbert, zonen van Bruysten van den Veen, verkocht hebben aan Lambert den Groten Roeloffssoin de akte waaraan deze akte bevestigd is, met nader bepaalde rechten van overpad.
Wij heren Walraven van Haeften ridder ende Dirrick van Hemert scepen in Tuel tugen dat voir
ons comen siin Jacop ende Aelbert gebrueders soenen Bruijstens van den Veen ende hebben ver-
coft ende opgedragen voir hondert gouden gulden genge ende geve die sij gieden dat hem be-
taelt siin ...
.... Lambert den Groten Roeloffs soin erfeliken te besitten ...
.... op sente Clemens dach des heijligen pauws
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 226 (Reg. 151)
26-11-1455. Schepenen: Ghiisbert die Kocke van Nederijnen en Aernt Feije Aerts soin
Wij Ghiisbert die Kocke van Nederijnen ende Aernt Feije Aerts soin scepen in Tuel tugen dat Alart die Smit? heeft geloeft Herman
Jans soin als kercmeijster inder tijt tot de tymmeringe der kercken van Nederijnen tot behoeff der tymmeringe der kercken van
Nederijnen voirsz thiins enen alden gulden schilt ...
... uijt enen huijs ende
hofstat met allen siinre tymmeringe potinge ende toebehoeren gelegen inden gericht van Nederijnen tusschen die d...kave
l... aen die een sijde ende erfg. Dirck Jans soins aen die ander sijde ....
....
... op sente Mychiels dach
als jairgetide is Jan Smaets? Alytten siinre huijsvrouwen ende hoere kinder ...
...
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1268
13-12-1455. Schepenen: Gijsbert die Kocke van Nederinen en Willem van Beesd
Wij Gijsbert die Kocke van Nederinen ende Willem van Beesd scepen in Tuel tugen
dat voir ons comen is Werner Elderick ende heeft vercoft ...
.... twelleftalf hont
ende vijf ende tweentichstalfs roeden lants gelegen inden gericht van Opinen geheite die
Repen tuschen Willem die Kocke mit half den grave aen die een sijde ...
...
.... ende metten ande-
ren eijnde met half den grave op Gijsbert die Kocke van Opijnen, Herman Jansz in
enen eijgendom ....
...
... op sente Lucien dach
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 41)
1456. Schepenen: Gysbert die Kock van Nederynen Gysbertszn en Aernt Foye Aerntsz
NB. Foye moet waarschijnlijk zijn: Feye.
Bron: Schepenen van het oude Thule nu Tuil in de jaren 1336-1482
18-01-1456. Schepenen: Ghijsbert die Kocke van Nederinen en Aernt Feije
Wij Ghijsbert die Kocke van Nederinen ende Aernt Feije scepen in Tuel tugen dat Ghijsbert Her-
mansz heeft geloeft Herman Jansz ....
... des sonnedaechs nae sente Pontiaens dach
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 65)
14-02-1456. Schepenen: Ghijsbert die Kocke en Aernt Feye
Wij Ghijsbert die Kocke ende Aernt Feye scepen in Tuel tugen dat Ghijsbert die Kocke
van Ghijffen Ghijsbertsz heeft geloeft Ghijsbert Hacken Petersz .....
....
... sal Ghijsbert Kocs voirss ende Jans
Kocs sijns brueders ....
... op sente Valentijns dach des heiligen martelaers
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 84-85)
09-03-1456. Schepenen: Ghijsbert die Kocke van Nederijnen Ghijsberts soen en Aernt Feije Aernts soen
Wij Ghijsbert die Kocke van Nederijnen Ghijsberts soen ende Aernt Feije
Aernts soen scepen in Tuijll tugen dat Goessen die wittestich wijff was
Roeloff Aernts soens met haren gekoren momber heeft geloeft Herman Jans
soin tot behoeff der armer van Nederijnen thijns ....
.... eenre hofstat met allen haere potinge ende
toebehoeren gelegen inden gericht van Nederijnen tusschen Goessen van Oever
Otten soen aen die een sijde ende Hubert Heijnrics soen ...
...
... des dijnxdaechs nae den sonnendach alsmen sing inder heili-
gher kercken letare Jherusalem
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 100)
17-03-1456. Schepenen van Tuil oorkonden dat Lambert die Groot beloofd heeft aan Jacop Eskenssoin ten behoeve van Elysabet, dochter van Esken Heynricssoin, een erfcijns van 1 rijnsgulden uit 5 hond land in Herwijnen tot Butenborch.
Wij Walraven van Haeften ridder ende Otte van Hoekelom scepen in Tuel tugen dat Lambert die Groot heeft geloeft
Jacop Eskens soin tot behoeff Elijsabets dochter Esken Heijnrics soins ...
...
tuschen Jan Willems soin aen die een sijde ende Gherit Jacops soin aen die ander sijde ...
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 184 (Reg. 154)
17-03-1456. Schepenen van Tuil oorkonden dat Aernt die Heelt beloofd heeft aan Jacop Eskenssoin ten behoeve van zijn zuster Elysabet een erfcijns van 1 rijnsgulden uit 1 morgen land in Herwijnen.
Wij Walraven van Haeften ridder ende Otte van Hoekelom scepen in Tuel tugen ...
.... in den gericht van Herwijnen tuschen Ghiisbert Dirrics soin aen die een sijde ende
erfg. Jorden Peters soins aen die ander sijde ...
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 182 (Reg. 155)
08-04-1456. Schepenen: Willem van Beesd en Aernt Feije Aernts soin
Wij Willem van Beesd ende Aernt Feije Aernts soin scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Heyme-
rick? van der Weije? ende heeft vercoft ende opgedragen ....
... inden gericht van Vauderick tuschen Beernt Elderick? aen die een sijde ende dat ....
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1923
23-06-1456. Schepenen van Tuil oorkonden dat Herberen van Haeften verkocht heeft aan heer Aernt van Heerlaer, ridder, 2 morgen land in Hellouw, waarna Aernt dit in erfcijns teruggaf aan Herberen voor 4 rijnsgulden.
Wij Otte van Hoekelom ende Dirrick van Hemerte scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Herberen van Haeften
.... inden gericht van Hellu
tuschen Aernt van Haeften aen die een sijde ende Everit Pauwen aen die ander sijde...
De acte plaatselijk vaag en lastig te lezen.
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 213 (Reg. 158)
26-10-1456. Schepenen: Ghiisbert die Kocke van Nederijnen en Aert Feije Aernts soin
Wij Ghiisbert die Kocke van Nederijnen ende Aert Feije Aernts soin scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is die geswo-
ren bode ons heren van Gelren in Tielreweert ende heeft gegiet dat hij gemaent heeft van wegen heren Jans van Maren als
sceffener inder tiit des commeluers ende der heren vanden Duijtscen Huijse tot Tiel ...
.... Jan Engberts soin van gebrecke dat heren Jan van Maren als scheffener voersz heeft van negentien alde gulden
schilde ende een quartier van enen alde schilt voirsz genge ende geve die Jan Engberts soen voirsz ....
... sculdich was ende geloeft hadde in enen scepenen brieve van
Tuel geliick als die inhelt die daer aff gemaect is Daer na tugen wij dat wij daer over gheweest hebben daer
heren Jan van Maren als scheffener van wegen des commeluers ende der heren voirsz gericht is ...
... tot alle recht in alle guets Jan Engberts soens voirsz dat gelegen is
inder eninge van Tuel ende inden gericht van Hemert ...
... etc ... dit gesciede int jaer ons heren du-
sent vierhondert sesse ende viiftich opten dorden dach inder maent van october {3-10-1456} Daer na wij Walraven van
Vuern ende Ghiisbert die Kocke van Nederijnen scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is die gesworen bode voirsz.
ende heeft gegiet dat hij verboden heeft als recht is drie sonnendage ter rechter mysse tiit inder kercken van
Hemert alle guets Jan Engberts soins voirsz. dat gelegen is inden gericht van Hemert dat dat te vercopen
were voirt gebreck vanden gelden voirsz. ...
...
... ende heeft vercoft in alle formen ende manieren ...
... alle guets Jan Engberts soins voirsz. inden gericht van Hemert gelegen
....
... Roeloff
van Groensbeeck voir tien scillinge gever penninge te hebben ende te besitten ....
... etc ..
... daer op wijsden wij dat hij dat verhalen sal ende mach aen benen ende
schenen Jan Engberts soins
....
.... int jair
ons heren dusent vierhondert sesseendeviiftich des anderen dachs na sente cryspinus ende cryspinianus dach des
heijliger mertelaern
Met het zegel van Aert Feije (of aan inv. 2874.0.8).
Transfix.
Aanhangend: 27-10-1456
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2874-0.6
26-10-1456. Schepenen: Ghiisbert die Kocke van Nederijnen en Aert Feije Aernts soin
Wij Ghiisbert die Kocke van Nederijnen ende Aert Feije Aernts soin scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is
die gesworen bode ons heren van Gelren in Tielreweert ende heeft gegiet dat hij gemaent heeft van wegen
heren Jans van Maren als scheffener inder tiit des commeluers ende der heren vanden Duijtscen Huijse tot Tiel ...
.... Heijnrick Rutgers soin van gebrecke dat heren Jan van Maren
als scheffener voersz heeft ... ende van eenendetwentich hoenren die
Heijnrick Rutgers soen voirsz ....
sculdich was ende geloeft had in ... scepenen brieve van Tuel geliick als die inhelt die daer aff gemaect
is Daer na tugen wij dat wij daer over gheweest hebben daer heren Jan van Maren als scheffener van wegen
des commeluers ende der heren voirsz gericht ...
... in alle guets Heijnrick Rutgers soens voirsz dat gelegen is inder eninge van Tuel ende
inden gericht van Hemert ...
... etc ... dit gesciede int jaer ons heren dusent vierhondert sesse ende viiftich opten dorden dach
inder maent van october {3-10-1456} Daer na wij Walraven van Asperen ende van Vuern ende Ghiisbert die Kocke van Ne-
derijnen scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is die gesworen bode vursz. ende heeft gegiet dat hij verbo-
den heeft als recht is drie sonnendage ter rechter mysse tiit inder kercken van Hemert alle guets Heijn-
rick Rutgers soins voirsz. inden gericht van Hemert gelegen dat dat te vercopen were voirt gebreck
vanden gelden ende hoenren voirsz. ...
...
... ende heeft vercoft in alle formen ende manieren ...
... alle guets Heijnrick Rutgers soins voirsz. inden gericht van Hemert gelegen
....
... voir tien scillinge gever penninge Roeloff van Groensbeeck te hebben ende te besitten ....
... etc ..
... daer op wijsden wij dat hij dat verhalen sal ende mach aen benen ende schenen Heijnrick Rutgers soins
....
.... int jair
ons heren dusent vierhondert sesseendeviiftich des anderen dachs na sente cryspinus ende sente cryspinianus dach des heijliger mertelaern
Met het zegel van Aert Feije (of aan inv. 2874.0.6).
Transfix.
Aanhangend: 27-10-1456
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2874-0.8
27-10-1456. Schepenen: Walraven van Asperen ende van Vuern en Ghiisbert die Kocke van Nederijnen
Wij Walraven van Asperen ende van Vuern ende Ghiisbert die Kocke van Nederijnen scepen in Tuel tugen dat voir
ons comen is Roeloff van Groensbeeck ende heeft vercoft ende opgedragen voir tien pont ghever penninge die
hij giede dat hem betaelt siin den brieff daer desen tegewoerdigen brieff doirsteken is ...
.... heren Jan
van Maren als scheffener inder tiit des commeluers ende der heren vanden Duijtscen Huijse tot Tiel ...
.... erfeliken te besitten Ende Roeloff van Groensbeeck voirsz. verteech opten brieff
...
De datum staat niet op de scan.
Zegels af.
Transfix.
Hangt aan: 26-10-1456
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2874-0.5
27-10-1456. Schepenen: Walraven van Asperen en van Vuern ende Ghiisbert die Kocke van Nederijnen
Wij Walraven van Asperen ende van Vuern ende Ghiisbert die Kocke van Nederijnen scepen in Tuel tugen dat voir
ons comen is Roeloff van Groensbeeck ende heeft vercoft ende opgedragen voir tien pont ghever
penninge die hij giede dat hem betaelt siin den brieff daer desen tegewoerdigen brieff doirsteken is
...
.... heren Jan van Maren als scheffener inder tiit des commeluers ende der heren van
den Duijtscen Huijse tot Tiel ... .... erfeliken te besitten
Ende Roeloff van Groensbeeck voirsz. verteech opten brieff ...
.... etc ....
des dorden dachs na sente cryspinus ende cryspinianus dach der heijliger mertelaern
Zegels af.
Transfix.
Hangt aan: 26-10-1456
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2874-0.7
02-12-1456. Schepenen: Ghijsbert die Kocke van Nederinen en Aernt Feije Aerntsz
Wij Ghijsbert die Kocke van Nederinen ende Aernt Feije Aerntsz tugen dat
voir ons comen is die gesworen bode ons here van Gelre in Tielreweert ende heeft gegiet dat
hi gemaent heeft van wegen Herman Jansz Ghijsbert Jansz van gebrecke dat ....
{2-12-1456} .... dair nae wi
Walraven van Asperen ende van Vueren ende Otte van Hoeckelem scepen in Tuel ...
... Rolof van Groensbeeck ...
...
...des dijnsdaechs
nae den sonnendaech alsmen sijngt inder heiliger kercken letare Iherusalem {29-3-1457}
Transfix met 30-3-1457.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 65-66)
06-12-1456. Schepenen van Tuil oorkonden dat Lambert die Groot Roeloffssoin verkocht heeft aan Dirrick van Hemert ten behoeve van heer Aernt van Heerlaer de akte waaraan deze akte bevestigd is.
Wij Walraven van Asperen ende van Vuren ende Alaert van den Sloet scepen in Tuel tugen dat voir ons comen
is Lambert die Groot Roeloffs soin ende heeft vercoft ende opgedragen ....
.... tot behoeff heren Aernts van Heerlaer
ridders erfeliken te besitten ...
.... ende oeck te waren Dirrick van Hemert ...
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 226 (Reg. 160)
1457. Schepenen: Walraven van Asperen en van Vuern en Willem van Beest
Bron: Schepenen van het oude Thule nu Tuil in de jaren 1336-1482
15-03-1457. Schepenen: Willem van Haeften en Aernt Pijecke
Wij Willem van Haeften ende Aernt Pijecke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Ghiisbert die Kocke van Opij-
nen ende heeft vercoft ende opgedragen ....
vier mergen lant gelegen inden gericht van Opijnen geheijten die Lang Repen tusschen Ghiisbert die Kocke van
Opijnen voirsz aen die een sijde ende Aernt Feije Aernts soin aen die ander sijde Besselen die wittestich wiiff was
Peter Goerts soins in enen eijgendom ...
.... dusent vierhondert seven endede viiftich des
diinsdachs na sente Gregorius dach des heijligen paus
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1855-1
29-03-1457. Schepenen: Walraven van Asperen ende van Vueren en Otte van Hoeckelem
Wij Ghijsbert die Kocke van Nederinen ende Aernt Feije Aerntsz tugen dat
voir ons comen is die gesworen bode ons here van Gelre in Tielreweert ende heeft gegiet dat
hi gemaent heeft van wegen Herman Jansz Ghijsbert Jansz van gebrecke dat ....
{2-12-1456} .... dair nae wi
Walraven van Asperen ende van Vueren ende Otte van Hoeckelem scepen in Tuel ...
... Rolof van Groensbeeck ...
...
...des dijnsdaechs
nae den sonnendaech alsmen sijngt inder heiliger kercken letare Iherusalem.
Transfix met 30-3-1457.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 65-66)
30-03-1457. Schepenen: Walraven van Asperen ende van Vuern en Otte van Hoeckelem
Wij Walraven van Asperen ende van Vuern ende Otte van Hoeckelem scepen in Tuel tugen
dat voir ons comen is Rolof van Groensbeeck ende heeft vercoft ...
.... Herman Jansz erfelicken te besitten ...
... des woensdaechs nae den sonnendach alsmen singt inder heyliger
kercken letare Iherusalem
Transfix met 29-3-1457.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 66)
03-05-1457. Schepenen: Walraven van Asperen ende van Vuern en Otte van Hoekelem
Wij Walraven van Asperen ende van Vuern ende Otte van Hoekelem scepen in Tuel tugen dat voir ons
comen is Ghiisbert die Kocke ende heeft vercoft ....
... inden gericht van Hijer in die Horniken tusschen
den heer van Werdenberch ende die Mercke ende Willem van Wiick. Item die helleft van drie
mergen ... als sij daer gelegen siin geheijten Frederics Hoeck kempken
tuschen erfg. Dirrics Roden ende Willem Gherits soin aen die een sijde ende die Mercke aen die ander
sijde ... Frede-
rick die Kocke sijnen brueder in enen eijgendom ...
.... dusent vierhondert seven ende
vijftich ...
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1682
14-05-1457. Schepenen: Willem van Haeften en Aernt Pijecke
Wij Willem van Haeften ende Aernt Pijecke scepen in Tuijll
tuijghen dat voir ons comen is Heijnrick van Malsen ...
...
in corte Uyleken tusschen Heijnrick Peterssoin
aen dije een sijde ende erfg. Heijnrick Corstijaens soens aen dije ander
sijde Gerith Scoeck in eenen eijgendom ...
....
... dusent vyerhondert
seven ende vijftich des saterdachs nae sunte Servaes dach
Transfix bij 22-11-1475.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1218 (f. 6)
07-06-1457. Schepenen: Walraven van Asperen ende van Vuern en Willem van Beesd
Wij Walraven van Asperen ende van Vuern ende Willem van Beesd scepen in Tuel tugen dat Hubert Heijnrics soin heeft geloift
Aernt Feijen Aernts soin als kercmeijster inder tijt der tymmeringe der kercken van Nederijnen ...
Afschrift in inv. 1261 (p. 86).
Willem van Beesd zegelt paalvair met een blanco of afgesleten schildhoofd.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1269
07-06-1457. Schepenen: Walraven van Asperen ende van Vuern en Willem van Beesd
Wij Walraven van Asperen ende van Vuern ende Willem van Beesd scepen in Tuel tugen
dat Hubert Heinricksz heeft gheloeft Aernt Feijen Aerntsz als kercmeijster inder
tijt der tymmeringe d’kercken van Nederinen ...
uut enen huijse ende hofstat met alle sijne tymmeringe potinghe ende toebehoren gelegen
inden gericht van Nederinen tuschen Willem die Kocke bastaert aen die een sijde Goessen
die wittestich wijf was Roelof Aerntsz ende die ghemeijn straet aend ie ander
sijde ....
....
... dair voir sal die cureijt altoes opten preecstoel kundigen inden
zielbrief jairgetide Heijnrics van Hesel ende Geertruijden sijns wijfs ende bidden voir
hair zielen nae ghewoente der heiliger kercken...
...
... des dijnxdaechs nae den heijligen pinxterdach
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 86)
10-06-1457. Schepenen van Tuil oorkonden dat Aernt Janssoin van den Eynd verkocht heeft aan heer Aernt van Heerlaer, ridder, 3 morgen min 1 hond in Hellouw, waarna heer Aernt dit in ercijns teruggaf aan Aert voor 3 rijnsgulden.
Wij Aernt van Haeften ende Willem van Haeften scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Aernt
Jans soin van den Eijnd ende heeft vercoft ....
.... driee mergen myn een hont lant gelegen inden gericht van
Hellu tuschen lant onser lieven vrouwen altaer inder kercken van Hellu aen die een sijde ende
den capittel der kercken van Haeften aen die ander sijde ...
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 168 (Reg. 167)
22-07-1457. Schuldbekentenissen ten behoeve van de commanderij van Tiel. , 1395-1622.
Wij Aert van Haeften ende Alaert van den Sloet scepen in Tuel tugen dat Jan die Hertoge heeft
gelooft heren Johan van ... scheffener inder tiit des commeluers ende der heren vanden Duijt-
sen Huijse tot Tyell ....
... etc ..
... Int jair ons heren dusent vierhondert seven ende viiftich op sente Marij Magda-
lenen dach
Met zegel van Sloet.
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2807-0.2
27-09-1457. Gerechtsbrief van Tuil, waarbij dit zich onbevoegd verklaart om kennis te nemen van de vordering van de kanunnik Peter Fassaert op het kapittel voor hem 26 jaren lang onthouden vruchten van zijn prebende en gebruik van zijn huis binnen de montade
Wij Arnt van Haeften Willem van Haeften Walraven van Asperen ende van Vuern Willem die Kocke Otte van Hoeckelom Aernt Pijeck ende Alaert vanden Sloet scepenen in Tuel tugen dat voir den gesworen richter ons heren van Gelren in Tielrweert ende voir ons scepenen voirsz duer wij mede inder dingbancken tot Tuel te gedinge geseten waren comen siin heren Peter Passaert canonick ende mede capittelaer der kercken van Sunte Marijen tUtrecht ..... Claes vanden Camp ende meijster Alfaert van Montfoort canoniken ....
...
voirsz hoe sij ellick van naem to naem genoemt siin als heren Volkyer van Lichtenberch heren ... {etc, veel namen} ...
Omvang: 1 charter
Oorspronkelijk met 7 schepenzegels, waarvan Arnt van Haeften en Willem die Kocke ontbreken. Die zegels zijn nog wel aanwezig bij de kopie, inv. 2742.
Bron: Kapittel van Sint Marie, inv. 113
21-10-1457. Schepenen van Tuil oorkonden dat Giisbert van Haeften verkocht heeft aan heer Aernt van Heerlaer, ridder, een kamp land van 5 morgen en 1 hond in Hellouw, geheten Hacken Cuyl.
Wij Willem van Haeften ende Aernt Pijecke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Ghijsbert van
Haeften ende heeft vercoft ....
... enen camp lants houdende viiff mergen ende een hont lants gelegen in den gericht
van Hellu geheyten Hacken Cuyl tuschen Aernt van Haeften aen die een sijde heren Aernt van Herlaer
ridder ende Everit Pauwe aen die ander sijde ...
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 225 (Reg. 172)
1458. Schepen: Aernt de Kock van Opynen
Bron: Schepenen van het oude Thule nu Tuil in de jaren 1336-1482
1458. Schepenen: Gherit Scoecke, Herman Janss
Bron: De Schepenbank van Tuil in de Neder-Betuwe
11-01-1458. Schepenen: Aernt die Kocke van Opijnen en Herman Jansz
Wij Aernt die Kocke van Opijnen ende Herman Jansz scepen in Tuel tugen dat voir
ons comen is ic Aernt die Kocke van Opijnen ...
... Margriet die wittestich wijf was Coenraets van Tuel ....
Transfix bij 16-4-1452
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 33)
12-01-1458. Schepenen: Aernt die Kocke van Opijnen en Herman Jansz
Wij Aernt die Kocke van Opijnen ende Herman Jansz scepen in Tuel tugen dat voir ons
comen is Margriet die wittestich wijf was Coenraets van Tuel ...
.... Aernt Helle als kercmeijster ...
... voirt soe hebben Heinrick
van Tuel joncfrou Adriaen sijn suster .... ende Ghijsbert van Tuel
vertegen ...
... Voirt soe hebben joncfrouwe
Margariet ende Heinrick van Tuel hair soen .......
... dat Daniel van Tuel hoir soin
vertien sel op die brieve ....
...
Transfix bij 11-1-1458.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 34)
14-01-1458. Schepenen: Aernt die Kocke van Opijnen en Herman Jansz
Wij Aernt die Kocke van Opijnen ende Herman Jansz scepen in Tuel tugen dat
voir ons comen is Aernt Helle als kercmeijster indertijt ...
... inden gericht van Est ...
... joncfrouwe Margriten die wittestich
wijf was Coenraets van Tuel in eenen jairlixsche erfthijns ...
...
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 35)
04-03-1458. Schepenen: Gherijt Scoecke en Aernt Feije
Wij Gherijt Scoecke ende Aernt Feije scepen in Tuel tugen dat ick Aernt Feije voirss. heb
gheloeft Herman Jansz als kercmeijster ...
...
... inden gericht van Nederinen tuschen Willem Hacken, Ghijsberts die Kocke Rijcoutsz
ende Herman Jansz voirss. of tuschen die ghene die dair aen beijde sijden met recht lantge-
legen sijn .....
...
... Item opten
jairgetide Jans van Bochoven ...
....
.... des saterdaechs nae den son-
dendach alsmen singt inder heijliger kercken reminiscere
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 87-88)
15-04-1458. Schepenen van Tuil oorkonden dat Aernt van Kreytenborch verkocht heeft aan heer Aernt van Heerlaer, ridder, 3 morgen en 15 roeden land in Hellouw.
Wij Willem die Kocke ende Herman Jans soin scepen in Tuel tugen dat...
... drie
mergen ende viiftien roden lants gelegen inden gericht van Hellu tuschen Aernt van Herlaer ridder aen die
overste sijde ende den deken ende capittel der kercken van Haeften aen die ander sijde ...
Met de geschonden schepenzegels van Willem die Kocke en Herman Janssoin.
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 228 (Reg. 174)
10-07-1458. Schepenen: Gherijt Scoecke en Herman Jansz
Wij Gherijt Scoecke ende Herman Jansz ...
.... Willem Hack ende heeft gegeven ende opgedragen om gods wille ende om
salicheit wille sijnre ziele Alijtten sijnre huusvrouwen ende alle haere alder zielen
twee mergen lants ghelegen inden ghericht van Hier opten Vadeacker tuschen
Iden die wittestich wijf was Jan Sammels aen die een sijde ende Jan van Ceps
aen die ander sijde ....
....
... Arnt Helle als kercmeijster ....
...
.... d’kercken van Nederinen....
....
.... Willem Hacken voirsz
Alijtten sijnre huusvrouwe Ghijsbert Hacken sijnre soin ende Fyen sijnre huusvro-
wen Aernt Hellen ende Berarijs {sic!} sijnre huusvrowe alle sonnendaghe inden ziel bri-
ef noemen nae ghewoenten der heijliger kercken ...
...
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 9-11)
02-08-1458. Schepenen: Gherit Scoeck en Herman Jansz
Wij Gherit Scoeck ende Herman Jansz scepen in Tuijl tugen
dat Arnt van Hoeck heeft geloeft Jan Scocken {Scoeck} ende Gherit Hollen
als kercmeisters inder tijt d’tijmmeringe der kercken van Hijer
...
... in orkonde onsser litteren gegeven
int jair ons Heren dusent vierhondert ende achtenvijftich inden
anderen dach inden maent van Augustus ...
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 45-45v)
02-08-1458. Schepenen: Gherit Scoecke en Herman Jans soin
Wij Gherit Scoecke ende Herman Jans soin
...
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1219 (p. 13)
17-09-1458. Schepenen: Aernt die Kocke van Opijnen en Alaert vanden Sloet
Wij Aernt die Kocke van Opijnen ende Alaert vanden Sloet scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Glorije die
wittestich wiiff was Jans Vriesen met horen gekoren momber ende heeft vercoft ende opgedragen voir hondert gouden
gulden genge ende geve die sij giede dat haer betaelt siin tiendalleff hont lants gelegen inden gerichte van Hesell
opt Niilant tusschen Jan die .... aen die een sijde ende Heijnrick .... aen die ander sijde Jan van Herwijnen
soin heren Jan van Herwijnen wilneer rydders in enen eijgendom sonder thijns ende sonder diick erfeliken te besitten
ende Glorije met horen gecoren momber voirsz verteech op dit lant ...
.... dusent vierhondert ende achtende
viiftich op sente Lammens dach des heijligen mertelaers
Volgens de inventaris is de datering st. Simons dag = 28 okt, maar er staat st. Lammens = Lamberti = 17 sept.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1870-1
10-10-1458. Schepenen: Aernt Pyecke en Herman Jans soen
Wij Arent Pyecke ende Herman Jans soen scepen in Tuijll tugen dat voir ons komen is heren
Agyll Jans soen Priester canonick der kercken van Zautbomell als kerckmeijster inder tijt
ter tymmeringe der kercken van Zautbomell ende van wegen der tymmeringe der kercken van
Zautbomell bij consent ende bevell der scepen van Zautbomell ende heeft vercofft ende op-
gedragen voir driehondert gouden gulden genge ende geve die hij giede dat hem betailt
sijn vijff mergen lants gelegen inden gericht van Tuijll geheiten die Slimweije tuschen
Peter Heijnrics soen aen die een sijde ende lant der tafelen sHeijlichs Geests van Zaut-
bomell aen die ander sijde streckende met beijden eijnden op die gemeijn stege Claes
die Groet als Heijlige Geestmeijster inder tijt der tafelen sHeijlichs Geests van Zautboemmell
tot behoeff der tafelen sHeijlichs Geests van Zautbomell voirss. in enen eijgendom sonder
thijns ende sonder dijck erffelicken te besitten Ende here Agyll Jans soen priester als
kerkmeijster van wegen der tymmeringe der kercken van Zautbomell voirss. verteech
op dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijen allen die gene die die daer
met recht op vertijen sullen Ende geloeffde oick te waren Claes die Groet als Heylige Geest-
meyster tot behoeff der tafelen sHeijlichs Geests van Zautbomell voirss., dit lant voirss. jair
ende dach als recht is voir allen die gene die ten recht komen willen ende alle voirplicht
aff te doen vanden selven in sulcker manyeren dat na dode heren Heijnric Peters soen ende heren
Peter Peters soins gebrueders priesters dit lant voirss. met enen vollen recht wederom? erven
ende aencomen sal aen die tymmeringe der kercken van Zautbomell voirss. In orkonde onsen letteren
gegeven int jair ons heren dusent vierhondert acht ende vijfftich op Sinte Victoers dach
mertelaers
marge: die Slijmweije, V mergen
Klik om een foto of scan te zien: Microfilm   Microfilm (vervolg)  
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (Pag. 230)
1459. Schepen: Ot van Hoekelem
Bron: Schepenen van het oude Thule nu Tuil in de jaren 1336-1482
1459. Schepenen: Gerit Scoecke en Herman Janssoin (van Bochoven)
Bron: Schepenen van het oude Thule nu Tuil in de jaren 1336-1482
19-01-1459. Schepenen: Gherit Scoecke ende Herman Jans soin
Wij Gherit Scoecke ende Herman Jans soin scepen in Tuel tugen dat Joncfrouwe Corstiin ende Joncfrouwe Aleijt doch-
ters Dirrick van Weerdenberch hebben geloeft Zweder van Weerdenberch horen brueder tot behoeff siins? selffs?
ende tot behoeff Joncfrouwe Jans van Drongelen die? wittestich wiiff was Dirrick van Weerdenberch vursz ende
tot behoeff Jan van Weerdenberch siins? brueder? weert sake dat Joncfrouwe Corstiin ende Joncfrouwe Aleijt
voirsz tot eniger tiit hylick leij... .... .... will ende weten Joncfrouwe Jans van Drongelen
haere moder Zweder van Weerdenberch ende Jan van Weerdenberch haer..e brueder to wat? tijden? dat? ge...
den twedusent alde gulden schilden ... ... van Vrancriick genge ende geve off ander guet pay-
ment daer .... in geliiker weerde ... ... dagen na dien dat dat alse gesciet? were? tot onsen
lantrecht to betalen In orconde onser litt. geg. int jair ons heren dusent vierhondert en negen ende viiftich
des vridachs na sunte Anthonis dach des heijligen confessoers
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 4
24-04-1459. Schepenen: Willem van Haeften en Otte van Hoekelom
Wij Willem van Haeften ende Otte van Hoekelom scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Roloff die Kocke ende heeft vercoft ende
opgedragen ... den brieff daer desen tegenwoerdigen brieff doirste-
ken is ... Jan Willem Rowerssoin erfeliken te besitten ...
... dusent vierhondert negenenviiftich des anderen dachs na sente
Georgius dach des heijligen martelaers
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1910-2
24-04-1459. Schepenen: Otte van Hoeckelem en Herman Jans soin
Wij Otte van Hoeckelem ende Herman Jans soin scepen in Tuel tuijgen
dat Gherit van Asse heeft geloeft Jan Sammel Ridders soen tot behoeff der
tymmeringe der kercken van Nederijnen thijns ...
... te boeren
uijt vierdenhalven mergen lants gelegen inden gericht van Hijer opten Vre-
deacker tuschen mij Hemran Jansz voirsz. ende Gherit Hollen aen die overste
sijde ...
... op sunte Marcus avont
des heijligen ewangelists
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 108)
09-05-1459. Schepenen van Tuil oorkonden dat Ghiisbert van Haeften verkocht heeft aan heer Aernt van Heerlaer, ridder, een huis en hofstad in Hellouw.
Wij Otte van Hoekelem ende Dirrick van Hemert scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Ghiisbert van Haeften ende heeft
vercoft ende opgedragen voir hondert pont gever penninge .... ... een huijs ende hofstat met
allen siine tymmeringe potinge ende toebehoren gelegen inden gericht van Hellu Ghiisbert van Haeften voirsz oestwaert die
gemeijn straet westwaert Aernt van Kreytenborch zuijdwaert ende die gemeijn straet noordwaert gelegen heren Aernt
van Heerlaer ridder in enen eijgendom ...
Met de schepenzegels van Otte van Hockelem en Dirrick van Hemert.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 221 (Reg. 182)
10-05-1459. Schepenen van Tuil oorkonden dat heer Aernt van Heerlaer, ridder, in erfcijns uitgegeven heeft aan Jan Bruystenssoin een huis en hofstad in Hellouw voor 3 rijnsgulden.
Wij Otte van Hoekelem ende Dirrick van Hemert scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is
heren Aernt van Heerlaer ridder ende heeft uijtgegeven ...
.... Jan Bruijstens soin en enen erfeliken thiins ...
Met de schepenzegels van Otte van Hoekelem en Dirrick van Hemert.
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 177 (Reg. 183)
24-08-1459. Akten waarbij Gerit van Stryn, broeder tot Sevenbergen, namens zijn vrouw aan broeder Thomas van Driell, procurator van het nieuwe klooster van St. Sophia van de Carthuiserorde te Vught, rentebrieven van 500 goudguldens en 1000 Engelse nobels overdraagt, 1476. 6 charters
NB: Aan elk der overdrachtbrieven 2 getransfigeerde charters van 1459, 1473 en 1474.
Collectie van Spaen, Inv. 162, Randwijck:
1459 S. Bartholomeusdag. Voor Walraven van Asperen en van Vueren (met een merel gebroken) en Dirck van Hemert (3 pals en lion naissant en chef) schepenen in Tuijl belooft Hr. Arnt van Herlaer ridder om op aenstaende paesdag 500 goude overlensche gulden te betalen aen Derck Aertsem [Aertssoin?], en dit 50 jaeren lank te doen.
Bron: Familie van Randwijck 1, inv. 1414
25-08-1459. Schepenen van Tuil oorkonden dat heer Aernt van Heerlaer, ridder, verkocht heeft aan Dirck Aerntssoin: in Hellouw 5 en een halve morgen, geheten Die Ylmergen, 4 kampen over Den Broecgrave, een kamp geheten Hacken Kuyl, 3 en een halve morgen geheten Den Scerbyers Camp, erfcijnzen van 10 rijnsgulden, 2 rijnsgulden, 3 rijnsgulden, 4 rijnsgulden, 2 rijnsgulden, 2½ wilhelmusschild; in Haaften 5 vierdel zegenwater; in Herwijnen 6 morgen en 2 hond, 2 morgen in Die Lonnichsche Hoeve, 3 morgen in Roeloff Hoeve; in Hellouw erfcijnzen van 3 rijnsgulden en 2½ wilhelmuschild en 13 hond land.
Wij Walraven van Asperen ende van Vuern ende Dirrick van Hemert scepen in Tuel ...
In De Kleine Meijerij, 1955/56 (pag. 15) wordt verwezen naar deze acte met als bron het Aartsbisschoppelijk archief te Mechelen, doss. 3. Die bronlokatie is niet meer correct.
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 233 (Reg. 184)
31-08-1459. Schepenen: Gherit Scoecke en Herman Jansz
Wij Gherit Scoecke ende Herman Jansz scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Adriaen
Jansz ende heeft gegeven ende opgedragen om gods wille ende om salicheit wille sijnre ziele Belije
sijnre huijsvrouwe ende alle hoirre alder ende vriende ziele een hofstat emt allen hairre potinge ende
toebehoeren ghelegen inden gericht van Nederinen tuschen Goessen Hellen ...
... Aernt Hellen als kercmeijster ...
...
... ende dair voir sollen si Adriaen Jansz
Belije sijn huijsvrouwe voirss. ende Heijlwich Aernt Feijen huijsvrouwe was in hoir me-
morie register setten ...
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 89-90)
23-10-1459. Schepenen: Gherit Scoecke en Herman Jans soin
Wij Gherit Scoecke ende Herman Jans soin scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Matheus van Hoesden ende heeft vercoft ende opgedragen ...
... Aernt die Kocke van Opijenen erfeliken te besitten ...
Transfix.
Hangt aan: 20-05-1455
Aanhangend: 11-07-1465
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1856-3
31-10-1459. Schepenen: Gherit Scoecke en Herman Jans soen
Wij Gherit Scoecke ende Herman Jans soen scepen in Tuell
tugen dat Aernt Hell heeft geloeft mij Herman Jans soen als
kercmeijster inder tijt der tymmeringe der kercken van Nederij-
nen ...
... uijt enen huijse ende hofstat met allen sijn-
re tymmeringe / potinge ende toebehoren gelegen inden gericht van Hijer
tuschen die gemeijn stege aen die een sijde Jacop van Houweningen ende die
koster van Hijer aen die ander sijde ...
...
... alst jairgetide is
Heijlwigen die wittestich wijff was Aert Hellen ...
... op alre heiligen avont
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 107-108)
31-10-1459. Schepenen: Gherijt Scoeke en Herman Jansz
Wij Gherijt Scoeke ende Herman Jansz scepen in Tuel tugen dat Aernt Hel ...
...
... Ja-
cop van Houweningen ...
... opten dach alst jairgetide is Heijlwigen wittestich wijf was Aernt Helle ...
...
... op alre heijligen avont
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 19)
04-12-1459. Schepenen van Tuil oorkonden dat Steesken van Tiell verkocht heeft aan Roeloff van Groensbeeck ten behoeve van heer Aernt van Heerlaer, ridder, 5½ morgen land in Hellouw, geheten Die Dilmergen [1].
Wij Zweder van Weerdenberch ende Dirrick van Hemert scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Steesken
van Tiell ende heeft vercoft ende opgedragen voir driehondert pont ...
... sestenhalve mergen lants .... gelegen in den gericht van Hellu
geheijten die Dilmergen tuschen Walraven van Asperen ende van Vuern aen die een sijde ende den Herwijnen-
schen zeechdiick aen die ander sijde ...
1. In reg. 184 genaamd de Ylmergen.
Met het geschonden schepenzegel van Zweder van Weerdenberch en het schepenzegel van Dirrick van Hemert
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 230 (Reg. 190)
05-12-1459. Schepenen van Tuil oorkonden dat Jan Dirricssoin verkocht heeft aan heer Aernt van Heerlaer, ridder, een huis en hofstad met toebehoren in Herwijnen, waarna Aernt dit in erfcijns teruggaf aan Jan voor 3 filippusschild.
Wij Walraven van Asperen ende van Vuern ende Dirrick van Hemert scepen in Tuel tugen dat voir ons co-
men is Jan Dirrics soin ende heeft vercoft ...
... een huijs ende hofstat met allen sijnre tymmeringe potinge ende toebehoeren
gelegen inden gericht van Herwijnen tuschen Giisbert Sterck aen die een sijde ende Jan Bruijstenssoin aen
die ander sijde ...
Met het geschonden schepenzegel van Walraven van Asperen ende van Vuern en het schepenzegel van Dirrick van Hemert.
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 192 (Reg. 191)
08-12-1459. Schepenen van Tuil oorkonden dat Egbert Gyelissoin verkocht heeft aan Dirrick van Hemert 1 morgen land in Haaften opten Audsten Wech, waarna Dirrick dit in erfcijns teruggaf aan Egbert voor 3 rijnsgulden.
Wij Aernt van Haeften ende Willem van Haeften scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Egbert Gyelis soin
ende heeft vercoft ...
enen mergen lant gelegen inden gericht van Haeften opten Audsten Wech tuschen Jacop Menaerts/Caernaerts? soin
aen die overste sijde ende dat capittel van Haeften aen die nederste sijde ....
Met de geschonden schepenzegels van Aernt van Haeften en Willem van Haeften.
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 166 (Reg. 192)
1460. Akte van transport, ten overstaan van schepenen van Tuil, door Otto van Beesd, echtgenoot van Adriaen, dochter van Diric van Weerdenburch, van alle goederen en tijnsen die hij geërfd had van Alaert van Weerdenburch, gelegen in het rechtsgebied van Tuil, aan Johan van Weerdenburch.
Bron: Familie Heereman van Zuydtwijck, inv. 2491
1460. Dirck van Hemert en Willem Eerstenzoon schepenen in Tuijl
1e van 3 transfixen die blijkens een + voor de aantekening vernietigd zijn. Zie ook 1461 en 1466.
Bron: Collectie van Spaen, inv. 162 (Archieven Neerijnen)
1460. Otte van Hoekelem en Willem Eerstenzoon schepenen in Tuil getuigen dat Johan van Herwijnen aldaer een thins heeft.
Met een kruisje ervoor als teken dat deze akte vernietigd is.
Bron: Collectie van Spaen, inv. 162 (Archieven Neerijnen)
15-01-1460. Schepenen van Tuil oorkonden dat Jan Robbertssoin verkocht heeft aan heer Aernt van Heerlaer een huis en hofstad met toebehoren en 2 morgen land in Hellouw, waarna Aernt dit aan Jan in erfcijns teruggaf voor 4 rijnsgulden.
Wij Aernt van Haeften ende Dirrick van Hemert scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Jan Robberts soin ende
heeft vercoft ende opgedragen voir tweehondert pont .... een
huijs ende hofstat met allen siinre tymmeringe potinge ende toebehoeren met twee mergen lants daer aen gelegen
inden gericht van Hellu tuschen Herberen van Haeften aen die een sijde ende Gherit die Yode aen die ander sijde
....
Met de geschonden schepenzegels van Aernt van Haeften en Dirrick van Hemert.
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 191 (Reg. 193)
14-03-1460. Akte van gelofte voor schepenen in Tuil door Willem Feye aan Henrick van Wailwijck, de procurator van het Convent van de regulieren van de Augustijnen bij St. Pieterswiel buiten Zaltbommel, om het voornoemde convent eeuwig schadeloos te houden van 22 voet dijk in het gerecht van Hyer, dijklastvrij, benevens 10 voet dijks aldaar. Vrijdag na zondag waarop men reminiscare zingt.
Wij Aernt van Haeften ende Willem van Haeften scepen in Tuel tugen dat Willem Feye heeft geloeft brueder
Heijnrick van Waelwijck priester als procuratoer inder tiit des pryoers ende gemeyns des regulier cloesters
van Sente Augustinus oerde buyten der stat van Zaltboemel bij Sente Peters Wyel gelegen tot behoeff des
pryoers ende gemeyns convents des cloesters voirss. ten ewygen dagen schadeloes te houden van twee ende twen-
tich voeten diicks gelegen inden gericht van Hyer tusschen die nonnen van Sente Augustinus oerde bynnen der
stat van Zaltboemel aen die een sijde ende onser liever vrouwen altaer inder kercken van Tuel aen die ander
sijde Item noch van tien voeten diicks gelegen inden gericht voirss. tusschen onser liever vrouwen altaer
inder kercken van Tuel voirss. aen die een sijde boven ende Willem Feye voirss. aen die ander sijde beneden ....
...
des vridachs na den sonnendach alsmen inder heijliger kercken singt reminiscare
N.B. zie H. Beckering Vinckers, Bomeliana I, p. 65.
Bron: Archieven Bommelse Weeshuizen, inv. 25
08-04-1460. Schepenen van Tuil oorkonden dat Dirrick Willemssoin verkocht heeft aan heer Aernt van Heerlaer, ridder, 3 morgen land in Herwijnen, geheten Spaens Hoeve, waarna Aernt dit in erfcijns teruggaf aan Dirrick voor 4 filippussschild.
Met het geschonden schepenzegel van Dirrick van Hemert en fragment van het schepenzegel van Willem Eerstensoin.
De inventaris zegt over inv. 195: "3 charters, getransfigeerd, en 1 stuk"
Het zijn echter 4 charters volgens het bijstaande lijstje. De scan van deze charter ontbreekt.
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 195 (Reg. 195)
26-06-1460. Schepenen van Tuil oorkonden dat Dirck van Hemert, schepen, verkocht heeft aan Roeloff van Groensbeeck ten behoeve van heer Aernt van Heerlaer, ridder, de akte waaraan deze akte bevestigd is.
Wij Willem van Haeften ende Dirrick van Hemert scepen in Tuel ...
Met het geschonden schepenzegel van Dirrick van Hemert.
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 166 (Reg. 197)
04-08-1460. Schepenen van Tuil oorkonden dat Steesken van Tiell verkocht heeft aan Roeloff van Groensbeeck ten behoeve van heer Aernt van Heerlaer een huis en hofstad met toebehoren in Herwijnen.
Wij Otte van Hoekelem ende Dirrick van Hemert scepen in Tuel tugen dat voir ons comen
is Steesken van Tiell ende heeft vercoft ...
... een huijs ende hofstat ....
... gelegen inden gericht van Herwijnen tuschen die joncfrou-
we van Drakenborch aen die een sijde ende erfg. Goert Troests aen die ander sijde ...
... tot Jans Smeets? bogaert toe ...
Met de schepenzegels van Otte van Hoekelem en Dirrick van Hemert.
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 224 (Reg. 196)
18-12-1460. Schepenen van Tuil oorkonden dat Aelbert van den Veen verkocht heeft aan heer Aernt van Heerlaer, ridder, de helft van een hofstad met toebehoren met 5 hond land in Hellouw, waarna Aernt dit in erfcijns teruggaf aan Aelbert voor 2½ rijnsgulden.
Wij Aernt van Haeften ende Willem Eersten soin scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Aebert van den
Veen ende heeft vercoft ....
.... die helleft van eenre hofstat met allen haere potinge ende toebehoeren met viiff hont lants
daer aen gelegen inden gericht van Hellu tuschen Aernt van Kreijtenborch aen die een sijde ende Aernt
Mathijs soin aen die ander sijde ....
Met de geschonden schepenzegels van Aernt van Haeften en Willem Eerstensoin.
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 189 (Reg. 202)